Wyżywienie | Interpretacje podatkowe

Wyżywienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyżywienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zapewnienia dzieciom pobytu oraz wyżywienia w żłobkach, za które Wnioskodawca pobiera opłaty.
Fragment:
Są nimi m.in. pobór opłaty za pobyt dzieci w żłobkach oraz opłat za ich wyżywienie. Z wyżywienia korzystają również opiekunki, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi w żłobku. Przedmiotowe opłaty określane są na podstawie uchwał Rady Miasta. Opłata za wyżywienie jest wyłącznie zwrotem kosztów poniesionych na zakup żywności, tzw. „ wsad do kotła ” (koszt surowców użytych do przygotowania posiłku), żłobki nie mają swobody w ustalaniu wysokości tych opłat oraz nie pobierają ich w celu osiągnięcia zysku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pobieranie przez żłobki opłat za pobyt dzieci oraz opłat za wyżywienie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, pobieranie opłat za pobyt dzieci w żłobkach, opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach oraz opłat za wyżywienie opiekunek, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi w żłobku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2018
22
sty

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 24 ustawy, usług świadczonych przez MOPR i podległe mu komórki organizacyjne, polegających na zapewnieniu pobytu w żłobku samorządowym i zakładowym oraz wyżywienia dzieciom uczęszczającym do żłobka zakładowego i samorządowego
Fragment:
W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom (art. 22 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). W myśl art. 23 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym. Na podstawie art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „ rejestrem ”. Rejestr – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Według art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.
2017
9
paź

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT usług opieki nad dziećmi wykonywanych przez Gminę za pośrednictwem Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3.
– zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia dzieci wykonywanych przez Gminę za pośrednictwem Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3.
Fragment:
Zespół pobiera od rodziców lub prawnych opiekunów opłaty za korzystanie z usług placówek w postaci: opłat stałych za pobyt dziecka w placówce, opłat za wyżywienie. Opłata stała za pobyt dziecka w Gminnym Zespole Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3, ustalona została w wysokości: za pobyt dziecka w Żłobku 250,00 zł miesięcznie, za pobyt dziecka w Klubie 150,00 zł miesięcznie. Za wydłużony czas opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin (w Żłobku) z kolei w wysokości 20 zł. za każdą rozpoczęta godzinę. Ponadto, ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, która wynosi: w Żłobku – 5,00 zł za dzień, w Klubie – 3,00 zł za dzień. Opłata za wyżywienie dzieci jest wyłącznie zwrotem kosztów poniesionych na zakup żywności (koszt tzw. wsadu do kotła). Przygotowywanie i wydawanie posiłków odbywa się na terenie żłobka i dotyczy dzieci uczęszczających do żłobka i klubu dziecięcego. Ponadto, Gmina ... dokonała z dniem 1 stycznia 2017 r. scentralizowania rozliczeń podatku VAT wraz z jednostkami budżetowymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pobieranie przez Gminę opłat za opiekę i wyżywienie w Gminnym Zespole Placówek Opieki nad Dziećmi do lat 3 (Żłobek w ... i Klub Dziecięcy w ...) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2017r.? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2017
8
cze

Istota:
Uznanie czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów A i D za stanowiące po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.
Fragment:
Podsumowując, od momentu podjęcia scentralizowanych rozliczeń VAT czynności związane z wyżywieniem, wykonywane na rzecz podmiotów wskazanych w punktach A i D, tj. na rzecz uczniów i wychowanków Zespołu oraz uczniów innych szkół, stanowiących jednostki budżetowe Gminy, będą stanowiły po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów A i D za stanowiące po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Wniosek w zakresie uznania czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów B i E za stanowiące po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2017 r. nr 3063-ILPP3.4512.35.2017.1.NK. Natomiast kwestia dotycząca uznania czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów C, F i G za stanowiące po stronie Gminy czynności opodatkowane VAT według stawki 8% (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2017 r. nr 3063-ILPP3.4512.36.2017.1.NK.
2017
10
maj

Istota:
Uznanie czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów B i E za stanowiące po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.
Fragment:
Gmina przy tym podkreśla, że w ramach wykonywanych za pośrednictwem Szkoły czynności związanych z wyżywieniem nie jest dokonywana sprzedaż napojów alkoholowych, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych ani też innych towarów w stanie nieprzetworzonym. Gmina powzięła wątpliwość, czy od momentu podjęcia wspólnych z jednostkami budżetowymi oraz zakładami budżetowymi (scentralizowanych) rozliczeń VAT czynności związane z wyżywieniem powinna traktować jako podlegające opodatkowaniu VAT. W szczególności Gmina powzięła wątpliwość, czy czynności związane z wyżywieniem uczniów, wychowanków oraz personelu pedagogicznego poszczególnych szkół, stanowiących jednostki budżetowe Gminy (w tym Zespołu), będą stanowiły po stronie Gminy czynności opodatkowane VAT, w odniesieniu do których zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, natomiast czynności związane z wyżywieniem personelu niepedagogicznego jednostek oświatowych oraz innych podmiotów – czynności opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania. Ponadto w piśmie z dnia 15 marca 2017 r. – stanowiącym uzupełnienie do (...)
2017
10
maj

