IPPP1/443-327/08-2/GD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie przywozu do Polski samochodu kolekcjonerskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008r. (data wpływu 21.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu kolekcjonerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu kolekcjonerskiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 16.10.2007r. Wnioskodawca zakupił samochód marki C Model:6 5 rok produkcji ...., numer nadwozia (identyfikacyjny) ...... w M, R, na podstawie umowy cywilno-prawnej (rachunek-umowa kupna sprzedaży samochodu używanego) z panem K. Na podstawie opinii technicznej nr ..... z dnia .......2007r. sporządzonej przez rzeczoznawcę Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej oddz. w Z mgr inż. B, stwierdzającej historyczny i kolekcjonerski charakter ww. pojazdu, L Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie art. 217 § 1 i §2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980, Nr 9, poz. 26 z późn. zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 pkt b i d ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie kwestionując powyższych opinii, zaświadczył, że jest to pojazd zabytkowy, a także kolekcjonerski o wartości historycznej (zaświadczenie z dnia ......2007r., ZN..........). Zdaniem Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody rejestrowane po raz pierwszy na terytorium kraju, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, na mocy ustawy z dnia .......2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257). Do celów poboru akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zaś w przypadku importu wewnątrzwspólnotowego stosuje się S Nomenklaturę. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. Ustawy określającym listę wyrobów akcyzowych w poz. 59 wymienia się samochody osobowe i przypisuje się im symbol 34.10.2 wg PKWIU — Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług — oraz kod CN 8703 wg Nomenklatury Scalonej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy wobec zaistniałej sytuacji jestem zobowiązany do złożenia deklaracji, nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodu osobowego czy też nie...

Zdaniem wnioskodawcy:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że jeśli sprzedawany w kraju importowany lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód (a do takich należy zaliczyć samochód Wnioskodawcy) jest samochodem o charakterze zabytkowym zaklasyfikowanym wg kodu CN 970500000, to nie będzie podlegał on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zdaniem Wnioskodawcy z ustawy o podatku akcyzowym wynika, że podatkowi akcyzowemu podlegają samochody osobowe, natomiast pojazd zabytkowy, kolekcjonerski, — ruchomy zabytek techniki — nie jest w rozumieniu prawa celnego samochodem osobowym i nie podlega podatkowi akcyzowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn zm.) ustawa reguluje opodatkowanie wyrobów podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", oraz określa zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą i oznaczania niektórych z tych wyrobów znakami akcyzy. Wyroby akcyzowe to wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do w/w ustawy ( art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym). Do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN). Zgodnie z poz. 59 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym samochody osobowe to pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, oznaczone symbolem PKWiU 34.10.2 i kodem CN 8703.

Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy - przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 80 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, podatnikami akcyzy od samochodów są importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym od samochodów, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego powstaje zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W myśl art. 81 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane:

  1. po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego;
  2. dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.

Będący przedmiotem zapytania samochód marki C Model:..- F ..M-.. rok produkcji ...., numer nadwozia (identyfikacyjny) ......, który jest pojazdem zabytkowym (kolekcjonerskim o wartości historycznej), zaliczony do kodu CN 970500000 – nie jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu art. 2 pkt 1, podlegającym przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego i zapłaty podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.