PP/443-30/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku ponownego rozpoczęcia tego samego typu działalności gospodarczej mogę używać tej samej kasy fiskalnej ?

PP/443-30/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. instalacja kasy rejestrującej
  3. kasa rejestrująca
  4. likwidacja działalności
  5. obowiązek
  6. przerwa
  7. wznowienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14 a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny
p o s t a n a w i a:

uznać stanowisko strony za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w latach 2002-2004 prowadził działalność gospodarczą, która została zlikwidowana z dniem 28.09.2004 r. Zgodnie z informacją zawartą w złożonym piśmie wszystkie czynności związane z zamknięciem działalności zostały wykonane. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej obrót i podatek należny ewidencjonowany był przy zastosowaniu kasy fiskalnej, z której po likwidacji dokonano odczytu zawartości pamięci. Z wniosku wynika również, iż kasa ta posiada wymaganą homologację, natomiast z dokumentów dostarczonych przez podatnika w dniu 09.12.2005 r. wynika, iż w momencie jej zakupu posiadała ważną decyzję dopuszczającą do obrotu wydaną przez Ministra Finansów.

Obecnie podatnik ponownie zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym, pytanie podatnika dotyczy możliwości prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej samej kasy rejestrującej, która była już wykorzystywana do ewidencjonowania obrotów w trakcie poprzednio prowadzonej działalności zlikwidowanej z dniem 28.09.2004 r. Wnioskujący uważa, że może prowadzić ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy wykorzystaniu tej samej kasy, gdyż NIP i rodzaj działalności gospodarczej jest ten sam, a kasa została sprawdzona przez serwisanta i może służyć do dalszego ewidencjonowania obrotu.

Tut. Organ podatkowy uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe.
Zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia (odczytanie zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej i sporządzenia z tej czynności protokołu wg określonego wzoru). Po zlikwidowaniu działalności gospodarczej należy więc zgodnie z wyżej cytowanym przepisem dokonać powyższych czynności. W obowiązujących przepisach dotyczących kas rejestrujących brak jest jednoznacznych regulacji dotyczących postępowania podatnika z posiadanymi kasami, w przypadku likwidacji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w przypadku gdy nie ma potrzeby wymiany pamięci fiskalnej.

Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu, czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem.Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest to więc podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Dodatkowo zgodnie z § 13 ust. 1 w/w rozporządzenia, decyzje dopuszczające kasy do obrotu wydane przez Ministra Finansów na podstawie § 6 rozporządzenia wymienionego w § 14 zachowują moc do dnia określonego w tych decyzjach, chyba że decyzja zostanie uchylona bądź cofnięta. Kasy nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego (ust. 2 w/w rozporządzenia).

Minister Finansów decyzją znak: PP7-8012/583/00/JS z dnia 04.02.2001 r. uznał kasę rejestrującą oznaczoną symbolem POSTNET BINGO jako kasę spełniającą kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Powyższa decyzja jest ważna przez okres trzech lat od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z § 13 ust. 2 cyt. wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów, kasy nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Pan przedmiotową kasę nabył w dniu 13.08.2002 r. tj. w okresie obowiązywania w/w decyzji Ministra Finansów z dnia 04.02.2001 r., na podstawie której dopuszczono kasę POSNET BINGO do obrotu .Wobec powyższego, ponieważ przedmiotową kasę nabył Pan w okresie obowiązywania w/w decyzji Ministra Finansów, oraz mając na uwadze fakt, iż kasa ta spełnia również wszystkie kryteria i warunki techniczne określone w w/w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. tut. Organ uznał, iż może być ona stosowana do ewidencjonowania obrotów po wznowieniu działalności.

Dodatkowo nadmienia się, że obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych w myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, którzy są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W powyższym przypadku będzie miał zastosowanie § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), z którego wynika, iż do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed dniem 1 stycznia 2005 r. utracili prawo do zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w tych przepisach. Do ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, bez względu na osiągniętą wielkość obrotu, są obowiązani zatem również podatnicy kontynuujący działalność po dniu 1 stycznia 2005 r. (uprzednio zawieszoną lub zlikwidowaną), jeżeli byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej przed tą datą. Wznowienie działalności, w przypadku tej grupy podatników, powoduje konieczność prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.