Zabezpieczenie majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Spółka pyta, czy może złożyć do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu zabezpieczenie majątkowe o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy VAT w postaci weksla „in blanco”.

Fragment:

(...) (Dz. U. Nr 58 poz. 560). Z dyspozycji przepisu zawartego w paragrafie pierwszym tego rozporządzenia wynika, że zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o VAT, może być przyjęte w formie obligacji skarbowych. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak również wydanych na jej podstawie rozporządzeń nie przewidują innych form zabezpieczenia majątkowego to w ocenie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, zabezpieczenie majątkowe otrzymywanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 3 ustawy o VAT może być przyjęte jedynie w formie obligacji skarbowych. Wolą ustawodawcy było (wobec braku wskazania innych zabezpieczeń) uznanie za jedyne przyjęcie zabezpieczenia majątkowego w formie obligacji skarbowych. Ponadto konstrukcja delegacji określonej w ustawie o VAT oraz powołanego wyżej przepisu rozporządzenia Ministra Finansów pozwala na przyjęcie, iż obligacje skarbowe są jedyną (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy rodzaju zabezpieczeń przyjmowanych przez Urząd Skarbowy jako kaucja, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) dyspozycji art. 97 ust. 7 cyt. ustawy - powyższy przepis nie ma zastosowania, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł. Na mocy art. 98 ust. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz. U. Nr 58, poz. 560), które ma brzmienie: § 1. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, może być przyjęte w formie obligacji skarbowych. § 2. Kaucję, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o VAT, przyjmuje się od podatników w trybie: 1) dokonania wpłaty lub przelewu środków pieniężnych na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego właściwego dla podatnika składającego kaucję gwarancyjną w sprawach podatku od towarów i usług, w przypadku kaucji (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jakiej wysokości i w jakim terminie przysługuje zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz dostawie towarów wraz z montażem poza terytorium kraju ?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że w m-cu maju 2006r. tytułem przedpłaty dokonanej przez kontrahenta francuskiego podatniczka wystawiła fakturę VAT jako sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Kwotę sprzedaży wykazano w poz.21 deklaracji VAT-7 jako dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Ponadto w deklaracji VAT-7 wykazano wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.W deklaracji VAT-7 podatniczka ustaliła nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy w terminie 60 dni . Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu w terminie 60 dni pełnej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej jako zwrot bezpośredni, gdyż ustalony limit nadwyżki do zwrotu obejmuje całą kwotę zwrotu. Rozpatrując powyższe należy stwierdzić: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Podatnik otrzyma zaliczkę na WDT i nie wystąpi w związku z tą zaliczką o przyśpieszony z 60-dniowym terminem zwrot bezpośredni podatku VAT bądź w ogóle wykaże kwoty podatku naliczonego pozostające w związku z uzyskaną zaliczką WDT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, będzie podatnik zwolniony z obowiązku przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o VAT?

Fragment:

(...) Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Docelowym rynkiem zbytu mebli produkowanych przez Podatnika są zrzeszone w związki meblarskie duże meblarskie domy handlowe z siedzibą w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które zarejestrowane są jako podatnicy do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Około 90% realizowanych przez Podatnika dostaw stanowią wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, na poczet których Podatnik otrzymuje zaliczki. Pytanie Podatnika: Czy w sytuacji, gdy Podatnik otrzyma zaliczkę na WDT i nie wystąpi w związku z tą zaliczką o przyśpieszony z 60-dniowym terminem zwrot bezpośredni podatku VAT bądź w ogóle wykaże kwoty podatku naliczonego pozostające w związku z uzyskaną zaliczką WDT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, będzie podatnik zwolniony z obowiązku przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o VAT? Wnioskodawca zaprezentował własne stanowisko w (...)

2011
1
mar

Istota:

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy warunkiem wykazania faktu otrzymania części należności na poczet eksportu towarów, jakie mają zostać wywiezione poza terytorium Wspólnoty, jako sprzedaży eksportowej ze stawką 0%, w deklaracji za miesiąc otrzymania tej należności, jest obowiązek przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku, jaka byłaby należna, gdyby obrót ten dotyczył dostaw towarów na terytorium kraju.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawienia zabezpieczenia majątkowego jako zdarzenia warunkującego powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania zaliczki na poczet eksportu towarów z prawem do zastosowania stawki w wysokości 0% stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik dokonuje eksportu towarów. Na poczet dostawy towarów w eksporcie otrzymuje on od nabywców część należności (zaliczkę). Co do zasady, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, potwierdzony wystawieniem (...)