Wywóz towarów | Interpretacje podatkowe

Wywóz towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywóz towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie transakcji opisanej we wniosku jako eksport towaru
Fragment:
Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca nie uzyska w terminach określonych w art. 41 ust. 6 lub 7 ustawy o VAT dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza granice UE, to Wnioskodawca winien rozpoznać przedmiotową dostawę w deklaracji podatkowej ze stawką właściwą jako dostawa krajowa. Dopiero po uzyskaniu ww. dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza granice UE Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji i wykazać dostawę ze stawką 0% za okres, w którym otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza granice UE. Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacji, gdy pomiędzy dniem przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na klienta a dniem, kiedy rozpocznie się transport towarów poza granice Polski minie jakiś czas (od kilku dni do kilku miesięcy), w którym Wnioskodawca magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta, Wnioskodawca ma prawo do korekty (którą należy dokonać za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana) wykazanej pierwotnie sprzedaży krajowej (podatku krajowego) na rzecz stawki 0% z tytułu udokumentowanego wywozu towaru w ramach eksportu, pod warunkiem, że wywóz ten jest bezpośrednią konsekwencją nabycia towaru z tytułu dostawy, która to właśnie umożliwia nabywcy swobodne nim zadysponowanie. Należy (...)
2016
17
gru

Istota:
Zaklasyfikowanie transakcji jako eksport pośredni, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT oraz prawo do zaewidencjonowania tej sprzedaży ze stawką 0%.
Fragment:
Według art. 2 pkt 8 ustawy – przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożon - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej – stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. Aby uznać daną czynność za eksport towarów muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni), wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
2016
1
sty

Istota:
Prawo do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Fragment:
Co do zasady, polega ona na wywozie towarów z terytorium kraju (Polski), w wykonaniu czynności określonych w art. 7, czyli dostawy towarów, na terytorium innego państwa członkowskiego, w określonych w ustawie warunkach. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, przy spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, podlega opodatkowaniu według stawki 0% (tzw. wspólnotowe zwolnienie z prawem do odliczenia), co z jednej strony powoduje, że transakcja wywozu towaru z Polski do innego kraju członkowskiego nie jest obciążana podatkiem, a jednocześnie dostawcy pozwala na odzyskanie podatku uiszczonego przy nabyciu tego towaru, co zapewnia realizację zasady neutralności podatku od towarów i usług. Zasada ta obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy w wyniku tej transakcji (wywozu) obowiązek naliczenia podatku ciąży na nabywcy towaru (w innym państwie członkowskim), w wyniku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT) na terenie jego kraju (zasada opodatkowania w kraju przeznaczenia, konsumpcji). NSA stwierdził, że samo brzmienie art. 42 ust. 3 i 4 ustawy wskazuje na podstawowy katalog dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostawę na terytorium innego państwa członkowskiego, który może być uzupełniony dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy.
2015
4
wrz

Istota:
Zastosowanie stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki
Fragment:
Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy). Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania zaliczki zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.
2015
3
wrz

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokosci 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gromadzona i przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej oraz wykorzystanie dokumentów w formie elektronicznej dla celów dowodowych
Fragment:
Jak wynika z powołanych wyżej uregulowań, prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski i dostarczenia ich do nabywcy w innym kraju UE. Istotą przywołanych przepisów jest przede wszystkim zobowiązanie podatnika do udowodnienia, że towary będące przedmiotem dostawy rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze skutki podatkowe, niż w przypadku dostaw krajowych. Trzeba przy tym zauważyć, że przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przechowywanemu w formie elektronicznej. Dokument ten powinien jednak jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Jeżeli zatem, Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, tj. potwierdzających wywóz towarów z terytorium Polski oraz ich odbiór w innym państwie członkowskim, które będą gromadzone i przechowywane przez Spółkę w formie elektronicznej, bez jednoczesnego przechowywania ich w formie papierowej, dokumenty te będą dowodami dostawy w rozumieniu powołanych przepisów ustawy.
2015
17
maj

Istota:
Rozliczenie transakcji dostawy towaru na rzecz podmiotu z terytorium Rosji
Fragment:
Z definicji eksportu wynika, że wystąpienie eksportu towarów uzależnione jest od kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: dokonania dostawy towarów, wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej oraz otrzymania potwierdzenia wywozu towarów (wystawionego przez właściwy urząd celny). Przepisy Ustawy o VAT nie uzależniają zatem zaklasyfikowania danej transakcji jako eksportu towarów od momentu, w którym towar zostanie wywieziony poza granice Unii Europejskiej. Zdaniem Wnioskodawcy, może on więc być wywieziony w dowolnym momencie, tj. równocześnie lub tuż po dostawie danego towaru albo też w okresie późniejszym (nawet po kilku latach). Do eksportu towarów dochodzi bowiem zawsze wtedy, gdy spełnione są wszystkie powyższe okoliczności (niezależnie od momentu wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej). Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 lutego 2011 r. - wydanym na gruncie podobnego stanu faktycznego (wywóz towarów nastąpił po 2 latach) - zauważył, że „ ...z eksportem towarów mamy do czynienia w momencie spełnienia wszystkich wspomnianych wyżej przesłanek, ” (sygn. akt I SA/Wr 1495/10). Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że pogląd, zgodnie z którym w eksporcie towarów wywóz towarów może nastąpić również po upływie pewnego okresu czasu (nawet kilkuletniego), jest aprobowany w doktrynie prawa oraz orzecznictwie sądów administracyjnych.
2014
2
gru

