Zabezpieczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
2
cze

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia własności udziału 1/2 w nieruchomości na osobę fizyczną na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Fragment:

(...) zabezpieczeniem był udział wynoszący 1 / 2 części w nieruchomości, zostało zawarte pomiędzy Wnioskodawcą – zwanym dalej Darczyńcą, Zobowiązaną/Obdarowaną – siostrą Wnioskodawcy i Uprawnionym – osobą fizyczną; do dnia całkowitej spłaty należności, który został ustalony w porozumieniu na 31 stycznia 2016 r., zabezpieczeniem jej spełnienia zostało przeniesienie na zabezpieczenie udziału wynoszącego 1 / 2 części w nieruchomości. W umowie przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie Wnioskodawca zobowiązał się wydać osobie fizycznej ww. udział w nieruchomości we współposiadanie w terminie siedmiu dni po upływie terminu spełnienia świadczenia w sytuacji kiedy świadczenie nie zostanie w całości spełnione.W akcie zostało też zawarte postanowienie, że po bezskutecznym upływie terminu spełnienia świadczenia osoba fizyczna może swobodnie rozporządzać powyższym udziałem w nieruchomości. porozumienie zostało zawarte w formie pisemnej. Strony, powołując się na okazane do umowy przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie porozumienie, wyjaśniły jego szczegóły, które to zostały zawarte w tejże umowie (...)

2012
31
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku w stosunku do usług poręczenia za podmiot trzeci spłaty zobowiązania handlowego, doprowadzenia do ustanowienia zabezpieczenia przez podmiot trzeci oraz świadczenia kompleksowej usługi udzielenia zabezpieczeń

Fragment:

Spółka w ramach prowadzonej działalności zawarła z firmą X umowę o wynagrodzenie za udzielenie zabezpieczeń, w której to umowie zobowiązała się do: udzielenia poręczenia wobec wierzycieli firmy X za jej zobowiązania, przejęcia części długu firmy X, udzielenia zabezpieczenia w postaci weksli, doprowadzenia do ustanowienia przez podmiot trzeci hipoteki na zabezpieczenie polisy ubezpieczeniowej. Umowa przewiduje łączne ryczałtowe wynagrodzenie za udzielenie ww. zabezpieczeń. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy udzielenie przez Spółkę poręczenia za podmiot trzeci spłaty zobowiązania handlowego jest czynnością zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Czy usługa świadczona przez Spółkę polegająca na doprowadzeniu do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz usługobiorcy przez podmiot trzeci jest czynnością zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Czy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie kompleksowej usługi udzielenia zabezpieczeń obejmującej: udzielenie poręczenia wobec wierzycieli usługobiorcy za jego zobowiązania, przejęcie części długu firmy usługobiorcy, udzielenie zabezpieczenia w postaci weksli, doprowadzenie do ustanowienia przez podmiot trzeci hipoteki na zabezpieczenie polisy ubezpieczeniowej jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Zdaniem (...)

2012
27
paź

Istota:

Czy udzielone innej spółce zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa w postaci cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości, rodzi po stronie Spółki nieodpłatne świadczenie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli cesja została udzielona bez wynagrodzenia?

Fragment:

Przedmiotowe zabezpieczenie - cesja polisy- miało na celu zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa - zabezpieczenie wynika z regulacji ustawowych, które jest warunkowane otrzymaniem koncesji na prowadzenie działalności hazardowej. Zdaniem Spółki samo ustanowienie cesji na polisie ubezpieczenia mienia nie powoduje żadnych skutków finansowych, zatem w opisanym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem ustanowienie cesji ubezpieczenia nie jest dla Spółki otrzymaniem nieodpłatnych świadczeń, nie ulega zmianie sytuacja majątkowa Spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
9
paź

Istota:

Czy otrzymane od męża pieniądze, stanowiące zgodnie z postanowieniem sądu zabezpieczenie rodziny na czas trwania procesu rozwodowego, stanowią dla Wnioskodawczyni dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Czy otrzymane od męża pieniądze, stanowiące zgodnie z postanowieniem sądu zabezpieczenie rodziny na czas trwania procesu rozwodowego, stanowią dla Wnioskodawczyni dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspakajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Do chwili obecnej Zainteresowana pozostaje w związku małżeńskim, zatem zarówno Ona, jak również Jej mąż, ma obowiązek łożenia na utrzymanie rodziny. Ponieważ mąż odmówił dobrowolnego łożenia na rodzinę został do tego zobowiązany postanowieniem sądowym. Otrzymywane od męża pieniądze są przeznaczane na codzienne życie, tzn. na wyżywienie, wykształcenie/edukację syna, leczenie, odzież, środki higieny. Mąż partycypuje również w kosztach utrzymania mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską. W świetle powyższego, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że otrzymywane przez Nią od męża pieniądze, stanowiące zgodnie z postanowieniem sądu zabezpieczenie rodziny na czas trwania procesu rozwodowego, nie stanowią dla Zainteresowanej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2012
14
wrz

Istota:

Dotyczy zasad zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego przy jednoczesnym zawarciu umowy o przewłaszczenie na zabezpieczenie).

