Zabieg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabieg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w Słowniku wyrazów obcych (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz Encyklopedii PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Z powyższego wynika, że w zamkniętym katalogu zawierającym wydatki możliwe do odliczenia nie mieści się pojęcie zabiegu inwazyjnego, lecz jedynie zabieg rehabilitacyjny, a wobec tego poniesiony wydatek nie daje podstawy do zastosowania ulgi. Zaaprobowanie poglądu Wnioskodawcy prowadziłoby do uznania, że praktycznie każdy zabieg inwazyjny jest swego rodzaju zabiegiem rehabilitacyjnym, gdyż każde działanie o charakterze medycznym (od tych najprostszych do najbardziej skomplikowanych) jest zabiegiem rehabilitacyjnym, gdyż jego nadrzędnym celem jest przywrócenie pełnej sprawności i wyeliminowanie schorzenia u osoby chorej. Innymi słowy, gdyby taki był zamiar ustawodawcy, redakcja komentowanego przepisu byłaby inna; nie zawężano by kategorii wydatków jedynie do odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne, lecz wskazano by ogólnie na odpłatności za wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne. Tutejszy organ podziela stanowisko powszechnie reprezentowane w orzecznictwie (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1395/10), zgodnie z którym Przy ustalaniu znaczeń języka powszechnego można odwoływać się do intuicji językowej interpretatora, a słownikowe znaczenie wyrażeń spotykanych w tekstach prawnych nie mogą być absolutyzowane (por. szerzej B.

2018
22
maj

Istota:

Wydatku poniesionego na przedmiotowy zabieg operacyjny (operację) nie można zakwalifikować jako wydatku na zabieg rehabilitacyjny; jest to bowiem zabieg medyczny, a zatem inny niż rehabilitacyjny. Tego rodzaju wydatki nie zostały natomiast wymienione – jako podlegające odliczeniu – w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego nie uprawniają do dokonania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w Słowniku wyrazów obcych (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz Encyklopedii PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Z powyższego wynika, że w zamkniętym katalogu zawierającym wydatki możliwe do odliczenia nie mieści się pojęcie zabiegu inwazyjnego, lecz jedynie zabieg rehabilitacyjny, a wobec tego poniesiony wydatek nie daje podstawy do zastosowania ulgi. Zaaprobowanie poglądu Wnioskodawcy prowadziłoby do uznania, że praktycznie każdy zabieg inwazyjny jest swego rodzaju zabiegiem rehabilitacyjnym, gdyż każde działanie o charakterze medycznym (od tych najprostszych do najbardziej skomplikowanych) jest zabiegiem rehabilitacyjnym, gdyż jego nadrzędnym celem jest przywrócenie pełnej sprawności i wyeliminowanie schorzenia u osoby chorej. Innymi słowy gdyby taki był zamiar ustawodawcy, redakcja komentowanego przepisu byłaby inna; nie zawężano by kategorii wydatków jedynie do odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne, lecz wskazano by ogólnie na odpłatności za wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne. Tutejszy organ podziela stanowisko powszechnie reprezentowanie w orzecznictwie (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1395/10), że przepisy o ulgach podatkowych, jako przewidujące wyjątki od zasady powszechnego opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle.

2018
9
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w Słowniku wyrazów obcych (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz Encyklopedii PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Z powyższego wynika, że w zamkniętym katalogu zawierającym wydatki możliwe do odliczenia nie mieści się pojęcie zabiegu inwazyjnego, lecz jedynie zabieg rehabilitacyjny, a wobec tego poniesiony wydatek nie daje podstawy do zastosowania ulgi. Zaaprobowanie poglądu Wnioskodawczyni prowadziłoby do uznania, że praktycznie każdy zabieg inwazyjny jest swego rodzaju zabiegiem rehabilitacyjnym, gdyż każde działanie o charakterze medycznym (od tych najprostszych do najbardziej skomplikowanych) jest zabiegiem rehabilitacyjnym, gdyż jego nadrzędnym celem jest przywrócenie pełnej sprawności i wyeliminowanie schorzenia u osoby chorej. Innymi słowy gdyby taki był zamiar ustawodawcy, redakcja komentowanego przepisu byłaby inna; nie zawężano by kategorii wydatków jedynie do odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne, lecz wskazano by ogólnie na odpłatności za wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne. Tutejszy organ podziela stanowisko powszechnie reprezentowanie w orzecznictwie (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1395/10), że Przepisy o ulgach podatkowych, jako przewidujące wyjątki od zasady powszechnego opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle.

