Wyżywienie | Interpretacje podatkowe

Wyżywienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyżywienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwracane Pracownikowi przez Spółkę faktycznie poniesione przez niego wydatki na wyżywienie w czasie Podróży służbowej będą stanowiły dla tego Pracownika przychód w pdof?
Fragment:
Oznacza to, że pracownikowi przysługuje pewna z góry określona kwota jaką otrzymuje na pokrycie wydatków na wyżywienie w czasie podróży służbowej. Pracownik nie jest w żaden sposób rozliczany z faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie. W związku z tym, może zaistnieć sytuacja, w której pracownik wyda na całodzienne wyżywienie kwotę mniejszą niż 30 złotych co w rzeczywistości będzie stanowiło jego dochód. Jednak w myśl updof, nawet ta „ zaoszczędzona ” część diety nie stanowi przychodu podatkowego ponieważ ustawodawca zakłada, że dieta w całości zostanie wydana na wyżywienie w czasie podróży służbowej. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca ma zamiar zrezygnować z wypłacania Pracownikom diet na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie Podróży służbowej. Tym samym, Spółka zrezygnuje z wypłacania Pracownikom ryczałtu na pokrycie wydatków na wyżywienie, na rzecz drugiego sposobu rozliczania zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie Podróży służbowej tj. rozliczania rzeczywiście poniesionych przez Pracownika wydatków. W powyższym przypadku zdaniem Wnioskodawcy, zwracane Pracownikowi faktycznie poniesione wydatki na wyżywienie nie będą stanowiły przychodu podatkowego, nawet jeśli przekroczone zostaną limity diet, określone w Rozporządzeniu, ponieważ zwrócone Pracownikowi kwoty będą stanowiły jedynie kompensatę poniesionych przez niego wydatków na wyżywienie w czasie Podróży służbowej.
2016
24
maj

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania świadczenia Wnioskodawcy obejmującego dostawę produktu do spożycia w lokalu wraz z wykonywaniem Czynności dodatkowych wykonywanych w lokalu Zainteresowanego stanowi usługę złożoną i usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) należało uznać za prawidłowe.Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące rozdzielenia świadczenia obejmującego sprzedaż produktu wymienionego w poz. 7 załącznika do ww. rozporządzenia na dostawę tego produktu i usługę restauracyjną i zastosowania dla tych czynności różnych stawek należało uznać za nieprawidłowe
Fragment:
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania świadczenia Wnioskodawcy obejmującego dostawę produktu do spożycia w lokalu wraz z wykonywaniem Czynności dodatkowych wykonywanych w lokalu Zainteresowanego stanowi usługę złożoną i usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) należało uznać za prawidłowe. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 1 i nr 2 wniosku ORD-IN, jest prawidłowe. Przechodząc do kwestii możliwości wyodrębniania z usługi restauracyjnej (w nomenklaturze przepisów o podatku od towarów i usług usługa ta mieści się w usłudze związanej z wyżywieniem) dostawy towarów i w zależności od produktów, które są przedmiotem tego świadczenia opodatkowania takiej usługi dwoma stawkami podatku VAT, tut. Organ zauważa, że uznanie świadczenia Wnioskodawcy za kompleksową (jednolitą) usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) nie pozwala na opodatkowanie jej odrębnymi stawkami podatku VAT. Działanie Wnioskodawcy polegające na wyodrębnianiu z kompleksowej usługi restauracyjnej (związanej z wyżywieniem) stricte usługi i dostawy towaru w ocenie Organu stałoby w sprzeczności z konstrukcją i ideą takiego właśnie świadczenia kompleksowego jako świadczenia jednorodnego. Jeżeli traktuje się kilka świadczeń jak świadczenie kompleksowe właśnie dlatego, że rozdzielenie ich miałoby charakter sztuczny i nieracjonalny gospodarczo to tym samym dzielenie takiego kompleksowego świadczenia na usługę i dostawę towaru, a dodatkowo opodatkowanie ich różnymi stawkami podatku VAT należy uznać za działanie sztuczne i niecelowe ekonomicznie.
2015
9
sie

