IBPP4/443-85/11/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu dot budowy elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011r. (data wpływu 18 stycznia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „xxx” .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina zawarła w dniu 8 grudnia 2008r. umowę nr xxx z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „xxx”. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 28 września 2009r., a zakończyła w dniu 29 października 2010r. Instytucje realizujące projekt to Urząd Miejski oraz jego jednostki organizacyjne - Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury. Podstawowym celem Projektu było stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację zadań publicznych oraz wymianę informacji z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną.

Realizując projekt „xxx” rozpoczęto świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, wymianę informacji z podmiotami publicznymi w postaci elektronicznej, zapewniono dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą nośników informatycznych, wdrożono elektroniczny obieg dokumentów, zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażono stanowiska pracy w zestawy do podpisu elektronicznego, zmodernizowano serwerownię, przeszkolono użytkowników. Zakupiony w ramach projektu sprzęt, urządzenia, a także oprogramowanie służyć będą świadczeniu usług dla ludności drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, wymianie informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi które to usługi nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Wszystkie świadczone usługi drogą elektroniczną w ramach realizowanego projektu będą bezpłatne i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W wyniku wykorzystania mienia zakupionego w ramach Projektu Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek obrotów. Realizacja Projektu odbywać się będzie w ramach realizacji zadań własnych Gminy i polegać będzie na elektronicznej wymianie korespondencji, elektronicznym udostępnianiu zgromadzonych baz danych we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy. Realizacja Projektu nie będzie wykraczać poza zadania własne Gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na etapie tworzenia elektronicznej platformy usług nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem np. umieszczenie informacji o firmach za opłatą itp. wszystkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie.

System elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym np. pobieranie opłat z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „xxx”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy działalności w zakresie telekomunikacji oraz zadania w zakresie promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3a i 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina zawarła w dniu 8 grudnia 2008r. umowę nr xxx z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „xxx”. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 28 września 2009r., a zakończyła w dniu 29 października 2010r. Instytucje realizujące projekt to Urząd Miejski oraz jego jednostki organizacyjne - Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury. Podstawowym celem Projektu było stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację zadań publicznych oraz wymianę informacji z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną.

Wszystkie świadczone usługi drogą elektroniczną w ramach realizowanego projektu będą bezpłatne i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W wyniku wykorzystania mienia zakupionego w ramach Projektu Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek obrotów. Realizacja projektu odbywać się będzie w ramach realizacji zadań własnych Gminy i polegać będzie na elektronicznej wymianie korespondencji, elektronicznym udostępnianiu zgromadzonych baz danych we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy. Realizacja Projektu nie będzie wykraczać poza zadania własne Gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na etapie tworzenia elektronicznej platformy usług nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem np. umieszczenie informacji o firmach za opłatą itp. wszystkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie.

System elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym np. pobieranie opłat z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Jak wskazał Wnioskodawca system elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu pod nazwą „xxx”. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.