2017
6
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Spełniony jest także warunek określony w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy, tj. posiadania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, w szczególności potwierdzenia przelewu całej kwoty na operacje i zabiegi rehabilitacyjne syna, faktur za pobyt syna w szpitalu, zabiegi rehabilitacyjne oraz oświadczenia jaka część kosztów dotyczyła zabiegów rehabilitacyjnych. Odnosząc się szczegółowo do kwestii odliczenia: wydatków na zabiegi rehabilitacyjne; przepis art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy stanowi, że za wydatki pomniejszające podstawę opodatkowania uznaje się odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. W katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej ustawodawca wymienił m. in. wydatki poniesione na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Ustawodawca jednak nie zdefiniował w przepisach ustawy pojęć: „ zabieg ”, „ rehabilitacja ” oraz „ rehabilitacja lecznicza ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „ Słowniku wyrazów obcych ” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „ Encyklopedii ” PWN, zabieg (...)

2017
20
wrz

Istota:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca może w korekcie do zeznania rocznego odliczyć od dochodu wydatki poniesione przez siebie w 2016 r. na zabiegi usunięcia i wszczepienia soczewek, w wysokości pełnej kwoty obejmującej zarówno wartość soczewek jak i koszty związane z tymi zabiegami?

Fragment:

Zabiegów usunięcia z oczu naturalnych soczewek i zastąpienia ich specjalistycznymi, sztucznymi soczewkami, nie można zakwalifikować jako zabiegi rehabilitacyjne, lecz wyłącznie jako zabiegi o charakterze medycznym innym niż rehabilitacyjny. Wskazane wyżej zabiegi nie są zatem traktowane tak jakby były zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu medycznym np. operacyjnym. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne. Gdyby jego wolą było, aby do tych wydatków zaliczać również każdego rodzaju działania medyczne (w tym np. zabieg operacyjny) i uznać je jako podstawę do odliczenia, to niewątpliwie użyłby innego sformułowania. Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia od dochodu w korekcie do zeznania rocznego za 2016 r. wydatków poniesionych w związku z zabiegami usunięcia z oczu naturalnych soczewek i zastąpienia ich specjalistycznymi, sztucznymi soczewkami, jako wydatków na cele rehabilitacyjne. Wydatki te nie mogą zostać odliczone zarówno na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy.

2017
29
sie

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może dokonać odliczeń od podatku dochodowego za 2017 r. wydatków zawartych w opisie zdarzenia przyszłego: za przewozy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, za odpłatne zabiegi rehabilitacyjne, z tytułu przyznanej przez MOPS pomocy opiekunki?

Fragment:

(...) zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a (innymi niż karetka transportu sanitarnego). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia „ zabieg ”, „ rehabilitacja ” oraz „ rehabilitacja lecznicza ”, zatem konieczne jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „ Słowniku wyrazów obcych ” (PWN, W-wa 1991 r.) oraz „ Encyklopedii ” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby), z kolei „ rehabilitacja ” jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych, natomiast „ rehabilitacja lecznicza ” jest to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię.

2017
4
sie

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS (tj. kinezyterapia i fizykoterapia) - służące przywracaniu bądź poprawie zdrowia, wykonywane przez dyplomowanego fizjoterapeutę są zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT?