Istota:
Dokumentowanie wywozu towarów poza obszar UE
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Z przytoczonych przepisów wynika zatem uwarunkowanie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% przy eksporcie od potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Jak wskazuje powyższy przepis, aby podatnik miał prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0% do eksportu towarów, przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, musi posiadać dokument, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Dokument, jakim Wnioskodawczyni powinna posłużyć się dla wykazania dokonania eksportu, ma tę okoliczność jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać. Zatem Wnioskodawczyni w swojej dokumentacji powinna posiadać dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawczyni wskazała, że na potwierdzenie transakcji wywozu towaru otrzymuje dokument CMR, deklarację celną zatytułowaną "UITWOERGELEIDOKUMENT-EUROPESE GEMEENSHAP" oraz Wnioskodawczyni posiada dokument WZ i fakturę.
2014
27
lis

Istota:
Prawo do zastosowania stawki 0% dla czynności eksportu towarów w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty
Fragment:
Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy). Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania zaliczki zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.
2014
17
wrz

Istota:
Określenie dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 41 ust. 6 ustawy
Fragment:
Ad. 2 Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie pytania nr 2: W przypadku procedury awaryjnej w Systemie Delta, deklaracja eksportowa w formie papierowej, opatrzona oryginalną pieczęcią urzędu celnego wyjścia, stanowi dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 41 ust. 6 Ustawy o VAT Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w sprawie pytania nr 2: Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku procedury awaryjnej w Systemie Delta, deklaracja eksportowa w formie papierowej, opatrzona oryginalną pieczęcią urzędu celnego wyjścia stanowi dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 41 ust. 6 Ustawy o VAT. Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w sprawie pytania 1 znajduje zastosowanie także w przypadku procedury awaryjnej w Systemie Delta. Podobnie, jak w sytuacji, której dotyczy pytanie 1, dochodzi bowiem do eksportu towarów przez Spółkę, w rozumieniu Ustawy o VAT, ponieważ: następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; następuje wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przez Spółkę lub na jej rzecz lub przez samego nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej lub na jego rzecz; wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzany przez właściwy urząd celny określony w przepisach celnych - z uwagi na fakt, iż stosowana jest procedura awaryjna, urząd celny wyjścia potwierdza wywóz oryginalną pieczęcią na papierowej deklaracji eksportowej przedstawionej przez kierowcę wywożącego towary poza terytorium Unii Europejskiej.
2014
24
lip

Istota:
Uznanie dokonanych dostaw towarów za dostawy o charakterze eksportowym, do których można zastosować stawkę 0% oraz stosownego skorygowania faktur dokumentujących te dostawy.
Fragment:
W przypadku eksportu pośredniego zdefiniowanego w art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy, w ramach którego wywozu towarów dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju (albo dokonywany jest na jego rzecz), zgłoszenie towarów do procedury celnej dokonane jest przez nabywcę. W zgłoszeniu celnym jako nadawca/eksporter wskazany jest wówczas nabywca towaru, mający siedzibę poza terytorium kraju. Potwierdzenie dokonania wywozu towarów otrzymuje w tym przypadku zgłaszający, którym co do zasady jest nabywca zagraniczny. Zatem w przypadku obydwu rodzajów eksportu do zastosowania stawki 0% konieczne jest spełnienie określonych warunków o charakterze formalnym. Ich spełnienie ma gwarantować, że faktycznie nastąpił wywóz towarów i że bez ich powrotnego przywozu nie będą one przedmiotem dostawy na terytorium kraju, która poprzez zastosowanie stawki 0% byłaby faktycznie nieopodatkowana. Ustawa wprowadza dla obu tych rodzajów eksportu różne warunki formalne, których dopełnienie jest warunkiem zastosowania stawki 0%. Jest to spowodowane różnym ich charakterem, a w szczególności tym, że w każdym przypadku inny podmiot dokonuje wywozu towaru. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę cel uruchomienia Systemu Kontroli Eksportu (ECS). System ten pozwala na elektroniczną obsługę zgłoszenia wywozowego przesyłanego przez zgłaszającego/eksportera, zarówno w urzędzie celnym wywozu, jak też w urzędzie celnym wyprowadzenia i opiera się na obiegu komunikatów elektronicznych pomiędzy urzędami celnymi a podmiotami dokonującymi zgłoszeń celnych.
2014
4
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.