Zachowek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zachowek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Nadto zachowek nie jest nakładem na mieszkanie zwiększającym jego wartość. Brak jest zatem podstaw prawnych, aby wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę w postaci wypłaconego zachowku zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości, jak również kosztów uzyskania przychodów. Długi obciążające masę spadkową nie stanowią żadnej z kategorii wskazanych w art. 22 ust. 6d, a zatem nie mogą zostać uwzględnione przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych w drodze spadku. Wobec powyższego, poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na spłatę roszczeń o zachowek nie może być uznany za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nabytego przez niego w drodze spadku mieszkania. Zauważyć należy, że długi spadkowe jakkolwiek wpływają na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, pozostają bez wpływu na ustalenie tej podstawy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych w drodze spadku. Zatem kwota, którą Wnioskodawca przeznaczył na wypłatę zachowku na rzecz rodzeństwa nie będzie miała wpływu na wysokość podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

2014
1
lip

Istota:

Czy wypłacony zachowek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz zwolnieniu z tego podatku ?

Fragment:

Nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego stanowiącego zachowek nastąpiło w dniu 1 czerwca 2013 r. W związku z powyższym wyjaśnić należy, że instytucja zachowku ściśle łączy się ze spadkiem i procedurą związaną ze spadkobraniem. Zachowek nie jest jednak składnikiem spadku. Stanowi on swoistą ochronę interesów określonej grupy osób najbliższych zmarłemu, do których, zgodnie z art. 991 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), zalicza się zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli zostali oni pominięci przy dziedziczeniu tzn. nie zostali powołani do dziedziczenia jako spadkobiercy, nie został też na ich rzecz ustanowiony zapis ani polecenie, nie otrzymali także darowizny od spadkodawcy w wysokości równej należnemu im zachowkowi. Roszczenie o zachowek przysługuje więc, jeżeli uprawniony do zachowku nie otrzymał go w żadnej ze wskazanych korzyści majątkowej, co wynika z art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego. Z tego też powodu, zachowek jest odrębnym tytułem do opodatkowania, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu.

2013
3
lip

Istota:

Czy spłatę ww. zachowku, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub uznać za wydatek na cele mieszkaniowe?

Fragment:

Powyższe oznacza, że w opisanej we wniosku sytuacji kwota, którą Wnioskodawczyni wypłaciła jako zachowek, nie może mieć wpływu na wysokość podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowego mieszkania, co oznacza, że uzyskanego przychodu ze sprzedaży mieszkania nie można pomniejszyć o kwotę wypłaconego zachowku, tzn. nie ma możliwości zaliczenia wypłaty zachowku do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania. Zachowek nie jest bowiem nakładem na nieruchomość zwiększającym jej wartość ani kwotą zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Konieczność zapłaty przez Wnioskodawczynię zachowku wynika z osobistego zobowiązania Wnioskodawczyni względem wnuków zmarłego brata, nie stanowi natomiast kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, albowiem nie mieści się w katalogu kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to katalog precyzyjnie wskazuje, jakie wydatki zbywający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku. Oznacza to, że kwota, którą Wnioskodawczyni przeznaczyła na wypłatę zachowku nie ma wpływu na wysokość podatku z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowego mieszkania. Stosownie (...)

2012
28
lis

Istota:

Podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia części nieruchomości tytułem zaspokojenia roszczeń o wypłatę zachowku

Fragment:

(...) udziału (zachowek). W świetle prawa zobowiązanym z tytułu zachowku jest spadkobierca, w stosunku do osoby niewskazanej w testamencie, a mającej prawo do spadku z mocy ustawy, której przysługuje roszczenie o zachowek względem wyznaczonych przez spadkodawcę spadkobierców. Uprawniony do zachowku otrzymuje pieniężną rekompensatę. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie orzeczenia sądu z dnia 09 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca został głównym spadkobiercą testamentowym swojej babci zmarłej w dniu 16 stycznia 2010 r. W skład spadku weszła m.in. nieruchomość o powierzchni 678 m2. Ustawowy spadkobierca (syn spadkodawczyni) wystąpił do Wnioskodawcy jako spadkobiercy testamentowego z roszczeniem o uzupełnienie należnego mu zachowku. W wyniku zawartej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ugody Wnioskodawca zobowiązał się do przeniesienia 1 / 2 udziału w odziedziczonej działce, jako zaspokojenie roszczeń o wypłatę zachowku. W dniu 21 czerwca 2011 r. został spisany akt notarialny przenoszący 1 / 2 udziału w działce na rzecz syna spadkodawczyni.

