IPPP1/4512-219/16-4/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie stawki podatku VAT dla wykonywanej zabudowy meblowej oraz wyposażenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data doręczenia 4 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wykonywanej zabudowy meblowej oraz wyposażenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wykonywanej zabudowy meblowej oraz wyposażenia. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data doręczenia 4 maja 2016 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednym z głównych przedmiotów działalności jest produkcja mebli biurowych i sklepowych. Wkrótce Wnioskodawca ma podpisać umowę na wykonanie i dostarczenie mebli do pokoi w domu studenta - mają to być między innymi szafy wnękowe. Został dokonany pomiar wszystkich pomieszczeń, w których mają znajdować się meble, następnie przygotowany indywidualny projekt aneksu kuchennego, szaf (w tym wnękowych) oraz pawlaczy, biurek i łóżek z materacami. Po czym została przygotowana wizualizacja przykładowego rozwiązania zabudowy meblowej jednego pokoju. Na jej podstawie została sporządzona dokumentacja techniczna, zestawiająca elementy składające się na zabudowę meblową. Projekt ten został skonsultowany z klientem w celu jego akceptacji. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca przystąpi do wykonania mebli, które będą polegały na zakupie niezbędnych materiałów od podmiotów zewnętrznych, obróbce stolarskiej polegającej na formatowaniu płyt, docinaniu płyt i blatów, obróbki krawędziowej płyt i blatów, klejeniu obrzeży i ich szlifowaniu, kołkowaniu i łączeniu elementów wchodzących w skład planowanej zabudowy meblowej. W następnym etapie zabudowa zostanie dostarczona na miejsce jej montażu. Biurka, łóżka, krzesła i szafy ubraniowe zostaną postawione na uzgodnionym miejscu, pawlacze będą przymocowane do ściany kołkami szybkiego montażu, szafki dolne aneksu kuchennego będą ustawione przy ścianie, a szafki górne mocowane do ściany z zastosowaniem kątowników budowlanych i kołków z hakiem. W szafki dolne aneksu, po montażu głównych elementów konstrukcyjnych, zostanie wmontowany zlewozmywak, osadzony poprzez zaczepy montażowe z uwzględnieniem zastosowania silikonu. Całość zostanie połączona na miejscu blatem pod dokładny wymiar pomieszczenia. Jeśli chodzi o szafy wnękowe, to będą one ściśle wpasowane w miejsce, które od całego pomieszczenia zostanie oddzielone z trzech stron murowanymi ściankami i przymocowane do tylnej ściany klejem technicznym. Zmiana układu szaf wnękowych nie będzie możliwa bez ich całkowitego demontażu, jak również bez naruszenia konstrukcji przynajmniej jednej ze ścian.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że usługi wykonania zabudowy meblowej będą wykonane w obiekcie budowlanym zaliczanym do budownictwa objętego programem mieszkaniowym sklasyfikowanych pod symbolem 1130 według PKOB.

Pawlacze będą wykonane pod wymiar każdego pomieszczenia i mocowane do ściany śrubami i kołkami rozporowymi nad drzwiami wejściowymi do pokoju na całej szerokości przedpokoju pomiędzy dwoma ścianami.

Aneksy kuchenne również będą wykonane pod wymiar każdego pomieszczenia, mocowane do ścian za pomocą listew montażowych, śrub i kołków rozporowych. Demontaż zabudów kuchennych nie będzie powodował trwałego uszkodzenia ścian, czy innych elementów składowych trwałej zabudowy pomieszczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie kompleksowe, polegające na trwałej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych materiałów należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu stawką 8% VAT, czy też jako dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do dostarczenia biurek, łóżek, krzeseł oraz montażu pawlaczy z uwagi na to, że wymienione przedmioty nie są połączone integralnie z elementami konstrukcyjnymi budynku, to należy zastosować stawkę podstawową podatku od towarów i usług. Podobnie dotyczy aneksu kuchennego, który chociaż jest wykonany według indywidualnego projektu na konkretny wymiar, to jednak z uwagi na postawienie szafek dolnych pod ścianą i połączeniem ze sobą tylko jednym blatem kuchennym wyklucza z możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT. Natomiast jeśli chodzi o szafy wnękowe, to zdaniem Wnioskodawcy powinna być zastosowana stawka 8% VAT z uwagi na wpasowanie szaf w miejsce zabudowane z trzech stron ściankami i połączenie szaf ze ścianą klejem technicznym - przy czym demontaż szaf spowoduje naruszenie elementu konstrukcyjnego ściany - Minister Finansów pismo z dnia 31 marca 2014 interpretacja ogólna PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podstawowa stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Na mocy § 3 ust. 2 rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Stosownie do treści § 3 ust. 2 rozporządzenia, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Zatem opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV,OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy czynnego podatnika podatku od towarów i usług jest produkcja mebli biurowych i sklepowych. Wnioskodawca ma podpisać umowę na wykonanie i dostarczenie mebli do pokoi w domu studenta - mają to być między innymi szafy wnękowe. Został dokonany pomiar wszystkich pomieszczeń, w których mają znajdować się meble, następnie przygotowany indywidualny projekt aneksu kuchennego, szaf (w tym wnękowych) oraz pawlaczy, biurek i łóżek z materacami. Została również przygotowana wizualizacja przykładowego rozwiązania zabudowy meblowej jednego pokoju i na jej podstawie została sporządzona dokumentacja techniczna, zestawiająca elementy składające się na zabudowę meblową. Projekt ten został skonsultowany z klientem w celu jego akceptacji. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca przystąpi do wykonania mebli, które będą polegały na zakupie niezbędnych materiałów od podmiotów zewnętrznych, obróbce stolarskiej polegającej na formatowaniu płyt, docinaniu płyt i blatów, obróbki krawędziowej płyt i blatów, klejeniu obrzeży i ich szlifowaniu, kołkowaniu i łączeniu elementów wchodzących w skład planowanej zabudowy meblowej. W następnym etapie zabudowa zostanie dostarczona na miejsce jej montażu. Biurka, łóżka, krzesła i szafy ubraniowe zostaną postawione na uzgodnionym miejscu, pawlacze będą przymocowane do ściany kołkami szybkiego montażu, szafki dolne aneksu kuchennego będą ustawione przy ścianie, a szafki górne mocowane do ściany z zastosowaniem kątowników budowlanych i kołków z hakiem. W szafki dolne aneksu, po montażu głównych elementów konstrukcyjnych, zostanie wmontowany zlewozmywak, osadzony poprzez zaczepy montażowe z uwzględnieniem zastosowania silikonu. Całość zostanie połączona na miejscu blatem pod dokładny wymiar pomieszczenia. Jeśli chodzi o szafy wnękowe, to będą one ściśle wpasowane w miejsce, które od całego pomieszczenia zostanie oddzielone z trzech stron murowanymi ściankami i przymocowane do tylnej ściany klejem technicznym. Zmiana układu szaf wnękowych nie będzie możliwa bez ich całkowitego demontażu, jak również bez naruszenia konstrukcji przynajmniej jednej ze ścian.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że pawlacze będą wykonane pod wymiar każdego pomieszczenia i mocowane do ściany śrubami i kołkami rozporowymi nad drzwiami wejściowymi do pokoju na całej szerokości przedpokoju pomiędzy dwoma ścianami. Aneksy kuchenne również będą wykonane pod wymiar każdego pomieszczenia, mocowane do ścian za pomocą listew montażowych, śrub i kołków rozporowych. Demontaż zabudów kuchennych nie będzie powodował trwałego uszkodzenia ścian, czy innych elementów składowych trwałej zabudowy pomieszczeń.