Istota:
Uznanie czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów C, F i G za stanowiące po stronie Gminy czynności opodatkowane VAT według stawki 8%.
Fragment:
Podsumowując, od momentu podjęcia scentralizowanych rozliczeń VAT czynności związane z wyżywieniem, wykonywane na rzecz podmiotów wskazanych w punktach C, F i G, tj. personelu niepedagogicznego Zespołu, pracowników niepedagogicznych innych szkół, stanowiących jednostki budżetowe Gminy oraz innych podmiotów (w szczególności małżonków nauczycieli), będą stanowiły po stronie Gminy czynności opodatkowane VAT według stawki obniżonej, tj. 8%. Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów C, F i G za stanowiące po stronie Gminy czynności opodatkowane VAT według stawki 8% (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). Wniosek w zakresie uznania czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów A i D za stanowiące po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2017 r. nr 3063-ILPP3.4512.34.2017.1.NK. Natomiast kwestia dotycząca uznania czynności związanych z wyżywieniem wykonywanych na rzecz podmiotów B i E za stanowiące po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2017 r. nr 3063-ILPP3.4512.35.2017.1.NK.
2017
10
maj

Istota:
Czy zwracane Pracownikowi przez Spółkę faktycznie poniesione przez niego wydatki na wyżywienie w czasie Podróży służbowej będą stanowiły dla tego Pracownika przychód w pdof?
Fragment:
Oznacza to, że pracownikowi przysługuje pewna z góry określona kwota jaką otrzymuje na pokrycie wydatków na wyżywienie w czasie podróży służbowej. Pracownik nie jest w żaden sposób rozliczany z faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie. W związku z tym, może zaistnieć sytuacja, w której pracownik wyda na całodzienne wyżywienie kwotę mniejszą niż 30 złotych co w rzeczywistości będzie stanowiło jego dochód. Jednak w myśl updof, nawet ta „ zaoszczędzona ” część diety nie stanowi przychodu podatkowego ponieważ ustawodawca zakłada, że dieta w całości zostanie wydana na wyżywienie w czasie podróży służbowej. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca ma zamiar zrezygnować z wypłacania Pracownikom diet na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie Podróży służbowej. Tym samym, Spółka zrezygnuje z wypłacania Pracownikom ryczałtu na pokrycie wydatków na wyżywienie, na rzecz drugiego sposobu rozliczania zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie Podróży służbowej tj. rozliczania rzeczywiście poniesionych przez Pracownika wydatków. W powyższym przypadku zdaniem Wnioskodawcy, zwracane Pracownikowi faktycznie poniesione wydatki na wyżywienie nie będą stanowiły przychodu podatkowego, nawet jeśli przekroczone zostaną limity diet, określone w Rozporządzeniu, ponieważ zwrócone Pracownikowi kwoty będą stanowiły jedynie kompensatę poniesionych przez niego wydatków na wyżywienie w czasie Podróży służbowej.
2016
24
maj

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania świadczenia Wnioskodawcy obejmującego dostawę produktu do spożycia w lokalu wraz z wykonywaniem Czynności dodatkowych wykonywanych w lokalu Zainteresowanego stanowi usługę złożoną i usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) należało uznać za prawidłowe.Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące rozdzielenia świadczenia obejmującego sprzedaż produktu wymienionego w poz. 7 załącznika do ww. rozporządzenia na dostawę tego produktu i usługę restauracyjną i zastosowania dla tych czynności różnych stawek należało uznać za nieprawidłowe
Fragment:
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania świadczenia Wnioskodawcy obejmującego dostawę produktu do spożycia w lokalu wraz z wykonywaniem Czynności dodatkowych wykonywanych w lokalu Zainteresowanego stanowi usługę złożoną i usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) należało uznać za prawidłowe. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 1 i nr 2 wniosku ORD-IN, jest prawidłowe. Przechodząc do kwestii możliwości wyodrębniania z usługi restauracyjnej (w nomenklaturze przepisów o podatku od towarów i usług usługa ta mieści się w usłudze związanej z wyżywieniem) dostawy towarów i w zależności od produktów, które są przedmiotem tego świadczenia opodatkowania takiej usługi dwoma stawkami podatku VAT, tut. Organ zauważa, że uznanie świadczenia Wnioskodawcy za kompleksową (jednolitą) usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) nie pozwala na opodatkowanie jej odrębnymi stawkami podatku VAT. Działanie Wnioskodawcy polegające na wyodrębnianiu z kompleksowej usługi restauracyjnej (związanej z wyżywieniem) stricte usługi i dostawy towaru w ocenie Organu stałoby w sprzeczności z konstrukcją i ideą takiego właśnie świadczenia kompleksowego jako świadczenia jednorodnego. Jeżeli traktuje się kilka świadczeń jak świadczenie kompleksowe właśnie dlatego, że rozdzielenie ich miałoby charakter sztuczny i nieracjonalny gospodarczo to tym samym dzielenie takiego kompleksowego świadczenia na usługę i dostawę towaru, a dodatkowo opodatkowanie ich różnymi stawkami podatku VAT należy uznać za działanie sztuczne i niecelowe ekonomicznie.
2015
9
sie

