Zabudowa | Interpretacje podatkowe

Zabudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, nabyciu, dopasowaniu i montażu elementów zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych w budynkach i lokalach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym od 1 stycznia 2011 r. (pytanie nr 2)
Fragment:
Powyższa analiza treści wniosku i obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT do usług polegających na wykonaniu zabudowy meblowej w postaci zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych w budynkach i lokalach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu wykonywania kompleksowej usługi zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych wynika, że wykonanie przedmiotowej zabudowy meblowej nie polega na zwykłym przytwierdzeniu mebli do ściany, lecz jak wskazał Wnioskodawca następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) spełniając jako całość określoną funkcje użytkową. Ponadto z wniosku wynika, że montaż wykonywanej przez Wnioskodawcę zabudowy ma charakter stały. Usługa Wnioskodawcy polega na zaprojektowaniu, nabyciu we własnym imieniu i na własny rachunek wszystkich elementów niezbędnych do wykonania zabudowy, dopasowaniu i montażu ww. elementów zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych w sposób trwały do podłoża, ścian lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu. Ponadto jak wskazano we wniosku demontaż wykonanej zabudowy meblowej powoduje uszkodzenie demontowanych elementów zabudowy, uszkodzenie elementów budynku/lokalu i z uwagi na dopasowanie wymiarów i kształtów elementów zabudowy do danego pomieszczenia nie jest możliwe wykorzystanie tych elementów w innych pomieszczeniach.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie prawidłowej stawki podatku dla usługi wykonania zabudowy kuchennej.
Fragment:
W szczególności prace wchodzące w zakres montażu odpowiedniej zabudowy obejmują: Montaż zabudowy kuchennej wnękowej. W ramach powyższego działania przygotowywane są elementy zabudowy kuchennej pod konkretny wymiar wnęk oraz zgodnie z opracowanym wcześniej projektem. W zakres wskazanych prac wchodzi również dopasowanie i montaż okuć, szuflad i akcesoriów do korpusów zabudowy oraz trwałe przymontowanie elementów/ścianek zabudowy do ścian wnęki oraz do ścian kartonowo gipsowych za pomocą kołków szybkiego montażu, kołków molly, śrub oraz kleju (w niektórych przypadkach montaż odbywa się na specjalnie przygotowanym przez klienta gipsowym albo marmurowym cokole). Wymontowanie obu rodzajów kołków jest niemożliwe bez uszkodzenia ścian. W ramach opisywanych prac wykonywane są także uszczelnienia pomiędzy bocznymi krawędziami zabudowy oraz ścianą za pomocą kleju akrylowego, łączącego jednocześnie ekrany zabudowy z trwałymi przegrodami budynku i dla uzyskania efektu spójnej całości miejsca te malowane są w kolorze ścian. Montaż przyściennych modułów zabudowy kuchennej. W ramach powyższych czynności przygotowywane są elementy zabudowy kuchennej pod konkretny wymiar oraz zgodnie z opracowanym projektem.
2017
13
lip

Istota:
Opodatkowanieasprzedaży działki.
Fragment:
Przez tereny budowlane – w myśl art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „ teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ”. Zatem, także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę. Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z opisu sprawy, sprzedaż działki nastąpi m.in. po uzyskaniu przez Kupującego (na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wnioskodawcę) prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, z której będzie wynikać możliwość zabudowania wydzielonej działki obiektami zgodnie z planami inwestycyjnymi Kupującego.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży działki niezabudowanej nr 312/3.
Fragment:
Nr 164, poz. 1587) stwierdzając, że „ tereny zabudowy zagrodowej ” zostały zakwalifikowane w grupie „ tereny użytkowane rolniczo ”, która obejmuje trzy podgrupy: 3.1. „ tereny rolnicze ” – oznaczenie literowe R; 3.2.„ tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich ” – oznaczenie literowe RU; 3.3. „ tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ” – oznaczenie literowe RM. W związku z powyższym należy wskazać, że cyt. rozporządzenie odróżnia tereny rolnicze („ R ”) od terenów zabudowy zagrodowej („ RM ”). Zatem oczywistym jest, że jeżeli dany grunt jest położony na „ terenach zabudowy zagrodowej ”, czyli został oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „ RM ”, to stanowi teren przeznaczony pod zabudowę. Uwzględniając opis zdarzenia przyszłego wskazujący, że działka nr 312/3 – zgodnie z ustanowionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi teren zabudowy zagrodowej, stwierdzić należy, że przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę. Tym samym planowana przez Wnioskodawcę transakcja sprzedaży nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2016
21
gru

