ILPB2/4511-1-570/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki podatkowe otrzymania zadatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zadatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zadatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 21 listopada 2015 roku Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Spółce.

Przedmiotem niniejszej umowy przedwstępnej było przeniesienie prawa własności i praw związanych 222 udziałów o wartości nominalnej 22.200,00 zł. Udziały będące przedmiotem umowy zostaną sprzedane po cenie 2.000,00 za jeden udział. Łączna docelowa wartość sprzedaży udziałów 444.000,00 zł.

W dniu zawarcia tej umowy Zainteresowany otrzymał zadatek w kwocie 222.000,00 zł, niemniej jednak ustalono, że kwota zadatku może podlegać zwrotowi na zasadach kodeksu cywilnego oraz w przypadku cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania Sprzedającego na Zgromadzeniu Wspólników.

Umowa przedwstępna zakładała również, że pozostała część zapłaty ceny sprzedaży zostanie zapłacona w dniu podpisania umowy zasadniczej nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.

Do dnia dzisiejszego nie nastąpiło przeniesienie własności udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy już w momencie otrzymania zadatku w 2015 roku (który ewentualnie podlega zwrotowi), czy w momencie, gdy przychód ten stanie się przychodem należnym, tj. w chwili przeniesienia własności udziałów w 2016 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej cen sprzedaży udziałów nastąpi w 2016 roku z chwilą przeniesienia prawa własności udziałów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6, tj. gdy powstanie przychód należny z odpłatnego zbycia udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), wyrażającym zasadę powszechności opodatkowania: opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy są kapitały pieniężne i inne prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1ab pkt 1 omawianej ustawy: przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Uzyskane dochody z odpłatnego zbycia udziałów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 cytowanej ustawy, który stanowi, że: od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W cytowanym przepisie użyto wyrażenia „zbycie”, zatem aby powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, musi nastąpić przeniesienie prawa własności do udziałów (akcji). Jednym ze sposobów odpłatnego przeniesienia prawa własności do udziałów (akcji) jest ich sprzedaż.

Sprzedaż w rozumieniu cywilnoprawnym ma charakter umowy wzajemnej, do której odnosi się wyrażona w art. 488 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380) zasada jednoczesnego wykonania świadczeń, tj. przeniesienia własności rzeczy lub praw i zapłacenia sprzedawcy ceny. Jednakże przepis ten przewiduje również wyjątki, z których najważniejsze znaczenie ma umowa między stronami, ponieważ w granicach zasady swobody umów ustanowionej w art. 3531 Kodeksu cywilnego strony mogą ustalić, że przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży kupujący może zapłacić część lub całość ceny.

Przyjęcie przez sprzedawcę ceny (zaliczki, zadatku) określonej z tytułu sprzedaży następuje na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do przeniesienia własności. W umowie przedwstępnej jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, którą Kodeks cywilny w art. 389 określa mianem umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna ma jedynie charakter czysto zobowiązujący bez skutku w postaci zbycia prawa. Prawo własności do momentu podpisania umowy właściwej pozostaje przy dotychczasowym właścicielu, a u przyszłego nabywcy pojawia się wyłącznie roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej w terminie wynikającym z podpisanej umowy przedwstępnej. Zatem zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje skutków podatkowych, ponieważ jest ona jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności udziałów w określonym terminie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca 21 listopada 2015 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i tego dnia otrzymał zadatek. Umowa sprzedaży ma zostać podpisana nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz art. 17 ust. 1ab pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie stanowi, że źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Momentem opodatkowania jest natomiast przeniesienie na nabywcę własności tych udziałów, np. na podstawie umowy sprzedaży. Oznacza to tym samym, że Wnioskodawca dokonujący odpłatnego zbycia udziałów i przenoszący ich własność na nabywcę zobowiązany jest do uiszczenia z tego tytułu podatku w roku podatkowym 2016, tj. w roku, w którym zostanie podpisana umowa przyrzeczona.

Reasumując – należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie dla Wnioskodawcy w momencie przeniesienia własności udziałów, a nie w momencie otrzymania zadatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.