Usługi wykonania zabudowy meblowej będą wykonane w obiekcie budowlanym zaliczanym do budownictwa objętego programem mieszkaniowym sklasyfikowanych pod symbolem 1130 według PKOB.

Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy świadczenie kompleksowe, polegające na trwałej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych materiałów należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu stawką 8% VAT, czy też jako dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową.

Z uwagi na powołaną wyżej uchwałę NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 opisane w stanie sprawy czynności składające się na świadczenie kompleksowe, polegające na wykonaniu zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów należy uznać za świadczenie usług.

Przechodząc do stawki podatku VAT – zgodnie z powołaną wyżej uchwałą NSA – „obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). W omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Innymi słowy montaż komponentów meblowych niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie. Po trwałym połączeniu komponentów meblowych z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części komponenty te podnoszą standard takiego obiektu”.

Z uzasadnienia ww. uchwały wynika, że zaprojektowanie, przygotowanie i montaż polegający na zwykłym przytwierdzeniu mebli do ściany (np. powieszenie za pomocą zawieszek oraz bolców krytych, które są montowane w ścianie za pomocą kołków rozporowych lub specjalistycznych kotew chemicznych) nie jest objęte stawką obniżoną.

Określając, czy do zabudowy meblowej może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Jak już wyżej wskazano, nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi, w rozumieniu techniki budowlanej, elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Przykładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa meblowa wykonana z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku/lokalu, które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane, takie jak cegły czy płyty kartonowo-gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów meblowych, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu.

Z uwagi na powołaną wyżej uchwałę NSA oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że przedstawiony sposób montażu zarówno pawlaczy jak i aneksów kuchennych sprowadza się do prostego połączenia komponentów meblowych ze ścianami obiektu budowlanego lub jego częściami. Nie są to również zabiegi nadmiernie skomplikowane technicznie oraz mają charakter odwracalny. Jak wskazano we wniosku ich demontaż nie będzie powodował trwałego uszkodzenia ścian, czy innych elementów składowych trwałej zabudowy pomieszczeń.

Zatem w przypadku montażu pawlaczy i wykonania aneksów kuchennych nie można uznać, że wykonywane prace mają charakter modernizacji obiektu budowlanego, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy. Opisanych we wniosku usług wykonania pawlaczy oraz aneksów kuchennych nie można również uznać za żadną inną czynność wskazaną w art. 41 ust. 12 ustawy, nie jest to bowiem w szczególności remont, termomodernizacja lub przebudowa. Tym samym ich wykonanie opodatkowane będzie zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawką podatku w wysokości 23%.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym montaż pawlaczy jak i aneksów kuchennych opodatkowany będzie podstawową stawką podatku, należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do wykonywanych przez Wnioskodawcę szaf wnękowych, to skoro jak wskazał Wnioskodawca, będą one ściśle wpasowane w miejsce, które od całego pomieszczenia zostanie oddzielone z trzech stron murowanymi ściankami i przymocowane do tylnej ściany klejem technicznym, przy czym zmiana układu szaf wnękowych nie będzie możliwa bez ich całkowitego demontażu, jak również bez naruszenia konstrukcji przynajmniej jednej ze ścian, uznać należy, że ich wykonanie stanowi usługę modernizacji opodatkowaną 8% stawką podatku stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 41 ust. 12b ustawy.

Tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że wykonanie szaf wnękowych korzysta z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku.

Z treści wniosku wynika również, że w ramach wykonywanej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w szczególności w biurka, łóżka, krzesła i szafy ubraniowe.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zapewnienie ww. wyposażenia jako dostawa towarów, o której mowa w ww. art. 5 ust. 1 opodatkowana będzie z zastosowaniem stawki właściwej dla danego towaru.

Tym samym w zakresie opodatkowania dostarczanego wyposażenia Wnioskodawca przedstawił prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.