Zadatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Czy zawarcie Umowy przedwstępnej i otrzymanie zadatku w 2018 lub 2019 roku oraz zawarcie Umowy sprzedaży po 1 stycznia 2020 roku będzie wiązać się z powstaniem przychodu u Wnioskodawcy podlegającemu opodatkowaniu?

Fragment:

U. z 2018 r., poz.1025, z późn. zm.): W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej (art. 394 § 1); W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi (art. 394 § 2); W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony (art. 394 § 3). Instytucja zadatku służy zatem wzmocnieniu więzi obligacyjnej. Ma motywować strony do należytego wykonania umowy (w przypadku zadatku uiszczanego przy umowie przedwstępnej – do zawarcia umowy przyrzeczonej). Otrzymanie zadatku nie powoduje definitywnego przysporzenia majątkowego, bo w zależności od uzgodnień stron umowy i „ losów ” zobowiązania może on podlegać zwrotowi, stać się własnością strony umowy jako swoiste odszkodowanie za niewykonanie zobowiązania bądź zostać zaliczony na poczet świadczenia strony, która go dała. W szczególności, zadatek (zaliczka) uiszczane przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży rzeczy lub prawa nie jest ceną nabycia tej rzeczy lub prawa, a dopiero może zostać zaliczony na poczet takiej ceny w przypadku zawarcia umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej).

2017
20
maj

Istota:

Czy zadatek otrzymany w dniu 10 sierpnia 2016 r. na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej 10 sierpnia 2016 r., stanowi źródło przychodu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podczas gdy zadatek ma charakter zwrotny?
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy już w momencie otrzymania zadatku (przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży), który ewentualnie podlega zwrotowi, czy w momencie, gdy przychód ten stanie się przychodem należnym, tzn. dopiero w chwili odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości?
Czy środki pieniężne uzyskane na skutek niniejszej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiące wraz z otrzymanym zadatkiem 100 % ceny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili zapłaty, czy dopiero z chwilą przeniesienia własności nieruchomości (zawarcia umowy przyrzeczonej) w terminie późniejszym - oznaczonym w umowie przyrzeczonej?

Fragment:

Zadatek jest instytucją prawa cywilnego, związaną z wykonaniem zobowiązań umownych. W myśl art. 394 § 1 - 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459), w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zgodnie z art. 394 § 2 ww. ustawy, w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Przepis art. 394 § 3 kodeksu cywilnego, stanowi, że w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Zatem uiszczenie zadatku służyć ma zabezpieczeniu wykonania świadczenia umownego. Może również stanowić rodzaj świadczenia odszkodowawczego na wypadek niewykonania zobowiązania.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości

Fragment:

Natomiast § 2 przytoczonego artykułu stanowi, że w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Przez zadatek rozumie się zatem pewną sumę pieniężną lub rzecz daną przy zawarciu umowy. Kwota wręczona kontrahentowi po zawarciu umowy nie może więc być uznana za uiszczoną tytułem zadatku, chyba że co innego wynika z postanowień umowy. Szczególna rola zadatku ujawnia się w przypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. W przypadku takim wierzyciel może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej i to bez względu na to czy poniósł szkodę i w jakiej wysokości. Zatem dany zadatek pełni tu funkcje surogatu odszkodowania za niewykonanie umowy, występuje jako świadczenie o charakterze quasi odszkodowawczym. Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartości nie stanowią jednak odszkodowania, a jedynie pełnią tą samą funkcję. Konsekwencją powyższego charakteru jest – zarówno w przypadku przepadku zadatku, jak i uzyskania sumy dwukrotności przekazanego zadatku – niemożność domagania się uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie: opodatkowania sprzedaży Nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę.

Fragment:

Transakcja ta mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednak na moment otrzymania zadatku podlegać będzie zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT. Ad. 4 Wnioskodawca ma wątpliwości, czy gdyby organ interpretacyjny uznał, że zadatek podlega opodatkowaniu w momencie jej otrzymania, to Kupującemu grunt będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej otrzymanie zadatku - o ile przed datą wystawienia faktury Sprzedająca dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny. Z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wynika, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku VAT należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jak wykazano powyżej zadatek na moment jego otrzymania będzie podlegał zwolnieniu od podatku w myśl art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wystawieniem faktury dokumentującej ten zadatek. Ad. 5 Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (Kupujący) zamierza dodatkowo zapłacić Sprzedającej zaliczkę stanowiącą 10% ceny.

