Wznowienie postępowania | Interpretacje podatkowe

Wznowienie postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wznowienie postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:

1. Na potwierdzenie przestępstw, o których szeroko wywodzi się w skardze o wznowienie postępowania sądowego, skarżący nie wskazuje na prawomocne wyroki skazujące lub na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego czy też postanowienia o umorzeniu postępowania karnego, których art. 274 p.p.s.a. wymaga. Skarga w obszarze unormowania art. 273 § 1 pkt 2 p.p.s.a. jest więc niezasadna.

2. Sąd administracyjny nie jest organem odwoławczym, a postępowanie sądowoadministracyjne, nie stanowi w żaden sposób formy, trybu, rodzaju czy też kontynuacji postępowania administracyjnego. Nie rozstrzyga - dopuszczalnych w innym trybie prawnym, w innym postępowaniu i przed właściwymi organami administracji - wniosków o wznowienie administracyjnego postępowania podatkowego.
Fragment:
(...) w innym postępowaniu i przed właściwymi organami administracji - wniosków o wznowienie administracyjnego postępowania podatkowego. Rozpoznając niniejszą sprawę Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał więc w przedmiocie i zakresie postępowania sądowego, w którym co do zasady, z wyjątkiem unormowanym w art. 106 § 3 p.p.s.a., nie jest dopuszczalne i przewidziane prowadzenie postępowania dowodowego. Ponadto, okoliczności i argumenty przedstawiane przez wnoszącego skargę o wznowienie postępowania sądowego były już przez niego podnoszone w objętych skargą postępowaniach przed sądami administracyjnymi, natomiast rzeczona skarga o wznowienie nie jest i być nie może środkiem odwoławczym od prawomocnego wyroku sądu, z którego ocenami i rozstrzygnięciem skarżący się nie zgadza. Z tych powodów, na podstawie art. 282 § 2 p.p.s.a., stwierdzając po rozpoznaniu sprawy brak przesłanek do wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem (...)
2011
1
sie

Istota:
Postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wznowieniowym nie może prowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy tak jak w postępowaniu zwykłym, i nie może służyć usuwaniu innych wad procesowych decyzji niż wymienione w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej
Fragment:
(...) także zasadny zarzut naruszenia w zaskarżonym wyroku art. 3 w zw. z art. 135, art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie w postępowaniu wznowieniowym wad prawnych decyzji, dających podstawę do stwierdzenia jej nieważności. Ze stanowiska znajdującego potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, że nie ma przeszkód do stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie, w której zostało wszczęte i toczy się postępowanie o wznowienie postępowania (zob. wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 1990 r., sygn. akt IV SA 543/90 z glosą B. Adamiak i J. Borkowskiego, OSP . z 1992 r., Nr 5, poz. 120) nie wynika, że ocena wystąpienia przesłanek do stwierdzenia nieważności decyzji może być dokonywana w ramach postępowania wznowieniowego. Instytucja wznowienia postępowania stanowi odmienny tryb weryfikacji decyzji ostatecznej niż stwierdzenie nieważności i w jej ramach nie może być przeprowadzana analiza decyzji ostatecznej (...)
2011
1
lip

Istota:
Pojęcie „powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji” o którym mowa w art. 241 § 2 pkt 1 O.p należy rozumieć jako dowiedzenie się o wydaniu decyzji i o zawartym w niej rozstrzygnięciu. Brak jest uzasadnienia dla ograniczenia pojęcia „powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji” tylko do samego faktu daty jej wydania, bez wiadomości o treści rozstrzygnięcia.
Fragment:
(...) Ord. pod., że samo powzięcie wiadomości o istnieniu decyzji nie daje stronie postępowania żadnych przesłanek do oceny czy w jej interesie leży składanie wniosku o wznowienie postępowania. Stwierdził, że Sąd bez podstaw dowodowych znajdujących się w aktach sprawy uznał, iż strona dowiedziała się o istnieniu decyzji w dniu 27 sierpnia 2004 r., której nawet gdyby zawierała prawdę nie można uznać, że od tego momentu należy liczyć miesięczny termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. 14. Stwierdził, że wskazane przez Sąd rozbieżności odnośnie braku jednoznacznego określenia przez podatnika daty powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu, wynikają z faktu, że wniosek został sporządzony przez pełnomocnika w dniu, w którym otrzymał dokumenty, przekazany drogą faksową i odtworzony potem w sposób niezmieniony. Wskazał także, że Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonując oceny przeprowadzonego postępowania nie uwzględnił całości (...)
2011
1
lip

