IBPP4/4512-195/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się produkcją dzwonów. Sprzedaż może następować również do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej, czyli Wnioskodawca dokonuje eksportu.

Pracownia Ludwisarska Wnioskodawcy zajmuje się głównie odlewaniem dzwonów, ale również ich naprawą. Proces tworzenia dzwonów od blisko 200 lat nie uległ zmianie, w dalszym ciągu jest to dzieło tworzone rękami człowieka bez użycia nowoczesnych maszyn. Z wyjątkiem procesu wizualizacji, gdzie przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych możemy stworzyć" komputerowy obraz dzwonu.

Cały proces możemy podzielić na kilka etapów:

 1. Przygotowanie projektu oraz jego wizualizacji.
 2. Stworzenie formy dzwonu.
 3. Odlew.
 4. Wykończenie dzwonu.
 5. Strojenie dzwonu - uzyskanie odpowiedniej barwy dźwięku.

Przygotowanie projektu oraz wizualizacji dzwonu - zazwyczaj zajmuje kilka tygodni. Na tym etapie dokonuje się wyboru wielkości dzwonu lub zestawienia kilku dzwonów, tak by dopasować je do potrzeb zamawiającego oraz wymagań architektonicznych związanych z budową nowej wieży kościelnej lub przystosowania starej. Wiele czasu pochłania przygotowanie wizualizacji dzwonu. Zazwyczaj zamawiający (głównie parafie, ale również osoby indywidualne -fundatorzy) wprowadza wiele poprawek, by ostateczny obraz dzwonu sprostał jego wymaganiom.

Stworzenie formy dzwonu - jest jednym z najdłuższych etapów. Tutaj wiele zależy od wielkości dzwonu oraz jego wyglądu. Przygotowanie formy dla dzwonu o wadze 500 kg zajmuje ponad dwa miesiące, jeśli dzwon ma być ubrany w wiele ozdobnych ornamentów to proces ten dodatkowo się wydłuża o czas potrzebny dla rzeźbiarza na ich przygotowanie. Przygotowanie formy dla dzwonu o wadze 10 ton to już proces obliczony na 8 miesięcy. Forma wykonana jest z gliny, po jej przygotowaniu musi ona dokładnie wyschnąć, jest to naturalny proces suszenia. Zależy on w dużej mierze od warunków atmosferycznych i nie można go przyśpieszyć.

Odlew - sam proces odlewu zajmuje kilka minut. Przygotowana forma dzwonu jest zakopywana w dole odlewniczym przed piecem. Do niej zostają doprowadzone specjalne rynienki pozwalające na wlanie ciekłego materiału do jej wnętrza. Dzwon stygnie w ziemi od kilku dni do kilku tygodniu, w zależności od jego wagi. Czas, który mija do jego wykopania wynosi, np. przy dzwonie o wadze 500 kg, ok. 1 tygodnia.

Wykończenie - proces wykańczania dzwonów, nawet przy małych dzwonach o wadze kilkuset kilogramów trwa około 3-4 tygodni. Dzwon w tym czasie jest czyszczony, a jego powierzchnia odpowiednio szlifowana. Tutaj, tak jak przy ubieraniu formy wiele zależy od skomplikowania ornamentów dzwonu - im bardziej szczegółowe, tym więcej czasu trzeba poświęcić na ich precyzyjne obrobienie. Na odpowiednie przygotowanie dzwonu o wadze 500 kg potrzeba ok. 1 miesiąca.

Strojenie - jeśli dzwon na etapie wykańczania został dobrze wyszlifowany zajmuje to kilka godzin. Podczas tego procesu wnętrze dzwonu zostaje jeszcze w razie konieczności dodatkowo szlifowane w konkretnych miejscach tak, aby podczas pracy dzwon wydawał z siebie odpowiedni dźwięk i brzmiał długo. Po strojeniu badanie dźwięku dzwonu przeprowadza wykwalifikowany kampanolog. Jeśli zamawiany jest zestaw kilku dzwonów, które mają razem grać, proces strojenia może trwać znacznie dłużej.

Zamówienie, które otrzymaliśmy, dotyczy przygotowania zestawu ponad 60 dzwonów typu Carillion o łącznej wadze 26 ton, są to specjalne dzwony grające razem w zestawie, tworzą one jeden instrument muzyczny. Dodatkowo zamówienie obejmuje 4 dzwony o łącznej wadze 21 ton oraz jeden dzwon o wadze 50 ton. Proces odlania i przygotowania dzwonów Wnioskodawca obliczył na 3 lata. W tym czasie otrzyma cztery zaliczki na materiał i koszty, a następnie przy wysyłce wystawi fakturę końcową. Wnioskodawca współpracuje z ... i ... (... S.A) przy przygotowaniu odlewu największego dzwonu (50 ton), którego sam czas potrzebny na przygotowanie formy szacujemy na 2 lata. Jest to nie tylko największy dzwon w zamówieniu, które realizuje, ale również po jego wykonaniu będzie to największy dzwon na świecie. Zamówione dzwony będą wysyłane wszystkie razem do Ameryki Południowej - transport jednorazowo każdego dzwonu byłby nieopłacalny ekonomicznie, dodatkowo dzwony typu Carillion montuje się wszystkie naraz i odpowiednio stroi już na miejscu gdyż mają one razem wygrywać zadaną melodię.

