IPTPP1/4512-284/15-2/MSu | Interpretacja indywidualna

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Ośrodek w odniesieniu do realizacji zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dla którego ODR będzie występował z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
IPTPP1/4512-284/15-2/MSuinterpretacja indywidualna
  1. czynności podlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. zadania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i stolarni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i stolarni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w ...., działający na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013r., poz. 474) jest samorządową wojewódzką osobą prawną. Zgodnie z art. 2 ust. 2b ustawy, zadaniem Ośrodka jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 3 ustawy, Ośrodek może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwziąć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego.

W lipcu 2015r. ... Ośrodek Doradztwa Rolniczego w związku z rozbiórką nieruchomości stolarni - wiaty mieszczącej się na terenach wystawowych w .... ul. ...., przystąpi do realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stolarni. ..... posiada orzeczenie techniczne określające stan techniczny obiektu stolarni jako stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa osób opracowane przez rzeczoznawcę ws. budowlanych. ... dokonał również zgłoszenia rozbiórki wiaty w Starostwie Powiatowym w .... w dniu 06 lutego 2015r. Przewidywany początek prac to 01 lipca 2015r. ... dokonał już wyboru wykonawcy prac rozbiórkowych i utylizacji eternitu, a następnie podpisał z nim stosowną umowę. Wykonawca posiada zgodę Marszałka Województwa .... na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w tym również zawierającymi azbest.

Faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym zadaniem będą wystawione na .... Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w ...... Ośrodek jest czynnym podatnikiem podatku VAT i wydatki poniesione w związku z realizacją zadania będą związane z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ rozbiórka wiaty przyczyni się do powiększenia dostępnych dla wystawców terenów wystawowych.

W związku z powyższym ... przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z posesji .... z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..... Dofinansowanie będzie obejmowało koszty usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wymogiem WFOŚiGW jest przedłożenie interpretacji indywidualnej o możliwości lub ewentualnego braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi nakładami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Ośrodek w odniesieniu do realizacji zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, dla którego ... będzie występował z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana do realizacji likwidacja stolarni-wiaty wynikająca z jej bardzo złego stanu technicznego, a co się z tym wiąże konieczność dokonania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest jest związana z prowadzoną przez Ośrodek działalnością gospodarczą. Podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z realizacją zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest podlega odliczeniu, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi będzie spełniony. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania będą związane z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ rozbiórka wiaty przyczyni się do powiększenia dostępnych dla wystawców terenów wystawowych i dzięki temu uzyskaniu zwiększonych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Ośrodkowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi służące realizacji zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego może dokonać podatnik który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostaną spełnione. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W lipcu 2015r. w związku z rozbiórką nieruchomości stolarni - wiaty mieszczącej się na terenach wystawowych, przystąpi do realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stolarni. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania będą związane z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ rozbiórka wiaty przyczyni się do powiększenia dostępnych dla wystawców terenów wystawowych. Faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym zadaniem będą wystawione na Zainteresowanego. Zatem, skoro, wydatki poniesione w związku z realizacją zadania będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i stolarni.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy, należy wskazać, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i stolarni, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IBPP2/443-273/15/BW | Interpretacja indywidualna

zadania
IPTPP1/4512-268/15-2/Msu | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.