Zabytek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabytek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
mar

Istota:

Czy uzyskany przychód z tytułu odszkodowania tj. odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak powyżej wskazano – jednym z celów publicznych wymienionych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) w art. 3 pkt 1 posługuje się definicją zabytku. Zgodnie z tym przepisem – zabytek oznacza nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy – ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome, wśród których wymienia się w szczególności: dzieła architektury i budownictwa. Powyższe zabytki w myśl tej ustawy powinny być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

2016
4
mar

Istota:

Czy uzyskany przychód z tytułu odszkodowania tj. odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak powyżej wskazano – jednym z celów publicznych wymienionych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) w art. 3 pkt 1 posługuje się definicją zabytku. Zgodnie z tym przepisem – zabytek oznacza nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy – ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome, wśród których wymienia się w szczególności: dzieła architektury i budownictwa. Powyższe zabytki w myśl tej ustawy powinny być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

2013
25
cze

Istota:

1.Czy wykonując kompleksową usługę o charakterze budowlanym, w skład której wchodzą ściśle z nią związane lecz niestanowiące istoty zamówienia prace konserwatorskie, wykonane do dnia 31 grudnia 2011 r., Wnioskodawca zobowiązany był w odniesieniu do składowych usług konserwatorskich stosować stawkę zwolnioną od podatku od towarów i usług?
2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy dokonując korekty rozliczenia podatku VAT Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać obrót w kwocie otrzymanej należności (brutto), czy też w kwocie otrzymanej należności pomniejszonej o podatek naliczony poprzednio błędnie w stawce podstawowej.

Fragment:

W związku z faktem, iż ustawa o VAT nie definiuje pojęcia prace konserwatorskie i restauratorskie trzeba się odwołać do ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 6-8 ww. ustawy użyte w ustawie określenia oznaczają: prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań; prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Natomiast zakres kwalifikacji jakie winny posiadać osoby wykonujące ww. prace i roboty został określony w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Stosownie do § 7 ust. 1 i ust. ww. rozporządzenia (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie prac konserwatorskich w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Fragment:

W dziale 92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997r. zostały zamieszczone usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - pod poz. 92.52 ujęto usługi muzealnictwa oraz ochrony zabytków (PKWiU: 92.52.12 – Usługi ochrony zabytków). Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków nie posiadają odrębnej klasyfikacji wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), jednak zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), podlegają opiece konserwatorskiej, zaś wszystkie prace w tych obiektach podlegają szczególnym rygorom. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1, 6, 8 tej ustawy użyte w ustawie określenia oznaczają: zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań, roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie prac konserwatorskich i renowacyjnych wnętrza auli i konserwacji budynków oraz bramy między tymi budynkami, będących obiektami zabytkowymi.

Fragment:

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej od dnia 1 lipca 1997r. zostały zamieszczone usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem, przy czym pod poz. 92.52 ujęto usługi muzealnictwa oraz ochrony zabytków (PKWiU: 92.52.12 – Usługi ochrony zabytków). Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków nie posiadają odrębnej klasyfikacji wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), jednak zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), podlegają opiece konserwatorskiej, zaś wszystkie prace w tych obiektach podlegają szczególnym rygorom. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1, 6, 8 tej ustawy użyte w ustawie określenia oznaczają: zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań, roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub otoczeniu zabytku. Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy należy (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy odnosząc się do przedstawionego zakresu wykonywanych usług konserwatorskich, przysługuje Wnioskodawcy prawo do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej na warunkach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

Wnioskodawca jest konserwatorem zabytków i posiada stosowne kwalifikacje oraz urzędowo potwierdzone uprawnienia w zakresie konserwatorstwa i renowacji zabytków architektury. Działalność prowadzi głównie na terenie województwa, jednak w zależności od uzyskanego zlecenia – także na terenie kraju. Działalność gospodarcza wykonywana jest w oparciu o przepisy prawa określone: ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. u. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. u. Nr 150, poz. 1579). Pierwszy z wymienionych aktów prawnych określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków (art. 1 ustawy). W dalszej części ustawa definiuje między innymi, co oznacza: zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich część (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie przywozu do Polski samochodu kolekcjonerskiego

Fragment:

B, stwierdzającej historyczny i kolekcjonerski charakter ww. pojazdu, L Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie art. 217 § 1 i §2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980, Nr 9, poz. 26 z późn. zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 pkt b i d ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie kwestionując powyższych opinii, zaświadczył, że jest to pojazd zabytkowy, a także kolekcjonerski o wartości historycznej (zaświadczenie z dnia ......2007r., ZN..........). Zdaniem Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody rejestrowane po raz pierwszy na terytorium kraju, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, na mocy ustawy z dnia .......2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257). Do celów poboru akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zaś w przypadku importu wewnątrzwspólnotowego stosuje się S Nomenklaturę. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. Ustawy określającym listę wyrobów akcyzowych w poz. 59 wymienia się samochody osobowe i przypisuje się im symbol 34.10.2 wg PKWIU — Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług — oraz kod CN 8703 wg Nomenklatury Scalonej.

2011
1
cze

Istota:

Czy przy świadczeniu usług w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych przysługuje prawo do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej na warunkach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

Działalność gospodarcza wykonywana jest w oparciu o przepisy prawa, określone: Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Pierwszy z wymienionych aktów prawnych określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków (art. 1 ustawy). W dalszej części ustawa definiuje między innymi, co oznacza: zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 i pkt 1 ustawy); prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań (art. 3 pkt 6 ustawy).

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku przywozu do Polski pojazdu kolekcjonerskiego - stanowiącego w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – ruchomy zabytek techniki, wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego ?

Fragment:

Przedmiotowy samochód osobowy został uznany, zgodnie z zaświadczeniem nr ZR.I.Cie.41-141/1-06 przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze za pojazd zabytkowy, a także kolekcjonerski o wartości historycznej; 4. Zgodnie z pismem nr ZR.I.Cie.-410/1-06 z dnia 12.12.2006 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze karta ewidencyjna przedmiotowego samochodu została włączona do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. . W piśmie z dnia Strona przedstawiła swoje stanowisko w sprawie w niżej podany sposób Wnioskodawca uważa, iż „(...) z ustawy o podatku akcyzowym wynika, że podatkowi akcyzowemu podlegają samochody osobowe, natomiast pojazd kolekcjonerski - ruchomy zabytek techniki - nie jest w rozumieniu prawa celnego samochodem osobowym i nie podlega podatkowi akcyzowemu”. . W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze wyjaśnia, co następuje: . Art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) stanowi, iż akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. . Podatnikami akcyzy od samochodów osobowych, jak wynika z art. 80 ust. 2 ww. ustawy są: 1) podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju ; 2) importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. .

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi konserwacji zabytków?.

Fragment:

We wniosku zawarto pytanie "jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi konserwacji zabytków?. Z treści pisma wynika, że prowadzi Pan działalność w zakresie konserwacji zabytków i wykonał Pan pracę na obiekcie zabytkowym w Klasztorze SS Klarysek w X tj. konserwację dekoracji sgraffitowej na południowej elewacji "Domu Kapelana". Ww. usługi klasyfikowane są pod symbolem PKWiU 92.52.12. Uważa Pan, że wykonywane przez Pana usługi konserwacji zabytków korzystaj ą ze zwolnienia z podatku VAT. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 535 ze zm.), zwolnione od podatku są usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W ww. załączniku pod poz. 11 zostały wymienione ex PKWiU 92 usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów (...)