Istota:
Analiza okoliczności przedstawionych przez podatnika we wniosku o wznowienie postępowania podatkowego nie może się odbyć z pominięciem pozostałych dowodów zgromadzonych w aktach sprawy. Nowe okoliczności przedstawione przez podatnika w postępowaniu wznowieniowym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej muszą być nowe, lecz istniejące w dniu wydania, jak również nie mogły być znane organowi w dniu wydania decyzji. Zgłaszane dowody lub okoliczności muszą być również dla sprawy istotne, tzn. takie, że ich znaczenie prawne musi mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
Fragment:
(...) art. 240 § 1 punkt 5 Ordynacji podatkowej dla wyniku rozpoznawanej sprawy, w której subsumcję norm prawnych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia oparto na ustaleniach faktycznych, stosownie do których podwyższenie kapitału zakładowego skarżącej spółki przeprowadzono w wyniku konwersji wierzytelności, przedłożone przez spółkę we wniosku o wznowienie postępowania, kopie przelewów bankowych czy wykaz księgowania 1999 roku. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku o wznowienie postępowania podatkowego nie mogła odbyć się z pominięciem pozostałych dowodów zgromadzonych w aktach sprawy, w tym w szczególności umowy pożyczki z dnia 30 stycznia 1997 roku czy też Aneksu nr 12 do tej umowy. Z uwag do aneksu wynikało, że miało miejsce przeksięgowanie na udziały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 9.856.457,26 DEM, z ogólnej kwoty pożyczki udzielonej skarżącej spółce przez B. w wysokości 35.000.000,00 DEM. Sąd (...)
2011
1
lip

Istota:
Z treści art. 273 § 1 pkt 2 p.p.s.a. i art. 274 p.p.s.a. wynika, że z powodu przestępstwa, o którym ustawodawca stanowi w art. 273 § 1 pkt 2 p.p.s.a., można żądać wznowienia postępowania sądowego jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.
Fragment:
(...) w innym postępowaniu i przed właściwymi organami administracji - wniosków o wznowienie administracyjnego postępowania podatkowego. Rozpoznając niniejszą sprawę Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał więc w przedmiocie i zakresie postępowania sądowego, w którym co do zasady, z wyjątkiem unormowanym w art. 106 § 3 p.p.s.a., nie jest dopuszczalne i przewidziane prowadzenie postępowania dowodowego. Ponadto, okoliczności i argumenty przedstawiane przez wnoszącego skargę o wznowienie postępowania sądowego były już przez niego podnoszone w objętych skargą postępowaniach przed sądami administracyjnymi, natomiast rzeczona skarga o wznowienie nie jest i być nie może środkiem odwoławczym od prawomocnego wyroku sądu, z którego ocenami i rozstrzygnięciem skarżący się nie zgadza. Z tych powodów, na podstawie art. 282 § 2 p.p.s.a., stwierdzając po rozpoznaniu sprawy brak przesłanek do wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem (...)
2011
1
lip