Fragment:

Wskazać należy również, że przewłaszczenie na zabezpieczenie należy do tzw. kauzalnych (przyczynowych) czynności prawnych mających na celu ustanowienie – na rzecz wierzyciela – zabezpieczenia jego wierzytelności (tzw. przyczyna zabezpieczająca, czyli causa cavendi). Wierzyciel zobowiązuje się jednocześnie do przeniesienia z powrotem własności przedmiotu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na dłużnika, z chwilą zapłaty przez niego długu. Celem przeniesienia własności przedmiotu umowy nie jest bowiem powiększenie majątku wierzyciela, lecz jedynie zabezpieczenie wierzytelności przysługującej względem dłużnika. Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie należy do umów nienazwanych, czyli bezpośrednio nieuregulowanych w ustawie. Jej zawieranie jest dopuszczalne w ramach przewidzianej w art. 353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zasady swobody umów w obrocie cywilnym. Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na zabezpieczeniu wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzyciela własności oznaczonej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do korzystania z rzeczy w sposób oznaczony w umowie i do powrotnego przeniesienia własności rzeczy na dłużnika po zaspokojeniu zabezpieczonej wierzytelności.

2012
4
sie

Istota:

Świadczone przez Spółkę usługi nie są usługami, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, a także nie stanowią one elementu właściwego i niezbędnego do świadczenia takich usług, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy, zatem będą opodatkowane stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. wynosi 23%.

Fragment:

Zabezpieczenie przyjmowane będzie w formie pieniężnej lub w formie zdematerializowanych papierów wartościowych w wysokości do 105% kwoty nominalnej pożyczki. Zabezpieczenie w postaci polskich papierów wartościowych i środków pieniężnych w PLN będzie przechowywane przez Bank, natomiast zabezpieczenie w zagranicznych instrumentach finansowych i walutach będzie przechowywane przez Bank nr 1, na rachunku otwartym na rzecz pożyczkodawcy dla celów przechowywania zabezpieczenia. Bank nr 2 na wniosek pożyczkodawcy, będzie inwestował zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami umownymi. W razie niezwrócenia pożyczki, Bank nr 2 przejmie zabezpieczenie i zwróci pożyczkodawcy papiery wartościowe tożsame do pożyczonych lub kwotę równą wartości papierów wartościowych na dzień, kiedy pożyczka miała być zwrócona. W przypadku terminowego zwrotu pożyczki, zabezpieczenie zostanie niezwłocznie zwrócone pożyczkobiorcy. Rachunek zabezpieczenia będzie oddzielny w stosunku do obecnych rachunków klienta (dotyczy zarówno środków pieniężnych jak i papierów wartościowych). Koszty przechowywania zabezpieczenia bierze na siebie Bank nr 2. W przypadku, gdy zabezpieczenie w formie środków pieniężnych będzie reinwestowane przez Pożyczkodawcę ponosi on ryzyko takiej inwestycji.

2011
29
lis

Istota:

Czy należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek od zawartej w 2010 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy pożyczki oraz czy należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek od zabezpieczenia tej pożyczki hipoteką zwykłą i kaucyjną?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 pkt 13 lit. e) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych w drodze ustawy. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący spółką kapitałową w dniu 04 października 2010 r. zawarł umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Pożyczka została zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki zwykłej w kwocie 596.292,00 zł oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty 155.000,00 zł. Jak wykazano powyżej (w odpowiedzi na pytanie 1) WFOŚiGW nie jest funduszem celowym. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej, tytułem zabezpieczenia zawartej przez Wnioskodawcę umowy pożyczki udzielonej mu przez WFOŚiGW, nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 13 lit. e) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Powołany wyżej przepis nie daje bowiem podstaw do zwolnienia od tego podatku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie pożyczek udzielonych z innego funduszu niż fundusz celowy, utworzony w drodze ustawy. Tym samym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej na zabezpieczenie pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WFOŚiGW podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) ww. ustawy i Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty tego podatku i złożenia deklaracji PCC-3.

