Zadłużenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadłużenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
sie

Istota:

1. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce do 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie do dnia 31 grudnia 2014 r.?2. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce po 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie po dniu 1 stycznia 2015r.?

Fragment:

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust.1 pkt 60 updop, zadłużenie uwzględnia „ również zadłużenie z tytułu pożyczek ”. Ponadto, nowy zapis art. 16 ust.1 pkt 60 updop precyzuje także, iż wysokość odsetek od pożyczki, niepodlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ustala się w oparciu o proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia wobec wskazanych w tym przepisie podmiotów. Z powyższego wynika, że do kwoty zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust.1 pkt 60 updop (w brzmieniu obowiązującym przed i po nowelizacji) należy zaliczyć zarówno zadłużenie z tytułu pożyczek, jak również wszelkie inne zadłużenia/zobowiązania. Zadłużenie będzie zatem obliczane jako całość zobowiązań Spółki wobec znaczących udziałowców, z uwzględnieniem zarówno transakcji handlowych, jak i udzielonych pożyczek. Taki sposób rozumienia całkowitego zadłużenia w świetle przepisów o cienkiej kapitalizacji był już prezentowany przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (por. wyrok NSA z dnia 25 października 2010 r., sygn. akt II FSK 271/11 lub wyrok NSA z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 699/11).

2015
20
sie

Istota:

1. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce do 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie do dnia 31 grudnia 2014 r.?2. Czy Spółka w celu obliczenia kwoty odsetek, od pożyczek udzielonych Spółce po 31 grudnia 2014 r., podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podatkowych wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 UPDOP w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015r. powinna uwzględniać zadłużenie obliczone względem udziałowca powstałe wyłącznie po dniu 1 stycznia 2015r.?

Fragment:

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust.1 pkt 60 updop, zadłużenie uwzględnia „ również zadłużenie z tytułu pożyczek ”. Ponadto, nowy zapis art. 16 ust.1 pkt 60 updop precyzuje także, iż wysokość odsetek od pożyczki, niepodlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ustala się w oparciu o proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia wobec wskazanych w tym przepisie podmiotów. Z powyższego wynika, że do kwoty zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust.1 pkt 60 updop (w brzmieniu obowiązującym przed i po nowelizacji) należy zaliczyć zarówno zadłużenie z tytułu pożyczek, jak również wszelkie inne zadłużenia/zobowiązania. Zadłużenie będzie zatem obliczane jako całość zobowiązań Spółki wobec znaczących udziałowców, z uwzględnieniem zarówno transakcji handlowych, jak i udzielonych pożyczek. Taki sposób rozumienia całkowitego zadłużenia w świetle przepisów o cienkiej kapitalizacji był już prezentowany przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (por. wyrok NSA z dnia 25 października 2010 r., sygn. akt II FSK 271/11 lub wyrok NSA z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 699/11).

2012
22
lis

Istota:

Świadczenie rzeczowe a zaległe opłaty zaliczki na poczet opłat.

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. akt: ILPB1/415-457/09-03/TW). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca – Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę zezwalającą jednej z członków Wspólnoty mającej zaległości związane z opłatami zaliczek wnoszonych na poczet opłat za mieszkanie na odpracowanie zaległości z tego tytułu.

2011
1
sie

Istota:

CIT - ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy

Fragment:

Zgodnie z definicją słownikową, zadłużenie to ogólna suma długów jakiejś osoby lub przedsiębiorstwa. Z kolei dług to suma pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić jak również obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia. W praktyce przyjmuje się, że przez zadłużenie, o którym mowa w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, należy rozumieć jako wartość wszystkich (długów) danego podmiotu wobec podmiotu/podmiotów kwalifikowanych na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o pdop, która to wartość jest ustalona na dzień wypłaty odsetek. Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż do kalkulacji zadłużenia dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji uwzględniane mogą być zobowiązania Spółki z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych, zawartych przez Spółkę z podmiotami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o pdop. Wskazać jednakże należy, iż do dnia wymagalności transakcji pochodnej lub rozliczenia płatności okresowej następującej w ramach takiej transakcji, wycena księgowa wartości transakcji na instrumentach pochodnych nie powinna być uwzględniana w kalkulacji zadłużenia Spółki wobec podmiotów kwalifikowanych na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji.

2011
1
mar

Istota:

Czy spłacona przeze mnie wierzytelność (spłata zadłużenia poprzedniego najemcy) podlega odliczeniu od podatku?

Fragment:

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco: W dniu 06.06.2005r. zawarł Pan wraz z żoną "umowę o przelewie wierzytelności". Na podstawie powyższej umowy (...) (Gmina Łódź działająca przez Administrację Nieruchomościami) sprzedała Panu oraz Pańskiej żonie wierzytelność w wysokości (...) zł z tytułu nie zapłaconej należności za najem lokalu mieszkalnego. Według Pana oceny kwota spłaconej w roku 2005 wierzytelności, o której mowa powyżej podlega odliczeniu od podatku. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji: Zasady dokonywania odliczeń od podatku dochodowego zostały określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odliczeniu od podatku podlegają wyłącznie: - składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b cytowanej ustawy), - darowizny pieniężne na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 27d cytowanej ustawy). Przepisy cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości dokonywania innych, poza wymienionymi powyżej, odliczeń od podatku.

2011
1
lut

Istota:

Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy przejęcia długu spółki z o.o. w likwidacji.

Fragment:

(...) zadłużenie Spółki z o.o. wobec innej firmy stając się w ten sposób jedynym wierzycielem Spółki z o.o. w likwidacji.Pytanie dotyczy obowiązku opodatkowania umowy przejęcia długu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, co następuje:Katalog przedmiotów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawarty jest w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zmian.). Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,umowy pożyczki,umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,umowy majątkowe małżeńskie,ustanowienie hipoteki,ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz służebności,umowy depozytu nieprawidłowego,umowy spółki (akty założycielskie),a także: zmiany w/w umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności, orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak w/w czynności cywilnoprawne.