Zabezpieczenie akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie akcyzowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
gru

Istota:

Określenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego na susz tytoniowy

Fragment:

Inaczej mówiąc: do mniej niż 2000 ton (np. 1 999 999 kg) suszu tytoniowego zabezpieczeni akcyzowe wynosi 1 milion zł, od 2000 ton do mniej niż 3000 ton suszu tytoniowego zabezpieczeni akcyzowe wynosi 2 milion zł, od 3000 ton do mniej niż 4000 ton suszu tytoniowego zabezpieczeni akcyzowe wynosi 3 milion zł, itd. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca złożył zabezpieczenie w wysokości 1 miliona zł. Do momentu złożenia ostatniego uzupełnienia do wniosku skupił 1100 ton suszu tytoniowego, a ma zakontraktowane 1600 ton. Przenosząc ww. przepisy na opisaną sytuację, należy stwierdzić, że do póki Wnioskodawca nie skupi 2000 ton suszu tytoniowego nie jest zobowiązany podwyższać wartość zabezpieczenia ryczałtowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
8
mar

Istota:

Czy złożone przez Spółkę, jako zarejestrowanego odbiorcę, zabezpieczenie akcyzowe generalne obejmuje wszystkie zobowiązania podatkowe w akcyzie jakie mogą powstać i jakie byłyby należne w związku z jej działalnością polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotu zużywającego na cele zwolnione od akcyzy, którego przyjęcie zostało potwierdzone przez Naczelnika Urzędu Celnego?

Fragment:

Zabezpieczenie akcyzowe jest uruchamiane gdy podatnik nie uiścił w obowiązujących terminach kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym lub uiścił zapłatę w kwocie niższej od należnej. Zabezpieczenie akcyzowe służy zatem zagwarantowaniu pokrycia zobowiązań podatkowych, w sytuacji gdyby podatnik ich nie zapłacił. Znajduje to potwierdzenie w art. 74 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym zabezpieczenie akcyzowe nie może zostać zwrócone, dopóki zobowiązanie podatkowe nie wygaśnie lub nie będzie mogło już powstać, co gwarantuje skuteczną realizację powyższego celu. W celu umożliwienia stosowania zabezpieczenia akcyzowego dla wielu kolejnych zobowiązań podatkowych, bez konieczności każdorazowego jego zwracania i ponownego składania, stosuje się to zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego. Jednak w celu uniknięcia sytuacji, w której bieżące zobowiązania podatkowe podatnika mogłyby przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia, ustawa o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 7 nakłada na naczelnika urzędu celnego obowiązek ustalenia stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed jego zastosowaniem. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej przez ten podmiot.

2011
1
paź

Istota:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 81.

Fragment:

Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego i posiada zabezpieczenie akcyzowe jako zarejestrowany odbiorca. Analizując powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż przedmiotowe oleje o kodzie CN 2710 19 81 są wyrobem akcyzowym, a co za tym idzie ich nabycie wewnątrzwspólnotowe jest przedmiotem opodatkowania akcyzą, w myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy. Spółka wskazała, iż przedmiotowe wyroby nie podlegają opodatkowaniu akcyzą w kraju ich pochodzenia tj. we Francji. Wskazane przez Wnioskodawcę wyroby akcyzowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, są jednak objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (1.180,00 zł/1.000 litrów). W związku z powyższym podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów (które nie są wprowadzane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy) obowiązany jest dochować warunków określonych w art. 78 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, tj.: przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

2011
1
wrz

Istota:

Określenie wysokości zabezpieczenia akcyzowego w przypadku przemieszczania gazu płynnego przeznaczonego do celów opałowych.

Fragment:

Stosownie do § 3 pkt 2 wymienionego rozporządzenia zabezpieczenie akcyzowe stosuje się na poziomie równym kwocie akcyzy obliczonej dla danego wyrobu akcyzowego według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem zapytania jest określenie wysokości zabezpieczenia akcyzowego składanego przez podmiot, który kupuje gaz płynny w kraju, importuje go lub nabywa w państwach Unii Europejskiej, prowadzi skład podatkowy oraz sprzedający w kraju zwolniony od akcyzy gaz płynny klasyfikowany do kodów CN 2711 12, CN 2711 13 lub CN 2711 19 odbiorcom zużywającym go do celów opałowych. Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, iż w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi podatkowemu w akcyzie od prowadzącego skład podatkowy wymaga się obligatoryjnie złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Zasadniczo zabezpieczenie akcyzowe powinno być złożone w kwocie pokrywającej, powstałe albo mogące powstać, zobowiązanie podatkowe. Zasadniczo również dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego. W tym miejscu należy wskazać, iż obowiązek podatkowy w stosunku do przedmiotowego gazu płynnego, w opisanym zdarzeniu przyszłym, powstanie w wyniku czynności zakupu gazu w kraju, importu lub jego nabycia w państwach Unii Europejskiej.