2011
1
paź

Istota:

Skoro wydanie towaru nastąpiło na rzecz Banku, a nie firmy (…), to nieprawidłowym było wystawienie faktury VAT. Jednak wobec faktu wystawienia tej faktury i wprowadzenia jej do obrotu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Wnioskodawca obowiązany jest do zapłaty kwoty podatku należnego z niej wynikającej.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, w dniu (...), zawarł umowę kredytu z Bank na zakup pojazdu marki (...) Zgodnie z § 5 umowy kredytowej na zabezpieczenie spłaty tego kredytu – zawarł w tym samym dniu (...) umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie. W myśl § 2 ust. 1 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, Wnioskodawca będący przewłaszczającym przeniósł na Bank udział w 49/100 w prawie własności ww. pojazdu, z zastrzeżeniem, że jeżeli spłaci w całości zobowiązanie wynikające z umowy kredytu, to przeniesienie udziału 49/100 w prawie własności ww. pojazdu na Bank ustanie. Jednocześnie, zgodnie z § 2 ust. 5 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, Przewłaszczający zobowiązał się do przeniesienia pozostałego udziału 51/100 w prawie własności ww. pojazdu, z zastrzeżeniem, że nastąpi to jeżeli nie zapłaci co najmniej dwóch kolejnych (pełnych) rat kredytu w terminie z umowy kredytu lub jeżeli roszczenie wynikające z umowy kredytu stanie się wymagalne. Na podstawie § 2 ust. 6 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, z chwilą ziszczenia się warunku z ust. 5 § 2 tej umowy, Bank stanie się jedynym właścicielem pojazdu bez konieczności składania jakiegokolwiek oświadczenia woli przez strony umowy. Wnioskodawca nie zapłacił dwóch kolejnych rat spłaty kredytu, przez co Bank wypowiedział mu umowę kredytową pismem z dnia (...) i pismem z dnia (...) wezwał do wydania mu przedmiotu zabezpieczenia kredytu, tj. ww. pojazdu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy udzielone przez Spółkę dominującą zabezpieczenie spłaty kredytu jest dla Spółki nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez Bank jest m.in. ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości będącej własnością Spółki dominującej. Za ustanowienie ww. zabezpieczenia przez Spółkę dominującą nie przewidziano wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy udzielone przez Spółkę dominującą zabezpieczenie spłaty kredytu jest dla Spółki nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, udzielone przez podmiot powiązany kapitałowo zabezpieczenie udzielonego Spółce kredytu w postaci ustanowienia hipoteki na nieruchomości będącej własnością Spółki dominującej nie jest nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te zdarzenia gospodarcze i prawne w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy co oznacza, że nieodpłatnym świadczeniem jest świadczenie którego następstwem jest uzyskanie korzyści przez jeden podmiot kosztem drugiego, a w sprawach objętych niniejszym zapytaniem Spółka nie uzyska żadnych konkretnych finansowych korzyści kosztem podmiotu (Spółki dominującej) ustanawiającego hipotekę kaucyjną z tytułu zaciągniętego przez Spółkę kredytu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w związku z uzyskaniem przez Spółkę od spółki X spółka zabezpieczenia w postaci hipoteki kaucyjnej i brakiem odpłatności za to zabezpieczenie - Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W toku rozmów prowadzanych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w przedmiocie rodzaju zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu regresu ubezpieczeniowego ustalono, iż zabezpieczeniem tym winien być m.in. weksel własny in blanco i hipoteka kaucyjna zabezpieczająca roszczenia wynikające z przedmiotowego weksla. Celem ustanowienia hipoteki, Wnioskodawca zwrócił się do spółki X z wnioskiem o ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach stanowiących własność spółki X. Spółka X ustanowiła hipoteki kaucyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dodać należy, że Spółka i spółka X są powiązane ze sobą w ten sposób, iż właścicielami (akcjonariuszami) Spółki jest 5 osób fizycznych, a 4 spośród tych osób są właścicielami (udziałowcami) spółki X. Wskazane 4 osoby są właścicielami akcji w Spółce, na które łącznie przypada 77,34% kapitału zakładowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z uzyskaniem przez Spółkę od spółki X spółka zabezpieczenia w postaci hipoteki kaucyjnej i brakiem odpłatności za to zabezpieczenie - Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, uzyskanie przez Nią od spółki X bez wynagrodzenia zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.