Wzór użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wzór użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy przy zawarciu drugiej umowy licencyjnej z właścicielami wzoru użytkowego Wnioskodawca może nadal stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?Jeżeli nie, to czy Wnioskodawca może liczyć koszty uzyskania przychodu i w jakiej wysokości?

Fragment:

(...) wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. Przepis art. 20 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, iż twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym przedmiotowy projekt wynalazczy jest zgłoszony w urzędzie patentowym i wpisany do rejestru wzorów użytkowych, przez co uzyskał prawo ochronne, a wynagrodzenie właścicielom wzoru użytkowego wypłacane jest za korzystanie z ww. wzoru użytkowego. Jak wynika z przywołanego przepisu art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zawarcia umowy dotyczącej czasowego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody uzyskiwane przez podatnika ze sprzedaży licencji na wzór użytkowy należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych i zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
W jaki sposób udokumentować uzyskanie powyższego przychodu?

Fragment:

(...) zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: - stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 25.01.2007 r. do Urzędu Skarbowego w Gorlicach wpłynął wniosek podatnika (uzupełniony w dniu 26.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji, dotyczącej przychodu z praw majątkowych. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że jest on współwłaścicielem prawa wyłącznego na wzór użytkowy, udzielonego przez Urząd Patentowy RP. W dniu 20.12.2006 r. licencjodawca zawarł umowę licencyjną udzielając licencji nie wyłącznej (korzystanie z danego prawa przysługuje licznym licencjobiorcom), upoważniając licencjobiorcę do korzystania z chronionego rozwiązania we własnym zakresie na czas określony. Licencjobiorca zobowiązał się do uiszczenia na rzecz licencjodawcy jednorazowej opłaty licencyjnej w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy. W związku (...)

2011
1
kwi

Istota:


1. Dla celów podatkowych wartością niematerialną i prawna, od której dokonuje się, stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów podatkowych, jest wartość nabytego przez podatnika prawa do wzoru użytkowego. Należy więc przyjąć, iż uzyskanie prawa do wzoru użytkowego przez jego twórcę, nie stanowi nabycia prawa do tego wzoru użytkowego w rozumieniu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r., w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Skoro zatem stan faktyczny sprowadzał się do stwierdzenia, iż Dariusz K i Donat K wytworzyli przedmiotowy wzór użytkowy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej l należało przyjąć, iż tym samym stali się oni współwłaścicielami prawa do tego wzoru. Nie miało zatem miejsca w rozpoznawanej sprawie nabycie tego prawa w rozumieniu § 3 ust. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

Fragment:

(...) roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów podatkowych, jest wartość nabytego przez podatnika prawa do wzoru użytkowego. Należy więc przyjąć, iż uzyskanie prawa do wzoru użytkowego przez jego twórcę, nie stanowi nabycia prawa do tego wzoru użytkowego w rozumieniu § 3 ust. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku. Skoro zatem stan faktyczny sprowadzał się do stwierdzenia, iż Dariusz K i Donat K wytworzyli przedmiotowy wzór użytkowy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej l należało przyjąć, iż tym samym stali się oni współwłaścicielami prawa do tego wzoru. Nie miało zatem miejsca w rozpoznawanej sprawie nabycie tego prawa w rozumieniu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku o w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie było więc prawidłowe zaliczenie przez (...)