Zadania | Interpretacje podatkowe

Zadania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”.
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej (...) ”. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktury VAT dokumentujące wydatki, związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej (...) ”. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
16
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji zadania unijnego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji zadania pn. ... We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7 do właściwego Urzędu Skarbowego. Planuje w przyszłości realizację nowych zadań inwestycyjnych i występuje o dofinansowanie kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunkiem do zakwalifikowania w projekcie kosztów brutto zadania jest uzyskanie interpretacji indywidualnej co do prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji niżej opisanych zdarzeń (zadań inwestycyjnych). Zadanie - budowa świetlicy wiejskiej w K. Gmina zamierza podjąć się budowy nowej świetlicy. Ustawa o samorządzie gminnym określa w art. 7, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Budując świetlicę wiejską Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Głównym celem jest zabezpieczenie potrzeb społeczności lokalnej, a przede wszystkim integracja mieszkańców, poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, propagowanie inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych. Budowa świetlicy umożliwi dostęp mieszkańców do działań kulturalnych oraz zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży, przez co przyczyni się do rozwoju intelektualnego jej mieszkańców.
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania.
Fragment:
Zadanie to będzie realizowane przez wszystkich partnerów. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury zakupu na poniesione wydatki będą wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca realizując projekt będzie wykonywał własne zadania nałożone na niego przez ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i tym samym nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowanymi zadaniami w ramach niniejszego projektu. Nie zostanie zastosowana żadna odpłatność, ani w formie biletów wstępu, wpisowych itd. Wnioskodawca nie będzie mógł odzyskać w całości ani w części podatku VAT poniesionego na realizowaną inwestycję zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanego projektu Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania opisanego zadania, jak i po jego zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym projektem nie będzie miał on możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na projekt jak i po jego zakończeniu, ponieważ jest on z zakresu zadań własnych Urzędu ustalonych przepisami krajowymi.
2017
11
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ...... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). W 2017 roku Gmina zamierza realizować zadanie pn. „ ...... ” (dalej: Zadanie). Przedmiotowe zadanie będzie polegało na usunięciu obumarłych i obumierających konarów oraz posuszu i chorych gałęzi stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa oraz wykonaniu wszelkich wzmocnień mechanicznych (dalej łącznie jako: zabiegi pielęgnacyjne). Gmina planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... (dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 90 % całkowitego kosztu zadania) oraz ze środków własnych. Poniesione przez Gminę wydatki związane z realizacją zadania będą dokumentowane wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina podkreśla, iż realizacja przedmiotowego zadania należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obejmujących sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do umniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na wytworzenie infrastruktury w ramach planowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...)”.
Fragment:
Organu – Wnioskodawca poinformował, że wytworzona w ramach planowanego zadania infrastruktura będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie uprawniona do umniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, który zostanie wykazany na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na wytworzenie przedmiotowej infrastruktury w ramach planowanego zadania pn. ,„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina będzie uprawniona do odliczania VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...) ”. Ponieważ Gmina wytworzy infrastrukturę w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. odpłatnego odprowadzania ścieków, to w ocenie Wnioskodawcy, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, który zostanie wykazany na fakturach dokumentujących wydatki na wytworzenie infrastruktury w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...) ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
3
sty

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
(...) zadania pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 maja 2016r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz o własne stanowisko w sprawie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Stan faktyczny zadania pn.: „ ... ”. W związku z nieotrzymaniem przez Gminę ... dotacji ze środków Starostwa Powiatowego w ... na zadanie pn. „ ... ”, oraz mając na uwadze dużą liczbę oraz duże zainteresowanie wśród mieszkańców ubiegających się o dofinansowanie w ww. zakresie, Gmina ... w dniu 18 marca 2016 r. wystąpiła o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Rada Gminy ... uchwaliła „ Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... ” przyjęty uchwałą Nr ... z dnia 24 marca 2015 roku, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy ....
2016
10
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 maja 2016r. (data wpływu 19 maja 2016r.) o informację w zakresie sposobu odbioru pism. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ..., ubiega się o pomoc ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Opinia w sprawie możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją zadania stanowi załącznik do umowy dotacji. Realizowane przedsięwzięcie wynika z rządowego zadania pn.: „ Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 ”. Szczegółowy zakres prac polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, pozyskanych od osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców tej gminy) został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w ... Nr ... z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad sfinansowania zadań z realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Gminy ... w roku 2016. Zgodnie z jego zapisami ostatecznymi odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy (po uprzednim uwzględnieniu ich wniosków, jako osób zainteresowanych unieszkodliwieniem takich wyrobów, którzy nie będą obciążani kosztami jego realizacji).
2016
2
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów budowlanych zawierających azbest
Fragment:
Zadanie to nie dotyczy budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, z wyjątkiem działalności rolniczej. Faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym zadaniem są wystawiane na Powiat, który jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokonane usługi związane z przedmiotowym zadaniem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu jest jednym z zadań powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. ochrony środowiska i przyrody. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT przez Powiat w odniesieniu do zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów budowlanych zawierających azbest. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.
2015
1
gru

Istota:
W zakresie stawki podatku dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Fragment:
W analizowanej sprawie Wnioskodawca wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa na zlecenie Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, tj.: Przygotowanie i utrzymanie w stałej gotowości bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego MON; Organizację ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych; Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z "zestawienia zadań mobilizacyjnych- Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia"; Realizację zadań związanych ze sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na zapasach wojennych i zapasach nienaruszalnych; Utrzymywanie (przechowywanie oraz odświeżanie) zapasów wojennych w asortymencie i ilości wynikającej z rozkazów Szefa Sztabu Generalnego WP. Wobec tego, Wnioskodawca, jako państwowa jednostka organizacyjna, realizuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w części dotyczącej zabezpieczenia medycznego, których organem zlecającym i nadzorującym, jest Minister Obrony Narodowej reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
2015
25
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
W konsekwencji nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Zatem w przypadku oddania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w trwały zarząd nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2015
16
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zadania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.