USIII/443-45/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik, będący osobą fizyczną, może prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, używanej w poprzednio prowadzonej działalności, zlikwidowanej w ubiegłym roku ?

USIII/443-45/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. instalacja kasy rejestrującej
  2. kasa rejestrująca
  3. likwidacja działalności
  4. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  5. przerwa w działalności gospodarczej
  6. wznowienie
  7. zawieszenie działalności gospodarczej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik prowadził działalność gospodarczą, która została zlikwidował z dniem 30.09.2004 r. Zgodnie z informacją zawartą w złożonym piśmie wszystkie czynności związane z zamknięciem działalności zostały wykonane. Obecnie Pan ponownie prowadzi działalność gospodarczą. Pytanie podatnika dotyczy możliwości prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej samej kasy rejestrującej, która była już wykorzystywana do ewidencjonowania obrotów w trakcie poprzednio prowadzonej działalności zlikwidowanej z dniem 30.09.2004 r. Kasa ta ma ważną homologację, a profil wykonywanych usług jest taki sam. Wnioskujący uważa, że może prowadzić ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy wykorzystaniu tej samej kasy.

Tut. organ podatkowy uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe. Zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia (odczytanie zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej i sporządzenia z tej czynności protokołu w/g określonego wzoru). Po zlikwidowaniu działalności gospodarczej należy więc, zgodnie z wyżej cytowanym przepisem dokonać powyższych czynności. Pamięć fiskalna, podlegająca wymianie w myśl § 5 ust. 9 powyższego rozporządzenia, po dokonanych czynnościach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona.
Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy pamięć fiskalna podlega wymianie. W obowiązujących przepisach dotyczących kas rejestrujących brak jest jednoznacznych regulacji dotyczących postępowania podatnika z posiadanymi kasami, w przypadku likwidacji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w przypadku gdy nie ma potrzeby wymiany pamięci fiskalnej.

Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu, czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem. Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest to więc podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wobec powyższego, jeżeli posiadana przez podatnika kasa spełnia wszystkie kryteria i warunki techniczne określone w w/w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. może być stosowana do ewidencjonowania obrotów.

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych w myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, którzy są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.W powyższym przypadku będzie miał zastosowanie § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), z którego wynika, iż do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj przed dniem 1.01.2005 r., utracili prawo do zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w tych przepisach. Do ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, bez względu na osiągniętą wielkość obrotu, są obowiązani zatem również podatnicy kontynuujący działalność po dniu 01.01.2005 r. (uprzednio zawieszoną lub zlikwidowaną), jeżeli byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej przed tą datą. Wznowienie działalności, w przypadku tej grupy podatników, powoduje konieczność prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.