DD9.8222.2.15.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

Czy o otrzymaną w związku ze sprzedażą mieszkania kwotę zadatku, a przeznaczoną na zakup domu i jego remont można pomniejszyć wysokość należnego podatku dochodowego powstałego z tytułu przedmiotowej sprzedaży ?
DD9.8222.2.15.2015.KCTinterpretacja indywidualna
  1. sprzedaż nieruchomości
  2. umowa przedwstępna
  3. zadatek
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2007 r. Nr IBPB 2/415-171/07/JG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania własnościowego, w związku z przeznaczeniem zadatku, przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży tego mieszkania, na zakup domu oraz jego remont - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 12 grudnia 2007 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wydatkowania uzyskanej kwoty zadatku z tytułu zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania na zakup domu oraz jego remont i skorzystania w związku z tym ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 04 września 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że:

W dniu 25 lipca 2007 r. Wnioskodawca sprzedał mieszkanie własnościowe, akt notarialny ..., za kwotę 160.000 zł, które nabył na preferencyjnych warunkach w dniu 29 września 2004 r., akt notarialny ...., w związku z czym na podstawie ustawy zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że w dniu 09.06.2006 r. kupujący wypłacił zadatek w wysokości 70.000 zł na poczet sprzedawanego mieszkania na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży. Kwotę uzyskaną z zadatku Wnioskodawca przeznaczył na zakup domu mieszkalnego w dniu 11 czerwca 2006 r., akt notarialny 4649/2006, oraz na remont tego domu.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy o otrzymaną w związku ze sprzedażą mieszkania kwotę zaliczki w wysokości 70.000 zł, a przeznaczoną na zakup domu i jego remont, można pomniejszyć wysokość należnego podatku dochodowego powstałego z tytułu przedmiotowej sprzedaży mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktyczne przeniesienie własności nastąpiło z dniem sprzedaży nieruchomości tj. 25.07.2007 r. Jednakże kwotę w wysokości 70.000 zł otrzymał w dn. 09.06.2006 r., którą przeznaczył na cele zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie z tego tytułu.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 12 grudnia 2007 r. Nr IBPB 2/415-171/07/JG, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Otrzymana przez Wnioskodawcę w dniu 09 czerwca 2006 r. tytułem zadatku kwota 70.000 zł będzie korzystała ze zwolnienia z podatku, gdyż kwota ta została wydatkowana na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w niniejszym przypadku - zakup domu i jego remont) (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Zgodnie z tym przepisem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych powstaje w dacie zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Z opisanego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2004 r. nabył mieszkanie własnościowe, które zostało sprzedane w dniu 25 lipca 2007 r.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników którzy, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, iż uzyskany przychód przeznaczą na tzw. cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 28 ust. 2a ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie np.: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, na remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca kwotę zadatku 70.000 zł otrzymaną w dniu 09 czerwca 2006 r., na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, przeznaczył na nabycie w dniu 11 czerwca 2006 r. domu mieszkalnego oraz na jego remont.

Jak wskazano wyżej, zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest uzależnione wyłącznie od jego wydatkowania na nabycie np. budynku mieszkalnego lub na remont budynku i dokonania tej czynności w okresie wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Zatem przeznaczenie zadatku na nabycie domu mieszkalnego oraz na jego remont, przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży dnia 25 lipca 2007 r. mieszkania własnościowego, nie spełnia kryteriów do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy. Przepis ten stanowi bowiem, iż z prawa do ulgi można skorzystać pod warunkiem wydatkowania przychodu na remont oraz na nabycie nieruchomości, w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego).

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 521/13, wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 1424/12. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w powołanym wyżej orzeczeniu z dnia 30 sierpnia 2013 r. stwierdził m.in., że (...) W wypadku poniesienia wydatku na cele mieszkaniowe przed osiągnięciem przychodu ze sprzedaży, a więc w czasie, gdy podatnik nie dysponował jeszcze kwotami pochodzącymi ze źródła przychodów, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.d.f. i musiał sfinansować ten wydatek z innych środków, nie można mówić o wydatkowaniu przychodu z tego źródła zgodnie z celami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) u.p.d.f. (...).

Natomiast w wyroku z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Op 556/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wskazał, że (...) W stanie faktycznym (...) sprawy nabycie udziału w prawie własności budynku nastąpiło przed zbyciem lokalu mieszkalnego (przed uzyskaniem z tego tytułu przychodu) (...) Tymczasem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wynika wprost, że wymagane jest nie tylko dokonanie wpłaty kwoty pieniędzy na rachunek zbywcy nieruchomości, lecz także nabycie tego lokalu, przy czym ustawodawca wyraźnie wskazał, że chodzi tu o przeznaczenie tych przychodów na określone cele w terminie 2 lat od dnia sprzedaży (...) Skarżąca (...) przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła, w sensie prawnym, na nabycie udziału w prawie własności budynku (...).

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest ona nieprawidłowa.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.