ITPP1/443-836/14/15-S/AJ | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
ITPP1/443-836/14/15-S/AJinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  2. usługi budowlano-montażowe
  3. zabudowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 63/15 stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zabudowy przestrzeni wnękowych z wcześniej zakupionych materiałów. Spółka nie jest producentem tych materiałów a jedynie nabywa je, docina i montuje według indywidualnego zamówienia klienta. Kompleksowa usługa polega najpierw na pobraniu wymiarów pomieszczenia, przygotowaniu projektu zawierającego często również wytyczne dotyczące dostosowania ścian działowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych. Przygotowany projekt przekazywany zostaje klientowi z techniczną specyfikacją dla ekipy budowlanej. Montaż trwałej zabudowy jest ściśle związany z elementami konstrukcyjnymi budynku, gdyż meble montowane są na stałe w przygotowanym odpowiednio pomieszczeniu, poprzez przytwierdzenie do ścian, podłóg (kuchnie z tzw. „wyspą”), wycięcie otworów do poszczególnych elementów, tj. płyty grzejnej, zlewozmywaka. Elementy maskujące prześwity (tzw. blendy) przestrzeni pomiędzy szafkami zabudowy są przyklejane na stałe klejem montażowym. Do przygotowanych wcześniej w odpowiedni sposób powierzchni ścian pomieszczenia montowane są odpowiednio dopasowane płyty szklane, płytki ceramiczne bądź inne materiały budowlane.

W efekcie działań firmy powstaje zmodernizowane i nowoczesne pomieszczenie ewidentnie zwiększające wartość użytkową lokalu. Nie ma możliwości demontażu takiej zabudowy bez uszkodzenia jej elementów i wykonania odpowiednich prac remontowych, polegających na demontażu płyt szklanych, płytek oraz uzupełnieniu ubytków w tynkach i gładziach, usunięciu podłączeń instalacji gazowych, wodociągowych i sanitarnych często połączone z koniecznością uzupełnienia bądź wymiany posadzki.

Na wykonanie montażu mebli kuchennych zawierane są stosowne umowy z podwykonawcami. Umowy te dotyczą prac związanych z montażem mebli, zabudową przestrzeni pomiędzy szafkami przyklejanymi na stałe płytami dekoracyjnymi, panelami szklanymi, drobną przeróbką instalacji elektrycznej (np. przesunięcie gniazd elektrycznych w inne, bardziej dogodne miejsce, którego wymaga np. podłączenie sprzętu AGD, czy podłączenie oświetlenia szafek do istniejącej instalacji, itp.), docięcia blatów kuchennych do krzywizn ścian i parapetów, wycięcia otworów w blatach na zamontowanie zlewozmywaków i baterii kuchennych, uszczelnienia szpar i szczelin silikonem, pianką montażową przy krawędziach montowanych elementów mebli.

Cena ostateczna skalkulowana jest w jednej kwocie obejmującej wartość mebli, koszt materiałów niezbędnych do wykonania montażu (kołki, haki, kotwy, silikon, płyty dekoracyjne, kleje i pianki montażowe, gips budowlany, kable elektryczne, oprawki oświetlenia szafek, itp.), koszt wykonania projektu, koszt robocizny związanej z dokonaniem montażu oraz narzut marży. Elementem dominującym w ramach wykonywanych czynności jest usługa montażu, z uwagi na to, że sama dostawa mebli do domu klienta to kilka godzin, natomiast montaż trwa około 2 do 4 dni roboczych i nie jest możliwym, aby mógł jego dokonać klient samodzielnie. Czynności montażu mają charakter podstawowy w całej usłudze, ponieważ sama dostawa mebli jest mało istotna, tylko prawidłowo zamontowane meble są w pełni funkcjonalne i spełniają oczekiwania klienta. Montaż mebli kuchennych, jak i wiele prac remontowo budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i jako taki nie narusza w znacznej mierze elementów konstrukcyjnych obiektu (podobnie jak prace związane z położeniem płyt gipsowych, gładzi, pomalowaniem ścian, które korzystają z preferencyjnej stawki VAT), jednakże wymaga dużego nakładu prac o charakterze remontowo-budowlanym i jako taki powinien być traktowany na równi z innymi usługami remontowymi stanowiącymi element składowy usługi modernizacji budynku. Zabudowa meblowa, podobnie jak położone panele, płytki ścienne, tapety itp. nie jest przedmiotem przeprowadzki przy zmianie mieszkania, gdyż nie ma możliwości przenoszenia i ponownego dopasowania tego typu „budowli” bez uszkodzenia zarówno jej jak i pomieszczenia, w którym się znajdowała.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kompleksowa usługa polegająca na zaprojektowaniu, dopasowaniu i montażu zabudowy meblowej w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług w budynkach i lokalach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12 lit. b, może korzystać z preferencyjnej 8% stawki VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się w poz. 61 wniosku ORD-IN na przepis art. 41 ust. 12 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), mając za podstawę uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętą w dniu 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13, świadczona usługa stanowi ewidentną usługę modernizacji lokalu, która w związku z dużą ingerencją w elementy konstrukcyjne pomieszczenia (ściany, podłogi, instalacje) podnosi wartość użytkową i funkcjonalną pomieszczenia, zmieniając jego parametry użytkowe i techniczne i jako taka może być objęta preferencyjną 8% stawką VAT.

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 r. znak ITPP1/443-836/14/AJ stanowisko Spółki uznano za nieprawidłowe.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Wyrokiem z dnia 19 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 63/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał skargę za zasadną i uchylił zaskarżoną interpretację.

Sąd stwierdził, że w opisanym stanie faktycznym dostarczenie usługi w postaci pobrania wymiarów pomieszczenia, przygotowania projektu, montażu trwałej zabudowy ściśle związanej z elementami konstrukcyjnymi budynku, stanowi modernizację obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazany we wniosku opis usługi kompleksowej odpowiada wskazaniom zawartym w uchwale NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. i jej uzasadnieniu. W ww. wyroku Sąd stwierdził, że montażu elementów zabudowy meblowej dokonuje się bowiem na stałe, bez możliwości przeniesienia do innego obiektu, bez możliwości wprowadzenia ich ponownie do obrotu, ich rozmontowanie spowodowałoby bowiem uszkodzenie ścian (ich powierzchni, płyt szklanych, płytek oraz glazury, a także konieczność uzupełnienia ubytków, usunięciu podłączeń instalacji gazowych, wodociągowych i sanitarnych itp.), zaś zdemontowane elementy zabudowy nie mogłyby być ponownie wykorzystane w innym pomieszczeniu, czy lokalu z uwagi na swój zindywidualizowany charakter dostosowany wyłącznie do konkretnego miejsca.

NSA wskazał w uchwale, że w takim przypadku mamy do czynienia z usługą kompleksową, w której elementem dominującym jest ulepszenie lub unowocześnienie obiektu budowlanego lub jego części (lokalu mieszkalnego), zaś wydanie towaru w postaci elementów mebli wykonanych i dopasowanych do konkretnego obiektu, które następnie zostaną trwale związane z tym obiektem, ma charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usługi.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. organu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 63/15, opatrzony klauzulą prawomocności.

W wyniku ponownej analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w związku z przepisem art. 153 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącym, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia, należy uznać, że stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-836/14/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.