Zabudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
lis

Istota:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać ze zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości sprzedanej przed upływem 5 lat od dnia jej zakupu z uwagi na wydatkowanie go na własne cele mieszkaniowe zaliczając do tego wydatkowania na własne cele mieszkaniowe wydatki związane z wykonaniem trwałej zabudowy kuchni oraz trwałej zabudowy szaf ubraniowych w mieszkaniu art. 21 ust 25 pkt 1 litera d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust 1 pkt 131 ww. ustawy?

Fragment:

(...) zabudowy kuchni oraz trwałej zabudowy szaf ubraniowych w mieszkaniu art. 21 ust 25 pkt 1 litera d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust 1 pkt 131 updof? Zdaniem Wnioskodawczyni, poniesione wydatki na wykonanie w mieszkaniu (nabytym od dewelopera i następnie wykańczanie tego mieszkania) trwałej zabudowy kuchni oraz trwałej zabudowy szaf ubraniowych stanowią wydatki poniesione na budowę własnego lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 1 litera d updof . Zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych w przypadku Wnioskodawczyni polegać będzie na zakupie mieszkania oraz jego wykończeniu spełniającego wymogi społecznego budownictwa mieszkaniowego. W ramach wykonywanych prac budowlanych dotyczących budowy będzie też wykonana trwała zabudowa kuchni oraz trwała zabudowy szaf ubraniowych. Zabudowy te, tj.: zabudowa kuchni polegają na wykonaniu szafek kuchennych przykrytych jednym blatem i do niego przytwierdzonych. Szafki kuchenne wykonane będą jako indywidualne meble zabudowy uwzględniające indywidualne wymiary kuchni, rozstaw ścian, umiejscowienie zlewu, rur kanalizacyjnych i wodociągowych, gazowych oraz instalacji elektrycznej.

2018
5
paź

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działki niezbudowanej

Fragment:

Potencjalny nabywca wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 13.06.2018 r. Prezydent Miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy nr ..., w której ustalił warunki zabudowy dla inwestycji: zabudowa usługowa wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w planie zagospodarowania przestrzennego. Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że działka będąca przedmiotem przyszłej sprzedaży stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę, gdyż dla działki nr ... Prezydent Miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy, w której ustalił warunki zabudowy dla inwestycji: zabudowa usługowa wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w planie zagospodarowania przestrzennego. Tym samym, przedmiotowa działka stanowi grunt budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy.

2018
20
sie

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług montażu szafek i mebli kuchennych do zabudowy stałej

Fragment:

Sąd wskazał również, iż w niniejszej sprawie, opisując stan faktyczny Wnioskodawca stwierdził, iż „ demontaż mebli wykonanych pod indywidualną zabudowę i ponowny ich montaż bez uszkodzeń jest praktycznie niemożliwy. Trwała zabudowa ma charakter indywidualny i jest nierozerwalnie związana z jednym pomieszczeniem, jego konkretnym, niepowtarzalnym charakterem. O walorach użytkowych zabudowy meblowej kuchennej decyduje trwałe połączenie wykonanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku (ściany, podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, podłogi, sufitu), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebli kuchennych ”. W ocenie Sądu skarżący sprecyzował, że zabudowa kuchenna, jaką wykonuje, następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Oznacza to, że czynności opisane we wniosku interpretacyjnym mogą zostać uznane za modernizację budynku, gdyż ta trwała zabudowa ingeruje w substancję budynku w stopniu uniemożliwiającym demontaż zabudowy meblowej bez uszkodzenia jej komponentów - jak wskazał sam skarżący, lub elementów konstrukcyjnych budynku. Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...)

