PP/443-11/44653-29/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z ponownym rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz zakupem nowej kasy rejestrującej ?

PP/443-11/44653-29/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kasa rejestrująca
  2. likwidacja działalności
  3. odliczenia
  4. wznowienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Strona prowadziła w okresie 20.07.1992 r.-15.06.2002 r. działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego art. ogólnospożywczymi. Z dniem 07.02.1998 r. rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej. Od maja 2004 r. Strona rozpoczęła nową działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i w terminie określonym w art. 111 ustawy o podatku VAT rozpoczęła ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Zdaniem Strony, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT ma ona prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego tut. organ podatkowy wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do treści ust. 4 ww. art. 111 podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Dla rozstrzygnięcia kwestii prawa podatnika do skorzystania z ,,ulgi" z tytułu zakupu kasy rejestrującej, zdaniem tut. organu podatkowego, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie bytu prawnopodatkowego Strony w zakresie podatku od towarów i usług, tzn. czy Wnioskodawca jest podmiotem rozpoczynającym działalność gospodarczą, czy też kontynuującym tę działalność. Kwestia ta jest istotna dla rozstrzygnięcia, czy na podstawie powołanego powyżej przepisu art. 111 ust. 4 podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej.

Jak wnika z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą , o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Wykonując więc czynności o których mowa w ust. 2 ww. art. 15 w okresie 20.07.1992 r.-15.06.2002 r. jest Pani nadal tym samym podatnikiem podatku od towarów i usług, posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej. Przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie mają wpływu na byt tej osoby jako podatnika, w tym podatnika podatku od towarów i usług, ponieważ art. 113 wym. ustawy o podatku VAT nie różnicuje podatników na prowadzących działalność gospodarczą w sposób nieprzerwany i podatników, którzy prowadzili działalność i zaprzestali jej prowadzenia a następnie ponownie ją wznowili.

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że jest Pani w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą, bowiem istnieje ciągłość praw i obowiązków podatnika będącego osobą fizyczną (pomimo przerwy w działalności na podstawie jej likwidacji). Ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług może być spowodowane jedynie zmianą formy prawnej prowadzonej działalności.
Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy, tut. organ podatkowy stwierdza, że w związku z ponownym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej Stronie nie służy prawo wynikające z art. 111 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, do skorzystania z odliczeń kwot wydatkowanych na zakup nowej kasy fiskalnej (fiskalizacja kasy 01.08.2005r.).

Jednocześnie zdaniem tut. organu podatkowego, gdy była Pani wcześniej obowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, winna Pani przy jej pomocy ewidencjonować obrót od pierwszej dokonanej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w cyt. powyżej art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT po wznowieniu działalności gospodarczej.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.