Istota:
Minister Finansów stwierdza, że w analizowanych stanach faktycznych i zdarzeniach przyszłych Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich klientów kompleksową (złożoną) usługę związaną z wyżywieniem opodatkowaną jednolitą stawką podatku VAT (8% lub 23 % - jeżeli w wyniku realizacji świadczenia usługi dochodzi do wydania artykułu z poz. 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów) dla której podstawę opodatkowania ustala się w oparciu o cenę sprzedaży usługi pomniejszonej o wartość należnego podatku VAT (8% lub 23 % - gdy w wyniku realizacji świadczenia usługi dochodzi do wydania artykułu z poz. 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów).
Fragment:
Izby Skarbowej są elementami charakterystycznymi dla typowej usługi gastronomicznej (restauracyjnej) przedmiotem wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności będzie faktycznie usługa złożona, charakteryzująca działalność gastronomiczną (restauracyjną) związaną z wyżywieniem, jaką jest serwowanie posiłków na miejscu przy zapewnieniu odpowiedniej ku temu infrastruktury. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, mówiące, że świadczenie obejmujące dostawę produktu do spożycia na miejscu (w lokalu) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych stanowi świadczenie złożone oraz usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem), Dyrektor ww. Izby Skarbowej uznał za prawidłowe. Analizując treść wniosku, przywołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, przepisy rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów oraz przepisy wynikające z załącznika nr 1 do rozporządzenia w zakresie stawki podatku do świadczonej przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi restauracyjnej (związanej z wyżywieniem), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że świadczenie Wnioskodawcy obejmujące dostawę produktu do spożycia na miejscu (w lokalu) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych, stanowiące usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem) jest opodatkowane 8% stawką podatku – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w sytuacji gdy sprzedaż ta sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU ex 56, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.
2015
19
mar

Istota:
Świadcząc w ramach prowadzonej działalności usługi gastronomiczne, w ramach których dokonywana jest sprzedaż towarów, należy stosować dwie stawki podatku VAT: 8% i 23% - tj. preferencyjną stawkę 8% dla usług związanych z wyżywieniem oraz 23% dla sprzedaży usługi, w ramach której następuje dostawa towarów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia
Fragment:
Regulacja ta rozumiana ściśle winna odnosić się do każdego przypadku obrotu tymi towarami (jednym z przypadków obrotu tymi towarami jest ich sprzedaż w ramach usługi związanej z wyżywieniem). Usługi związane z wyżywieniem – gastronomiczne, cateringowe (PKWiU 56) - zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 zał. nr 1 rozporządzenia podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku. Jednak stawka ta nie ma zastosowania do wymienionych w tym przepisie towarów, w przypadku których - gdy serwowane są w ramach usługi związanej z wyżywieniem - stosuje się stawkę podstawową w wysokości 23%. Z cytowanego § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wynika bowiem jednoznacznie wyłączenie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% m.in. do: kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych niegazowanych oraz wód mineralnych, a także innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, realizowanych w ramach usług związanych z wyżywieniem. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi punkty gastronomiczne, w których sprzedaje – w ramach świadczonych usług - produkty żywnościowe. W ofercie Wnioskodawcy znajdują się m.in. dania gotowe (pizze, sałatki, tortille, dania obiadowe i in.), kanapki, desery, zupy i przekąski, napoje zimne, napoje gorące itp., z tym zastrzeżeniem, że niektóre z oferowanych produktów mogą być towarami wymienionymi w poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego (a więc produktami, których sprzedaż powinna być objęta podstawową stawką VAT).
2014
25
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyżywienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.