Zabieg leczniczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabieg leczniczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
1
maj

Istota:

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca miał prawo do skorzystania w zeznaniu za 2012 r. z przedmiotowej ulgi w pełnej wysokości?

Fragment:

Zapewne przyczyniają się one do poprawy stanu zdrowia Wnioskodawcy lecz nie są to zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nadmienić należy, że wymiany cewnika również nie wpisują się w pojęcie „ zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne ” użyte w przepisie art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyraźną wolą ustawodawcy przepis art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy dotyczy zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, a więc zabiegów, które jak wynika z powołanych wyżej definicji obejmują połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym. Zatem, wyjazdy Wnioskodawcy w celu diagnozowania stanu zdrowia – nawet jeśli są zlecone przez lekarzy prowadzących i stanowią nieodłączny element procesu rehabilitacji Wnioskodawcy – nie mogą zostać zaliczone do zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 2853/11 „(...) nie każda wizyta u lekarza specjalisty jest jednocześnie zabiegiem leczniczo-rehabilitacyjnym i nie ulega wątpliwości, że wizyty kontrolne u lekarza, czy też badania lekarskie nie są tożsame z określeniem „ zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne ”. Twierdzenie przeciwne – jest oczywiście bezzasadne i to nie tylko z racji elementarnych reguł językowych, ale też ze względów wynikających z zasad wiedzy oraz doświadczenia życiowego.” Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że w zeznaniu za 2012 r.

2013
24
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca ma możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność Wnioskodawcy dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

Fragment:

Zalecona jest immunoterapia swoista jadem osy, co w jego przypadku jest zabiegiem leczniczo-rehabilitacyjnym. Zabiegi te przewidywane są na okres 5 lat. Odbywają się tylko w wyznaczonych przez Ministra Zdrowia ośrodkach specjalistycznych (w okresie od stycznia 2013 do czerwca 2013 r. – 1 raz w tygodniu). Jak podaje Wnioskodawca, najbliższym ich miejsca zamieszkania jest Szpital .... Wnioskodawca nadmienia, że syn został uznany za osobę niepełnosprawną – orzeczenie o niepełnosprawności Nr .... Ponadto, prowadzący lekarz specjalista alergolog określa leczenie immunoterapią jako zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, mające na celu doprowadzenie do sprawności syna. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność Wnioskodawcy dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne... Wnioskodawca uważa, że ulga związana z wydatkami na samochód, który jest wykorzystywany do transportu syna (lat 6) na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne jest uzasadniona i w związku z tym przysługuje Jemu z tego tytułu odliczenie. Wnioskodawca nadmienia, że syn został uznany za osobę niepełnosprawną (Orzeczenie o niepełnosprawności nr 2128/2013 wydane przez Powiatowy Zespół ds.

2013
3
wrz

Istota:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca może odliczyć od podatku w roku podatkowym 2012, za używanie samochodu osobowego stanowiącego jego własność, dla potrzeb związanych z koniecznym (przewozem) dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – kwotę w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł?

Fragment:

Z analizy wyżej przytoczonych przepisów wynika, że aby skorzystać z możliwości odliczenia ponoszonych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, należy posiadać I lub II grupę inwalidztwa, być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego oraz dojeżdżać nim na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne i posiadać dokument potwierdzający zlecenie tych zabiegów. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa. Zainteresowany dojeżdżał na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne własnym samochodem osobowym. Wydatki, które w związku z tymi dojazdami ponosił były pokryte wyłącznie z własnych środków. Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające zlecenie/skierowanie od lekarza na te zabiegi. Biorąc pod uwagę zaprezentowane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz uregulowania prawne konstytuujące tzw. ulgę rehabilitacyjną stwierdzić należy, iż Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia, od dochodu w 2012 r. poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 2 280 zł - w związku z dojazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Tut. Organ zaznacza, iż dokument dołączony przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlega analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2012
1
gru

Istota:

1. Które z niżej wymienionych zabiegów nie uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na używanie samochodu osobowego do przewozu osoby niepełnosprawnej:
- do szpitala,
- na wizytę do lekarza specjalisty, (okulista, kardiolog, diabetolog, psycholog, psychiatra, chirurg),
- na badania lekarskie (USG serca, test wysiłkowy, mammografia),
- na badania laboratoryjne,
- na zabiegi laserem na oko,
- na opatrunki (trudno gojąca się rana po operacyjnym zrobieniu przetoki do dializowania)?
2. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty 2 280 zł w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z używaniem samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

Fragment:

Z analizy wyżej przytoczonych przepisów wynika, że aby skorzystać z możliwości odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, należy posiadać I lub II grupę inwalidztwa, być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego oraz dojeżdżać nim na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne zalecone przez lekarza. W oparciu o art. 26 ust. 7c cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na ww. cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy nie zwalnia jednakże Zainteresowanej z obowiązku uprawdopodobnienia, że rzeczywiście korzystała Ona z niezbędnych dla Jej rehabilitacji zabiegów leczniczych, a ponadto, że w związku z tymi zabiegami konieczny był przewóz osoby do miejsca, w którym zabiegi te były wykonywane. Wynika to z brzmienia powołanego wyżej art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione w związku używaniem samochodu osobowego, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo w zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych, którymi Wnioskodawczyni może posłużyć się w celach dowodowych, mogą być np.: wypisy szpitalne, wyniki badań, wpisy w dokumentach osobistych, stosowne zaświadczenia placówki, w której zabiegi były dokonywane.