2011
1
wrz

Istota:

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez zarejestrowanego wysyłającego.

Fragment:

Zatem w związku z uregulowaniami powyższych przepisów Spółka pomimo, że posiada zabezpieczenie akcyzowe w postaci ryczałtu, złożone w Urzędzie Celnym w S niniejszym zabezpieczeniem nie może objąć działalności jako zarejestrowany wysyłający. Reasumując, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa regulujące podatek akcyzowy w analizowanym zdarzeniu przyszłym organem właściwym, dla Wnioskodawcy, do wydania zezwolenia na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający będzie Urząd Celny w S. Jednocześnie w przedmiotowym przypadku Urząd Celny w S będzie organem właściwym do przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego od Wnioskodawcy jako zarejestrowanego wysyłającego. Przy tym posiadane przez Wnioskodawcę zabezpieczenie akcyzowe w postaci ryczałtu, złożone w Urzędzie Celnym w S nie może objąć działalności Wnioskodawcy jako zarejestrowanego wysyłającego. Wnioskodawca w celu uzyskania zezwolenia na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający winien wnieść odrębne zabezpieczenie akcyzowe. Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
sie

Istota:

Czy do zabezpieczeń akcyzowych składanych w formie weksla własnego ma zastosowanie ustawa Prawo wekslowe?

Fragment:

Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone w kilku formach określonych w art. 67 ust. 1, pod warunkiem że łącznie pokryją całą wymaganą kwotę zabezpieczenia akcyzowego. Stosownie zaś do § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. Nr 108, poz. 902) zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4, składa się przez złożenie w urzędzie celnym weksla własnego na kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia akcyzowego określoną według wartości nominalnej tego dokumentu. W myśl § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 4, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe pokwitowanie złożenia tego zabezpieczenia, będące drukiem ścisłego zarachowania, zwane dalej "pokwitowaniem", według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. Jednocześnie zgodnie z art. 71 ust. 1 ww. ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego.

2011
1
sie

Istota:

Czy gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona podatnikowi w roku 2010 z zaznaczonym terminem odpowiedzialności gwaranta będzie zaakceptowana przez Urząd Celny?

Fragment:

Wzór treści gwarancji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz.U. Nr 32, poz. 239) wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 69 ust. 5 ww. ustawy, stanowiącej, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji przez gwaranta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy nie zostanie zapłacona w terminie, organ podatkowy pokrywa ją ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego – art. 73 ust. 1 ww. ustawy. Mając powyższe na uwadze udzielona przez gwaranta gwarancja złożona jako zabezpieczenie akcyzowe winna być złożona zgodnie ze wzorem określonym przepisami prawa. Powyższe przepisy nie przewidują dowolności treści składanych gwarancji ubezpieczeniowych. Zatem zmiana treści lub dodanie klauzul zmieniających treść gwarancji (np. ograniczających odpowiedzialność gwaranta) powodujących zagrożenie braku pokrycia w należytej wysokości powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego może stanowić podstawę do odmowy, na podstawie art. 71 ustawy przyjęcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zabezpieczenia akcyzowego w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy można dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, o których mowa, w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego do podmiotu nie będącego składem podatkowym?
2. Czy wyroby akcyzowe muszą być zabezpieczone w zabezpieczeniu akcyzowym na czas transportu?
3. Czy podmiot nie będący składem podatkowym i nie posiada upoważnienia od macierzystego Urzędu Celnego do otrzymania wyrobów akcyzowych, ze względu na brak takiego obowiązku, który znajduje się poza granicami kraju, ale na terenie Wspólnoty Europejskiej można zwrócić wyroby akcyzowe w przypadku reklamacji?

