0112-KDIL1-3.4012.627.2018.1.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na budowie tras rowerowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 5 „Trasy rowerowe (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 5 „Trasy rowerowe (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako partner T., uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 dla projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu T. „Trasy Rowerowe (...)”, Oś Priorytetowa 6, Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – spr, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt.

Gmina jest partnerem w projekcie na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej w dniu xx xxxxxxx 2017 r. pomiędzy T., 7 gminami oraz 2 powiatami Województwa.

W ramach zadania nr 5 „Trasy rowerowe (...)”, Gmina jest odpowiedzialna za następujące działania:

Działanie nr 5.1. Budowa i modernizacja tras rowerowych – roboty budowlane;

Działanie 5.2. Budowa i modernizacja tras rowerowych – nadzór inwestorski.

W projekcie Gmina ponosi koszty kwalifikowane.

Szacowana wartość całkowita zadania nr 5 wynosi xxxxxxxx,xx zł, w tym podatek VAT xxxxxx,xx zł, czego wartość działania 5.1 roboty budowlane według kosztorysu inwestorskiego: 1 250 000,01 zł z czego podatek VAT xxxxxx,xx zł, wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie nr 5: xxxxxx,xx zł. W ramach RPO dofinansowaniu podlegać będą poniesione koszty na zasadzie refundacji poniesionych nakładów.

Zakres inwestycji:

 1. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi powiatowej nr xxxxx, relacji T.-W. – Ż. w miejscowości J. /do xxx/.
 2. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi powiatowej nr xxxxx, relacji P.-W. w miejscowości J. /do xxx/.
 3. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi gminnej o nr działki xxxx/x w W. /do xxx/.
 4. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi gminnej o nr działki xxx/x i xxx/x w B. /do V./.
 5. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi powiatowej nr xxxxx, relacji Z. –Sz. w miejscowości B. /do V./.

Ścieżki rowerowe będą zlokalizowane w pasie dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina lub w pasie dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Starosta T.

Długość utworzonych szlaków turystycznych 2360 mb. Długość odnowionych szlaków turystycznych 1900 mb, z czego 1300 mb – kostka oraz 600 mb – asfalt.

Zadanie 5.2 Budowa i modernizacja tras rowerowych – nadzór inwestorski obejmuje podpisanie umowy z inspektorem posiadającym uprawnienia do nadzorowania w zakresie budowy dróg. W zależności od kwoty nadzorowanej roboty budowlanej wysokość wynagrodzenia za sprawowany nadzór będzie wynosić ok. 1,1% od kwoty netto nadzorowanego zadania.

Planowany termin realizacji projektu na lata 2017-2019 r.

Inwestorem zadania nr 5 jest Gmina. Uzyskała ona niezbędne pozwolenie na budowę, jak również dokonała zgłoszenia robót budowlanych. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT tylko w zakresie dotyczącym jednostek administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gmina jest zarządcą drogi dojazdowej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach. Gmina nie prowadzi i nie będzie prowadzić w związku z zarządem ścieżkami rowerowymi czynności opodatkowanych.

Korzystanie przez uczestników ruchu drogowego z wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury jest i pozostanie nieodpłatne dla wszystkich użytkowników.

Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat za korzystanie z przedmiotowej infrastruktury. Gmina nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnych czynności opodatkowanych w związku z użytkowaniem ścieżek rowerowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu nie wykonuje on i nie będzie wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu wykonywanych robót budowlano-montażowych zadania pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu T. „Trasy Rowerowe (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako partner T. uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 dla projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu T. „Trasy Rowerowe (...)”. Gmina jest partnerem w projekcie na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej w dniu xx xxxxxxxx 2017 r. pomiędzy T., 7 gminami oraz 2 powiatami Województwa. W ramach zadania nr 5 „Trasy rowerowe (...)”, Gmina jest odpowiedzialna za następujące działania: Działanie nr 5.1. Budowa i modernizacja tras rowerowych – roboty budowlane oraz Działanie 5.2. Budowa i modernizacja tras rowerowych – nadzór inwestorski.

Zakres inwestycji:

 1. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi powiatowej nr xxxxx, relacji T.-W.– Ż. w miejscowości J. /do xxx/.
 2. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi powiatowej nr xxxxx, relacji P.-W. w miejscowości J. /do xxx/.
 3. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi gminnej o nr działki xxxx/x w W. /do xxx/.
 4. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi gminnej o nr działki xxx/x i xxx/x w B. /do V.
 5. Ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogi powiatowej nr xxxxx, relacji Z. –Sz. w miejscowości B. /do V/.

Długość utworzonych szlaków turystycznych 2360 mb. Długość odnowionych szlaków turystycznych 1900 mb, z czego 1300 mb – kostka oraz 600 mb – asfalt. Planowany termin realizacji projektu – lata 2017-2019 r.

Inwestorem zadania nr 5 jest Gmina. Uzyskała ona niezbędne pozwolenie na budowę, jak również dokonała zgłoszenia robót budowlanych. Gmina jest zarządcą drogi dojazdowej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach. Nie będzie ona pobierała żadnych opłat za korzystanie z przedmiotowej infrastruktury. Gmina nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnych czynności opodatkowanych w związku z użytkowaniem ścieżek rowerowych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi, ponieważ jak wskazała Gmina, nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnych czynności opodatkowanych w związku z użytkowaniem ścieżek rowerowych.

Podsumowując, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym przez nią zadaniem nr 5 „Trasy rowerowe (...)” w ramach projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu T. „Trasy Rowerowe (...)”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. roboty budowlano-montażowe nabywane w związku z realizacją zadania nie będą przez Gminę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.