IPTPP2/4512-263/15-6/SM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-263/15-6/SMinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. zadania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) oraz z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 8 lipca 2015 r. oraz z dnia 24 lipca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (Wnioskodawca) wykonuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina w 2014 r. wybudowała Zakład Zagospodarowania Odpadów. Inwestycja była współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 – 2013 w kwocie 13.545.501,83 zł, tj. 75,00 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Realizacja tego projektu należała do zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Kwalifikowalny był podatek od towarów i usług, więc Gmina otrzymała dofinansowanie od wartości brutto poniesionych wydatków. Gmina posiada samorządowy zakład budżetowy pn. Gminny Zakład Komunalny, który w ramach zadań statutowych wykonuje m.in. zadania z zakresu gospodarki odpadami. Gminny zakład jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadził jednak inwestycji związanej z budową zakładu zagospodarowania odpadów. Inwestycja taka prowadzona była bezpośrednio przez Gminę, a następnie po jej zakończeniu, wybudowany Zakład przekazany został w zarządzanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu. Przekazanie nastąpiło w formie Zarządzenia Wójta nieodpłatnie, wyłączając z tego przekazania nieckę składowania odpadów komunalnych.

Przekazaniu podlegały następujące składniki majątku:

 • budynek kompostowni;
 • plac dojrzewania stabilizatu;
 • boksy zadaszone na surowce wtórne;
 • zbiornik na wody opadowe;
 • studzienki ssawne;
 • waga samochodowa;
 • budynek wagowego;
 • urządzenia do mycia kół i podwozi;
 • kontenerowy magazyn odpadów problemowych (niebezpiecznych);
 • plac magazynowy na odpady wielkogabarytowe;
 • plac magazynowy odpadów budowlanych;
 • zbiornik na ścieki technologiczne;
 • plac magazynowy kompostu gotowego;
 • strefa wyładunku kontenerów;
 • parking dla samochodów osobowych;
 • wewnętrzne drogi i place utwardzone;
 • przepompownia odcieków;
 • separator koalescencyjny;
 • przepompownia ścieków technologicznych;
 • kontenerowa stacja ssąco – tłocząca;
 • maszyny i urządzenia.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiot inwestycji pn. „...” nie będzie wykorzystywany przez Gminę do czynności opodatkowanych. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją ww. zadania były wystawiane na Wnioskodawcę.

Gminny zakład budżetowy będzie wykazywał obrót z tytułu przyjęcia odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w ... w deklaracji VAT-7.

W piśmie z dnia 8 lipca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Tytuł projektu objęty dofinansowaniem z RPO W to „...”, jednak jak wynikało z dokumentów i decyzji, była to budowa Zakładu, a nie modernizacja. Takie stanowisko zawarte jest w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... i pozwoleniu na budowę. Zakład został wybudowany od podstaw obok składowiska odpadów komunalnych w m. ...
 2. Efekty realizacji inwestycji zostały przekazane w styczniu 2015 r. dla Gminnego Zakładu Komunalnego w trwały zarząd.
 3. Gminny Zakład Komunalny dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT od Gminy.
 4. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Gminny Zakład Komunalny.
 5. W odpowiedzi na zadane pytanie: „Do jakich czynności Gmina wykorzystuje nabyte towary i usługi w związku z realizacją zadania, o którym mowa we wniosku, tj. czy do czynności:
  • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...”,

Wnioskodawca wskazał, że nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane przez Gminę do wyżej wymienionych czynności. Po zakończeniu budowy inwestycję przekazano w trwały zarząd dla Gminnego Zakładu Komunalnego, który wykorzystuje otrzymany majątek do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, w piśmie z dnia 24 lipca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, że wybudowany Zakład przekazany został w zarządzanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu.

Przekazanie nastąpiło w dwóch formach:

 1. nieodpłatnie – w formie Zarządzenia Wójta Gminy przekazano maszyny, urządzenia i wyposażenie;
 2. w odpłatny trwały zarząd – Decyzją Wójta Gminy ..., przekazano część działki nr 69/2 o powierzchni 21.100 m2, zabudowanej budynkami i obiektami budowlanymi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 lipca 2015 r.).

Czy istnieje możliwość odliczenia przez Gminę podatku VAT w całości w odniesieniu do zadania pn. „...”, bez względu na fakt, iż po wybudowaniu Zakład Zagospodarowania Odpadów został przekazany Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w niżej wymienionych formach:

 1. nieodpłatnie – maszyny, urządzenia i wyposażenie;
 2. w odpłatny trwały zarząd – przekazano część działki nr 69/2 o powierzchni 21.100 m2, zabudowaną budynkami i obiektami budowlanymi...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 24 lipca 2015 r.), Gmina nie może odliczyć w całości podatku naliczonego, ponieważ efekty realizacji inwestycji zostały przekazane Gminnemu Zakładowi Komunalnemu na podstawie odpłatnego trwałego zarządu, tj. część gruntu oraz budynki i obiekty budowlane (czynność ta ma charakter inny niż cywilnoprawny i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT) oraz nieodpłatnie maszyny, urządzenia i wyposażenie. Przekazany Zakład Zagospodarowania Odpadów w ... jest wykorzystywany przez Gminny Zakład Komunalny w ... do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Gminny Zakład Komunalny w ... jest odrębną jednostką, która jest na własnym rozrachunku, posiada odrębne oznaczenie NIP, własny budżet, własny plan przychodów i kosztów oraz zatrudnia własnych pracowników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Gminy należy przeanalizować, z jakimi czynnościami Wnioskodawcy jest związana realizacja zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku.

Jak wynika z opisu sprawy, efekty realizacji inwestycji zostały przekazane dla Gminnego Zakładu Komunalnego w trwały zarząd.

Zagadnienie dotyczące instytucji trwałego zarządu regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782). W świetle art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością. Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 powołanej wyżej ustawy, należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Trwały zarząd, jak stanowi art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 powołanej ustawy, trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Wyżej wymienione przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których następuje oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w przypadku oddania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w trwały zarząd, Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym ww. oddanie nieruchomości w trwały zarząd nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT po stronie Gminy.

W konsekwencji nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Zatem w przypadku oddania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w trwały zarząd nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ILPP1/443-754/12/15-S/NS | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP1/4512-261/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

zadania
IPTPP1/4512-284/15-2/MSu | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.