Zabezpieczenie majątkowe | Interpretacje podatkowe

Zabezpieczenie majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka pyta, czy może złożyć do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu zabezpieczenie majątkowe o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy VAT w postaci weksla „in blanco”.
Fragment:
(...) (Dz. U. Nr 58 poz. 560). Z dyspozycji przepisu zawartego w paragrafie pierwszym tego rozporządzenia wynika, że zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o VAT, może być przyjęte w formie obligacji skarbowych. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak również wydanych na jej podstawie rozporządzeń nie przewidują innych form zabezpieczenia majątkowego to w ocenie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, zabezpieczenie majątkowe otrzymywanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 3 ustawy o VAT może być przyjęte jedynie w formie obligacji skarbowych. Wolą ustawodawcy było (wobec braku wskazania innych zabezpieczeń) uznanie za jedyne przyjęcie zabezpieczenia majątkowego w formie obligacji skarbowych. Ponadto konstrukcja delegacji określonej w ustawie o VAT oraz powołanego wyżej przepisu rozporządzenia Ministra Finansów pozwala na przyjęcie, iż obligacje skarbowe są jedyną (...)
2011
1
cze

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy rodzaju zabezpieczeń przyjmowanych przez Urząd Skarbowy jako kaucja, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) dyspozycji art. 97 ust. 7 cyt. ustawy - powyższy przepis nie ma zastosowania, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł. Na mocy art. 98 ust. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz. U. Nr 58, poz. 560), które ma brzmienie: § 1. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, może być przyjęte w formie obligacji skarbowych. § 2. Kaucję, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o VAT, przyjmuje się od podatników w trybie: 1) dokonania wpłaty lub przelewu środków pieniężnych na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego właściwego dla podatnika składającego kaucję gwarancyjną w sprawach podatku od towarów i usług, w przypadku kaucji (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jakiej wysokości i w jakim terminie przysługuje zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz dostawie towarów wraz z montażem poza terytorium kraju ?
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że w m-cu maju 2006r. tytułem przedpłaty dokonanej przez kontrahenta francuskiego podatniczka wystawiła fakturę VAT jako sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Kwotę sprzedaży wykazano w poz.21 deklaracji VAT-7 jako dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Ponadto w deklaracji VAT-7 wykazano wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.W deklaracji VAT-7 podatniczka ustaliła nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy w terminie 60 dni . Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu w terminie 60 dni pełnej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej jako zwrot bezpośredni, gdyż ustalony limit nadwyżki do zwrotu obejmuje całą kwotę zwrotu. Rozpatrując powyższe należy stwierdzić: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Podatnik otrzyma zaliczkę na WDT i nie wystąpi w związku z tą zaliczką o przyśpieszony z 60-dniowym terminem zwrot bezpośredni podatku VAT bądź w ogóle wykaże kwoty podatku naliczonego pozostające w związku z uzyskaną zaliczką WDT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, będzie podatnik zwolniony z obowiązku przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o VAT?
Fragment:
(...) Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Docelowym rynkiem zbytu mebli produkowanych przez Podatnika są zrzeszone w związki meblarskie duże meblarskie domy handlowe z siedzibą w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które zarejestrowane są jako podatnicy do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Około 90% realizowanych przez Podatnika dostaw stanowią wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, na poczet których Podatnik otrzymuje zaliczki. Pytanie Podatnika: Czy w sytuacji, gdy Podatnik otrzyma zaliczkę na WDT i nie wystąpi w związku z tą zaliczką o przyśpieszony z 60-dniowym terminem zwrot bezpośredni podatku VAT bądź w ogóle wykaże kwoty podatku naliczonego pozostające w związku z uzyskaną zaliczką WDT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, będzie podatnik zwolniony z obowiązku przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o VAT? Wnioskodawca zaprezentował własne stanowisko w (...)
2011
1
mar

Istota:
Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy warunkiem wykazania faktu otrzymania części należności na poczet eksportu towarów, jakie mają zostać wywiezione poza terytorium Wspólnoty, jako sprzedaży eksportowej ze stawką 0%, w deklaracji za miesiąc otrzymania tej należności, jest obowiązek przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku, jaka byłaby należna, gdyby obrót ten dotyczył dostaw towarów na terytorium kraju.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawienia zabezpieczenia majątkowego jako zdarzenia warunkującego powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania zaliczki na poczet eksportu towarów z prawem do zastosowania stawki w wysokości 0% stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik dokonuje eksportu towarów. Na poczet dostawy towarów w eksporcie otrzymuje on od nabywców część należności (zaliczkę). Co do zasady, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, potwierdzony wystawieniem (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.