Wznowienie postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wznowienie postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:


1. Na potwierdzenie przestępstw, o których szeroko wywodzi się w skardze o wznowienie postępowania sądowego, skarżący nie wskazuje na prawomocne wyroki skazujące lub na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego czy też postanowienia o umorzeniu postępowania karnego, których art. 274 p.p.s.a. wymaga. Skarga w obszarze unormowania art. 273 § 1 pkt 2 p.p.s.a. jest więc niezasadna.

2. Sąd administracyjny nie jest organem odwoławczym, a postępowanie sądowoadministracyjne, nie stanowi w żaden sposób formy, trybu, rodzaju czy też kontynuacji postępowania administracyjnego. Nie rozstrzyga - dopuszczalnych w innym trybie prawnym, w innym postępowaniu i przed właściwymi organami administracji - wniosków o wznowienie administracyjnego postępowania podatkowego.

Fragment:

(...) w innym postępowaniu i przed właściwymi organami administracji - wniosków o wznowienie administracyjnego postępowania podatkowego. Rozpoznając niniejszą sprawę Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał więc w przedmiocie i zakresie postępowania sądowego, w którym co do zasady, z wyjątkiem unormowanym w art. 106 § 3 p.p.s.a., nie jest dopuszczalne i przewidziane prowadzenie postępowania dowodowego. Ponadto, okoliczności i argumenty przedstawiane przez wnoszącego skargę o wznowienie postępowania sądowego były już przez niego podnoszone w objętych skargą postępowaniach przed sądami administracyjnymi, natomiast rzeczona skarga o wznowienie nie jest i być nie może środkiem odwoławczym od prawomocnego wyroku sądu, z którego ocenami i rozstrzygnięciem skarżący się nie zgadza. Z tych powodów, na podstawie art. 282 § 2 p.p.s.a., stwierdzając po rozpoznaniu sprawy brak przesłanek do wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem (...)

2011
1
lip

Istota:

Postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wznowieniowym nie może prowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy tak jak w postępowaniu zwykłym, i nie może służyć usuwaniu innych wad procesowych decyzji niż wymienione w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej

Fragment:

(...) także zasadny zarzut naruszenia w zaskarżonym wyroku art. 3 w zw. z art. 135, art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie w postępowaniu wznowieniowym wad prawnych decyzji, dających podstawę do stwierdzenia jej nieważności. Ze stanowiska znajdującego potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, że nie ma przeszkód do stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie, w której zostało wszczęte i toczy się postępowanie o wznowienie postępowania (zob. wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 1990 r., sygn. akt IV SA 543/90 z glosą B. Adamiak i J. Borkowskiego, OSP . z 1992 r., Nr 5, poz. 120) nie wynika, że ocena wystąpienia przesłanek do stwierdzenia nieważności decyzji może być dokonywana w ramach postępowania wznowieniowego. Instytucja wznowienia postępowania stanowi odmienny tryb weryfikacji decyzji ostatecznej niż stwierdzenie nieważności i w jej ramach nie może być przeprowadzana analiza decyzji ostatecznej (...)

2011
1
lip

Istota:

Pojęcie „powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji” o którym mowa w art. 241 § 2 pkt 1 O.p należy rozumieć jako dowiedzenie się o wydaniu decyzji i o zawartym w niej rozstrzygnięciu. Brak jest uzasadnienia dla ograniczenia pojęcia „powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji” tylko do samego faktu daty jej wydania, bez wiadomości o treści rozstrzygnięcia.

Fragment:

(...) Ord. pod., że samo powzięcie wiadomości o istnieniu decyzji nie daje stronie postępowania żadnych przesłanek do oceny czy w jej interesie leży składanie wniosku o wznowienie postępowania. Stwierdził, że Sąd bez podstaw dowodowych znajdujących się w aktach sprawy uznał, iż strona dowiedziała się o istnieniu decyzji w dniu 27 sierpnia 2004 r., której nawet gdyby zawierała prawdę nie można uznać, że od tego momentu należy liczyć miesięczny termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. 14. Stwierdził, że wskazane przez Sąd rozbieżności odnośnie braku jednoznacznego określenia przez podatnika daty powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu, wynikają z faktu, że wniosek został sporządzony przez pełnomocnika w dniu, w którym otrzymał dokumenty, przekazany drogą faksową i odtworzony potem w sposób niezmieniony. Wskazał także, że Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonując oceny przeprowadzonego postępowania nie uwzględnił całości (...)