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi wykonania i montażu elementów zabudowy kuchennej, łazienkowej i wnękowej
Fragment:
Elementem dominującym świadczonej usługi jest dopasowanie i montaż trwałej zabudowy meblowej. Usługa ma charakter kompleksowy, na którą składa się zaprojektowanie zabudowy, pomiar u klienta, zamówienie elementów zabudowy meblowej, montaż w obiekcie u klienta. Trudno określić, którą z tych czynności można uznać za pomocniczą, czy uboczną. Brak którejkolwiek z ww. czynności uniemożliwia wykonanie usług. Montaż komponentów meblowych polega na połączeniu ze ścianą elementów zabudowy tj. plecy i ściany zewnętrzne, a następnie dołączane są pozostałe elementy zabudowy. W przypadku zabudowy kuchennej oprócz montażu opisanego we wniosku dopasowywany jest blat kuchenny, gdzie oparciem dla niego jest także wspornik przytwierdzony na stałe do ściany. Elementy zabudowy są przytwierdzane do ścian i podłóg przy użyciu kotew, wsporników, kleju poliuretanowego, specjalistycznych okuć i ram stalowych spawanych, zaprojektowanych pod zabudowę. Elementy zabudowy tworzą z częściami elementów konstrukcyjnych obiektu, np. ze ścianą nośną budynku lub samonośną, stropem, trwałą zabudowę meblową. Sposób montażu uniemożliwia późniejsze zdemontowanie zabudowy bez uszkadzania lokalu lub samej zabudowy. Zabudowa bardzo często obejmuje całą ścianę od podłogi po sufit oraz od jednej ściany do drugiej.
2016
16
gru

Istota:
Określenie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
Fragment:
Zakres świadczonej usługi polega na dokonaniu pomiaru, zaprojektowaniu zabudowy, wykonaniu poszczególnych elementów zabudowy, dopasowaniu zabudowy do konkretnego pomieszczenia, a następnie do przytwierdzenia całości zabudowy do elementów konstrukcyjnych pomieszczenia (ścian, sufitów, podłóg) z wykorzystaniem kołków rozporowych, kątowników metalowych i plastikowych oraz kleju montażowego, z jednoczesnym montażem sprzętu AGD w specjalnie przygotowanych otworach (w przypadku zabudów kuchennych i łazienkowych). W niektórych przypadkach zachodzi konieczność dostosowania istniejących instalacji wod.-kan., elektrycznej do wykonywanej zabudowy i wówczas zmiana takiej instalacji jest dokonywana przez Wnioskodawcę lub jest przez niego zlecana podwykonawcy. W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że: Wykonanie zabudowy polega na: zaprojektowaniu zabudowy, przygotowaniu/wykonaniu elementów do wykonania zabudowy, wykonaniu zabudowy i dopasowanie jej do konkretnego pomieszczenia, przytwierdzenie zabudowy do ścian w miejscu wskazanym przez klienta poprzez: użycie kołków rozporowych, użycie kątowników metalowych i plastikowych, użycie kleju montażowego, montaż baterii, zlewozmywaka, sprzętu AGD etc. Zabudowy meblowe są wykonane w całości z materiałów meblowych drewnopochodnych, tj. płyty wiórowej, płyty mdf, płyty osb, płyty laminowanej.
2016
15
gru

Istota:
Określenie stawki podatku na wykonanie kompleksowej usługi wykonania zabudowy kuchennej w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.
Fragment:
Z tego też powodu, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma podstaw do różnicowania możliwości uznania danej czynności za modernizację w zależności od używanego materiału (np. uznawania za modernizację zabudowy z cegieł wnęki w pomieszczeniu kuchennym, a odmowy uznania za modernizację podobnej zabudowy wykonanej z płyty meblowej). Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje, iż w wyroku z dnia 26 lutego 2007 r. (I SA/Łd 1677/06) WSA w Łodzi uznał za modernizację lokalu instalację rolet okiennych, jako prowadzącą do unowocześnienia okien i trwałego podniesienia ich funkcjonalności. Istotne zdaniem Wnioskodawcy jest jedynie, aby zabudowa miała charakter trwały, tzn. aby nie był możliwy demontaż zabudowy lub użycie jej w innym lokalu bez jej uszkodzenia lub istotnej zmiany, przy czym w przypadku Wnioskodawcy warunek ten spełniony jest w ten sposób, iż zabudowa jest projektowana i wykonywana z uwzględnieniem specyfiki, kształtu i wymiarów danego pomieszczenia („ na wymiar ”), a więc nie jest możliwe wykorzystanie jej w innym miejscu przy zachowaniu projektowanej funkcjonalności zabudowy, a ponadto montowana jest w pomieszczeniu w taki sposób, iż nie może być od tego pomieszczenia odłączona bez uszkodzenia lub istotnej zmiany pomieszczenia albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (zabudowy). Dla oceny stanowiska Wnioskodawcy kluczowa jest wykładania prawa dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn.
2016
28
lis