2017
15
lut

Istota:

Czy termin przedawnienia się roszczeń z notarialnej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, w której występuje zabezpieczenie zadatkiem, albo termin uprawomocnienia się orzeczenia sądowego przyznającego prawo do zachowania zadatku, jest prawidłowym terminem uznania momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika zachowującego zadatek?

Fragment:

Z uwagi na powyższe wyjaśnienie terminem, w którym otrzymane przez sprzedającego jako zadatek pieniądze przestaną stanowić rodzaj czasowego depozytu, zabezpieczającego wykonanie nie do końca jeszcze sprecyzowanej czynności opodatkowanej, a staną się opodatkowanym przychodem z tytułu otrzymania zadatku, będzie termin nieodwołalnego już zachowania tego zadatku przez sprzedającego. W tym miejscu należy również podkreślić, że zadatek nie można rozpatrywać w kategorii środków pozostawionych do dyspozycji, w sytuacji, gdy zostały w całości przeznaczone jako zadatek na zakup nowego lokalu, który ze względu na zaistniałe okoliczności również został zatrzymany przez sprzedającego. Zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej sprzedający ma prawo do zachowania otrzymanego zadatku w wypadku, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie na skutek niewykonania umowy przez kupującego. Należy jednak wskazać, że kupujący może nie zgadzać się ze stanowiskiem sprzedającego co do zasadności zatrzymania zadatku i ma w związku z tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń prawo do żądania zwrotu zadatku albo w podwójnej jego wysokości, względnie roszczenie o wykonanie umowy przedwstępnej. Tym samym, w ocenie Wnioskodawczyni, w niniejszej sprawie nie powstał po jej stronie przychód, a jeśli powstał przychód, to obowiązek podatkowy powstanie bądź w momencie przedawnienia roszczeń, bądź w wypadku wniesienia przez kupującego powództwa o zwrot zadatku, obowiązek podatkowy powstanie w dniu uprawomocnienia się wyroku postanawiającego o należnym prawie sprzedającego do zachowania zadatku.

2017
26
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu zadatku

Fragment:

Natomiast § 2 przytoczonego artyku3u stanowi, ?e w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet owiadczenia strony, która go da3a; je?eli zaliczenie nie jest mo?liwe, zadatek ulega zwrotowi. Przez zadatek rozumie sie zatem pewn1 sume pienie?n1 lub rzecz dan1 przy zawarciu umowy. Kwota wreczona kontrahentowi po zawarciu umowy nie mo?e wiec bya uznana za uiszczon1 tytu3em zadatku, chyba ?e co innego wynika z postanowien umowy. Szczególna rola zadatku ujawnia sie w przypadku niewykonania umowy z powodu okolicznooci, za które d3u?nik ponosi wy31czn1 odpowiedzialnooa. W przypadku takim wierzyciel mo?e bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odst1pia i otrzymany zadatek zachowaa, a je?eli sam go da3, mo?e ?1daa sumy dwukrotnie wy?szej i to bez wzgledu na to czy poniós3 szkode i w jakiej wysokooci. Zatem dany zadatek pe3ni tu funkcje surogatu odszkodowania za niewykonanie umowy, wystepuje jako owiadczenie o charakterze quasi odszkodowawczym. Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartooci nie stanowi1 jednak odszkodowania, a jedynie pe3ni1 t1 sam1 funkcje. Konsekwencj1 powy?szego charakteru jest – zarówno w przypadku przepadku zadatku, jak i uzyskania sumy dwukrotnooci przekazanego zadatku – niemo?nooa domagania sie uzupe3niaj1cego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

2016
21
gru

Istota:

Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię zadatek w wysokości przynajmniej równej wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości dnia 17 marca 2014 r., w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego, udokumentowany potwierdzeniem przelewu, wypłacony w roku 2016, stosownie do postanowień umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej w roku 2016 będzie uznany za wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe w roku 2016 oraz czy po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości czy też Wnioskodawczyni wobec poniesionego wydatku na cele mieszkaniowe (zaplata zadatku w roku 2016) będzie korzystała ze zwolnienia z uwagi na przeznaczenie przychodu w całości na cele mieszkaniowe w okresie 2 lat od uzyskania przychodu?

