Zadania własne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania własne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
wrz

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania

Fragment:

Planowane do realizacji zadanie jest zadaniem własnym Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania „ ... ”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji zadania nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2018
21
lut

Istota:

W zakresie braku opodatkowania czynności udostępnienia przez Wnioskodawcę Zasobów na podstawie zawartego Porozumienia, opisanego we wniosku, na gruncie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT (pytane oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Zakład Utylizacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.) jest jednoosobową spółką Gminy Miasta G. [GMG], która realizuje powierzone zadania własne GMG w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania porządku i czystości. Zadania te ZU wykonuje współdziałając (na mocy aktów prawnych) od 15 września 2017 r. ze spółką G. Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. [GUK], tj. także jednoosobową spółką komunalną, której całość udziałów należy do GMG. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zakład Utylizacyjny wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jest przy tym nakierowany na działalność zarobkową, lecz równocześnie realizuje zadania własne GMG. GMG odpowiedzialna za utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest zobowiązana ustawowo do osiągania należytego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wyżej opisane zadania GMG wykonywała dotychczas przy wykorzystaniu ZU, na podstawie uchwały Rady Miasta G. z dnia 17 grudnia 2009 r. Nr ... [Uchwała 2009], która to spółka została (...)

2017
20
cze

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, realizowania zadania własnego Gminy, jakim jest pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka gminnego

Fragment:

Miasto .... realizuje przy pomocy żłobka gminnego zadanie własne, jakim jest polityka społeczna. Opłaty pobierane przez Miasto za pośrednictwem Miejskiego Żłobka są związane z konkretnymi usługami świadczonymi na rzecz dzieci, związanymi wyłącznie z realizacją przedmiotowego zadania publicznego. Miasto w odniesieniu do realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej nie działa jako podmiot profesjonalny biorący udział w obrocie gospodarczym. Zadania nałożone na Miasto wynikają z przepisów prawa, które określają sposób i zakres ich wykonywania. Opłaty pobierane w związku z realizacją zadań własnych mają charakter opłat publicznoprawnych. Miasto wykonując czynności, o których mowa w opisie stanu faktycznego (działając za pośrednictwem powołanych do tego celu jednostek budżetowych), nie występuje jako podmiot gospodarczy. Żłobek gminny realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, wynikające z przepisów prawa, dlatego powinien być traktowany jako organ gminy i w związku z powyższym na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT podlegać wyłączeniu z opodatkowania VAT. Zgodnie z art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

2016
28
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z poręczeniem przez Miasto kredytu zaciągniętego przez Spółkę na realizację zadania własnego Miasta.

Fragment:

W tym przypadku Spółka, jak i Miasto realizują zadania własne, które są narzucone przez ustawę i co do zasady nie powinny generować dodatkowych obciążeń, także fiskalnych, które skutkowałyby zmniejszeniem rzeczywistych korzyści dla dobra wspólnoty samorządowej (Spółka musi odprowadzić podatek). Czynność poręczenia została dokonana przez Miasto w ramach realizacji zadania własnego Miasta. Skoro zatem Spółka wykonuje we własnym imieniu czynności będące zadaniem własnym Miasta, to nie stanowią one dla Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od Miasta w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wobec tego nie rodzą konsekwencji podatkowych w zakresie konieczności jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy. Celem zaciągniętego przez Spółkę kredytu inwestycyjnego było przygotowanie oraz realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie P. Udzielenie poręczenia do ww. kredytu przez Miasto ma bezpośredni związek z wykonywaniem czynności związanych z realizacją jej zadań własnych i nastąpiło w interesie samego poręczyciela.

2014
7
maj

Istota:

Naliczanie podatku należnego z tytułu wykorzystywania ciągnika do realizacji zdarzeń spoza zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

Fragment:

Zadania własne obejmują w szczególności sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest właścicielem infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy. Za pomocą tej infrastruktury, Gmina świadczy usługi w zakresie odbioru ścieków, na podstawie pisemnych umów cywilnoprawnych zawartych z poszczególnymi odbiorcami. Usługi wykonywane przez Gminę w powyższym zakresie są traktowane jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, Gmina dokumentuje świadczenie wskazanych usług fakturami VAT, a podatek VAT należny wynikający z wystawianych faktur jest wykazywany w rejestrach VAT i deklaracjach VAT. W 2007 r. Gmina dokonała zakupu ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym. Od samego początku - tj. od momentu (...)

2014
19
lut

Istota:

Brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu działalności nieodpłatnej, w tym z tytułu zapewnienia nieodpłatnego wstępu na imprezy.

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina corocznie, co do zasady w miesiącach letnich, organizuje imprezy gminne, w tym w szczególności „ ... ”, „ ... ” oraz „ .... ”. Podczas przedmiotowych Imprez mają miejsce liczne pokazy artystyczne, które odbywają się we wszystkie dni Imprez w określonych godzinach. Organizowane są wówczas w szczególności koncerty znanych muzyków, ale także występy lokalnych grup tanecznych, orkiestr, zespołów, etc. Niejednokrotnie, w trakcie imprez mają miejsce takie wydarzenia, jak np. odsłonięcie murali pamiątkowych, festiwale filmowe, zloty motocyklowe, etc. Nad Imprezami objęły patronat stacje telewizyjne o zasięgu lokalnym. Ponadto, wydarzenia te są opisywane w lokalnej prasie. Gmina nie pobiera opłat za wstęp na Imprezy. Niemniej jednak, w miejscu organizacji imprez Gmina udostępnia odpłatnie zewnętrznym podmiotom powierzchnie reklamowe, miejsca pod stoiska handlowe i gastronomiczne, a także pod obiekty rekreacyjne.

2013
4
paź

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji w ramach projektu?

Fragment:

Gospodarka odpadami jest zadaniem własnym Gminy. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadanie będące przedmiotem pytania, wykonuje zadania własne, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji, jak wskazał Wnioskodawca, nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „ ... ”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2013
10
lip

Istota:

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadanie będące przedmiotem pytania, wykonuje zadania własne, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „ ... ”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

2013
21
maj

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury nabrzeża portu.

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 1, 10 i 18 powołanej ustawy o samorządzie gminnym). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy). W myśl art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza utworzyć spółkę z o. o. z siedzibą w E., której wspólnikami będą: Gmina Miasto B., Gmina B., Gmina C. W., Gmina Miasta E., Gmina Miasta K., Gmina Miejska M., Miasto i Gmina N., Powiat S., Gmina T. Spółka będzie wykonywała powierzone jej zadaniem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania portów i przystani stanowiących własność wspólników.

2013
21
lut

Istota:

Stwierdzenie czy wpłaty na pokrycie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do głównej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokonywane przez mieszkańców gminy powinny być opodatkowane podatkiem VAT

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) stwierdza że, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Na podstawie art. 15 ust. 1 tej ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Natomiast osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ww. ustawy, na własny koszt realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, że gmina w ramach zadań własnych zobowiązana jest do zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, czyli tzw. sieci rozprowadzających.