Zadania inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej jako: „ Wnioskodawca ”, „ Gmina ”) wykonuje zadania, do których została powołana na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Większość tych zadań jest wykonywana w ramach reżimu publicznoprawnego, natomiast Gmina zawiera również umowy cywilnoprawne w celu ich wykonywania. Gmina jest zarejestrowanym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z obowiązkiem składania deklaracji VAT-7 od dnia 1 kwietnia 2005 r., NIP: ... Wnioskodawca będzie ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ ... ” w 2018 r. Zadanie ma polegać głównie na zakupie oraz montażu solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Gmina planuje, aby jeden punkt świetlny składał się z oprawy LED 20 W, moc panelu fotowoltaicznego wynosiłaby 270 W, natomiast maszt - słup stalowy, ocynkowany, o wysokości 5 m ze źródłem światła zawieszonym nie niżej niż 4 mb nad poziomem gruntu, posiadałby strumień świetlny 2200 Im.

2011
30
gru

Istota:

Odzyskanie podatku VAT.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu 8 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Zagospodarowanie terenu przy kościele zabytkowym ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Zagospodarowanie terenu przy kościele zabytkowym ”. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Aktualnie Parafia ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenu przy kościele zabytkowym ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „ Odnowa i rozwój wsi ”. Po zakończeniu zadania inwestycja ta będzie stanowiła własność Parafii i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT. Kościół jest obiektem architektury sakralnej, który decyzją z dnia 5 marca 1970 r. został wpisany do rejestru zabytków województwa. Wybudowany w roku 1620 w stylu późnogotyckim kościół, powstał na miejscu pochodzącej już z XII wieku drewnianej świątyni.

2011
1
paź

Istota:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pn.: „Na dobry początek” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?

Fragment:

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT. Celem statutowym Stowarzyszenia jest zaspokajanie potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie: kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku, ochrony środowiska naturalnego i rozwoju edukacji ekologicznej, ograniczenia rozmiarów, źródeł oraz skutków bezrobocia, organizacji i zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju demokracji i samorządności, bezpieczeństwa, oświaty, edukacji i wychowania.

2011
1
paź

Istota:

Czy w przypadku realizacji operacji w ramach działania 4.31 – funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, Wnioskodawca może uzyskać zwrot podatku od towarów i usług naliczony przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji tej operacji?

Fragment:

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...). Stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji działania 4.31 nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Funkcjonowanie LGD finansowane jest ze składek członkowskich oraz funduszy uzyskanych z programu Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

2011
1
paź

Istota:

Czy Stowarzyszenie jako bierny podatnik VAT będzie mogło starać się o zwrot podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów w ramach poddziałania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca złożył wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez zarząd Województwa na wybór Lokalnej Grupy Działania dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Stowarzyszenie zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i korzysta z dotacji w ramach poddziałania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja. W ramach tego poddziałania finansuje koszty utrzymania biur, w tym koszty wynajmu, eksploatacji telefonu, internetu, personelu, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla beneficjentów Osi IV z terenu objętego działaniem Wnioskodawcy. Ponadto w ramach projektu współpracy, np. w formie wizyt studyjnych, kosztów transportu, noclegów, wyżywienia itp., Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi także działalności gospodarczej a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cytowanym wyżej przepisie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, doradza i informuje, prowadzi postępowanie konkursowe i wybór projektów do dofinansowania. Umowy o dofinansowanie i rozliczenia finansowe wybranych projektów będą prowadzone przez inne instytucje: ARiMR i Urząd Marszałkowski Województwa.

2011
1
wrz

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego związanego z nakładami inwestycyjnymi przy świadczeniu usług dentystycznych

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w postaci praktyki lekarskiej dentystycznej. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi dentystyczne klasyfikowane są w PKWiU pod symbolem ex 85 – tj. jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wnioskodawca jest podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych związanych ze świadczeniem usług dentystycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanego zadania?

Fragment:

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymywać będzie w latach 2009 - 2015 dofinansowanie, z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku VAT. Ponadto, Zainteresowany nadmienił, iż po zakończeniu zadań ewentualne zakupione przedmioty i środki trwałe nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz będą stanowiły własność Lokalnej Grupy Działania.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanego zadania?

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymywać będzie w latach 2009-2015 dofinansowanie, z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku realizacji operacji w ramach działania 4.31 – funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, Wnioskodawca może uzyskać zwrot podatku od towarów i usług naliczony przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji tej operacji?

Fragment:

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Lokalna Grupa Działania w wyniku realizacji działania 4.31 nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Funkcjonowanie LGD finansowane jest ze składek członkowskich oraz funduszy uzyskanych z programu Osi 4 Leader PROW 2007-2013. W ramach działania 4.31 pracownicy biura świadczą nieodpłatnie pomoc mieszkańcom obszaru objętego LSR w opracowaniu projektów służących realizacji opracowanej przez LGD lokalnej strategii rozwoju.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Zakup śmigłowca dla X służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego”?

Fragment:

(...) jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. u. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. w myśl ust. 2 tego przepisu, do podstawowych zadań Policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych (...)