Zadatek | Interpretacje podatkowe

Zadatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię zadatek w wysokości przynajmniej równej wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości dnia 17 marca 2014 r., w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego, udokumentowany potwierdzeniem przelewu, wypłacony w roku 2016, stosownie do postanowień umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej w roku 2016 będzie uznany za wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe w roku 2016 oraz czy po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości czy też Wnioskodawczyni wobec poniesionego wydatku na cele mieszkaniowe (zaplata zadatku w roku 2016) będzie korzystała ze zwolnienia z uwagi na przeznaczenie przychodu w całości na cele mieszkaniowe w okresie 2 lat od uzyskania przychodu?
Fragment:
W tym miejscu należy zauważyć, iż zadatek jest instytucją prawa cywilnego związaną z wykonaniem zobowiązań umownych. Uiszczenie zadatku służyć ma zabezpieczeniu wykonania świadczenia umownego. Może również stanowić rodzaj świadczenia odszkodowawczego na wypadek niewykonania zobowiązania. Zastosowanie omawianej instytucji nie ma jednak charakteru obligatoryjnego, lecz zależy od decyzji stron umów. Z przepisu art. 394 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wynika, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Z art. 394 § 2 Kodeksu cywilnego wynika natomiast, że w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony (art. 394 § 3 ww. ustawy).
2016
21
gru

Istota:
Czy otrzymany i zatrzymany zadatek z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży skutkuje obowiązkiem podatkowym w stosunku do Wnioskodawcy?
Fragment:
W myśl art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego – w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast zgodnie z § 2 przytoczonego artykułu – w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Szczególna rola zadatku ujawnia się w przypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takim przypadku wierzyciel może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej i to bez względu na to czy poniósł szkodę i w jakiej wysokości. Zatem dany zadatek pełni tu funkcje surogatu odszkodowania za niewykonanie umowy, występuje jako świadczenie o charakterze quasi odszkodowawczym. Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartości nie stanowią jednak odszkodowania, a jedynie pełnią tą samą funkcję. Poza tym, pomimo iż zadatek jest formą zabezpieczenia mającego umocowanie w przepisach Kodeksu cywilnego, to jednak wprowadzenie go do umowy, wysokość zadatku lub zasady jego ustalania są zależne całkowicie od woli stron.
2016
3
lip

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania zadatku.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zadatku – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zadatku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 21 listopada 2015 roku Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Spółce. Przedmiotem niniejszej umowy przedwstępnej było przeniesienie prawa własności i praw związanych 222 udziałów o wartości nominalnej 22.200,00 zł. Udziały będące przedmiotem umowy zostaną sprzedane po cenie 2.000,00 za jeden udział. Łączna docelowa wartość sprzedaży udziałów 444.000,00 zł. W dniu zawarcia tej umowy Zainteresowany otrzymał zadatek w kwocie 222.000,00 zł, niemniej jednak ustalono, że kwota zadatku może podlegać zwrotowi na zasadach kodeksu cywilnego oraz w przypadku cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania Sprzedającego na Zgromadzeniu Wspólników. Umowa przedwstępna zakładała również, że pozostała część zapłaty ceny sprzedaży zostanie zapłacona w dniu podpisania umowy zasadniczej nie później niż do 31 grudnia 2016 roku. Do dnia dzisiejszego nie nastąpiło przeniesienie własności udziałów.
2016
24
cze

Istota:
Czy zatrzymany zadatek z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży skutkuje obowiązkiem podatkowym w stosunku do Wnioskodawcy?
Fragment:
W myśl art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego – w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast zgodnie z § 2 przytoczonego artykułu – w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Szczególna rola zadatku ujawnia się w przypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takim przypadku wierzyciel może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej i to bez względu na to czy poniósł szkodę i w jakiej wysokości. Zatem dany zadatek pełni tu funkcje surogatu odszkodowania za niewykonanie umowy, występuje jako świadczenie o charakterze quasi odszkodowawczym. Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartości nie stanowią jednak odszkodowania, a jedynie pełnią tą samą funkcję. Poza tym, pomimo iż zadatek jest formą zabezpieczenia mającego umocowanie w przepisach Kodeksu cywilnego, to jednak wprowadzenie go do umowy, wysokość zadatku lub zasady jego ustalania są zależne całkowicie od woli stron.
2016
23
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego zadatku.
Fragment:
Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartości nie stanowią jednak odszkodowania, a jedynie pełnią tą samą funkcję. Konsekwencją powyższego charakteru jest – zarówno w przypadku przepadku zadatku, jak i uzyskania sumy dwukrotności przekazanego zadatku – niemożność domagania się uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota zadatku, stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł. Przychód ten pomniejszony zgodnie z art. 22 ust. 1 o koszty jego uzyskania stanowi dochód, który należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu, za rok w którym doszło do zatrzymania zadatku. Przychód z tytułu otrzymania zadatku powstał, kiedy to kupujący nie przystąpił do podpisania umowy przyrzeczonej, a sprzedający zachował otrzymany zadatek, tj. w momencie, kiedy okazało się, że przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości nie dojdzie do skutku. Zauważyć należy, że zadatek jako świadczenie o charakterze qasi odszkodowawczym, nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, zamieszczonych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.
2016
19
cze