2012
27
paź

Istota:

Sposób ustalenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Fragment:

(...) udziału (zachowek). W świetle prawa, zobowiązanym z tytułu zachowku jest spadkobierca, w stosunku do osoby niewskazanej w testamencie, a mającej prawo do spadku z mocy ustawy, której przysługuje roszczenie o zachowek względem wyznaczonych przez spadkodawcę spadkobierców. Uprawniony do zachowku otrzymuje pieniężną rekompensatę. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki związane z wypłatą zachowków stanowiących osobiste zobowiązanie Wnioskodawczyni względem osób pominiętych w testamencie, nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, jak również nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Wypłata zachowku musiałaby nastąpić bez względu na fakt czy Wnioskodawczyni sprzedałaby nieruchomość, czy też nie. Obowiązek tej wypłaty obciążał Wnioskodawczynię z mocy samej ustawy, z tego tylko tytułu, że była ustawowym spadkobiercą. Nadto zachowek nie jest nakładem na nieruchomość zwiększającym jej wartość. Wypłacone przez Wnioskodawczynię zachowki można byłoby odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn jako ciężar spadkowy w żadnym jednak wypadku nie można ich odliczyć obliczając podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
23
paź

Istota:

Opodatkowanie nabycia zachowku i zastosowanie zwolnienia z art. 4a ust. 1 ustawy.

Fragment:

Zachowek nie jest jednak składnikiem spadku. Stanowi on swoistą ochronę interesów określonej grupy osób najbliższych zmarłemu, do których zgodnie z art. 991 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), zalicza się zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli zostali oni pominięci przy dziedziczeniu tzn. nie zostali powołani do dziedziczenia jako spadkobiercy, nie został też na ich rzecz ustanowiony zapis ani polecenie, nie otrzymali także darowizny od spadkodawcy w wysokości równej należnemu im zachowkowi. Roszczenie o zachowek przysługuje więc, jeżeli uprawniony do zachowku nie otrzymał go w żadnej ze wskazanych korzyści majątkowej, co wynika z art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego. Z tego też powodu zachowek jest odrębnym tytułem do opodatkowania, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu. Osoby uprawnione do zachowku nie uzyskują własności rzeczy i praw majątkowych wynikających z ww. prawa z chwilą otwarcia spadku. Moment śmierci spadkodawcy nie oznacza zatem równoczesnego przeniesienia własności lub praw majątkowych na inne podmioty tytułem zachowku.

2012
19
cze

Istota:

Czy zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, w zamian za zachowek, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni stwierdza, że po analizie finansowej widać, iż zachowek winny ww. osobom opiewał na kwotę 156.003,18 zł, a Wnioskodawczyni, wychodząc ze współwłasności, ofiarowała w formie 3/4 części domu tj. 1/2 część Jej własności oszacowaną na kwotę 174.807 zł, - oraz 1/4 część otrzymaną w drodze spadku po synu, oszacowaną na kwotę 87.403,50 zł. Tak więc dokonując obliczeń : 174.807,00 zł - tj. własność 1/2 nieruchomości nie wchodząca w skład masy spadkowej + 87.403,50 zł - tj.1/4 wartości domu wchodząca w skład masy spadkowej = 262.210,50 zł należny zachowek był w kwocie 156.003,18 zł. Zatem, wychodząc ze współwłasności Wnioskodawczyni ofiarowała 106.207,32 zł jako wartości domu. Nadpłata jest więc bardzo dużą kwotą, ale są to Jej wnuki, które notabene nie utrzymują z Wnioskodawczynią żadnego kontaktu. Jedyną prośbą Wnioskodawczyni było, aby w zamian za to, iż ofiaruje im swoją 1/2 część nieruchomości i 1/4 część ze spadku, była możliwość, aby otrzymała równowartość zachowku (52.000 zł) na Jej konto. W ten sposób Wnioskodawczyni mogłaby spłacić wnuczkę J. czyli córkę zmarłego syna z pierwszego małżeństwa. W ten sposób w dniu 5 grudnia 2011 r. na konto Wnioskodawczyni wpłynęła kwota 52.000 zł (wpłaty dokonała synowa), tytułem zniesienia współwłasności.