2011
1
lip

Istota:

Analiza okoliczności przedstawionych przez podatnika we wniosku o wznowienie postępowania podatkowego nie może się odbyć z pominięciem pozostałych dowodów zgromadzonych w aktach sprawy. Nowe okoliczności przedstawione przez podatnika w postępowaniu wznowieniowym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej muszą być nowe, lecz istniejące w dniu wydania, jak również nie mogły być znane organowi w dniu wydania decyzji. Zgłaszane dowody lub okoliczności muszą być również dla sprawy istotne, tzn. takie, że ich znaczenie prawne musi mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

Fragment:

(...) art. 240 § 1 punkt 5 Ordynacji podatkowej dla wyniku rozpoznawanej sprawy, w której subsumcję norm prawnych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia oparto na ustaleniach faktycznych, stosownie do których podwyższenie kapitału zakładowego skarżącej spółki przeprowadzono w wyniku konwersji wierzytelności, przedłożone przez spółkę we wniosku o wznowienie postępowania, kopie przelewów bankowych czy wykaz księgowania 1999 roku. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku o wznowienie postępowania podatkowego nie mogła odbyć się z pominięciem pozostałych dowodów zgromadzonych w aktach sprawy, w tym w szczególności umowy pożyczki z dnia 30 stycznia 1997 roku czy też Aneksu nr 12 do tej umowy. Z uwag do aneksu wynikało, że miało miejsce przeksięgowanie na udziały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 9.856.457,26 DEM, z ogólnej kwoty pożyczki udzielonej skarżącej spółce przez B. w wysokości 35.000.000,00 DEM. Sąd (...)

2011
1
lip

Istota:

Z treści art. 273 § 1 pkt 2 p.p.s.a. i art. 274 p.p.s.a. wynika, że z powodu przestępstwa, o którym ustawodawca stanowi w art. 273 § 1 pkt 2 p.p.s.a., można żądać wznowienia postępowania sądowego jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.

Fragment:

(...) w innym postępowaniu i przed właściwymi organami administracji - wniosków o wznowienie administracyjnego postępowania podatkowego. Rozpoznając niniejszą sprawę Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał więc w przedmiocie i zakresie postępowania sądowego, w którym co do zasady, z wyjątkiem unormowanym w art. 106 § 3 p.p.s.a., nie jest dopuszczalne i przewidziane prowadzenie postępowania dowodowego. Ponadto, okoliczności i argumenty przedstawiane przez wnoszącego skargę o wznowienie postępowania sądowego były już przez niego podnoszone w objętych skargą postępowaniach przed sądami administracyjnymi, natomiast rzeczona skarga o wznowienie nie jest i być nie może środkiem odwoławczym od prawomocnego wyroku sądu, z którego ocenami i rozstrzygnięciem skarżący się nie zgadza. Z tych powodów, na podstawie art. 282 § 2 p.p.s.a., stwierdzając po rozpoznaniu sprawy brak przesłanek do wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem (...)

2011
1
maj

Istota:

Strona, żądając wznowienia postępowania, poza faktem „niebrania udziału" w postępowaniu, musi wykazać brak winy.

Fragment:

(...) „niebrania udziału" w postępowaniu musi jeszcze wykazać brak winy po jej stronie. Powołany przepis wprowadza dodatkowa sankcję wzruszalności następuje tylko na żądanie wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji. Dla strony, która nie brała udziału w postępowania miesięczny termin biegnie od daty powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie skarżąca otrzymała decyzję 2 października 2003 r., a wniosek o wznowienie postępowania złożyła 13 sierpnia 2005 r., tj. po upływie miesięcznego terminu określonego w art. 241 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. A zatem należy zgodzić się z poglądem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, że organy podatkowe miały prawo na podstawie art. 243 § 3 Ordynacji podatkowej do wydania decyzji o odmowie wznowienia postępowania. W skardze kasacyjnej strona skarżąca nie zarzuciła naruszenia art. 241 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej ani nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy; możliwości zapłacenia podatku od spadków i darowizn proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności lub pomniejszenia masy spadkowej o wypłatę zachowku.