Istota:
Czy otrzymany zadatek podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Natomiast § 2 przytoczonego artykułu stanowi, że w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Zgodnie natomiast z § 3, w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Przez zadatek rozumie się zatem pewną sumę pieniężną lub rzecz daną przy zawarciu umowy. Szczególna rola zadatku ujawnia się w przypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. W przypadku takim wierzyciel może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej i to bez względu na to czy poniósł szkodę i w jakiej wysokości. Zatem dany zadatek pełni tu funkcje surogatu odszkodowania za niewykonanie umowy, występuje jako świadczenie o charakterze quasi odszkodowawczym. Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartości nie stanowią jednak odszkodowania, a jedynie pełnią tą samą funkcję.
2016
16
cze

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą wskazanych we wniosku składników majątku oraz skutki podatkowe otrzymania zadatku na poczet ceny sprzedaży ww. składników majątku
Fragment:
Regulacja zawarta w tym przepisie stanowi odstępstwo od ogólnych reguł ustalania przychodu z działalności gospodarczej, a warunkiem jego zastosowania jest uznanie, że otrzymane lub należne kwoty mają charakter zaliczek (zadatków) na poczet towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zadatek jest instytucją prawa cywilnego, związaną z wykonaniem zobowiązań umownych. W myśl art. 394 § 1 – 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy, zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Zatem uiszczenie zadatku służyć ma zabezpieczeniu wykonania świadczenia umownego. Może również stanowić rodzaj świadczenia odszkodowawczego na wypadek niewykonania zobowiązania.
2016
29
kwi

Istota:
Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Oznacza to, że kwota zadatku oraz zaliczki uzyskana przy zawarciu umowy przedwstępnej wydatkowana na zakup lokalu mieszkalnego przed datą zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nie spełnia przesłanki, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji zaliczka i zadatek otrzymane i wydatkowane przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży nieruchomości nie mogą być uwzględnione do obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu zaś do pozostałej kwoty 10 000 zł, którą Wnioskodawczyni otrzymała na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości może znaleźć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe uregulowane w przytoczonym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji przeznaczenia tej kwoty, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy własne cele mieszkaniowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.
2016
16
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zatrzymanego zadatku jako odszkodowania w związku z rezygnacją kontrahenta z transakcji.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że zadatek służy do zabezpieczenia interesów obu ze stron. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia, tj. zadatek. W sytuacji, gdy umowa nie została wykonana z uwagi na rezygnację strony, którą zadatek dała, to wówczas zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek. Ponadto, jeżeli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie biorącej zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zadatku w podwójnej wysokości. Jednocześnie, w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta, zadatek może zostać zaliczony na poczet ceny – jeżeli wynika to z zawartej umowy. Z treści wniosku wynika, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca podpisał akt notarialny - przedwstępną umowę sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości i udziałów zgodnie z aktem notarialnym została poprzedzona otrzymaniem zadatku w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy) na poczet przyszłych zobowiązań. W dniu otrzymania zadatku, tj. 5 września 2014 r. została wystawiona faktura zaliczkowa dokumentująca jego otrzymanie. Ponieważ Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, podatek od tej transakcji odprowadził.
2015
20
gru

Istota:
Czy o otrzymaną w związku ze sprzedażą mieszkania kwotę zadatku, a przeznaczoną na zakup domu i jego remont można pomniejszyć wysokość należnego podatku dochodowego powstałego z tytułu przedmiotowej sprzedaży ?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 12 grudnia 2007 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wydatkowania uzyskanej kwoty zadatku z tytułu zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania na zakup domu oraz jego remont i skorzystania w związku z tym ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 04 września 2007 r. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że: W dniu 25 lipca 2007 r. Wnioskodawca sprzedał mieszkanie własnościowe, akt notarialny ..., za kwotę 160.000 zł, które nabył na preferencyjnych warunkach w dniu 29 września 2004 r., akt notarialny ...., w związku z czym na podstawie ustawy zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że w dniu 09.06.2006 r. kupujący wypłacił zadatek w wysokości 70.000 zł na poczet sprzedawanego mieszkania na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży. Kwotę uzyskaną z zadatku Wnioskodawca przeznaczył na zakup domu mieszkalnego w dniu 11 czerwca 2006 r., akt notarialny 4649/2006, oraz na remont tego domu. W związku z powyższym zadano pytanie: Czy o otrzymaną w związku ze sprzedażą mieszkania kwotę zaliczki w wysokości 70.000 zł, a przeznaczoną na zakup domu i jego remont, można pomniejszyć wysokość należnego podatku dochodowego powstałego z tytułu przedmiotowej sprzedaży mieszkania...
2015
18
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zadatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.