Zadłużenie | Interpretacje podatkowe

Zadłużenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadłużenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce do 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie do dnia 31 grudnia 2014 r.?2. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce po 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie po dniu 1 stycznia 2015r.?
Fragment:
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust.1 pkt 60 updop, zadłużenie uwzględnia „ również zadłużenie z tytułu pożyczek ”. Ponadto, nowy zapis art. 16 ust.1 pkt 60 updop precyzuje także, iż wysokość odsetek od pożyczki, niepodlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ustala się w oparciu o proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia wobec wskazanych w tym przepisie podmiotów. Z powyższego wynika, że do kwoty zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust.1 pkt 60 updop (w brzmieniu obowiązującym przed i po nowelizacji) należy zaliczyć zarówno zadłużenie z tytułu pożyczek, jak również wszelkie inne zadłużenia/zobowiązania. Zadłużenie będzie zatem obliczane jako całość zobowiązań Spółki wobec znaczących udziałowców, z uwzględnieniem zarówno transakcji handlowych, jak i udzielonych pożyczek. Taki sposób rozumienia całkowitego zadłużenia w świetle przepisów o cienkiej kapitalizacji był już prezentowany przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (por. wyrok NSA z dnia 25 października 2010 r., sygn. akt II FSK 271/11 lub wyrok NSA z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 699/11).
2015
20
sie

Istota:
1. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce do 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie do dnia 31 grudnia 2014 r.?2. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce po 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie po dniu 1 stycznia 2015r.?
Fragment:
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust.1 pkt 60 updop, zadłużenie uwzględnia „ również zadłużenie z tytułu pożyczek ”. Ponadto, nowy zapis art. 16 ust.1 pkt 60 updop precyzuje także, iż wysokość odsetek od pożyczki, niepodlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ustala się w oparciu o proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia wobec wskazanych w tym przepisie podmiotów. Z powyższego wynika, że do kwoty zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust.1 pkt 60 updop (w brzmieniu obowiązującym przed i po nowelizacji) należy zaliczyć zarówno zadłużenie z tytułu pożyczek, jak również wszelkie inne zadłużenia/zobowiązania. Zadłużenie będzie zatem obliczane jako całość zobowiązań Spółki wobec znaczących udziałowców, z uwzględnieniem zarówno transakcji handlowych, jak i udzielonych pożyczek. Taki sposób rozumienia całkowitego zadłużenia w świetle przepisów o cienkiej kapitalizacji był już prezentowany przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (por. wyrok NSA z dnia 25 października 2010 r., sygn. akt II FSK 271/11 lub wyrok NSA z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 699/11).
2015
20
sie

Istota:
Świadczenie rzeczowe a zaległe opłaty zaliczki na poczet opłat.
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. akt: ILPB1/415-457/09-03/TW). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca – Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę zezwalającą jednej z członków Wspólnoty mającej zaległości związane z opłatami zaliczek wnoszonych na poczet opłat za mieszkanie na odpracowanie zaległości z tego tytułu.
2012
22
lis

Istota:
CIT - ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy
Fragment:
Zgodnie z definicją słownikową, zadłużenie to ogólna suma długów jakiejś osoby lub przedsiębiorstwa. Z kolei dług to suma pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić jak również obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia. W praktyce przyjmuje się, że przez zadłużenie, o którym mowa w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, należy rozumieć jako wartość wszystkich (długów) danego podmiotu wobec podmiotu/podmiotów kwalifikowanych na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o pdop, która to wartość jest ustalona na dzień wypłaty odsetek. Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż do kalkulacji zadłużenia dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji uwzględniane mogą być zobowiązania Spółki z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych, zawartych przez Spółkę z podmiotami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o pdop. Wskazać jednakże należy, iż do dnia wymagalności transakcji pochodnej lub rozliczenia płatności okresowej następującej w ramach takiej transakcji, wycena księgowa wartości transakcji na instrumentach pochodnych nie powinna być uwzględniana w kalkulacji zadłużenia Spółki wobec podmiotów kwalifikowanych na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji.
2011
1
sie

Istota:
Czy spłacona przeze mnie wierzytelność (spłata zadłużenia poprzedniego najemcy) podlega odliczeniu od podatku?
Fragment:
Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco: W dniu 06.06.2005r. zawarł Pan wraz z żoną "umowę o przelewie wierzytelności". Na podstawie powyższej umowy (...) (Gmina Łódź działająca przez Administrację Nieruchomościami) sprzedała Panu oraz Pańskiej żonie wierzytelność w wysokości (...) zł z tytułu nie zapłaconej należności za najem lokalu mieszkalnego. Według Pana oceny kwota spłaconej w roku 2005 wierzytelności, o której mowa powyżej podlega odliczeniu od podatku. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji: Zasady dokonywania odliczeń od podatku dochodowego zostały określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odliczeniu od podatku podlegają wyłącznie: - składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b cytowanej ustawy), - darowizny pieniężne na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 27d cytowanej ustawy). Przepisy cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości dokonywania innych, poza wymienionymi powyżej, odliczeń od podatku.
2011
1
mar

Istota:
Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy przejęcia długu spółki z o.o. w likwidacji.
Fragment:
(...) zadłużenie Spółki z o.o. wobec innej firmy stając się w ten sposób jedynym wierzycielem Spółki z o.o. w likwidacji.Pytanie dotyczy obowiązku opodatkowania umowy przejęcia długu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, co następuje:Katalog przedmiotów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawarty jest w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zmian.). Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,umowy pożyczki,umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,umowy majątkowe małżeńskie,ustanowienie hipoteki,ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz służebności,umowy depozytu nieprawidłowego,umowy spółki (akty założycielskie),a także: zmiany w/w umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności, orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak w/w czynności cywilnoprawne.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zadłużenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.