2461-IBPP4.4513.346.2016.1.PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Określenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego na susz tytoniowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 5 października 2016 r. (data wpływu 7 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z 8 listopada 2016 r. (data wpływu 9 listopada. 2016 r.), oraz pismem (data wpływy 25 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie określenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego na susz tytoniowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie określenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego na susz tytoniowy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 listopada 2016 r. oraz pismem, w którym nie wskazano daty jego sporządzenia.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe (przedstawione w uzupełnieniu z 23 listopada 2016 r.):

Wnioskodawca (Spółka) istnieje na rynku tytoniowym od 17 sierpnia 2015 r. zajmuje się skupem suszu tytoniowego od plantatorów i grup producenckich oraz sprzedażą go na rynek polski i zagraniczny. Po wejściu w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym złożył we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenie ryczałtowe w kwocie 1 miliona zł. W chwili obecnej Spółka jest w trakcie sezonu wykopowego gdzie po uzyskaniu zgody Naczelnika Urzędu Celnego nabyła już 1100 ton, a ma zakontraktowane u rolników 1600 ton suszu tytoniowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy w sytuacji nabycia do 1999 ton suszu tytoniowego Wnioskodawca może pozostać przy zabezpieczeniu ryczałtowym na poziomie 1 miliona zł, czy zabezpieczenie to ma być zwiększone już przy przekroczeniu tysiąca ton (np. 1001 ton)?

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu z 8 listopada 2016 r.), w myśl art. 65 ust. 9b ustawy o podatku akcyzowym, a konkretnie wyrażenia „właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł”.

W ocenie Wnioskodawcy powyższe ustawowe wyrażenie, a w szczególności słowa pełnego tysiąca ton oznaczają, że każdy milion zł zabezpieczenia ryczałtowego odnosi się do pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego czyli:

  • 1 milion zł = 1 – 1999 ton suszu tytoniowego
  • 2 miliony zł = 2000 – 2999 ton suszu tytoniowego

Zgodnie z definicją znajdująca się w słowniku języka polskiego słowo „pełny” oznacza osiągający maksymalny zakres lub zawierający dokładnie wskazana ilość, liczbę czegoś. W związku z powyższym ustawodawca nie bez przyczyny zawarł takie dosłowne wyrażenie ustawowe w niniejszym przepisie.

Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie sezonu wykopowego, ma zakontraktowane 1600 ton suszu tytoniowego, a dotychczas nabył już 1100 ton [zgodnie z danymi z ostatniego uzupełnienia]. Na obecną chwilę Spółka jest zmuszona wstrzymać skup ponieważ nie ma pewności, że w przypadku przekroczenia jednego pełnego tysiąca ton, czyli nawet nabycie 1001 tony, nie zostanie nałożone na Spółkę zabezpieczenie w wysokość 2 milionów zł.

Jednakże w ocenie Wnioskodawcy taka sytuacja nie powinna mieć miejsce właśnie z powodu użytego przez ustawodawcę w art. 65 ust. 9b ustawy o podatku akcyzowym wyraźnie pełnego tysiąca ton.

W mniemaniu Wnioskodawcy dopiero osiągnięcie pułapu 2000 ton nabytego suszu tytoniowego bez zaokrąglania w dół czy w górę spowodować może nałożenie zabezpieczenia w wysokości 2 milionów zł.

Dlatego też Wnioskodawca prosi o zakreślenie dokładnego przedziału ilościowego (liczbowo) jakie przypadają na każdy 1 milion zł zabezpieczenia akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23b ustawy przez pośredniczący podmiot tytoniowy rozumie się podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

W poz. 45 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono, bez względu na kod CN, susz tytoniowy.

Stosownie do art. 99a ust. 1 ustawy za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w tym m.in. pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c - składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych.

Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł (art. 65 ust. 9b ustawy).

Jak wynika z ww. przepisów pośredniczący podmiot tytoniowy, jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych. W art. 65 ust. 9b ustawy przewidziano - przy spełnieniu odpowiednich warunków - uproszczoną formę składania zabezpieczenia w formie ryczałtu.

W przepisie tym przewidziano przedziały wagowe - skupywanego suszu tytoniowego - od których zależy wartość złożonego zabezpieczenia. Niezależnie od ilości skupionego suszu - pośredniczący podmiot tytoniowy korzystający z tej procedury – winien złożyć zabezpieczenie w wysokości 1 miliona zł. Wartość zabezpieczenia wzrasta o 1 milion zł wraz ze skupem każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, gdzie zgodnie z potocznym znaczeniem słowa „pełny” oznacza ono „osiągający maksymalny zakres” lub „zawierający dokładnie wskazaną ilość, liczbę czegoś”.

Inaczej mówiąc:

  • do mniej niż 2000 ton (np. 1 999 999 kg) suszu tytoniowego zabezpieczeni akcyzowe wynosi 1 milion zł,
  • od 2000 ton do mniej niż 3000 ton suszu tytoniowego zabezpieczeni akcyzowe wynosi 2 milion zł,
  • od 3000 ton do mniej niż 4000 ton suszu tytoniowego zabezpieczeni akcyzowe wynosi 3 milion zł, itd.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca złożył zabezpieczenie w wysokości 1 miliona zł. Do momentu złożenia ostatniego uzupełnienia do wniosku skupił 1100 ton suszu tytoniowego, a ma zakontraktowane 1600 ton.

Przenosząc ww. przepisy na opisaną sytuację, należy stwierdzić, że do póki Wnioskodawca nie skupi 2000 ton suszu tytoniowego nie jest zobowiązany podwyższać wartość zabezpieczenia ryczałtowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.