Istota:
Strona, żądając wznowienia postępowania, poza faktem „niebrania udziału" w postępowaniu, musi wykazać brak winy.
Fragment:
(...) „niebrania udziału" w postępowaniu musi jeszcze wykazać brak winy po jej stronie. Powołany przepis wprowadza dodatkowa sankcję wzruszalności następuje tylko na żądanie wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji. Dla strony, która nie brała udziału w postępowania miesięczny termin biegnie od daty powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie skarżąca otrzymała decyzję 2 października 2003 r., a wniosek o wznowienie postępowania złożyła 13 sierpnia 2005 r., tj. po upływie miesięcznego terminu określonego w art. 241 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. A zatem należy zgodzić się z poglądem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, że organy podatkowe miały prawo na podstawie art. 243 § 3 Ordynacji podatkowej do wydania decyzji o odmowie wznowienia postępowania. W skardze kasacyjnej strona skarżąca nie zarzuciła naruszenia art. 241 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej ani nie (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy; możliwości zapłacenia podatku od spadków i darowizn proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności lub pomniejszenia masy spadkowej o wypłatę zachowku.
Fragment:
(...) o podatku od spadków i darowizn, ma zastosowanie w przypadku wnioskodawcy, gdyż niemożność dalszego prowadzenia tej działalności spowodowana jest zdarzeniami losowymi (renta i ciężka sytuacja materialna). Zatem wysokość podatek podlega obniżeniu proporcjonalnie do okresu prowadzenia przez Panią działalności. Ponadto jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w art. 240 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.), wznowienie postępowania podatkowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną jest zasadne. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Przy wznowieniu postępowania Sąd powinien mieć na uwadze treść art. 62 prawa upadłościowego. Stanowi on, że postępowanie w sprawie, wszczętej przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości o wierzytelność, która ulega zgłoszeniu do masy, może być podjęte przeciwko syndykowi, jednak tylko w tym przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz nie uznał wierzytelności albo gdy na skutek sprzeciwu sąd odmówił uznania.
Fragment:
(...) skargę o wznowienie oparł na zarzucie naruszenia przez sąd przepisów postępowania sądowego polegających na prowadzeniu postępowania mimo ogłoszenia przez Sąd Rejonowy w P postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2000 roku, sygn. akt UU5/00 upadłości przedsiębiorstwa skarżącego. W ocenie skarżącego, z uwagi na ogłoszenie upadłości, postępowanie sądowadministracyjne powinno ulec zawieszeniu. Sąd administracyjny w zaskarżonym postanowieniu uznał, iż skarżący w skardze o wznowienie postępowania nie wskazał żadnej z ustawowych podstaw wznowienia zawartych w art. 271, 272 oraz 273 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 157, poz. 1270) (dalej u.p.p.s.a.), opierając ją jedynie na zarzucie naruszenia innego rodzaju przepisów postępowania. W skardze kasacyjnej z dnia 15 kwietnia 2004 roku wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w trybie art. 173 § 2 175 § 3 ust 1 oraz art. 36 pkt 3 u.p.p.s.a., (...)
2011
1
kwi

Istota:
W ramach wstępnego badania skargi o wznowienie postępowania pod względem formalnym Sąd ocenia, czy jest ona dopuszczalna. Chodzi tu wyłącznie o stwierdzenie, czy zostały spełnione warunki, które umożliwiają rozpatrywanie skargi o wznowienie postępowania. Oczywistym jest, iż na tym etapie postępowania wykluczonym jest dokonywanie oceny zasadności skargi, jednakże nie jest także dopuszczalnym ograniczenie się przez Sąd do rygorystycznego porównania treści skargi z treścią przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, staruujących przesłanki dopuszczalności skargi. Postępowanie takie jest bez wątpienia sprzeczne z art. 280 § 1 i 2 P.p.s.a.
Fragment:
(...) w świetle wyraźnego podnoszenia przez skarżącego braku zdolności procesowej w dacie wydania wyroku przez Sąd, spowodowanego trwającym postępowaniem upadłościowym, do czego w istocie sprowadza się przesłanka przewidziana w art. 271 pkt 2 P.p.s.a. W ramach wstępnego badania skargi o wznowienie postępowania pod względem formalnym Sąd ocenia, czy jest ona dopuszczalna. Chodzi tu wyłącznie o stwierdzenie, czy zostały spełnione warunki, które umożliwiają rozpatrywanie skargi o wznowienie postępowania. Oczywistym jest, iż na tym etapie postępowania wykluczonym jest dokonywanie oceny zasadności skargi, jednakże nie jest także dopuszczalnym ograniczenie się przez Sąd do rygorystycznego porównania treści skargi z treścią przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, staruujących przesłanki dopuszczalności skargi. Postępowanie takie jest bez wątpienia sprzeczne z art. 280 § 1 i 2 P.p.s.a. Mając na uwadze powyższe, wobec naruszenia (...)
2011
1
kwi

Istota:

1. W myśl art. 280 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.
2. Lakoniczne skwitowanie wskazanej podstawy wznowienia, bez rozważenia czy mieści ona w podstawach wymienionych w u.p.p.s.a. (w sytuacji gdy skarżący powołuje się na brak zdolności procesowej w dacie wydawania orzeczenia przez NSA w związku z trwającym postępowaniem upadłościowym) narusza wskazane przepisy postępowania (art. 280 § 1 i 2 w zw. z art. 271 pkt 2 u.p.p.s.a.) w stopniu istotnym dla wyniku sprawy.
Fragment:
(...) zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz organu, wywodząc, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje: Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowo, działając stosownie do art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), rozpoznał skargę o wznowienie postępowania wniesioną po 1 stycznia 2004 r., a dotyczącą orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego przed tą datą na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) -zwanej dalej u.p.p.s.a. W myśl art. 280 § 1 ostatnio wymienionej ustawy Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.