Zabieg | Interpretacje podatkowe

Zabieg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabieg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla czynnooci odsprzeda?y Zabiegów Leczniczych
Fragment:
W celu zwiekszenia przychodów oraz poszerzenia oferty Spó3ki, rozwa?ane jest wprowadzenie odrebnych zasad rozliczania z Klinikami (obok dotychczasowego), w taki sposób, by w miejsce wynagrodzenia prowizyjnego wprowadzia mo?liwooa sprzeda?y przez Spó3ke Zabiegów Pacjentom, przy uprzednim zakupie Zabiegów przez Spó3ke od Klinik z rabatem. Zak3adany model sprzeda?y jest nastepuj1cy: Spó3ka kupuje od Klinik Zabiegi z rabatem wraz z odroczonym terminem p3atnooci (30% ceny p3acone jest od razu, reszta w okresie póYniejszym). Wskazane 30% ceny p3acone jest na podstawie faktury zaliczkowej lub proforma, wystawionej przez Klinike. Zakup dotyczya bedzie ró?nych Zabiegów na okreolon1 sumaryczn1 kwote pieniedzy (np. 100 000 j.p.) bez wyodrebniania konkretnych rodzajów Zabiegów. Ewentualnie, zakup dotyczya bedzie tylko jednego rodzaju Zabiegów, ale bez wskazania okreolonej wartooci pojedynczego zabiegu, tylko ich generalnej sumy (np. 100 000 j.p. za zabiegi powiekszania piersi). Pacjent kontaktuje sie ze Spó3k1 i umawiany jest na konsultacje lekarsk1 w Klinice. Po konsultacji Spó3ka wraz z Klinik1 ustalaj1 dok3adny zakres Zabiegu/Zabiegów oraz cene w tym zakresie. Pacjent p3aci Spó3ce za ww. „ zabiegowy pakiet medyczny ” (dalej: Pakiet), w sk3ad którego wchodzia bed1 Zabiegi/Zabieg ustalone przez Klinike ze Spó3k1 w sposób okreolony w pkt 4. Spó3ka dop3aca pozosta31 czeoa ceny Klinice za ka?dy z Zabiegów wchodz1cych w sk3ad Pakietu wybranego dla konkretnego Pacjenta na podstawie faktury ostatecznej (rozliczeniowej) wystawianej przez Klinike po up3ywie przyjetego przez Strony okresu rozliczeniowego.
2017
26
sty

Istota:
Korzystanie z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Czy zabieg L. i/lub terapia ACP mogą być odliczone od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej jako zakup leku (zamiennik wiskosuplementacji, czyli zastrzyków dostawowych preparatami zawierającymi kwas hialuronowy) lub zabieg rehabilitacyjny? W ocenie Wnioskodawczyni, odliczenie tytułem odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne bądź tytułem zakupu leków na podstawie posiadanej faktury będzie działaniem prawidłowym, gdyż takie pozycje znajdują się w katalogu ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a tytułem których można dokonać rozliczenia. Oprócz posiadanej faktury, według Wnioskodawczyni, spełnia drugi warunek do skorzystania z wydatków na cele rehabilitacyjne a wydatki związane są z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w postaci orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wnioskodawczyni uważa, że zabieg L. był zabiegiem koniecznym i zarazem zabiegiem rehabilitacyjnym i/lub lekiem przywracającym sprawność Jej kolana. Nie był to zabieg kosmetyczny, a niezbędny związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W związku z powyższym zabieg L., w opinii Wnioskodawczyni, stanowi część rehabilitacji. Analogiczna sytuacja nastąpi w przypadku konieczności zastosowania terapii ACP. Podobne stanowisko zostało zawarte w wyroku NSA z 17 marca 2011 r. sygn. akt II FSK 1927/09, wskazujące iż wydatek ponoszony na zabieg chirurgiczny polegający na wstawieniu endoprotezy stawu biodrowego został poniesiony w celach rehabilitacyjnych.
2016
28
lis

Istota:
Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zabieg wszczepienia soczewki.
Fragment:
Jak wynika z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji pojęcia „ zabieg ”, „ rehabilitacja ” oraz „ rehabilitacja lecznicza ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „ Słowniku wyrazów obcych ” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „ Encyklopedii ” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, że o ile czynność polegającą na wszczepieniu soczewki można uznać za zabieg, gdyż stanowi interwencję mającą na celu poprawienie jakości widzenia i przeciwdziałanie pogorszenia wzroku, to jednak nie mieści się on w pojęciu rehabilitacji.
2016
10
sie