Szczegółowy harmonogram prac - przygotowanie projektu dzwonów, zatwierdzenie ich przez zamawiającego, tworzenie dzwonów i ich wysyłka, oraz harmonogram płatności zaliczek jest zawarty w umowie, która została podpisana z kontrahentem.

Wnioskodawca przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym wykaże eksport towarów będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Unii Europejskiej.

Ponadto w piśmie z 21 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że umowa zawarta w dniu 15 stycznia 2015 r. pomiędzy Wnioskodawcą a ... została sporządzona w języku portugalskim, a następnie przetłumaczona na język polski przez tłumacza biegłego. Umowa ta przewiduje wysyłkę dzwonów w listopadzie 2017 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z długim czasem produkcji i specyfiką opisanego zamówienia Wnioskodawca może stosować zapis art. 41 ust. 9b w powiązaniu z ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług i do zaliczki otrzymanej od kontrahenta stosować stawkę podatku 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W myśl art. 41 ust. 9b może stosować stawkę podatku 0% w stosunku do otrzymanej części zapłaty, gdyż jest ona uzasadniona specyfiką danego zamówienia - długim procesem realizacji. Dodatkowo warunki realizacji zamówienia zostały określone w umowie zawartej z kontrahentem, a eksport towarów z pewnością nastąpi i będzie udokumentowany zgodnie z wymogami ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do treści art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Zgodnie natomiast z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Ponadto stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy, dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Natomiast, na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania zaliczki zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

Wyjątkiem od powyższego jest norma wynikająca z art. 41 ust. 9b ustawy, która przewiduje możliwość przedłużenia okresu zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do otrzymanych zaliczek. Mianowicie w sytuacji gdy wywóz towarów następuje w okresie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania zaliczki, a jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów, brak jest konieczności korekty deklaracji w której wykazano zaliczkę ze stawką w wysokości 0% aż do momentu złożenia deklaracji podatkowej za okres w którym nastąpi wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że o możliwości zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy decydować będą każdorazowo obiektywne przesłanki. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy) zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

Zgodnie z opisem sprawy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, który zajmuje się produkcją dzwonów. Ich sprzedaż może następować również do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej. Wnioskodawca otrzymał zamówienie dotyczące przygotowania zestawu ponad 60 dzwonów typu Carillion o łącznej wadze 26 ton. Dodatkowo zamówienie obejmuje 4 dzwony o łącznej wadze 21 ton oraz jeden dzwon o wadze 50 ton. Proces odlania i przygotowania dzwonów wynosi ok. 3 lata. Wnioskodawca otrzyma cztery zaliczki na materiał i koszty. Wnioskodawca współpracuje z ... i ... (... S.A) przy przygotowaniu odlewu największego dzwonu (50 ton), którego sam czas potrzebny na przygotowanie formy to 2 lata. Zamówione dzwony będą wysyłane wszystkie razem do Ameryki Południowej - transport jednorazowo każdego dzwonu byłby nieopłacalny ekonomicznie, dodatkowo dzwony typu Carillion montuje się wszystkie naraz i odpowiednio stroi już na miejscu gdyż mają one razem wygrywać zadaną melodię. Szczegółowy harmonogram prac - przygotowanie projektu dzwonów, zatwierdzenie ich przez zamawiającego, tworzenie dzwonów i ich wysyłka, oraz harmonogram płatności zaliczek jest zawarty w umowie, która została podpisana z kontrahentem. Umowa z 15 stycznia 2015 r. dotycząca realizacji zamówienia (wykonanie dzwonów) przewiduje wysyłkę dzwonów w listopadzie 2017 r. Wnioskodawca przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym wykaże eksport towarów będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że, gdy wywóz towarów, na poczet którego Wnioskodawca otrzyma zaliczki nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy, ale – na co wskazują okoliczności sprawy – uzasadnione to będzie specyfiką realizacji dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określony jest termin wywozu towarów, zastosowanie ma norma art. 41 ust. 9b ustawy.

Wnioskodawca wskazał także, że będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0 % dla otrzymanych zaliczek z tytułu eksportu towarów, ponieważ będzie spełniał wszystkie warunki wynikające z powołanych przepisów ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.