Zabudowa | Interpretacje podatkowe

Zabudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
Fragment:
Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę składające się na świadczenie kompleksowe, którego celem jest stworzenie zabudowy wnękowej, dopasowanej i zamontowanej do podłoża, ścian lub innych elementów konstrukcyjnych lokalu, wykonanej z nabytych elementów niezbędnych do wykonania zabudowy należy uznać za świadczenie usług. Istotą wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności jest montaż zabudowy z uprzednio zakupionych komponentów. Zatem z charakteru wykonywanych czynności obiektywnie wynika, że dominująca w tym przypadku jest usługa, której efektem finalnym jest wykonanie zabudowy wnękowej. Ponadto, jak wynika z ww. orzeczeń, określając czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową W świetle przedstawionych okoliczności (...)
2018
15
lut

Istota:
Określenie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
Fragment:
W zakresie swojej działalności wykonuje projekt oraz realizację zabudowy meblowej kuchennej. Projekt zabudowy meblowej dostosowany jest na wymiar do konkretnego pomieszczenia w budynku mieszkalnym. Każdy projekt wykonywany jest indywidualnie wg potrzeb klienta. Elementy konstrukcji meblowej (korpus szafek, fronty, blat, szkielet szuflad) są ze sobą trwałe zespolone, przez co stanowią jedną całość, która zostaje w sposób trwały połączona ze ścianą budynku. Cała trwała zabudowa spełnia jako całość określoną funkcję użytkową i jej ewentualny demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Do tej pory Wnioskodawca stosował jednakową stawkę VAT 23% do wszystkich usług. Po zapoznaniu się z Interpretacją Ogólną Nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli montażu komponentów meblowych w celu wykonania trwałej zabudowy meblowej z wykorzystaniem w sposób istotny elementów obiektu budowlanego/lokalu, który przez konstrukcyjne połączenie tych komponentów i elementów obiektu budowlanego/lokalu stworzy trwałą zabudowę, spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową, czynność taka będzie stanowić usługę modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT: powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%.
2017
29
gru

Istota:
W zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi wykonywania zabudowy meblowej
Fragment:
Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę składające się na świadczenie kompleksowe, którego celem jest stworzenie zabudowy wnękowej, dopasowanej i zamontowanej do podłoża, ścian lub innych elementów konstrukcyjnych lokalu, wykonanej z nabytych elementów niezbędnych do wykonania zabudowy należy uznać za świadczenie usług. Istotą wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności jest montaż zabudowy z uprzednio zakupionych komponentów. Zatem z charakteru wykonywanych czynności obiektywnie wynika, że dominująca w tym przypadku jest usługa, której efektem finalnym jest wykonanie zabudowy wnękowej. Ponadto, jak wynika z ww. orzeczenia, określając czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że zabudowa jest wykonywana od ściany do ściany szafkami połączonymi ze sobą wspólnymi elementami konstrukcyjnymi zabudowy, takimi jak blaty, listwy, zawiasy, fronty.
2017
4
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla obmiaru, wykonania oraz montażu blatów kuchennych.
Fragment:
Jak już wyżej wskazano, nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej, w skład której wchodzą przedmiotowe blaty kuchenne, z konstrukcyjnymi, w rozumieniu techniki budowlanej, elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Przykładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku/lokalu, które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane, takie jak cegły czy płyty kartonowo-gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i przedmiotowych blatów, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu. W ocenie tut. Organu, przedstawiony sposób montażu blatów kuchennych sprowadza się do prostego ich połączenia z komponentami meblowymi, ścianami bądź podłożem, obiektu budowlanego lub jego częściami. Nie są to również zabiegi nadmiernie skomplikowane technicznie oraz mają charakter odwracalny. Z oceny tut. Organu wynika, że przy prawidłowo wykonanym demontażu zabudowy meblowej nie powinno dojść do konkretnych uszkodzeń konstrukcji lokalu oraz obiektu.
2017
30
wrz

