Zadania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego.

Fragment:

(...) zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 27 listopada 2018 r. o wskazanie adresu elektronicznego Wnioskodawcy w systemie ePAUP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 27 grudnia 2017 r. Gmina A podpisała z Zarządem Województwa B umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania służącego osiągnięciu celu Projektu w ramach działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (...). Zadanie polegać ma na Budowie dwóch wiat rekreacyjnych z placem rekreacyjnym w miejscowości A, tym samym koszty ponoszone przez Gminę A w ramach ww. umowy kwalifikują się do refundacji w ramach PROW 2014-2020 w ramach działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” - na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity Dz.

2018
9
gru

Istota:

W zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na budowie tras rowerowych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 944, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako partner T. uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 dla projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu T. „ Trasy Rowerowe (...) ”. Gmina jest partnerem w projekcie na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej w dniu xx xxxxxxxx 2017 r. pomiędzy T., 7 gminami oraz 2 powiatami Województwa. W ramach zadania nr 5 „ Trasy rowerowe (...) ”, Gmina jest odpowiedzialna za następujące działania: Działanie nr 5.1. Budowa i modernizacja tras rowerowych – roboty budowlane oraz Działanie 5.2.

2018
1
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania

Fragment:

W związku z powyższym, Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. W konsekwencji, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Stowarzyszanie zarówno w trakcie realizowania przedsięwzięcia, jak i po jego zakończeniu, nie będzie miało prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania „ (...) ”, ponieważ efekty realizowanego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego.

2018
9
lis

Istota:

Możliwość odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „ (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca złożył wniosek do lokalnej grupy działania „ (...) ”, na realizację grantu pn. „ (...) ”. Zadanie realizowane jest w 2018 r. w ramach LEADER, Działanie: LEADER w ramach PROW 2014-2020, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie polega na przeprowadzeniu przez grantobiorcę zadania pn. organizacji imprez/wydarzeń rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD. Przy złożeniu wniosku o płatność niezbędnym załącznikiem jest indywidualna interpretacja prawna w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług, nie jest też podatnikiem czynnym. Realizowany grant nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca realizuje zadania związane ze wspieraniem wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego, utrwalaniem tradycji wsi, integracją mieszkańców, przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieraniem demokracji i promowaniem zdrowego stylu życia.

2018
9
lis

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem.

Fragment:

Zadanie realizowane jest w celu podniesienia umiejętności muzycznych członków Orkiestry i jej poziomu artystycznego. Zadanie przewiduje koszty związane z zakupem wyposażenia (pulpity, buławy, szafka) oraz wynagrodzenie dla instruktora. Całkowity koszt realizacji zadania obejmuje podatek VAT, który zaliczono do kosztów kwalifikowanych zadania. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowe zadanie nie będzie generowało żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy ma on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
9
lis

Istota:

Możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie (...)”.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ Zagospodarowanie (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania, wpisanej do KRS na realizację grantu pn.: „ Zagospodarowanie (...) ”. Zadanie realizowane jest w 2018 r. w ramach LEADER, działanie: LEADER w ramach PROW 2014-2020, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD. Przeprowadzeniu przez grantobiorcę zadania, tj. realizacji w miejscowości, gmina A. zagospodarowania zieleni przy złożeniu wniosku o płatność niezbędnym załącznikiem jest indywidualna interpretacja prawna w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług, nie jest też podatnikiem czynnym. Realizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie realizuje zadania związane ze wspieraniem wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego, utrwalaniem tradycji wsi, integracją mieszkańców, przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieraniem demokracji i promowaniem zdrowego stylu życia.

2018
24
paź

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Fragment:

Wnioskodawca realizuje zadanie. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego LGD. Przedmiotem zadania jest integracja i edukacja lokalnej społeczności z obszaru LGD w zakresie wiedzy o koniach z elementami ekologii, ochrony środowiska na obszarach wiejskich i zmian klimatu poprzez organizację cyklu szkoleń. W ramach operacji zakupiona zostanie paka jeździecka (metalowa szafa), materiały edukacyjne (książki, poradniki, podręczniki) oraz materiały promocyjne (banery reklamowe, plakaty, kubki z nadrukiem). Zostanie również zakupiona kawa i ciasto na poczęstunek dla uczestników szkoleń. Zadanie nie będzie generowało żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy w związku z realizowanym zadaniem ma on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
10
paź

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”.

Fragment:

Gmina (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” (dalej również: „ Zadanie ”). Zadanie będzie realizowane w roku 2018. Dotacja będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wymogiem obligatoryjnym do złożenia wniosku o płatność jest przedłożenie interpretacji indywidualnej co do możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja na przedmiotowe zadanie wynosić będzie 63,63% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe 36,37% pochodzić będzie ze środków własnych Wnioskodawcy. Zakres wykonanych prac będzie obejmował przebudowę nawierzchni z kruszywa o długości 0,630 m na drodze gminnej. Zadanie wymienione we wniosku jest zadaniem własnym Gminy w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.). Podstawa prawna działania wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.). Zarządzanie drogami gminnymi należy do obligatoryjnych zadań własnych gminy. Efekty realizacji Zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
26
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia.

Fragment:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania „ Remont świetlic wiejskich (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania „ Remont świetlic wiejskich (...) ”. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Gmina realizując zadanie przedmiotowe, wykonuje zadanie własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż rezultaty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
20
wrz

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Fragment:

Powiat (...) oświadcza, że powstała infrastruktura nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych, a zadanie było realizowane zgodnie z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 814). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat (...) z tytułu poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie: „ (...) ”, ma możliwość odzyskania podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 7 sierpnia 2018 r.), zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji ww. projektu jest zadaniem publicznym, realizowanym przez Powiat (...), określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Powiat (...) nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. W związku z powyższym Powiatowi (...) nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak również odzyskania podatku, więc uważa się, że podatek VAT naliczony w fakturach, a dotyczący wymienionego zadania, winien być uznany jako koszt. Powiat (...) oświadcza również, że powstała infrastruktura nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych oraz nie będzie prowadzona działalność, z której Powiat mógłby odzyskać podatek VAT.