411000-PA-910-2/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku przywozu do Polski pojazdu kolekcjonerskiego - stanowiącego w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – ruchomy zabytek techniki, wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego ?

411000-PA-910-2/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. samochód osobowy
 2. zabytek
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Przepisy szczegółowe -> Wyroby akcyzowe niezharmonizowane -> Opodatkowanie samochodów osobowych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Przepisy szczegółowe -> Wyroby akcyzowe niezharmonizowane -> Akcyza na fakturze
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Przepisy ogólne -> Przepisy wstępne -> Stosowanie klasyfikacji
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Przepisy ogólne -> Przepisy wstępne -> Objaśnienie pojęć

P O S T A N O W I E N I E
.

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1, § 3, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem Pana XXX (pismo bez numeru) z dnia 20.12.2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Zielonej Górze 20.12.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej w sprawie obowiązku złożenia deklaracji uproszczonej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego będącego pojazdem zabytkowym, Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze postanawia uznać stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe.
.

U Z A S A D N I E N I E
.

W dniu 20.12.2006 r. Pan XXX złożył w Urzędzie Celnym wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe pismo dotyczyło zapytania czy w przypadku przywozu do Polski pojazdu kolekcjonerskiego wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodu osobowego.

Wnioskodawca w przedmiotowym piśmie z dnia 20.12.2006 r. przedstawił następujący stan faktyczny:

<
  1. Wnioskodawca nabył w dniu 27.11.2006 r. w Beilngries (Niemcy) i przywiózł na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samochód osobowy marki Rolls Royce Silver-Shadow, rok produkcji 1974, numer nadwozia SRH20452;
  2. Według Opinii technicznej Nr ZS/272/06 z dnia 30.11.2006 r. wydanej przez rzeczoznawcę mgr inż. B. Liberackiego ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Oddział w Zielonej Górze, przedmiotowy pojazd można uznać za pojazd posiadający wartości kolekcjonerskie i historyczne;
  3. Przedmiotowy samochód osobowy został uznany, zgodnie z zaświadczeniem nr ZR.I.Cie.41-141/1-06 przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze za pojazd zabytkowy, a także kolekcjonerski o wartości historycznej;
  4. Zgodnie z pismem nr ZR.I.Cie.-410/1-06 z dnia 12.12.2006 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze karta ewidencyjna przedmiotowego samochodu została włączona do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
  .

W piśmie z dnia Strona przedstawiła swoje stanowisko w sprawie w niżej podany sposób Wnioskodawca uważa, iż „(...) z ustawy o podatku akcyzowym wynika, że podatkowi akcyzowemu podlegają samochody osobowe, natomiast pojazd kolekcjonerski - ruchomy zabytek techniki - nie jest w rozumieniu prawa celnego samochodem osobowym i nie podlega podatkowi akcyzowemu”.
.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze wyjaśnia, co następuje:
.

Art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) stanowi, iż akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
.

Podatnikami akcyzy od samochodów osobowych, jak wynika z art. 80 ust. 2 ww. ustawy są:

<
  1) podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju ;
  2) importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.
  .

Stosownie do postanowień przepisu art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym , obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Przepis art. 81 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane:

<
  1) po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego;
  2) dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.
  .

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy, z jednoczesnym wskazaniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz kodu Scalonej Nomenklatury.
.

W myśl art. 3 ust. 2 przedmiotowej ustawy do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).
.

Ustawa o podatku akcyzowym uznaje za samochody osobowe pojazdy mechaniczne spełniające kryteria, określone w pozycji 59 załącznika nr 1 do ustawy, to znaczy pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo – towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, które przyporządkowane są do grupowania wg symbolu PKWiU 34.10.2 i kodu CN 8703.
.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, pozycja CN 9705 obejmuje zbiory i przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej.
.

Zatem sklasyfikowanie samochodu osobowego marki Rolls Royce Silver-Shadow, rok produkcji 1974, numer nadwozia SRH20452 do pozycji CN 9705, wyklucza ten pojazd z katalogu wyrobów akcyzowych podlegających podatkowi akcyzowemu. Powoduje to tym samym, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego i zapłaty podatku akcyzowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany alba uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.
.

P O U C Z E N I E
.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 w zawiązku art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze.
.

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.