Zadania | Interpretacje podatkowe

Zadania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania pt.: „Tradycyjnie Razem (...)”.
Fragment:
(...) zadanie pt.: „ Tradycyjnie Razem (...) ”. Celem realizacji zadania jest wzrost dostępu do działań, przedsięwzięć przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe, podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat walorów historycznych i kulturowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Towarzystwo może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19: „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „ A ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięcia celu Projektu grantowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku z urzędu skarbowego z tytułu realizacji zadania pn.: „Kultywowanie lokalnych tradycji i lokalnego dziedzictwa poprzez zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy ...”.
Fragment:
Wnioskodawca będzie realizować zadanie pn.: „ Kultywowanie lokalnych tradycji i lokalnego dziedzictwa poprzez zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy ... ”. Realizacja tego zadania pozwoli na rozwój kultury lokalnej, podkreślenie odrębności kulturowej regionu i zaakcentowanie dziedzictwa na terenie Gminy, zachowując przy tym kulturę języka i ubioru. Operacja ta przyczyni się również do promocji terenu Gminy, gdyż członkinie KGW będą mogły prezentować się podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zakupione stroje ludowe zostaną nieodpłatnie przekazane KGW i będą służyły dla tych członkiń, które posiadają własne tradycje chcą je pielęgnować, a tym samym kultywować dziedzictwo kulturowe. Opisane we wniosku zadanie będzie realizowane w związku z działalnością statutową Gminy wskazaną w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Towary i usługi nabyte w ramach realizowanego zadania nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Poniesione w ramach realizacji zadania wydatki będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Przedstawione zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania, wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie (...)”.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Rekonstrukcja historyczna działań militarnych prowadzonych na terenie (...) ”. Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w świetle zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług potrzebnych do wykonania przedmiotowego zadania z uwagi na brak związku tych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (KSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania stowarzyszenia objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
12
paź

Istota:
Odzyskanie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego (...)”.
Fragment:
Poprzez realizację zadania powstanie miejsce dla wszystkich, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności. Wybudowana infrastruktura będzie udostępniana bezpłatnie. Planowany okres realizacji Projektu: lipiec 2017 r. – październik 2017 r. Wnioskodawca, w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego nabędzie towary i usługi, zakup których będzie udokumentowany fakturami zawierającymi kwotę podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zainteresowany nie będzie sprzedawał usług i towarów, które mają związek z realizacją przedmiotowej inwestycji – budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, a więc nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Realizacja inwestycji nie jest i nie będzie w przyszłości związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą stwierdzenia czy ma on prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania pn. „ Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego ”.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja zadań Nr 1, Nr 4 i Nr 5, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja zadań Nr 2 i Nr 6 w oparciu o sposób określenia proporcji wyznaczony dla Urzędu Miejskiego oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania Nr 3.
Fragment:
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: Zadanie 1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego. realizacja zadania w całości przez jednostkę organizacyjną Miasta – zakład budżetowy, tj. Miejski Zakład Komunikacji (MZK). Zadanie 2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego – utworzenie punktów przesiadkowych na terenie. realizacja zadania w częściach przez: Miasto (Urząd Miejski), jednostkę organizacyjną Miasta, jednostkę budżetową, tj. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), partnerów, tj. gminy sąsiadujące z Miastem. Zadanie 3. Budowa dróg dla rowerów na terenie. realizacja zadania w częściach przez: jednostkę organizacyjną Miasta, jednostkę budżetową, tj. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), partnerów, tj. gminy sąsiadujące z Miastem. Zadanie 4. Uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich. realizacja części zadania przez jednostkę organizacyjną miasta zakład budżetowy, tj. Miejski Zakład Komunikacji (MZK), i części przez jednostkę organizacyjną Miasta, jednostkę budżetową, tj. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Zadanie 5. Elementy systemu zarządzania i organizacji ruchu. realizacja zadania w całości przez jednostkę organizacyjną Miasta zakład budżetowy, tj. Miejski Zakład Komunikacji (MZK).
2017
30
sie