2018
13
cze

Istota:

Zastosowania 8% stawki podatku VAT dla świadczenia kompleksowego polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu we własnym zakresie, dopasowaniu i trwałym montażu zabudowy meblowej kuchennej lub wnękowej oraz okładzinowaniu ścian panelami z płyt meblowych

Fragment:

Przygotowywany jest projekt wnętrza i mebli w zabudowie. Konstrukcja budynku, ścian, podłóg, instalacji jest projektowana oraz przygotowywana do montażu mebli w zabudowie. We współczesnym wzornictwie stosuje się element tzw. „ przenikania się ” mebli, elementów konstrukcyjnych, elementów wyposażenia. W związku z tym meble typu zabudowa kuchenna, szafy w zabudowie, garderoby są przygotowywane indywidualnie pod każdy element konstrukcyjny wnętrza (podciągi, infrastruktura, ściany, itp.) i nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania, gdyż dostosowanie wymiarów zabudowy do innego pomieszczenia jest niemożliwe lub bardziej kosztowne od wykonania nowej zabudowy. Bez specjalistycznych narzędzi estetyczny montaż z zachowaniem założeń projektowych jest niemożliwy. Montaż w przypadku okładzinowania ścian polega na klejeniu paneli do powierzchni ścian. Ich demontaż bez uszkodzenia jest niemożliwy. Montaż mebli w zabudowie polega na dokładnym zaprojektowaniu mebla. Wnioskodawca nie stosuje standardów jak w meblach gotowych. Dopasowuje meble do elementów konstrukcyjnych oraz indywidualnych potrzeb. Montowanie odbywa się za pomocą specjalistycznych zawiesi, metalowych profili, klei, specjalnie wykonanych konstrukcji stalowych.

2018
15
kwi

Istota:

Stawka podatku na zabudowę wnękową, kuchenną i łazienkową.

Fragment:

Sąd stwierdza, że w tym kontekście nie sposób wyprowadzić wniosku, że wykonywana przez wnioskodawcę zabudowa nie jest połączona w sposób trwały z elementami budynku (lokalu), a tym samym, że zabudowa ta nie może być uznana za modernizację budynku (lokalu). Zdaniem sądu, z zabudową meblową (zabudowa kuchenna, meblowa, łazienkowa) o charakterze trwałym mamy do czynienia także wówczas, gdy demontaż takiej zabudowy powoduje uszkodzenie elementów tej zabudowy, a także uszkodzenia trwałych elementów budynku (lokalu), wynikające z usunięcia mocowania elementów meblowych. Natomiast sama konstrukcja budynku rozumiana jako fundament, nadproża, stropy, ściany, dach nie doznaje uszczerbku poprzez fakt demontażu mebli. We wniosku o wydanie interpretacji skarżący wskazał, że demontaż zabudowy wykonanej i dostosowanej pod konkretny wymiar będzie skutkować uszkodzeniem zarówno zabudowy meblowej, jak i elementów konstrukcyjnych budynku. Zaprojektowana przez skarżącego zabudowa może być, inaczej niż w przypadku mebli wolnostojących, zamontowana jedynie w konkretnym pomieszczeniu i w ściśle określonej konfiguracji. Te okoliczności zasadniczo powodują, że zabudowa ma cechę trwałości, to jest zdatności do użytku przez dłuższy czas. W znaczeniu potrzebnym dla przedmiotowej kwalifikacji podatkowej »trwałość« zabudowy meblowej jest oderwana od faktycznego okresu wykorzystywania, lecz wynika, tak jak to wskazano, z jej zindywidualizowanego charakteru (dopasowania do konkretnego pomieszczenia) oraz odpowiedniego połączenia z elementami konstrukcyjnymi budynku, uniemożliwiającego przemieszczanie elementów zabudowy bez ich uprzedniego demontażu (rozłączenia z elementami obiektu budowlanego) ”.

2018
15
lut

Istota:

Określenie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Fragment:

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę składające się na świadczenie kompleksowe, którego celem jest stworzenie zabudowy wnękowej, dopasowanej i zamontowanej do podłoża, ścian lub innych elementów konstrukcyjnych lokalu, wykonanej z nabytych elementów niezbędnych do wykonania zabudowy należy uznać za świadczenie usług. Istotą wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności jest montaż zabudowy z uprzednio zakupionych komponentów. Zatem z charakteru wykonywanych czynności obiektywnie wynika, że dominująca w tym przypadku jest usługa, której efektem finalnym jest wykonanie zabudowy wnękowej. Ponadto, jak wynika z ww. orzeczeń, określając czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową W świetle przedstawionych okoliczności (...)