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, iż zadatek jest instytucją prawa cywilnego związaną z wykonaniem zobowiązań umownych. Uiszczenie zadatku służyć ma zabezpieczeniu wykonania świadczenia umownego. Może również stanowić rodzaj świadczenia odszkodowawczego na wypadek niewykonania zobowiązania. Zastosowanie omawianej instytucji nie ma jednak charakteru obligatoryjnego, lecz zależy od decyzji stron umów. Z przepisu art. 394 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wynika, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Z art. 394 § 2 Kodeksu cywilnego wynika natomiast, że w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony (art. 394 § 3 ww. ustawy).

2016
3
lip

Istota:

Czy otrzymany i zatrzymany zadatek z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży skutkuje obowiązkiem podatkowym w stosunku do Wnioskodawcy?

Fragment:

W myśl art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego – w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast zgodnie z § 2 przytoczonego artykułu – w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Szczególna rola zadatku ujawnia się w przypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takim przypadku wierzyciel może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej i to bez względu na to czy poniósł szkodę i w jakiej wysokości. Zatem dany zadatek pełni tu funkcje surogatu odszkodowania za niewykonanie umowy, występuje jako świadczenie o charakterze quasi odszkodowawczym. Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartości nie stanowią jednak odszkodowania, a jedynie pełnią tą samą funkcję. Poza tym, pomimo iż zadatek jest formą zabezpieczenia mającego umocowanie w przepisach Kodeksu cywilnego, to jednak wprowadzenie go do umowy, wysokość zadatku lub zasady jego ustalania są zależne całkowicie od woli stron.

2016
24
cze

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania zadatku.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zadatku – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zadatku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 21 listopada 2015 roku Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Spółce. Przedmiotem niniejszej umowy przedwstępnej było przeniesienie prawa własności i praw związanych 222 udziałów o wartości nominalnej 22.200,00 zł. Udziały będące przedmiotem umowy zostaną sprzedane po cenie 2.000,00 za jeden udział. Łączna docelowa wartość sprzedaży udziałów 444.000,00 zł. W dniu zawarcia tej umowy Zainteresowany otrzymał zadatek w kwocie 222.000,00 zł, niemniej jednak ustalono, że kwota zadatku może podlegać zwrotowi na zasadach kodeksu cywilnego oraz w przypadku cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania Sprzedającego na Zgromadzeniu Wspólników. Umowa przedwstępna zakładała również, że pozostała część zapłaty ceny sprzedaży zostanie zapłacona w dniu podpisania umowy zasadniczej nie później niż do 31 grudnia 2016 roku. Do dnia dzisiejszego nie nastąpiło przeniesienie własności udziałów.

2016
23
cze

Istota:

Czy zatrzymany zadatek z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży skutkuje obowiązkiem podatkowym w stosunku do Wnioskodawcy?

Fragment:

W myśl art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego – w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast zgodnie z § 2 przytoczonego artykułu – w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Szczególna rola zadatku ujawnia się w przypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takim przypadku wierzyciel może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej i to bez względu na to czy poniósł szkodę i w jakiej wysokości. Zatem dany zadatek pełni tu funkcje surogatu odszkodowania za niewykonanie umowy, występuje jako świadczenie o charakterze quasi odszkodowawczym. Zachowanie przedmiotu zadatku lub uzyskany zwrot jego podwójnej wartości nie stanowią jednak odszkodowania, a jedynie pełnią tą samą funkcję. Poza tym, pomimo iż zadatek jest formą zabezpieczenia mającego umocowanie w przepisach Kodeksu cywilnego, to jednak wprowadzenie go do umowy, wysokość zadatku lub zasady jego ustalania są zależne całkowicie od woli stron.