IPTPP2/443-874/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gmina może otrzymać zwrot podatku VAT od wykonanego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. ... , wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE – ul. ... w ... oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. ...” ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc...., wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE – ul. ...oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc....”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. ..., wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE – ul. ....oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. ....”.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... przystąpiła do zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. ... , wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE- ul. ... w ... oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. ...” w zakres którego wchodziło:

  1. Sieć wodociągowa dla miejscowości ... wymiana rurociągów azbestowych na PE Gmina ... - wykonanie wymiany wodociągu z azbestu na wodociąg PE w miejscowości ... z włączeniem do istniejącego wodociągi w msc. ... Sieci Wodociągowe – wykonanie sieci wodociągowych PE160mm – 3940 m - wykonanie sieci wodociągowych PE110mm – 5858 m - wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowych: hydranty nadziemne 80mm - 41 szt., zasuwy sekcyjne 150mm – 8 szt., zasuwy sekcyjne 100mm – 19 szt., zasuwy hydrantowe 80mm - 41 szt., wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia.
  2. Wymiana rurociągu wodociągowego z azbestu śr. 200 mm na rurociąg wodociągowy PE śr. 200mm w ... ul. ... przyłącza z rur PE100, SDR 11, PN 12,5 dn 32 x 3,0 mm L = 1100,0 m Sieci Wodociągowe - wykonanie sieci wodociągowych PE200mm w ramach wymiany starych sieci z azbestu śr. 200mm - 386m - wykonanie sieci wodociągowych PE160mm w ramach wymiany starych sieci z azbestu śr. 150mm – 13 m - wykonanie uzbrojenia na wymienionych sieciach wodociągowych: hydranty nadziemne 80mm z zasuwą 80mm – 3 szt., zasuwy sekcyjne 200mm - 1 szt., zasuwy sekcyjne 150mm – 2 szt., zasuwy sekcyjne 100mm – 2 szt., zasuwy sekcyjne 80mm - 1szt., montaż nawiertek 200mm z przepięciem do istniejącego przyłącza - 12kpl.
  3. Sieć kanalizacji sanitarnej w ... ul. ... Sieci Kanalizacyjne - roboty ziemne przy wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej: 424,7m3 –wykonanie sieci sanitarnej PVC grawitacyjnej: PVC160mm – 239 m, studzienki kanalizacyjne systemowe 600mm - 11 szt.
  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ... ul. ... Sieci Kanalizacyjne - Roboty ziemne przy wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej: 958,55 m3 - wykonanie sieci sanitarnej PVC200 – 440 m, wykonanie sieci sanitarnej PVC160 – 244 m, wykonanie studni systemowych 600mm - 21 szt.

W dniu 28.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie zakończyło się 30.09.2014 r. Projekt realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. W dniu 7.02.2014 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa ... o dofinansowanie ww. zadania. Wnioskodawca nadmienia również, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, tym samym Gmina nie otrzymuje do podatku VAT dofinansowania. Ponadto Zainteresowany wyjaśnia, że faktura z tytułu zakupu towarów i usług w ramach realizacji projektu została wystawiana na Gminę ... . Realizowany ww. projekt należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach ww. projektu jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina jest właścicielem sieci i samodzielnie świadczy usługi przy wykorzystaniu tych sieci. Gmina jest stroną umów z mieszkańcami i świadczenie ww. usług na rzecz mieszkańców ma charakter odpłatny. Wnioskodawca nadmienia, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz spełnia przesłanki określone w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Gmina może otrzymać zwrot podatku VAT od wykonanego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. ... , wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE – ul. ... w ... oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. ...” ...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 01.11.2004 r., odlicza podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że podatek od wykonanego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. ... , wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE – ul. ... w ... oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. ...” powinien zostać zwrócony Gminie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W art. 87 ust. 2 ustawy postanowiono, iż zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielonego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Natomiast stosownie do przepisu art. 87 ust. 6 ustawy, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
  2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na umotywowany wniosek podatnika i przy spełnieniu przez Niego warunków określonych w ww. art. 87 ust. 6 ustawy, podstawowy termin zwrotu może być skrócony z 60-dniowego do 25-dniowego.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 cyt. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. ... , wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE- ul. ... w ... oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. ...”.

W dniu 28.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie zakończyło się 30.09.2014 r. Projekt realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. W dniu 7.02.2014 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa ... o dofinansowanie ww. zadania. Wnioskodawca nadmienia również, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, tym samym Gmina nie otrzymuje do podatku VAT dofinansowania. Ponadto Zainteresowany wyjaśnia, że faktura z tytułu zakupu towarów i usług w ramach realizacji projektu została wystawiana na Gminę ... . Realizowany ww. projekt należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach ww. projektu jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina jest właścicielem sieci i samodzielnie świadczy usługi przy wykorzystaniu tych sieci. Gmina jest stroną umów z mieszkańcami i świadczenie ww. usług na rzecz mieszkańców ma charakter odpłatny. Wnioskodawca nadmienia, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach przedmiotowego projektu jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. A zatem w związku z realizowanym zadaniem pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. ... , wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE- ul. ... w ... oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. ...” Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek z art. 88 ustawy.

Z kolei w przypadku, gdy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym oraz – jak wskazał Wnioskodawca - spełnia przesłanki określone w art. 87 ust. 6 ustawy, to Zainteresowanemu przysługuje prawo do uzyskania zwrotu różnicy podatku, na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy.

Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.