Zadania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

Szkoła Podstawowa nr 2, w imieniu Gminy, wykonuje zadania własne z zakresu edukacji publicznej. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu, wystawiane będą na Gminę jako nabywcę, a Szkoła Podstawowa Nr 2 będzie odbiorcą. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania „ ... ”, realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2, będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu bądź zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina, świadcząca usługi przez jednostkę organizacyjną Szkołę Podstawową Nr 2, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji zadania w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 ” na zadanie „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
9
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do rozpoczętego zadania pn. „Budowa wodociągu” w całości lub w części przy zastosowaniu prewspółczynnika.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do rozpoczętego zadania pn. „ Budowa wodociągu B. ” w całości lub w części przy zastosowaniu prewspółczynnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklaracje VAT-7. W 2018 r. Gmina rozpoczęła realizację zadania pn. „ Budowa wodociągu B. ”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem zadania jest doprowadzenie wody do wsi – stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę pitną, gospodarczą oraz przeciwpożarową, gdyż występują tam braki wody. W przyszłości zrealizowane zadanie wpłynie na poprawę zdrowotności mieszkańców, wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz poprawę warunków rozwoju turystyki. Realizowane w ramach inwestycji roboty budowlane należą do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.). Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania wystawiane będą na Gminę.

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania

Fragment:

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, gdyż przedmiotem są wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Faktury za nabycie materiałów związanych z realizacją zadania, wystawione zostaną na Stowarzyszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją grantu „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie materiałów służących do realizacji ww. zadania, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją zadania pt. „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowej (...)”.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn.: „ Termomodernizacja hali sportowej (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina (dalej: „ Wnioskodawca ”) realizuje zadania inwestycyjne pod nazwą „ Termomodernizacja hali sportowej (...) ”. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy, poprzez plan finansowy jednostki organizacyjnej Gminy działającej w formie jednostki budżetowej, tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji, któremu na mocy decyzji Prezydenta Miasta ustanowiono trwały zarząd na nieruchomości. Obecnie składany jest wniosek o współfinansowanie zadania ze środków unijnych. Zadanie realizowane jest od roku 2015, w związku z czym, prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej zostały zakończone. Wnioskodawcą o dofinansowanie zadania oraz stroną umowy będzie Gmina. Faktury dokumentujące nabywanie usługi związanej z realizacją zadania wystawiane będą na Gminę Ośrodek Sportu i Rekreacji. W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r., faktury za wykonane roboty wystawiane będą na Gminę Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdyż to Gmina będzie rozliczała podatek VAT. OSiR specjalizuje się zarządzaniem nieruchomościami gminnymi w zakresie sportu i rekreacji.

2018
24
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej (...)”.

Fragment:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (data wpływu 16 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których została powołana. Większość tych zadań jest wykonywana przez Gminę w ramach systemu publicznoprawnego. Zadania o charakterze publicznoprawnym uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów, są to zadania m.in. związane z utrzymaniem dróg gminnych. Gmina realizuje inwestycję pod nazwą: „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020. Ww. inwestycję Gmina wykona jako zadanie własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

2018
2
mar

Istota:

Możliwość odzyskania podatku zapłaconego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości”.

Fragment:

Zainteresowany w dniu 6 listopada 2017 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości oraz zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej poprzez rozwój infrastruktury w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższy cel jest zgodny z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Zainteresowany wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizowanym zadaniem będą wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wystawiane na Spółkę. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją ww. zadania. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
19
sty

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania pt.: „Tradycyjnie Razem (...)”.

Fragment:

(...) zadanie pt.: „ Tradycyjnie Razem (...) ”. Celem realizacji zadania jest wzrost dostępu do działań, przedsięwzięć przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe, podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat walorów historycznych i kulturowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Towarzystwo może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19: „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „ A ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięcia celu Projektu grantowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku z urzędu skarbowego z tytułu realizacji zadania pn.: „Kultywowanie lokalnych tradycji i lokalnego dziedzictwa poprzez zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy ...”.

Fragment:

Wnioskodawca będzie realizować zadanie pn.: „ Kultywowanie lokalnych tradycji i lokalnego dziedzictwa poprzez zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy ... ”. Realizacja tego zadania pozwoli na rozwój kultury lokalnej, podkreślenie odrębności kulturowej regionu i zaakcentowanie dziedzictwa na terenie Gminy, zachowując przy tym kulturę języka i ubioru. Operacja ta przyczyni się również do promocji terenu Gminy, gdyż członkinie KGW będą mogły prezentować się podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zakupione stroje ludowe zostaną nieodpłatnie przekazane KGW i będą służyły dla tych członkiń, które posiadają własne tradycje chcą je pielęgnować, a tym samym kultywować dziedzictwo kulturowe. Opisane we wniosku zadanie będzie realizowane w związku z działalnością statutową Gminy wskazaną w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Towary i usługi nabyte w ramach realizowanego zadania nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Poniesione w ramach realizacji zadania wydatki będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Przedstawione zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania, wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017
12
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie (...)”.

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie (...) ”. Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w świetle zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług potrzebnych do wykonania przedmiotowego zadania z uwagi na brak związku tych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (KSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania stowarzyszenia objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
16
wrz

Istota:

Odzyskanie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego (...)”.

Fragment:

Poprzez realizację zadania powstanie miejsce dla wszystkich, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności. Wybudowana infrastruktura będzie udostępniana bezpłatnie. Planowany okres realizacji Projektu: lipiec 2017 r. – październik 2017 r. Wnioskodawca, w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego nabędzie towary i usługi, zakup których będzie udokumentowany fakturami zawierającymi kwotę podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zainteresowany nie będzie sprzedawał usług i towarów, które mają związek z realizacją przedmiotowej inwestycji – budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, a więc nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Realizacja inwestycji nie jest i nie będzie w przyszłości związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą stwierdzenia czy ma on prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania pn. „ Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego ”.