Istota:
Czy usługa świadczona na rzecz klienta detalicznego, polegająca na zaprojektowaniu, dopasowaniu i montażu elementów meblowych w sposób trwały tak, by stworzyły trwałą zabudowę meblową kuchni, w budynku mieszkalnym zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym objęta jest obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%?
Fragment:
Uwzględniając zatem, że we wniosku o interpretację skarżąca spółka podała, iż przed zabudową meblową kuchni, wykonywany jest projekt zabudowy, a następnie – po wykonaniu elementów trwałej zabudowy – jej montaż, okoliczności spraw, na tle których wydawane były interpretacje w tych sprawach, uznać należy za analogiczne. Zdaniem Sądu, skoro – jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę – o walorach użytkowych zabudowy meblowej kuchennej decyduje trwałe połączenie wykonanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku (ściany, podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, podłogi, sufitu), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebli kuchennych, to nie ma podstaw do twierdzenia – jak przyjął to organ – że demontaż zabudowy meblowej nie spowodowałby naruszenia elementów konstrukcyjnych lokalu czy budynku. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów złożył skargę kasacyjną z dnia 11 sierpnia 2015 r. znak ITPP1/4440-24/14/AJ/114/15 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
O przeznaczeniu gruntu pod zabudowę decydują władze gminne i określają to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie jednak art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zasadę, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Z treści art. 4 ust. 1 i 2 można zatem wywieść, że decydujące znaczenie w sprawie przeznaczenia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego będą miały postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalające dopuszczalne sposoby i warunki zagospodarowania nieruchomości.
2017
9
wrz

Istota:
Stawka podatku dla świadczenia kompleksowego polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu zabudowy meblowej z uprzednio nabytych lub wykonanych komponentów, realizowanej w budynkach lub ich częściach, lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Fragment:
Aktualny problem występujący w sprawie to konieczność ustalenia co w istocie oznacza pojęcie trwała zabudowa meblowa, a zwłaszcza, jak daleko powinien sięgać element trwałości w aspekcie skutków, jakie powinny nieść za sobą odłączenie zabudowy meblowej od elementów konstrukcyjnych budynku. W ocenie sądu administracyjnego określenie trwała zabudowa meblowa oznacza taką zabudowę, która jest połączona w sposób trwały z elementami konstrukcyjnymi budynku. Przez trwałe połączenie należy przy tym rozumieć takie połączenie, które nie może zostać usunięte bez jego uszkodzenia lub zniszczenia. Celem takiego działania jest stałe połączenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku. Stanowią one istotny element zabudowy i bez nich nie mogłaby ona powstać. Opiera się ona na elementach konstrukcyjnych. Bez ich wykorzystania zabudowa nie posiadałaby swoich cech służących modernizacji budynku. Nie możnaby było jej wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. Trwałe połączenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku nie oznacza jednak, że nie jest możliwe odłączenie zabudowy od tych elementów. Oznacza tylko tyle, że nie może dojść do ich rozłączenia bez uszkodzenia lub zniszczenia tychże połączeń lub uszkodzenia połączeń i uszkodzenia samej zabudowy, czy też elementów konstrukcyjnych budynku. O ile przy połączeniu nietrwałym do rozłączenia (...)
2017
9
wrz