Istota:
Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok Wnioskodawca może odliczyć od dochodu wydatki za pobyt z zabiegami zdrowotnymi/rehabilitacyjnymi w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie opisanych faktur?
Fragment:
W treści faktury wskazano: usługi hoteli i innych obiektów noclegowych - za pobyt w terminie 12 - 26 kwietnia 2015 r. z zabiegami rehabilitacyjnymi, w kolejnej fakturze (wystawca ten sam) - usługi hoteli i innych obiektów noclegowych - pobyt z zabiegami zdrowotnymi w terminie 27 września - 11 października 2015 r. Do obydwu faktur dołączone są karty zabiegowe z nazwami/rodzajami zabiegów. Jest to pięć różnych zabiegów, które Wnioskodawca odbywał każdego dnia pobytu w ośrodku (wyłączając soboty i niedziele). Są to: borowina/kręgosłup, fotel masujący kręgosłup, UD kręgosłup, masaż wirowy KKG KKD, gimnastyka w basenie. Koszt jednego pobytu to kwota 1.498 zł, drugiego 1.652 zł. Dzięki odbytym zabiegom Wnioskodawca może sprawniej wykonywać czynności życiowe. Bez zabiegów miałby duże problemy w poruszaniu się. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok Wnioskodawca może odliczyć od dochodu wydatki za pobyt z zabiegami zdrowotnymi/rehabilitacyjnymi w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie opisanych faktur... Zdaniem Wnioskodawcy wydatki z tytułu pobytu wraz z zabiegami można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
22
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będąca osobą niepełnosprawną będzie miała możliwość zakwalifikowania na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 3621, z późn. zm.) jako wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne kosztów poniesionych przez Wnioskodawczynię na opisane w stanie faktycznym zabiegi operacyjne, niezbędne do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych (z dnia 18 maja 2015 r. oraz 8 czerwca 2015 r.), a tym samym odliczenia od osiągniętego dochodu?
Fragment:
W wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1927/09) stwierdzono, że „ zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zasada ta jednak nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. Ujmując rzecz inaczej, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian i wyrównanie ich w takich stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji, tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu ”. W nawiązaniu do powyższego stanowiska, według Wnioskodawczyni jej stanowisko jest całkowicie uzasadnione, a tym samym istnieje możliwość odliczenia od dochodu poniesionych przez Nią kosztów zabiegów operacyjnych. Miały one bowiem na celu usunięcie usztywnienia w stawie kolanowy, będącego przeszkodą w prowadzeniu jakichkolwiek zabiegów rehabilitacyjnych. Obydwa zabiegi były więc niezbędne w dalszej rehabilitacji, która miała doprowadzić do odzyskania sprawności.
2016
10
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. wydatki przez nią poniesione na cele lecznicze i rehabilitacyjne, tj. zabieg - naprawa uszkodzonej łąkotki?
Fragment:
W języku powszechnym rozumienie pojęcia „ rehabilitacja ” nie obejmuje operacji chirurgicznych zapobiegających upośledzeniu poruszania się, ale obejmuje zespół działań przystosowujących pacjenta po zabiegu operacyjnym do normalnej lub możliwej do osiągnięcia zdolności do samodzielności ruchowej. Na rehabilitację kieruje lekarz prowadzący i odbywa się ona pod kierunkiem lekarza rehabilitanta lub fizjoterapeuty (lub innych uprawnionych specjalistów). Taka rehabilitacja jest bardzo często stosowana właśnie po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż niekwestionowanym jest w przedmiotowej sprawie, iż zabieg operacyjny – artroskopii stawu kolanowego poprawił stan zdrowia Wnioskodawczyni, jednakże wydatek poniesiony na ww. zabieg nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie można go – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym innym, niż rehabilitacyjny. Wobec tego Wnioskodawczyni nie może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym za 2015 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zabieg operacyjny naprawy uszkodzonej łąkotki stawu kolanowego, poniesionego w 2015 r. Należy zaznaczyć, że katalog wydatków wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione.
2016
10
cze

