Zabezpieczenie urzędowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie urzędowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie: Czy dopuszczalne jest zerwanie urzędowych zabezpieczeń przez pracowników firmy dokonującej doładunku wyrobów nieakcyzowych i odnotowanie tego faktu w dokumencie ADT wystawionym przez Spółkę w polu "A wzmianka o kontroli.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2006r. (wpływ 20.11.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa uznaję stanowisko zawarte w zapytaniu za nieprawidłowe UZASADNIENIE Stan faktyczny i stanowisko Strony: Strona dokonuje wysyłek piwa ze Składów podatkowych swojej Spółki w procedurze zawieszenia poboru poboru podatku akcyzowego. Po załadunku piwa na terenie Składu Podatkowego Spółki na środek transportu nakładane są urzędowe zabezpieczenia, a fakt ten odnotowany jest przez pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego w dokumencie ADT. Następnie samochód jedzie do innego niż Spółka dostawcy i następuje załadunek na środek transportu towarów nieakcyzowych.Zdaniem Strony, w związku z brakiem uregulowań prawnych w przepisach o podatku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie: Czy możliwe jest urzędowe zabezpieczenie wysyłanych produktów / towarów poprzez założenie plomby na środek transportu

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2006r. (wpływ 20.09.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. Nr 65, poz. 598 ze zm) w kwestii urzędowego zabezpieczenia produktów/towarów poprzez założenie plomby na środek transportu uznaję stanowisko zawarte w zapytaniu za prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny i stanowisko Strony: Strona dokonuje wysyłek piwa ze Składów podatkowych swojej Spółki w procedurze zawieszenia poboru poboru podatku akcyzowego. Sytuacja dotyczy przypadku doładunku piw Podatnika do innego towaru przewożonego tym samym środkiem transportu. W momencie przyjazdu do Składu Podatkowego na samochodzie znajduje się już (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy plombowanie przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wysyłanych w procedurze zawieszania akcyzy jest uzasadnione i czy nie ogranicza ono swobodnego przepływu towaru i czy organ podatkowy może odmówić wysyłki wyrobu akcyzowego z innym wyrobem nieakcyzowym w procedurze zawieszenia akcyzy tym samym środkiem transportu.

Fragment:

(...) podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek podmiotu. Szczegółowe zasady zwrotu akcyzy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674). Należy także zauważyć, że aby nałożone zabezpieczenie urzędowe spełniało swoją rolę, przesyłka musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp do jej wnętrza bez uszkodzenia nałożonego zabezpieczenia urzędowego. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach wskazuje także na zapis art. 6d ust. 1 pkt 5 ustawy o służbie celnej, zgodnie z którym podmioty podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym dostosować urządzenia, pomieszczenia (...)