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „...”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2017r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu zadania inwestycyjnego pn.: „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.). Gmina realizuje zadanie własne, obejmujące sprawy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Gmina planuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ .... ”. W tym celu został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie dotyczyło budowy sieci wodociągowej w m. G. o długości 3,226 km, do której planuje się podłączyć 50 gospodarstw domowych. Budynki jednostek organizacyjnych gminy nie będą podłączane w tym projekcie do wybudowanej sieci. Planowane koszty całkowite zadania wynoszą 707 990,38 zł, w tym podatek VAT 132 388.44 zł, którego wartość nie będzie kosztem kwalifikowalny operacji.
2017
8
sie

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) o adres elektroniczny do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W III i IV kwartale roku 2017 Gmina ... planuje realizować zadanie „ ... ” wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego drogi powiatowej .... Przewiduje się, że zadanie to będzie realizowane ze środków własnych Gminy i dotacji, na którą Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Zakres przedmiotowego zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego za pomocą solarnych słupów z oprawami LED w miejscowości .... Słupy solarne nie będą wymagać zasilania z sieci elektroenergetycznej. System LED będzie zasilany energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV. Realizacja zadania będzie polegała na wybudowaniu 11 kompletów oświetlenia solarnego. Każdy z nich będzie składał się z : słupa stalowego, wysięgnika stalowego do oprawy LED, 2 sztuk paneli fotowoltaicznych, sterownika montowanego we wnęce słupa, 2 sztuk akumulatorów żelowych o mocy 200Ah. Realizacja zadania „ ... ” spowoduje znaczną poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości ... oraz użytkowników ruchu drogowego poprzez doświetlenie drogi i ciągu pieszo-rowerowego.
2017
20
lip

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina ... realizuje zadanie polegające na utworzeniu eko-pracowni w budynku Szkoły Podstawowej w .... Gmina ... jest właścicielem budynku, w którym działa Szkoła Podstawowa w ..., dla której jest organem prowadzącym. Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga żadnych z tego tytułu dochodów. W związku z powyższym Szkole Podstawowej w ... nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania polegającego na utworzeniu ekopracowni w Szkole Podstawowej w ... będą służyły tylko do zadań statutowych - oświatowych, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działalność szkoły jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym, które należy do zadań własnych Gminy poprzez zaspokajanie potrzeb wspólnoty, a w szczególności spraw z zakresu edukacji publicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji zadania pod nazwą „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ... nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji zadania „ ... ”.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa parku wiejskiego”.
Fragment:
Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, lecz realizując wymienione zadanie nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż celem realizacji zadania będzie realizacja zadań własnych Gminy wynikająca z odrębnych przepisów prawa, zgodnie z art. 15 ust. 6. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446. z późń. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Uwzględniając założenia Zadania oraz jego planowane wykorzystanie, zdaniem Gminy realizacja przedsięwzięcia należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie polegających m.in. na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty a w szczególności zadania obejmujące sprawy zieleni gminnej i zadrzewień. Mając na uwadze art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gminy nie uznaje się za podatnika, w przypadku, gdy podjęte działania dotyczą zadań nałożonych na gminę odrębnymi przepisami. Powołując się na art. 86 ustawy o podatku towarów usług zdaniem Gminy zakupione w ramach ww. inwestycji towary i usługi nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych.
2017
8
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury parku miejskiego na cele rekreacyjne”
Fragment:
Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy w kontekście rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca realizując zadanie polegające na przebudowie niekomercyjnej infrastruktury parku miejskiego, nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, pomimo że jest czynnym podatnikiem VAT. Powyższe wynika z faktu, że Zainteresowany ww. zadanie będzie realizował w ramach zadań własnych. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – nabyte towary i usługi w ramach realizowanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Uwzględniając zatem powołany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia na podstawie tego przepisu nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane zadanie nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „ Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury parku miejskiego na cele rekreacyjne ”. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
27
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zadania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.