2017
29
gru

Istota:

Określenie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Fragment:

W zakresie swojej działalności wykonuje projekt oraz realizację zabudowy meblowej kuchennej. Projekt zabudowy meblowej dostosowany jest na wymiar do konkretnego pomieszczenia w budynku mieszkalnym. Każdy projekt wykonywany jest indywidualnie wg potrzeb klienta. Elementy konstrukcji meblowej (korpus szafek, fronty, blat, szkielet szuflad) są ze sobą trwałe zespolone, przez co stanowią jedną całość, która zostaje w sposób trwały połączona ze ścianą budynku. Cała trwała zabudowa spełnia jako całość określoną funkcję użytkową i jej ewentualny demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Do tej pory Wnioskodawca stosował jednakową stawkę VAT 23% do wszystkich usług. Po zapoznaniu się z Interpretacją Ogólną Nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli montażu komponentów meblowych w celu wykonania trwałej zabudowy meblowej z wykorzystaniem w sposób istotny elementów obiektu budowlanego/lokalu, który przez konstrukcyjne połączenie tych komponentów i elementów obiektu budowlanego/lokalu stworzy trwałą zabudowę, spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową, czynność taka będzie stanowić usługę modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT: powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%.

2017
4
paź

Istota:

W zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi wykonywania zabudowy meblowej

Fragment:

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę składające się na świadczenie kompleksowe, którego celem jest stworzenie zabudowy wnękowej, dopasowanej i zamontowanej do podłoża, ścian lub innych elementów konstrukcyjnych lokalu, wykonanej z nabytych elementów niezbędnych do wykonania zabudowy należy uznać za świadczenie usług. Istotą wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności jest montaż zabudowy z uprzednio zakupionych komponentów. Zatem z charakteru wykonywanych czynności obiektywnie wynika, że dominująca w tym przypadku jest usługa, której efektem finalnym jest wykonanie zabudowy wnękowej. Ponadto, jak wynika z ww. orzeczenia, określając czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że zabudowa jest wykonywana od ściany do ściany szafkami połączonymi ze sobą wspólnymi elementami konstrukcyjnymi zabudowy, takimi jak blaty, listwy, zawiasy, fronty.

2017
30
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla obmiaru, wykonania oraz montażu blatów kuchennych.

Fragment:

Jak już wyżej wskazano, nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej, w skład której wchodzą przedmiotowe blaty kuchenne, z konstrukcyjnymi, w rozumieniu techniki budowlanej, elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Przykładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku/lokalu, które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane, takie jak cegły czy płyty kartonowo-gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i przedmiotowych blatów, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu. W ocenie tut. Organu, przedstawiony sposób montażu blatów kuchennych sprowadza się do prostego ich połączenia z komponentami meblowymi, ścianami bądź podłożem, obiektu budowlanego lub jego częściami. Nie są to również zabiegi nadmiernie skomplikowane technicznie oraz mają charakter odwracalny. Z oceny tut. Organu wynika, że przy prawidłowo wykonanym demontażu zabudowy meblowej nie powinno dojść do konkretnych uszkodzeń konstrukcji lokalu oraz obiektu.

2017
30
wrz

Istota:

Czy usługa świadczona na rzecz klienta detalicznego, polegająca na zaprojektowaniu, dopasowaniu i montażu elementów meblowych w sposób trwały tak, by stworzyły trwałą zabudowę meblową kuchni, w budynku mieszkalnym zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym objęta jest obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%?

Fragment:

Uwzględniając zatem, że we wniosku o interpretację skarżąca spółka podała, iż przed zabudową meblową kuchni, wykonywany jest projekt zabudowy, a następnie – po wykonaniu elementów trwałej zabudowy – jej montaż, okoliczności spraw, na tle których wydawane były interpretacje w tych sprawach, uznać należy za analogiczne. Zdaniem Sądu, skoro – jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę – o walorach użytkowych zabudowy meblowej kuchennej decyduje trwałe połączenie wykonanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku (ściany, podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, podłogi, sufitu), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebli kuchennych, to nie ma podstaw do twierdzenia – jak przyjął to organ – że demontaż zabudowy meblowej nie spowodowałby naruszenia elementów konstrukcyjnych lokalu czy budynku. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów złożył skargę kasacyjną z dnia 11 sierpnia 2015 r. znak ITPP1/4440-24/14/AJ/114/15 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.