Istota:
Trwała zabudowa.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaka stawka podatku VAT znajduje zastosowanie do czynności polegających na wykonaniu: trwałej zabudowy wnękowej z drzwiami przesuwnymi w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; trwałej zabudowy meblowej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; trwale umiejscowionej zabudowy kuchennej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym? Zdaniem Wnioskodawcy, czynności polegające na wykonaniu: trwałej zabudowy wnękowej z drzwiami przesuwnymi w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; trwałej zabudowy meblowej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; trwale umiejscowionej zabudowy kuchennej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług VAT, tj. 8% jako modernizacja. W interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2015 r. znak ITPP1/4512-685/15/BK stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Tut. organ stwierdził, że opisaną we wniosku usługę wykonania i montażu zabudowy kuchennej, łazienkowej, oraz szaf wnękowych nie można uznać za czynność wymienioną w art. 41 ust. 12 ustawy, jak również w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.
2016
28
lis

Istota:
1. Jaką stawkę podatku VAT winna być opodatkowana scharakteryzowana szczegółowo w poz. 67 usługa wykonania kompleksowej zabudowy meblowej? Czy stawką podstawową (aktualnie 23%), czy też stawką preferencyjną (aktualnie 8%), przewidzianą dla czynności modernizacyjnych wymienionych w art. 41, ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy o VAT?
2. Kompleksowe zlecenie wykonania zabudowy obejmuje poza konstrukcją zabudowy – dobór, dostawę i montaż sprzętu AGD montowanego w zabudowie. W przypadku decyzji o zastosowaniu stawki preferencyjnej (aktualnie 8%) dla usług wykonania przedmiotowej zabudowy, czy należy tą stawką preferencyjną objąć łącznie, jako całość, dostawę i montaż sprzętu AGD montowanego w tej kompleksowo wykonanej zabudowie?
Fragment:
(...) zabudowy (jeśli zlecenie obejmuje taką usługę). Instalacja taka jest instalacją autonomiczną dla zabudowy i jest zasilana z instalacji elektrycznej lokalu; prace wykończeniowe, montaż elementów wykończeniowych zespalających zabudowę z elementami konstrukcji lokalu z wykorzystaniem płyt karton-gipsowych, listew drewnianych, płyt laminowanych itp.). Funkcja użytkowa realizowanych zabudów jest zawsze taka sama bez względu na to, z jakich materiałów zabudowa jest wykonana. Wnętrze przedmiotowej zabudowy zgodnie z wolą klienta może być wykonane z prefabrykowanych korpusów np. z płyty laminowanej meblowej (wersja droższa), z wykorzystaniem bezpośrednio ścian konstrukcji lokalu ścian wewnętrznych zabudowy (wersja tańsza) lub w sposób mieszany. W wersji tańszej wykonywane są główne elementy konstrukcyjne i użytkowe zabudowy, które mocowane są bezpośrednio do elementów konstrukcji lokalu (ściana, strop itd.). Do wykonania elementów zabudowy wykorzystuje się: drewno lite np. sosnowe, płytę meblową laminowaną, płytę mdf (z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne zabudowy, fronty, korpusy segmentów zabudowy), a także drewno lite, konglomerat, kamień lub płytę laminowaną (jako blaty użytkowe) itp.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności zbycia budynków portierni, karuzeli dla koni oraz działek gruntu w postępowaniu egzekucyjnym.
Fragment:
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ust. 2 tego artykułu mówi, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu, nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy, o klasyfikacji danego terenu decydują zapisy zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
2016
27
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zabudowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.