Fragment:

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zabiegi są wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę. Kinezyterapia dotyczy leczenia ruchem, natomiast fizykoterapia to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury. W ramach kinezyterapii prowadzona jest indywidualna gimnastyka lecznicza oraz ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarowym. Natomiast fizykoterapia obejmuje elektroterapię, światłolecznictwo, masaż leczniczy oraz ultradźwięki. Masaż leczniczy wykonywany w jednostce jest formą masażu przeciwbólowego. Wspomaga w rehabilitacji, łagodzi bóle reumatyczne oraz mięśniowe. Zmniejsza opuchliznę oraz ból, regenerując polepsza ukrwienie tkanek, mięśnie zwiększają swoją elastyczność i sprężystość. Zabiegi, o których mowa wyżej prowadzone są przez zatrudnionego przez Wnioskodawcę pracownika posiadającego kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodów medycznych w charakterze fizjoterapeuty. Rozpatrując kwestię zwolnienia świadczonych usług rehabilitacyjnych z opodatkowania, należy uznać, że usługi będące przedmiotem wniosku ze względu na swój cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. „ Profilaktyka zdrowotna ” obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom, bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, przez ich wczesne wykrycie i leczenie.

2017
5
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może w rozliczeniu rocznym za 2016 r., na formularzu PIT-37, odliczyć od dochodu wydatek w kwocie 8.000 zł na zabieg wertebroplastyki?

Fragment:

(...) zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym innym niż rehabilitacyjny. Wskazany zabieg wertebroplastyki nie jest zatem zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu medycznym np. operacyjnym. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne. Gdyby jego wolą było, aby do tego wydatku wliczać również każdego rodzaju działania medyczne (w tym np. zabieg operacyjny), to niewątpliwie użyłby innego sformułowania. Reasumując, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym za 2016 r. wydatku poniesionego w związku z zabiegiem wertebroplastyki, jako wydatku na cele rehabilitacyjne, bowiem zabieg ten nie stanowi zabiegu rehabilitacyjnego, a więc wydatek ten nie spełnia warunków określonych w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2017
18
maj

Istota:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego oraz jej zakup?

Fragment:

Działania te nie wykluczają z zasady zabiegów operacyjnych. Ważne jest to, aby zabiegi te były nakierowane na przywrócenie danej osoby do normalnego życia w społeczeństwie”. Wnioskodawczyni wskazuje, że rozstrzygnięcie kwestii czy dany zabieg wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych należy do lekarza specjalisty, zgodnie z interpretacją indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydaną w 2010 r., nr IPPB4/415-856/09-4/JK2 : „ zabieg operacyjny polegający na stałej stabilizacji kręgosłupa za pomocą tytanowych implantów, miał na celu stworzenie warunków do dalszej efektywnej rehabilitacji i poprawy sprawności uszkodzonego organu. Ostatecznie jednak rozstrzygnięcie kwestii czy dany zabieg wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych należy do lekarza specjalisty ”. Jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji, tj. działania, którego efektem końcowym jest przywrócenie sprawności rehabilitowanemu. W konsekwencji, można jego koszty odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1927/09).

2017
17
maj

Istota:

Czy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega odliczeniu od dochodu wydatek poniesiony na pokrycie kosztów zakupu taśmy rehabilitacyjnej i urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych, jako wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?

Fragment:

Zabiegi rehabilitacyjne pozwoliły Wnioskodawczyni na normalne wykonywanie funkcji życiowych i społecznych. Jednakże w 2014 r. stan barku lewego drastycznie się pogorszył. Chodzenie, siedzenie i leżenie wiązało się z bólem nie do wytrzymania. Gdy zabiegi fizykoterapeutyczne i najsilniejsze środki przeciwbólowe przestały już działać, Wnioskodawczyni zmuszona była poddać się zabiegom metodą artroskopii barku lewego w 2015 r. Zabieg w dniu 19 lutego 2015 r. artroskopii barku lewego polegał na rekonstrukcji przyczepów ścięgien m. podłopatkowego, pod- i nadgrzebieniowego. Wykonanie powyższego zabiegu warunkowało podjęcie fizykoterapii, która jest co jakiś czas powtarzana. Dodatkowo Wnioskodawczyni dokonała zakupu taśmy rehabilitacyjnej oraz urządzenia bloczkowego do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Dzięki kompleksowi zabiegów rehabilitacyjnych (artroskopia i fizykoterapia) przywrócona została Jej sprawność fizyczna pozwalająca na wykonywanie funkcji życiowych i społecznych. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że w orzeczeniu wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności został określony jako „ 05-R 10-N ”.