Istota:
Minister Finansów stwierdza, że w analizowanych stanach faktycznych i zdarzeniach przyszłych Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich klientów kompleksową (złożoną) usługę związaną z wyżywieniem opodatkowaną jednolitą stawką podatku VAT (8% lub 23 % - jeżeli w wyniku realizacji świadczenia usługi dochodzi do wydania artykułu z poz. 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów) dla której podstawę opodatkowania ustala się w oparciu o cenę sprzedaży usługi pomniejszonej o wartość należnego podatku VAT (8% lub 23 % - gdy w wyniku realizacji świadczenia usługi dochodzi do wydania artykułu z poz. 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów).
Fragment:
Izby Skarbowej są elementami charakterystycznymi dla typowej usługi gastronomicznej (restauracyjnej) przedmiotem wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności będzie faktycznie usługa złożona, charakteryzująca działalność gastronomiczną (restauracyjną) związaną z wyżywieniem, jaką jest serwowanie posiłków na miejscu przy zapewnieniu odpowiedniej ku temu infrastruktury. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, mówiące, że świadczenie obejmujące dostawę produktu do spożycia na miejscu (w lokalu) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych stanowi świadczenie złożone oraz usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem), Dyrektor ww. Izby Skarbowej uznał za prawidłowe. Analizując treść wniosku, przywołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, przepisy rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów oraz przepisy wynikające z załącznika nr 1 do rozporządzenia w zakresie stawki podatku do świadczonej przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi restauracyjnej (związanej z wyżywieniem), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że świadczenie Wnioskodawcy obejmujące dostawę produktu do spożycia na miejscu (w lokalu) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych, stanowiące usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) jest opodatkowane 8% stawką podatku – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w sytuacji gdy sprzedaż ta sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU ex 56, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.
2015
19
mar

Istota:
Świadcząc w ramach prowadzonej działalności usługi gastronomiczne, w ramach których dokonywana jest sprzedaż towarów, należy stosować dwie stawki podatku VAT: 8% i 23% - tj. preferencyjną stawkę 8% dla usług związanych z wyżywieniem oraz 23% dla sprzedaży usługi, w ramach której następuje dostawa towarów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia
Fragment:
Regulacja ta rozumiana ściśle winna odnosić się do każdego przypadku obrotu tymi towarami (jednym z przypadków obrotu tymi towarami jest ich sprzedaż w ramach usługi związanej z wyżywieniem). Usługi związane z wyżywieniem – gastronomiczne, cateringowe (PKWiU 56) - zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 zał. nr 1 rozporządzenia podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku. Jednak stawka ta nie ma zastosowania do wymienionych w tym przepisie towarów, w przypadku których - gdy serwowane są w ramach usługi związanej z wyżywieniem - stosuje się stawkę podstawową w wysokości 23%. Z cytowanego § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wynika bowiem jednoznacznie wyłączenie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% m.in. do: kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych niegazowanych oraz wód mineralnych, a także innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, realizowanych w ramach usług związanych z wyżywieniem. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi punkty gastronomiczne, w których sprzedaje – w ramach świadczonych usług - produkty żywnościowe. W ofercie Wnioskodawcy znajdują się m.in. dania gotowe (pizze, sałatki, tortille, dania obiadowe i in.), kanapki, desery, zupy i przekąski, napoje zimne, napoje gorące itp., z tym zastrzeżeniem, że niektóre z oferowanych produktów mogą być towarami wymienionymi w poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego (a więc produktami, których sprzedaż powinna być objęta podstawową stawką VAT).
2014
25
cze

