Zaciągnięcie kredytu | Interpretacje podatkowe

Zaciągnięcie kredytu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaciągnięcie kredytu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków
Fragment:
(...) w świetle prawa podatkowego traktowane jako osiągnięcie przez podatnika przychodu do opodatkowania, a tym samym od kwoty kredytu nie płaci się w momencie jego uzyskania podatku dochodowego, to oczywistym jest, że wydatki na spłatę kredytu nie mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości nie mogą być również odsetki od kredytu. Wydatki na spłatę kredytu nie mogą być kosztami uzyskania przychodów podobnie, jak zaciągnięcie kredytu nie jest przychodem do opodatkowania. W związku z powyższym tylko te wydatki, które miały wpływ na powiększenie wartości w okresie posiadania nieruchomości, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia. Reasumując, należy stwierdzić, iż nie wszystkie poniesione przez Wnioskodawczynię koszty (wydatki) opisane we wniosku, stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji można skorzystać z ulgi odsetkowej w rozliczeniu za 2006r.?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 a § 4 i art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t.Dz.U. z 2005r. Nr. 8 poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W dniu 4 października zawarła Pani wraz z mężem umowę z deweloperem o wybudowanie domu w zabudowie szeregowej. Na sfinansowanie tej budowy w dn. 7 listopada 2006r. zaciągnęła Pani z mężem kredyt hipoteczny w banku w wysokości 310.000zł., od którego po raz pierwszy odsetki zapłaciliście Państwo w grudniu 2006r. W dniu 21 grudnia 2006r. podpisaliście Państwo protokół odbioru końcowego domu. W dniu 29 grudnia 2006r. zawarliście Państwo z deweloperem ostateczną umową sprzedaży w formie aktu notarialnego, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) w myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 - który stanowi, iż przychód z tytułu odsetek powstaje wyłącznie w sytuacji faktycznego otrzymania tego świadczenia - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty. Postanawiając jak w sentencji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zważył, co następuje. Z nadesłanego przez Spółkę zapytania wynika, że w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych rozważa ona: zaciągnięcie kredytu bankowego, emisję obligacji z możliwością zamiany na akcje własne, emisję akcji własnych. Podejmując decyzję o wyborze źródła finansowania Spółka będzie kierowała się m.in. uznaniem za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pozyskanie tych środków. Uzyskane środki finansowe Spółka chce przeznaczyć na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz działalność bieżącą. W ocenie Spółki wszystkie wydatki przez nią (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w rozliczeniu podatkowym za 2005 r. podatnik będzie mógł wraz z żoną skorzystać z możliwości odliczenia zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego udzielonego przez bank podatnikowi, jego małżonce i rodzicom podatnika na budowę budynku mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego żony?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 26b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 5, pkt 6, pkt 7, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 17.03.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - czy w rozliczeniu podatkowym za 2005 r. podatnik będzie mógł wraz z żoną skorzystać z możliwości odliczenia zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego udzielonego przez bank podatnikowi, jego małżonce i rodzicom podatnika na budowę budynku mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego żony, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko podatnika (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy:
- prawa do korzystania z ulgi odsetkowej na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, jeżeli kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego został "przeniesiony" do innego banku,
- prawa do korzystania z ulgi odsetkowej na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, jeżeli okres spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego na podstawie aneksu do umowy został skrócony
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2006 r. (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać, że przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie : prawa do korzystania z ulgi mieszkaniowej polegającej na odliczaniu od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, jeżeli kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego został "przeniesiony" do innego banku jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawa do korzystania z ulgi (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.