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na zabieg operacyjny artroskopii kolana w sytuacji, gdy w łącznej kwocie wydatku mieści się również koszt zajęć z fizjoterapii w ramach pakietu rehabilitacyjnego?
Fragment:
Wskazany zabieg artroskopii kolana – jak wskazano w opisie stanu faktycznego – jest zabiegiem operacyjnym. Nie jest zatem zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu operacyjnym. Nie można również – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – przyjąć, że jeśli operacja połączona jest z rehabilitacją, to możliwe będzie skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Ustawodawca wyraźnie przecież wskazał jako warunek odliczenia wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny. Gdyby jego wolą było, aby do tego wydatku wliczać również każdego rodzaju działania medyczne (w tym np. zabieg operacyjny poprzedzający zabieg rehabilitacyjny i przyczyniający się do konieczności przeprowadzenia rehabilitacji) uznać jako podstawę do odliczenia, to zapewne użyłby innego sformułowania. A zatem okoliczność, że po zabiegu operacyjnym artroskopii kolana Wnioskodawczyni uczestniczyła w zajęciach fizjoterapii w ramach pakietu rehabilitacyjnego, związanych ze skutkami ww. zabiegu i wydatek na te zajęcia mieścił się w łącznej kwocie 4.000 zł uiszczonej przez Wnioskodawczynię oraz, że była to usługa kompleksowa, pozostaje w przedmiotowej sprawie bez znaczenia.
2016
12
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca i Jego żona jako rodzice mający na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko mogą skorzystać z odliczenia od dochodów za 2015 r., wydatku poniesionego na zabieg plastyki podniebienia polegającego na przedłużeniu podniebienia w ramach wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dokonując wykładni art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że kontekst, w którym ustawodawca wymienił odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne ma zasadnicze znaczenie dla wyjaśnienia, jakiego rodzaju zabiegów ulga ta dotyczy. Okoliczność, że odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, jako podlegająca odliczeniu od dochodu, została wymieniona w punkcie, który przewiduje odliczenie odpłatności za pobyt w różnego rodzaju ośrodkach zajmujących się rehabilitacją leczniczą oznacza, że reguluje on kompleksowo odliczenia od dochodu wydatków poniesionych za pobyt i leczenie oraz za zabiegi rehabilitacyjne wykonane w tego rodzaju zakładach. Zatem w ramach ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieszczą się z pewnością wydatki na zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, poniesione przez osobę niepełnosprawną lub odpowiednio przez osobę, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna (art. 26 ust. 7e ustawy). W związku z powyższym nie powinno nasuwać wątpliwości, że zabieg chirurgiczny (operacja) jest procedurą leczniczą, a nie rehabilitacyjną. Natomiast w przepisach art. 26 ust. 7a ww. ustawy użyto zwrotów „ zabieg rehabilitacyjny ” i „ zabieg leczniczo-rehabilitacyjny ”. Przyjmuje się, że ustawodawca posługuje się określonymi zwrotami w sposób racjonalny, a zatem nie można przyjmować w procesie wykładni, że określonych słów użyto w tekście prawnym bez wyraźnej ku temu potrzeby, że są one „ puste ” i nic nie znaczą (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2000 r., sygn. akt FPS 14/99).
2016
8
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w 2014 r. na wykonanie przez Poradnię Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej usługi ortopedycznej – aplikacji PRP (GPS II Mini) jako wydatku na zabieg rehabilitacyjny w rozumieniu art. 26 ust. 7 (winien być ust. 7a) pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a więc wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 powołanej wyżej ustawy i w pkt 3 Broszury Informacyjnej Ministerstwa Finansów do załącznika PIT/O?
Fragment:
Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawczyni w 2014 r. została poddana dwukrotnie zabiegom polegającym wyłącznie na podaniu leku – zastrzyku PRP (GPS Mini) odpowiednio przygotowanego z pobraną krwią. W świetle powyższego należy stwierdzić, że poniesienie wydatku na zabieg podania (wstrzyknięcia) zastrzyku z lekiem wykonanego przez lekarza w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, może poprawić stan zdrowia Wnioskodawczyni i ułatwić wykonywanie czynności życiowych, jednakże wydatek poniesiony na ww. podanie zastrzyku PRP (GPS Mini) nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym innym niż rehabilitacyjny. A zatem, jako że zabieg ten nie został wymieniony jako rodzaj wydatku podlegającego odliczeniu w analizowanym art. 26 ust. 7a pkt 6 cyt. ustawy, tym samym Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatku na tego rodzaju zabieg medyczny. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
30
sie

Istota:
Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu używania samochodu osobowego, dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na zabiegi, które Wnioskodawca odbył w senatorium można zakwalifikować jako wydatki na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki te Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu w wysokości faktycznie poniesionej; jednakże maksymalnie do kwoty 2.280 zł.
Fragment:
Na kurację Wnioskodawca dojeżdżał swoim samochodem inwalidzkim Peugot 206 W Senatorium Wnioskodawca miał zlecone i wykonane określone zabiegi. Urząd Skarbowy odmówił Wnioskodawcy odliczenia kosztów dojazdu Jego samochodem na zabiegi. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym – I grupa inwalidztwa). Niepełnosprawność orzeczono z powodu choroby neurologicznej – stwardnienie rozsiane (z niedowładem kończyn dolnych). Z orzeczenia wynika, że niepełnosprawność istnieje od 18-ego roku życia. Orzeczenie zostało wydane na stałe. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy 2013 roku. Zabiegi, z których Wnioskodawca skorzystał podczas pobytu w Senatorium Uzdrowiskowym „ R. ” były zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem wyniósł 1.400 zł. Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może odliczyć koszty dojazdu na zabiegi, które odbył w Senatorium... Zdaniem Wnioskodawcy, spełnił wymogi zawarte w ustawie podatkowej i przysługuje Mu odliczenie kosztów dojazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
2015
9
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zabieg
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.