Istota:
Czy wydatki przyznane przez Wnioskodawcę zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia,na zapewnienie pracownikom odbywającym podróż służbową krajową całodziennego wyżywienia, jak również wydatki przyznane na zapewnienie pracownikom odbywającym podróż służbową zagraniczną, należności pieniężnej na wyżywienie, wskazanej zgodnie z § 13 ust. 4 Rozporządzenia, w załączniku do Rozporządzenia, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) UOPDOF, niezależnie od ich wysokości, pod warunkiem, iż przedmiotowe wydatki na wyżywienie zostały prawidłowo udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami oraz potwierdzeniem zapłaty, stanowiącym wydruk z rachunku bankowego przypisanego do firmowej karty kredytowej Wnioskodawcy?
Fragment:
Ograniczenie to ma na celu zapobiegania np. takim sytuacją, kiedy pracownik otrzymywałby wysoką dietę jako ryczałt, jednakże w rzeczywistości nie przeznaczałby jej w całości zgodnie z jej celem, tj. na wyżywienie w podróży służbowej. W ten sposób dochodziłoby do nieuprawnionego zwolnienia dochodów po stronie pracownika, tj. do obchodzenia przepisów podatkowych, dotyczący obowiązku rozpoznania przychodów ze stosunku pracy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 UPDOF w zw. z art. 12 ust. 1 UPDOF. Omówiony powyżej sposób rozumowania omawianego zagadnienia wynika wprost z brzmienia Rozporządzenia. W podróży służbowej krajowej dieta nie przysługuje, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie ( § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia). W podróży służbowej zagranicznej, pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje ( § 14 ust. 4 Rozporządzenia). Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki - nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Z powyższego wynika, że gdy pracownik przedstawia faktury VAT lub rachunki, w celu zwrotu poniesionych wydatków na wyżywienie nie można mówić o limicie zwolnienia z podatku, gdyż ten dotyczy diet określonych kwotowo w Rozporządzeniu oraz innych należności, dla których limit wyraźnie został wskazany w Rozporządzeniu (np. limit wydatków na zapewnienie noclegu).
2014
29
maj

Istota:
Dostawa produktu do spożycia na miejscu (w lokalu) wraz z wykonaniem Czynności dodatkowych stanowiące usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) może być opodatkowane obniżoną stawką VAT, z wyłączeniem tej części, która odpowiada wartości sprzedaży produktu opodatkowanego według podstawowej stawki VAT.
Fragment:
Usługi związane z wyżywieniem są klasyfikowane w grupowaniu 56 PKWiU z 2008 r. W ocenie Wnioskodawcy nie powinno budzić wątpliwość, że usługi restauracyjne obejmujące wydanie produktu do konsumpcji na miejscu oraz wykonanie szeregu Czynności dodatkowych należy klasyfikować jako usługi związane z wyżywieniem w rozumieniu PKWiU. Stawka VAT dla usług restauracyjnych (związanych z wyżywieniem) Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady wszystkie towary i usługi dostarczane w kraju powinny podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT (która aktualnie wynosi 23%), chyba że w odniesieniu do danej dostawy towaru czy usługi ma zastosowanie przepis szczególny. W tym kontekście należy wskazać, na przepis § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z którym stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z poz. 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego, 8% stawkę VAT stosuje się do świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej (...)
2014
29
maj

Istota:
1. Czy wynajem pokoi w ośrodkach, które są użyczane od wspólnika stanowi usługę turystyki, czy jest to usługa opodatkowana na zasadach ogólnych?
2. Czy organizacja imprezy firmowej stanowi usługi turystyki? Czy jest to usługa opodatkowana na zasadach ogólnych?
3. Czy organizacja wypoczynku dla wycieczek szkolnych, grup emerytów stanowi usługi turystyki? Czy jest to usługa opodatkowana na zasadach ogólnych - wynajem pokoi, wyżywienie, przewóz autokarem do innej miejscowości w celu zwiedzania?
Fragment:
Organizacja wypoczynku dla wycieczek szkolnych, grup emerytów, w tym: wynajem pokoi, wyżywienie w stołówce pensjonatu, w tym opcjonalnie organizacja ogniska, przewóz autokarem do innej miejscowości w celu zwiedzania, niekiedy w tym wyżywienie w restauracji, karnety na basen. Spółka nie posiada własnego autokaru, wynajmuje autokar od firmy zewnętrznej. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się generalnie w grupowaniu 55 klasyfikacji PKWiU. Zdaniem Wnioskodawcy: czynności wymienione w punkcie 1 wniosku stanowią usługi hotelarskie; czynności wymienione w punkcie 2 wniosku stanowią usługi hotelarskie, gdyż obejmują one nocleg w pensjonacie, wyżywienie w pensjonacie, wynajęcie muzyków i organizację imprezy w pensjonacie; kolejną grupę imprez dla firm stanowią imprezy obejmujące powyższe usługi, a dodatkowo przewóz osób i/do wybranego miejsca; czynności wymienione w punkcie 3 wniosku przy organizacji wypoczynku dla emerytów i wycieczek szkolnych, kolonii wnioskodawca świadczy usługi hotelarskie, gdyż obejmują one nocleg i wyżywienie w pensjonacie, organizację imprezy tanecznej w pensjonacie. Zainteresowany wskazał, że świadczy on niekiedy usługę zakwaterowania w pensjonacie dla np. grup emerytów i w ramach tej usługi oferuje dojazd do pensjonatu – zdaniem Wnioskodawcy jest to usługa hotelarska i powinien on wystawić fakturę VAT za pobyt w pensjonacie ze stawką 8% podatku VAT, a jednocześnie ma prawo do odliczenia podatku VAT od usług transportowych nabytych od innego podatnika.
2014
2
mar