Istota:
Czy w aktualnym stanie prawnym do opisanych w stanie faktycznym czynności wykonania i montażu trwałej zabudowy meblowej oraz wykonaniu i montażu drzwi przesuwnych należy stosować stawkę VAT w wysokości 8%, czy też stawkę VAT w wysokości 23%?
Fragment:
Jej efektem jest zamontowana w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym klienta trwała zabudowa meblowa/drzwi przesuwne. Zarówno trwała zabudowa meblowa, jak i drzwi przesuwne są montowane z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 maja 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że wykonanie zabudowy meblowej składa się z następujących czynności: wykonanie pomiarów w domu klienta, zaprojektowanie zabudowy w określonym miejscu domu/mieszkania z uwzględnieniem występujących w tym konkretnym miejscu krzywizn ścian i podłóg (tym samym zabudowa meblowa staje się konstrukcją dopasowaną do indywidualnie określonego miejsca i nie sposób jest ją zamontować w innym mieszkaniu, a nawet miejscu w tym samym mieszkaniu bez koniecznych przeróbek, wymiany jej elementów), przygotowanie zabudowy meblowej w zakładzie stolarskim (formatyzowanie płyt laminowanych, płyt mdf, płyt fornirowanych pod wymiar ustalony przy projektowaniu, skuwanie frontów zabudowy meblowej), po dowiezieniu na miejsce montażu elementów sformatyzowanych w przybliżonym wymiarze następuje ich docinanie, pasowanie do ścian, sufitów, podłóg. przygotowanie wnęki pod zabudowę - w przypadku wnęk gotowych ogranicza się to do jej olistwowania (...)
2017
2
wrz

Istota:
Czy montaż trwale umiejscowionej zabudowy wnękowej Wnioskodawczyni może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe, które zostały określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy montaż trwale umiejscowionej zabudowy wnękowej Wnioskodawczyni może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe, które zostały określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatek na trwale umiejscowioną zabudowę wnękową mieści się w zakresie przedmiotowym wydatków o jakich mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie zabudowy polegało na dokonaniu pomiaru, przygotowaniu indywidualnego projektu, przygotowaniu i wykonaniu elementów zabudowy, montaż i dopasowanie jej do pomieszczenia umiejscowionego na poddaszu użytkowym, przytwierdzenie zabudowy do podłogi, ścian i stelaży sufitu wykonanego w technologii kartonowo - gipsowej za pomocą kołków rozporowych z użyciem kleju montażowego. Jest to trwała zabudowa bez możliwości jej przemieszczania. Demontaż wykonanej zabudowy naruszy w sposób istotny przede wszystkim sufit, wykonany z płyty kartonowo - gipsowej i podłogi wykonane z deski podłogowej. Zdemontowanej zabudowy nie da się ponownie wykorzystać, ponieważ jest dostosowana do konkretnego wymiaru. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują takich pojęć jak budowa, remont, rozbudowa, przebudowa, więc pomocniczo można się odwołać do przepisów prawa budowlanego.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie prawidłowej stawki podatku dla usługi wykonania zabudowy wnękowej
Fragment:
Spółka pragnie również wskazać, że wykonywany przez nią montaż zabudowy wnękowej wiąże się z istotnym wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Jak wykazano w opisanym stanie faktycznym elementy zabudowy wnękowej wykonane pod konkretny wymiar i właściwość wnęki są trwale przytwierdzane do ścian murowanych za pomocą kołków szybkiego montażu, zaś do ścian kartonowo gipsowych za pomocą kołków molly. Wymontowanie obu rodzajów kołków jest niemożliwe bez uszkodzenia ścian oraz samych kołków i elementów zabudowy. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że co do zasady pewne elementy zabudowy są również trwale przytwierdzane do podłóg i sufitów. Następnie wskazane elementy zabudowy są dodatkowo przymocowywane do ścian i/lub podłogi za pomocą kleju, akrylu lub silikonu. Zatem ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku uniemożliwia rozmontowanie gotowej zabudowy wnękowej bez uszkodzenia wskazanych elementów i zabudowy i dla uzyskania efektu spójnej całości miejsca te malowane są w kolorze ścian. Spółka pragnie również podkreślić, że co do zasady w każdym przypadku przed wykonaniem trwalej zabudowy wnękowej, konieczne jest wykonanie prac adaptacyjnych mających na celu przygotowanie pomieszczenia zgodnie z wykonanym przez Spółkę projektem.
2017
2
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zabudowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.