Fragment:

W tym przypadku nie będzie wymagane zabezpieczenie akcyzowe związane z przemieszczaniem ww. wyrobów z terytorium innego państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju ”. Dodatkowo brak możliwości obejmowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów zabezpieczeniem akcyzowym wynika z faktu, iż w przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych akcyzą na terenie całej UE, to podmiot wysyłający wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego (zabezpieczenie to nigdy nie jest składane przez podmiot odbierający wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy). Natomiast w opisanej sytuacji, obciążenie zabezpieczeniem nie jest możliwe bowiem przedmiotowe wyroby (oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71 - 2710 19 99), nie stanowią wyrobów akcyzowych w innym państwie członkowskim. Wysyłający oleje smarowe nie ma zatem podstawy prawnej, aby wysyłane do Polski wyroby objąć zabezpieczeniem akcyzowym. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, w sytuacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym) olejów smarowych objętych kodem CN od 2710 19 71 do 2710 19 (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy Wnioskodawca będzie od 1 marca 2009r. zobowiązany do odprowadzenie podatku akcyzowego w wysokości różnicy kwoty podatku obliczonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U. Nr 3, poz. 11) i kwoty podatku obliczonego na podstawie powołanej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, od alkoholu etylowego zakupionego od syndyka masy upadłości – w przypadku sprzedaży napojów spirytusowych wyprodukowanych wyłącznie z tego alkoholu?
2. Czy wyprodukowane po 1 marca 2009r. z zakupionego alkoholu etylowego zakupionego od syndyka masy upadłości napoje spirytusowe magazynowania w składzie podatkowym Wnioskodawcy będą obciążać zabezpieczenie akcyzowe, w kwocie będącej różnicą między podatkiem akcyzowym obliczonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. i podatkiem zapłaconym (określonym w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego)?

Fragment:

(...) zabezpieczeniem akcyzowym – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2009r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 18 marca 2009r. oraz z dnia 26 marca 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyprodukowanego po 1 marca 2009r. napoju spirytusowego z alkoholu etylowego zakupionego od syndyka masy upadłości z zapłacona akcyza oraz objęcia go zabezpieczeniem akcyzowym. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Wnioskodawca dokonuje zakupu alkoholu etylowego od syndyka masy upadłości. Spółka nabywa alkohol etylowy od syndyka masy upadłości poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W stosunku bowiem do przedmiotowego alkoholu etylowego powstał już obowiązek podatkowy z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, a kwota akcyzy w stosunku do tego alkoholu etylowego została określona w należytej wysokości w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (Decyzja nr ... z dnia 12 lutego 2007r.). Zakup alkoholu etylowego odbywa się luzem tj. ze zbiornika usytuowanego na terenie działki przy ul.

2011
1
lip

Istota:

  • Czy benzol jako wyrób energetyczny powinien mieć stawkę 0 złotych?
  • Czy przy zerowej stawce akcyzy występuje obowiązek obliczania i wpłacania akcyzy za dzienne okresy rozliczeniowe w terminach do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ubytek jeśli posiadamy decyzje o dopuszczalnych normach ubytku, a jeśli nie to czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobligowany do składania miesięcznych deklaracji?
  • Czy konieczne jest nadal utrzymywanie generalnego zabezpieczenia akcyzowego?
  • Czy przemieszczanie benzolu w ramach stawki 0 zł pomiędzy składami podatkowymi w dostawach wewnątrzwspólnotowych i przemieszczeń na terytorium kraju może odbywać się za dokumentem ADT?
  • Fragment:

    Stosownie do powyższego zabezpieczenie akcyzowe w stosunku do wyrobu o kodzie CN 2707 10 produkowanego w składzie podatkowym Wnioskodawcy winno być złożone w wysokości 1822 zł/1000 litrów. Również w takiej samej wysokości winno być złożone zabezpieczenie akcyzowe w stosunku do przedmiotowego wyrobu wysyłanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy za dokumentem ADT do składów podatkowych odbiorców. Jeżeli natomiast wyroby akcyzowe oznaczone kodem CN 2707 10, objęte (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawką akcyzy, są wyprowadzane ze składu podatkowego do podmiotu nie będącego odbiorcą w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, np. do producenta innych wyrobów niż wyroby akcyzowe, który nie prowadzi składu podatkowego, uznać należy, że takie wyprowadzenie ma miejsce poza ww. procedurą (wyrób zostaje dopuszczony do konsumpcji). W tym przypadku nie stosuje się zatem administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz zabezpieczenia akcyzowego dla wysyłanego wyrobu. W sytuacji, o której tu mowa, obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów do celów innych niż napędowe lub opałowe. Niemniej jednak w interesie Wnioskodawcy jest wykazanie, np. w toku kontroli lub prowadzonego postępowania, iż wyroby akcyzowe, od których akcyza nie została zapłacona, zostały faktycznie wykorzystane lub mają być wykorzystane do celów innych niż napędowe lub opałowe.