Istota:
Dla zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług stołówkowych dla uczniów z innych szkół mieszkających w internacie nie jest konieczne zawieranie umów czy porozumień z tymi szkołami. Natomiast jeżeli uczniowie z innych szkół nie mieszkają w internacie to w tym przypadku bez stosownych porozumień czy umów zastosowanie zwolnienia od podatku nie jest możliwe.
Fragment:
Internat zgodnie ze statutem ma obowiązek zapewnić mieszkańcom całodzienne odpłatne wyżywienie w stołówce. Uczniowie mieszkający w internacie wykupują wyżywienie w stołówce na podstawie wybranych przez siebie wersji żywieniowych dostosowanych do planu zajęć ucznia (np. wersja w poniedziałki bez śniadań, piątki bez obiadów i kolacji). W przypadku uczniów innych szkół niemieszkających w Internacie, Wnioskodawca nie przyznaje takiego wyżywienia, z wyjątkiem osób kierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, MOPR-y i inne tego typu jednostki budżetowe na podstawie porozumienia oraz imiennej listy dzieci i młodzieży, a także decyzji indywidualnych o przyznaniu świadczenia w postaci posiłku, na które to podmioty wystawiana jest faktura za faktycznie wykorzystane posiłki. Wnioskodawca ewidencjonuje, dokumentuje kwestie odpłatności uczniów innych szkół mieszkającch w internacie, sporządzając miesięczne imienne listy zgłoszeniowe na zakwaterowanie i na wyżywienie (imię, nazwisko, status, wybrana wersja żywieniowa, kwota należności). Należność za wyżywienie (listy) obliczana jest na podstawie cennika zatwierdzonego przez Urząd Miasta G. i wersji żywieniowej wybranej przez korzystającego z wyżywienia. Należność za zakwaterowanie obliczana jest na podstawie cennika zatwierdzonego przez Urząd Miasta G. i okresu zamieszkania.
2014
21
lut

Istota:
Czy sfinansowanie kosztów wyżywienia zawodnikom w związku z wyjazdami podczas wykonywania przez nich kontraktu zawodniczego stanowi przychód tych zawodników, od którego klub sportowy jako płatnik jest obowiązany obliczać pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy?
Fragment:
W trakcie tych podróży (a w przypadku zawodników, z którymi zawarto umowę o pracę - podróży służbowych) zawodnicy mają zapewnione bezpłatne wyżywienie i noclegi w całości opłacone przez Spółkę. Wyżywienie obejmuje 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolację). Spółka otrzymuje zbiorcze faktury obejmujące wyżywienie lub noclegi wszystkich zawodników korzystających z nich w trakcie danego wyjazdu, bez podziału na poszczególne osoby. W celu ustalenia wysokości świadczenia z tytułu wyżywienia lub noclegu przypadającego na pojedynczego zawodnika, Spółka dzieli kwotę wyszczególnioną na fakturze przez liczbę zawodników, którzy z zafakturowanego świadczenia skorzystali. Ponadto zawodnikom przysługuje należność pieniężna odpowiadająca 25% diety w myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wydatki z tych tytułów zostały poniesione w celu uzyskania przychodów i nie zostały zaliczone przez zawodników do kosztów uzyskania przychodów. Koszty wyżywienia nie przekraczają limitu 75% diety wynikającego z § 14 ww. rozporządzenia, a koszty noclegu nie przekraczają limitu określonego w § 16 tego rozporządzenia.
2014
7
lut

Istota:
Opodatkowanie wartości bezpłatnego wyżywienia otrzymywanego przez pracowników zatrudnionych na statkach.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym, zapewnia swoim pracownikom zatrudnionym na statkach szkoleniowo-badawczych bezpłatne wyżywienie podczas rejsów. Wyżywienie dla członków załogi jest całodzienne, przygotowywane i wydawane na statku. Mając zatem na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, iż wartość bezpłatnego wyżywienia otrzymanego przez pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2013
28
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyżywienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.