Wznowienie postępowania sądowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wznowienie postępowania sądowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:


1. W myśl art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia.

2. W niniejszej sprawie Sąd ograniczył się do rozważenia jednej z wymienionych kwestii, tj. czy skarga opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, choć z zacytowanego przepisy wynika obowiązek badania obydwu warunków dopuszczalności skargi o wznowienie.

3. Lakoniczne skwitowanie wskazanej podstawy wznowienia, bez rozważenia czy mieści ona w podstawach wymienionych w u.p.p.s.a. (w sytuacji gdy skarżący powołuje się na brak zdolności procesowej w dacie wydawania orzeczenia przez NSA w związku z trwającym postępowaniem upadłościowym) narusza wskazane przepisy postępowania (art. 280 § 1 i 2 w zw. z art. 271 pkt 2 u.p.p.s.a.) w stopniu istotnym dla wyniku sprawy.

Fragment:

(...) jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań Sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę. W ocenie Sądu Stefan O w skardze o wznowienie postępowania nie wskazał żadnej ze wskazanych wyżej ustawowych podstaw wznowienia opierając skargę jedynie na zarzucie naruszenia innych przepisów postępowania, w związku z tym Sąd, stosownie do przepisów art. 280 § 1 cytowanej ustawy, orzekł o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego. Wnosząc skargę kasacyjną od powyższego postanowienia skarżący oparł ją na podstawie: Naruszenia prawa procesowego przez błędną jego wykładnię i tym samym niewłaściwe zastosowanie, tj. naruszenie art. 280 § 1 w związku z art. 271 pkt 2 i w związku z art. 183 § 2, pkt 2 i w związku z art. 124 § 1 pkt 4 ustawy, Naruszenia przepisów postępowania, co miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 280 § 2 i art. 276 w związku z (...)