Zadania | Interpretacje podatkowe

Zadania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do umniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na wytworzenie infrastruktury w ramach planowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...)”.
Fragment:
Organu – Wnioskodawca poinformował, że wytworzona w ramach planowanego zadania infrastruktura będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie uprawniona do umniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, który zostanie wykazany na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na wytworzenie przedmiotowej infrastruktury w ramach planowanego zadania pn. ,„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina będzie uprawniona do odliczania VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...) ”. Ponieważ Gmina wytworzy infrastrukturę w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. odpłatnego odprowadzania ścieków, to w ocenie Wnioskodawcy, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, który zostanie wykazany na fakturach dokumentujących wydatki na wytworzenie infrastruktury w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi (...) ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
3
sty

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
(...) zadania pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 maja 2016r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz o własne stanowisko w sprawie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Stan faktyczny zadania pn.: „ ... ”. W związku z nieotrzymaniem przez Gminę ... dotacji ze środków Starostwa Powiatowego w ... na zadanie pn. „ ... ”, oraz mając na uwadze dużą liczbę oraz duże zainteresowanie wśród mieszkańców ubiegających się o dofinansowanie w ww. zakresie, Gmina ... w dniu 18 marca 2016 r. wystąpiła o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Rada Gminy ... uchwaliła „ Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... ” przyjęty uchwałą Nr ... z dnia 24 marca 2015 roku, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy ....
2016
10
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 maja 2016r. (data wpływu 19 maja 2016r.) o informację w zakresie sposobu odbioru pism. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ..., ubiega się o pomoc ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Opinia w sprawie możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją zadania stanowi załącznik do umowy dotacji. Realizowane przedsięwzięcie wynika z rządowego zadania pn.: „ Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 ”. Szczegółowy zakres prac polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, pozyskanych od osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców tej gminy) został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w ... Nr ... z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad sfinansowania zadań z realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Gminy ... w roku 2016. Zgodnie z jego zapisami ostatecznymi odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy (po uprzednim uwzględnieniu ich wniosków, jako osób zainteresowanych unieszkodliwieniem takich wyrobów, którzy nie będą obciążani kosztami jego realizacji).
2016
2
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów budowlanych zawierających azbest
Fragment:
Zadanie to nie dotyczy budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, z wyjątkiem działalności rolniczej. Faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym zadaniem są wystawiane na Powiat, który jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokonane usługi związane z przedmiotowym zadaniem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu jest jednym z zadań powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. ochrony środowiska i przyrody. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT przez Powiat w odniesieniu do zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów budowlanych zawierających azbest. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.
2015
1
gru

Istota:
W zakresie stawki podatku dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Fragment:
W analizowanej sprawie Wnioskodawca wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa na zlecenie Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, tj.: Przygotowanie i utrzymanie w stałej gotowości bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego MON; Organizację ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych; Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z "zestawienia zadań mobilizacyjnych- Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia"; Realizację zadań związanych ze sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na zapasach wojennych i zapasach nienaruszalnych; Utrzymywanie (przechowywanie oraz odświeżanie) zapasów wojennych w asortymencie i ilości wynikającej z rozkazów Szefa Sztabu Generalnego WP. Wobec tego, Wnioskodawca, jako państwowa jednostka organizacyjna, realizuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w części dotyczącej zabezpieczenia medycznego, których organem zlecającym i nadzorującym, jest Minister Obrony Narodowej reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
2015
25
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
W konsekwencji nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Zatem w przypadku oddania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w trwały zarząd nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2015
16
sie

Istota:
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Ośrodek w odniesieniu do realizacji zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dla którego ODR będzie występował z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fragment:
Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania będą związane z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ rozbiórka wiaty przyczyni się do powiększenia dostępnych dla wystawców terenów wystawowych. Faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym zadaniem będą wystawione na Zainteresowanego. Zatem, skoro, wydatki poniesione w związku z realizacją zadania będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i stolarni. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy, należy wskazać, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i stolarni, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
2015
26
lip

Istota:
Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę poniesionego podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Faktury związane z realizacją ww. zadania wystawiane są na Gminę ..... Projekt nie generuje przychodów i nie jest związany z działalnością Gminy opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie wykorzystywał efekty projektu do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Liderem projektu jest .... Centrum Matki i Noworodka, Szpital Specjalistyczny w ...... Zadania Lidera: Lider jest stroną o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Lider jest odpowiedzialny za zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności oraz zaliczkowanie i refundację Projektu Partnerom. Zadaniem Lidera jest czuwanie nad prawidłową rzeczową i finansową realizacją Projektu. Partner odpowiedzialny jest za realizację swojej części projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu oraz zasadami wynikającymi z Programu, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji. Partnerzy w ramach przedmiotowego projektu nie przekazywali własnych środków finansowych na rzecz Lidera Projektu.
2015
23
lip

Istota:
Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wnioskodawca wskazał bowiem, iż dokonane zakupy usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta .... należy do zadań własnych gminy stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji tego zadania. Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta ...., ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte usługi związane z realizacją wyżej wymienionego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego, to pomimo odmiennej argumentacji uznano stanowisko za prawidłowe. Nadto należy zauważyć, iż rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
22
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku oddziału Banku w
Fragment:
(...) zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku oddziału Banku w ..., ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dodatkowo tutejszy Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie.
2015
21
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zadania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.