Fragment:

(...) o podatku od spadków i darowizn, ma zastosowanie w przypadku wnioskodawcy, gdyż niemożność dalszego prowadzenia tej działalności spowodowana jest zdarzeniami losowymi (renta i ciężka sytuacja materialna). Zatem wysokość podatek podlega obniżeniu proporcjonalnie do okresu prowadzenia przez Panią działalności. Ponadto jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w art. 240 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.), wznowienie postępowania podatkowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną jest zasadne. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Przy wznowieniu postępowania Sąd powinien mieć na uwadze treść art. 62 prawa upadłościowego. Stanowi on, że postępowanie w sprawie, wszczętej przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości o wierzytelność, która ulega zgłoszeniu do masy, może być podjęte przeciwko syndykowi, jednak tylko w tym przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz nie uznał wierzytelności albo gdy na skutek sprzeciwu sąd odmówił uznania.

Fragment:

(...) skargę o wznowienie oparł na zarzucie naruszenia przez sąd przepisów postępowania sądowego polegających na prowadzeniu postępowania mimo ogłoszenia przez Sąd Rejonowy w P postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2000 roku, sygn. akt UU5/00 upadłości przedsiębiorstwa skarżącego. W ocenie skarżącego, z uwagi na ogłoszenie upadłości, postępowanie sądowadministracyjne powinno ulec zawieszeniu. Sąd administracyjny w zaskarżonym postanowieniu uznał, iż skarżący w skardze o wznowienie postępowania nie wskazał żadnej z ustawowych podstaw wznowienia zawartych w art. 271, 272 oraz 273 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 157, poz. 1270) (dalej u.p.p.s.a.), opierając ją jedynie na zarzucie naruszenia innego rodzaju przepisów postępowania. W skardze kasacyjnej z dnia 15 kwietnia 2004 roku wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w trybie art. 173 § 2 175 § 3 ust 1 oraz art. 36 pkt 3 u.p.p.s.a., (...)

2011
1
kwi

Istota:

W ramach wstępnego badania skargi o wznowienie postępowania pod względem formalnym Sąd ocenia, czy jest ona dopuszczalna. Chodzi tu wyłącznie o stwierdzenie, czy zostały spełnione warunki, które umożliwiają rozpatrywanie skargi o wznowienie postępowania. Oczywistym jest, iż na tym etapie postępowania wykluczonym jest dokonywanie oceny zasadności skargi, jednakże nie jest także dopuszczalnym ograniczenie się przez Sąd do rygorystycznego porównania treści skargi z treścią przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, staruujących przesłanki dopuszczalności skargi. Postępowanie takie jest bez wątpienia sprzeczne z art. 280 § 1 i 2 P.p.s.a.

Fragment:

(...) w świetle wyraźnego podnoszenia przez skarżącego braku zdolności procesowej w dacie wydania wyroku przez Sąd, spowodowanego trwającym postępowaniem upadłościowym, do czego w istocie sprowadza się przesłanka przewidziana w art. 271 pkt 2 P.p.s.a. W ramach wstępnego badania skargi o wznowienie postępowania pod względem formalnym Sąd ocenia, czy jest ona dopuszczalna. Chodzi tu wyłącznie o stwierdzenie, czy zostały spełnione warunki, które umożliwiają rozpatrywanie skargi o wznowienie postępowania. Oczywistym jest, iż na tym etapie postępowania wykluczonym jest dokonywanie oceny zasadności skargi, jednakże nie jest także dopuszczalnym ograniczenie się przez Sąd do rygorystycznego porównania treści skargi z treścią przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, staruujących przesłanki dopuszczalności skargi. Postępowanie takie jest bez wątpienia sprzeczne z art. 280 § 1 i 2 P.p.s.a. Mając na uwadze powyższe, wobec naruszenia (...)

2011
1
kwi

Istota:


1. W myśl art. 280 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.
2. Lakoniczne skwitowanie wskazanej podstawy wznowienia, bez rozważenia czy mieści ona w podstawach wymienionych w u.p.p.s.a. (w sytuacji gdy skarżący powołuje się na brak zdolności procesowej w dacie wydawania orzeczenia przez NSA w związku z trwającym postępowaniem upadłościowym) narusza wskazane przepisy postępowania (art. 280 § 1 i 2 w zw. z art. 271 pkt 2 u.p.p.s.a.) w stopniu istotnym dla wyniku sprawy.

Fragment:

(...) zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz organu, wywodząc, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje: Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowo, działając stosownie do art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), rozpoznał skargę o wznowienie postępowania wniesioną po 1 stycznia 2004 r., a dotyczącą orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego przed tą datą na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) -zwanej dalej u.p.p.s.a. W myśl art. 280 § 1 ostatnio wymienionej ustawy Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku (...)