IPPB3/423-368/12-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy udzielone innej spółce zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa w postaci cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości, rodzi po stronie Spółki nieodpłatne świadczenie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli cesja została udzielona bez wynagrodzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2012r. (data wpływu 04.06.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka J. prowadzi szeroką działalność gospodarczą w zakresie usług rachunkowo -księgowych, wynajem nieruchomości, świadczy usługi informatyczne, prawne, kadrowo-płacowe a także usługi w zakresie doradztwa biznesowego oraz w nieznacznym stopniu działalność finansową polegająca na udzielaniu pożyczek dla innych podmiotów gospodarczych. W związku z założeniami biznesowymi Spółka J. prowadzi działalność w zakresie zarządzania posiadanym majątkiem i w tym celu zakupiła nieruchomość od podmiotu powiązanego. Zakupioną nieruchomość Spółka wynajęła dla podmiotu na prowadzenie działalności, od którego zakupiła, osiągając z tego tytułu przychody.

Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość wraz z obciążoną hipoteką. Przedmiotowe hipoteki ustanowione zostały na rzecz Skarbu Państwa jako zabezpieczenie interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zobowiązań podatkowych w podatku od gier. Konieczność zabezpieczenia finansowego nie wynika ze złej sytuacji firmy, lecz z regulacji ustawowych, o których mowa w art. 63 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Spółka sprzedająca nieruchomość prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych, a warunkiem otrzymania zezwolenia na prowadzenie salonów gier na automatach oraz kasyna gry było zabezpieczenie finansowe uczestników gier oraz zobowiązań podatkowych w podatku od gier. W związku z powyższym Spółka dokonała stosownych zabezpieczeń. Posiadany majątek w postaci nieruchomości Spółka ubezpiecza na wypadek określonego ryzyka, z tego tytułu reguluje roczną składkę ubezpieczeniową. Na polisie ubezpieczenia, wynajętej nieruchomości dla podmiotu powiązanego, Spółka wyraziła zgodę i dokonała cesji polisy ubezpieczenia, w imieniu podmiotu powiązanego, na rzecz Skarbu Państwa i praw wynikających z tego ubezpieczenia, tytułem zabezpieczenia interesów uczestników gier hazardowych oraz zobowiązań podatkowych w podatku od gier wobec Skarbu Państwa. Spółka w związku z dokonaniem cesji polisy w imieniu innej Spółki, na rzecz Skarbu Państwa nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów finansowych ani operacyjnych. Realne koszty takiego zabezpieczenia na polisie dla Spółki powstaną dopiero gdyby przedmiotowa nieruchomość uległa zniszczeniu, a środki od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania nie wpłynęły by na rachunek Spółki lecz do budżetu Państwa. W momencie zawarcia cesji na polisie, Spółka nie ma uszczerbku na majątku i nie korzysta ze świadczeń z polisy. W związku z powyższym, skoro Spółka nie ponosi kosztów z tytułu zawarcia cesji na polisie ubezpieczenia majątku, to z powodu przedmiotowej czynności nie otrzymuje wynagrodzenia. Pomiędzy Spółką dokonującą cesji na polisie ubezpieczenia nieruchomości, a podmiotem w imieniu, którego dokonano zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa, istnieją powiązania w 2010 roku – kapitałowo – osobowe, natomiast w 2011 roku osobowe o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy udzielone innej spółce zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa w postaci cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości, rodzi po stronie Spółki nieodpłatne świadczenie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli cesja została udzielona bez wynagrodzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy: udzielenie zabezpieczenia w postaci cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości, której właścicielem jest Spółka, w imieniu innego podmiotu, na rzecz Skarbu Państwa, nie rodzi po stronie Spółki skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w związku z cesją polisy nie ponosi żadnych kosztów finansowych ani operacyjnych, zatem nie dojdzie do uszczuplenia majątku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika. Zatem aby doszło do otrzymania świadczenia przez świadczeniobiorcę, świadczeniodawca musi wyrazić pozytywną wolę tego świadczenia poprzez zobowiązanie się do jego spełnienia. Zatem w świetle cyt. art., aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody podatkowe. Przedmiotowe zabezpieczenie - cesja polisy- miało na celu zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa - zabezpieczenie wynika z regulacji ustawowych, które jest warunkowane otrzymaniem koncesji na prowadzenie działalności hazardowej. Zdaniem Spółki samo ustanowienie cesji na polisie ubezpieczenia mienia nie powoduje żadnych skutków finansowych, zatem w opisanym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem ustanowienie cesji ubezpieczenia nie jest dla Spółki otrzymaniem nieodpłatnych świadczeń, nie ulega zmianie sytuacja majątkowa Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.