2012
23
maj

Istota:

W przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstał, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadków i darowizn, z chwilą zaspokojenia roszczenia, po przekroczeniu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj. 9.637 zł. Nadmienia się, iż Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, zachowek będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Fragment:

W kwietniu 2007 roku Wnioskodawca złożył pozew przeciwko Zbigniewowi W. o zachowek po zmarłym Wacławie W. W dniu 1 lipca 2008 roku zapadł wyrok w pierwszej instancji przyznający powodowi zachowek w kwocie 53 007,5 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 13 lipca 2007 roku. Od tego wyroku obie strony wniosły apelację. W wyniku uchybienia przepisom proceduralnym apelacja pozwanego Zbigniewa W. została przez Sąd Apelacyjny odrzucona. W dniu 4 października 2011 r. zapadł wyrok w drugiej instancji przyznający Wnioskodawcy zachowek w kwocie 63 007,50 zł z odsetkami od dnia 13 lipca 2007 r. W dniu 04.11.2011 roku Wnioskodawca wysłał do urzędu skarbowego formularz SD-Z2. Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Wskazać należy, że instytucja zachowku ściśle łączy się ze spadkiem i procedurą związaną ze spadkobraniem, nie jest on jednak składnikiem spadku.

2012
23
maj

Istota:

Czy zachowek zapłacony na rzecz ojca wraz z poniesionymi kosztami aktu notarialnego stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia odziedziczonej nieruchomości?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnionym wniosku, zwracając uwagę na to, iż Wnioskodawczyni zapłaciła żądany zachowek i nie posiada tych pieniędzy (nie wzbogaciła się o sumę 100.000,00 zł) logiczne jest to że nie powinna płacić podatku od pełnej kwoty 255.000,00 zł, tylko od kwoty pomniejszonej o zachowek – 100.000,00 zł czyli, podatek do zapłaty byłby od kwoty 155.000,00 zł. Tym bardziej że ojciec zobowiązał się pisemnie do uregulowania podatku od 100.000,00 zł. W czasie pomiędzy styczniem a listopadem 2011 r. oraz gdy Wnioskodawczyni podpisywała umowę sprzedaży mieszkania kilkakrotnie była w rożnych urzędach skarbowych i za każdym razem rozmawiała z innymi osobami z działu podatkowego aby uzyskać informacje na temat podatku od sprzedaży mieszkania i zachowku. Za każdym razem potwierdzano Wnioskodawczyni informacje, że nie powinna płacić podatku od całej kwoty ale od kwoty pomniejszonej o zachowek. Niestety te informacje były tylko ustne. Wnioskodawczyni twierdzi że wyczerpująco opisała całą zaistniałą sytuację. Uważa że zapłacony zachowek wraz z kosztami aktu notarialnego dotyczącego przekazania zachowku stanowi koszt uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Dotyczy opodatkowania zachowku

Fragment:

Z uwagi na to, iż zachowek nie stanowi części majątku spadkowego, a jest jedynie określoną kwotowo sumą pieniężną wypłacaną przez spadkobierców (lub zapisobierców) osobom wymienionym w art. 991 Kodeksu cywilnego, spełnienie roszczenia o zachowek nastąpi w chwili jego wypłaty. Konsekwencją powyższego jest, że osoby, którym przysługują roszczenia z tytułu zachowku nie nabywają sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia z chwilą śmierci spadkodawcy, gdyż osobom tym przysługuje jedynie roszczenie do spadkobiercy o wypłatę sumy pieniężnej na pokrycie zachowku lub jego uzupełnienia. W związku z powyższym momentem nabycia na podstawie zachowku jest chwila wykonania, spełnienia określonych świadczeń. Tym samym moment ten będzie decydował o możliwości stosowania zwolnienia z art. 4a ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto podkreślić należy, iż to że roszczenie o zachowek przysługuje przeciwko spadkobiercom, nie zmienia faktu, iż zachowek należy się uprawnionym do niego z tytułu zabezpieczenia ich interesów jako spadkobierców ustawowych spadkodawcy. To oznacza, że relacja spadkodawca – uprawniony do zachowku decyduje o zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy podatkowej. Jak wynika z przedmiotowego wniosku spadkodawcy - rodzice Wnioskodawcy zmarli przed 1 stycznia 2007 roku. Wnioskodawca po obu rodzicach wystąpił o zachowek - sprawa nadal jest w toku postępowania sądowego.