Zadania | Interpretacje podatkowe

Zadania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania
Fragment:
Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, gdyż przedmiotem są wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Faktury za nabycie materiałów związanych z realizacją zadania, wystawione zostaną na Stowarzyszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją grantu „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie materiałów służących do realizacji ww. zadania, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją zadania pt. „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2018
20
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowej (...)”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn.: „ Termomodernizacja hali sportowej (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina (dalej: „ Wnioskodawca ”) realizuje zadania inwestycyjne pod nazwą „ Termomodernizacja hali sportowej (...) ”. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy, poprzez plan finansowy jednostki organizacyjnej Gminy działającej w formie jednostki budżetowej, tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji, któremu na mocy decyzji Prezydenta Miasta ustanowiono trwały zarząd na nieruchomości. Obecnie składany jest wniosek o współfinansowanie zadania ze środków unijnych. Zadanie realizowane jest od roku 2015, w związku z czym, prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej zostały zakończone. Wnioskodawcą o dofinansowanie zadania oraz stroną umowy będzie Gmina. Faktury dokumentujące nabywanie usługi związanej z realizacją zadania wystawiane będą na Gminę Ośrodek Sportu i Rekreacji. W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r., faktury za wykonane roboty wystawiane będą na Gminę Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdyż to Gmina będzie rozliczała podatek VAT. OSiR specjalizuje się zarządzaniem nieruchomościami gminnymi w zakresie sportu i rekreacji.
2018
15
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej (...)”.
Fragment:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (data wpływu 16 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których została powołana. Większość tych zadań jest wykonywana przez Gminę w ramach systemu publicznoprawnego. Zadania o charakterze publicznoprawnym uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów, są to zadania m.in. związane z utrzymaniem dróg gminnych. Gmina realizuje inwestycję pod nazwą: „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020. Ww. inwestycję Gmina wykona jako zadanie własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych.
2018
24
mar

Istota:
Możliwość odzyskania podatku zapłaconego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości”.
Fragment:
Zainteresowany w dniu 6 listopada 2017 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości oraz zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej poprzez rozwój infrastruktury w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższy cel jest zgodny z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Zainteresowany wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizowanym zadaniem będą wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wystawiane na Spółkę. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją ww. zadania. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2018
2
mar

Istota:
Możliwość odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania pt.: „Tradycyjnie Razem (...)”.
Fragment:
(...) zadanie pt.: „ Tradycyjnie Razem (...) ”. Celem realizacji zadania jest wzrost dostępu do działań, przedsięwzięć przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe, podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat walorów historycznych i kulturowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Towarzystwo może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19: „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „ A ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięcia celu Projektu grantowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku z urzędu skarbowego z tytułu realizacji zadania pn.: „Kultywowanie lokalnych tradycji i lokalnego dziedzictwa poprzez zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy ...”.
Fragment:
Wnioskodawca będzie realizować zadanie pn.: „ Kultywowanie lokalnych tradycji i lokalnego dziedzictwa poprzez zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy ... ”. Realizacja tego zadania pozwoli na rozwój kultury lokalnej, podkreślenie odrębności kulturowej regionu i zaakcentowanie dziedzictwa na terenie Gminy, zachowując przy tym kulturę języka i ubioru. Operacja ta przyczyni się również do promocji terenu Gminy, gdyż członkinie KGW będą mogły prezentować się podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zakupione stroje ludowe zostaną nieodpłatnie przekazane KGW i będą służyły dla tych członkiń, które posiadają własne tradycje chcą je pielęgnować, a tym samym kultywować dziedzictwo kulturowe. Opisane we wniosku zadanie będzie realizowane w związku z działalnością statutową Gminy wskazaną w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Towary i usługi nabyte w ramach realizowanego zadania nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Poniesione w ramach realizacji zadania wydatki będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Przedstawione zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania, wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie (...)”.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie (...) ”. Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w świetle zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług potrzebnych do wykonania przedmiotowego zadania z uwagi na brak związku tych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (KSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania stowarzyszenia objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
12
paź

Istota:
Odzyskanie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego (...)”.
Fragment:
Poprzez realizację zadania powstanie miejsce dla wszystkich, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności. Wybudowana infrastruktura będzie udostępniana bezpłatnie. Planowany okres realizacji Projektu: lipiec 2017 r. – październik 2017 r. Wnioskodawca, w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego nabędzie towary i usługi, zakup których będzie udokumentowany fakturami zawierającymi kwotę podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zainteresowany nie będzie sprzedawał usług i towarów, które mają związek z realizacją przedmiotowej inwestycji – budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, a więc nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Realizacja inwestycji nie jest i nie będzie w przyszłości związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą stwierdzenia czy ma on prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania pn. „ Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego ”.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja zadań Nr 1, Nr 4 i Nr 5, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja zadań Nr 2 i Nr 6 w oparciu o sposób określenia proporcji wyznaczony dla Urzędu Miejskiego oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania Nr 3.
Fragment:
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: Zadanie 1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego. realizacja zadania w całości przez jednostkę organizacyjną Miasta – zakład budżetowy, tj. Miejski Zakład Komunikacji (MZK). Zadanie 2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego – utworzenie punktów przesiadkowych na terenie. realizacja zadania w częściach przez: Miasto (Urząd Miejski), jednostkę organizacyjną Miasta, jednostkę budżetową, tj. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), partnerów, tj. gminy sąsiadujące z Miastem. Zadanie 3. Budowa dróg dla rowerów na terenie. realizacja zadania w częściach przez: jednostkę organizacyjną Miasta, jednostkę budżetową, tj. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), partnerów, tj. gminy sąsiadujące z Miastem. Zadanie 4. Uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich. realizacja części zadania przez jednostkę organizacyjną miasta zakład budżetowy, tj. Miejski Zakład Komunikacji (MZK), i części przez jednostkę organizacyjną Miasta, jednostkę budżetową, tj. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Zadanie 5. Elementy systemu zarządzania i organizacji ruchu. realizacja zadania w całości przez jednostkę organizacyjną Miasta zakład budżetowy, tj. Miejski Zakład Komunikacji (MZK).
2017
30
sie

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „...”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2017r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu zadania inwestycyjnego pn.: „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.). Gmina realizuje zadanie własne, obejmujące sprawy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Gmina planuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ .... ”. W tym celu został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie dotyczyło budowy sieci wodociągowej w m. G. o długości 3,226 km, do której planuje się podłączyć 50 gospodarstw domowych. Budynki jednostek organizacyjnych gminy nie będą podłączane w tym projekcie do wybudowanej sieci. Planowane koszty całkowite zadania wynoszą 707 990,38 zł, w tym podatek VAT 132 388.44 zł, którego wartość nie będzie kosztem kwalifikowalny operacji.
2017
8
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zadania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.