Wywóz | Interpretacje podatkowe

Wywóz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywóz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji w Polsce dla celów VAT
Fragment:
(...) wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej – stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. Aby uznać daną czynność za eksport towarów muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni), wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji w Polsce dla celów VAT
Fragment:
(...) wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej – stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. Aby uznać daną czynność za eksport towarów muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni), wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
2017
10
maj

Istota:
Zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu dostawy towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
Fragment:
Ich spełnienie ma gwarantować, że faktycznie nastąpił wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów uzależnione jest od posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Procedurę celną wywozu towarów reguluje art. 161 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE.L.92.302. 1;dalej jako: WKC). Zgodnie z ust. 1 tegoż przepisu, procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Wspólnoty (...). W myśl ust. 5 ww. artykułu, zgłoszenie do wywozu musi zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca, gdzie osoba dokonująca wywozu ma swoją siedzibę lub gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego. Wyjątki od tej zasady określane są zgodnie z procedura Komitetu. Wyjątki te przewidują przepisy Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. WE L 253, str. 1 ze zm.; Dz. U. (...)
2016
15
mar

Istota:
Uznanie świadectwa weterynaryjnego wpisanego do komunikatu IE-599 za dokument potwierdzający tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy
Fragment:
Przepis ust. 7 art. 41 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu. Warunkiem zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT jest posiadanie stosownych dokumentów spełniających warunki określone w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Dokumentami, które potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej dla celów podatku od towarów i usług są co do zasady dokumenty wydawane podatnikom przez właściwe urzędy celne na podstawie przepisów prawa celnego. Komunikat IE-599 podpisany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych jest dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Komunikat IE-599 jest wysyłany do zgłaszającego przez urząd celny wywozu. W przypadku eksportu pośredniego zdefiniowanego w art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy, w którym wywozu towarów dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju, zgłoszenie towarów do procedury celnej dokonane jest przez nabywcę. W zgłoszeniu celnym jako nadawca/eksporter wskazany jest wówczas nabywca towaru, mający siedzibę poza terytorium kraju. Potwierdzenie dokonania wywozu towarów otrzymuje w tym przypadku zgłaszający, którym co do zasady jest nabywca zagraniczny.
2015
19
lis

Istota:
Uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa trzeciego za eksport towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%
Fragment:
(...) wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, rozpocznie się poprzez zgłoszenie do wywozu złożone w urzędzie celnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Spółka pragnie podkreślić, iż w przypadku będącym przedmiotem wniosku wywóz towarów był realizowany w sposób ciągły. Czynność ta nie została przerwana np. w celu czasowego przechowania, lecz towar został bezpośrednio załadowany na statek i wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. Mając na uwadze przywołana powyżej uchwałę NSA, już w oparciu o brzmienie przepisów ustawy o VAT przed 1 kwietnia 2013 r wywóz realizowany w ten sposób powinien być traktowany jako eksport towarów. Tym bardziej, w oparciu o aktualne brzmienie ustawy o VAT należy stwierdzić, że tak realizowany wywóz towarów powinien być uznany za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. Reasumując, w opinii Spółki w świetle wskazanych wyżej argumentów, w sytuacji gdy wywóz towarów poza granie Unii Europejskiej odbył się w ten sposób, że towar został wysłany transportem drogowym do portu w Holandii, tam została zapoczątkowana i zakończona procedurą wywozu (...)
2015
17
wrz

Istota:
Skoro w systemie ECS potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej odbywa się za pomocą elektronicznego komunikatu IE-599, podpisywanego przez ten system przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych (który to komunikat dokumentuje czynność łatwą do zweryfikowania przez organy celne), to jego kopią może być każdy rodzaj dokumentu, który wiernie odzwierciedla treść oryginału. Może to być zatem – jak to ma miejsce w przypadku Spółki - „papierowy wydruk otrzymanego drogą elektroniczną komunikatu IE-599 bez potwierdzenia pieczęcią Urzędu Celnego”. Na jego podstawie Spółka jest uprawniona do zastosowania na fakturach wystawionych na rzecz nabywcy z kraju UE, gdzie odbiorcą jest podmiot spoza obszaru UE, stawki VAT w wysokości 0% na podstawie i na warunkach określonych w art. 41 ust. 11 ustawy.
Fragment:
Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Tym samym, Wnioskodawca powinien posiadać w swojej dokumentacji wiarygodny dowód, potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przy czym wystarczającym jest, że Spółka otrzyma od nabywcy towaru, który wywozi go poza UE, dokument potwierdzający wywóz w formie elektronicznej, bez konieczności jego wydruku czy potwierdzenia przez urząd celny. Jak wskazano wyżej, opisana we wniosku transakcja spełnia definicję eksportu pośredniego, dla którego udokumentowania wystarczy posiadanie przez Spółkę dokumentu celnego w wersji elektronicznej (w tym przypadku komunikatu IE 599), z którego wynika tożsamość towaru sprzedawanego kontrahentowi z UE z towarem wywożonym poza terytorium UE. Na podstawie takich dokumentów Wnioskodawca może jednoznacznie wskazać, że towar będący przedmiotem dostawy jest tym samym towarem, który jest wywożony w procedurze eksportu przez kontrahenta z UE poza terytorium UE. Warunek wywozu - w celu zastosowania 0% stawki VAT – jest spełniony, jeżeli Wnioskodawca posiada dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.
2015
16
lip

Istota:
Opodatkowanie otrzymanych zaliczek stawką 0% w związku z wywozem poza terytorium Unii Europejskiej agregatów sprężających
Fragment:
Po analizie przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że możliwe jest zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki, pod warunkiem że wywóz towarów, co do zasady, nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzyma taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeżeli Wnioskodawca otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Natomiast w sytuacji, gdy wywóz nastąpi w terminie późniejszym, ale – na co wskazują okoliczności sprawy – uzasadnione to będzie specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których zawarty będzie termin wywozu towarów, zastosowanie znajdzie norma art. 41 ust. 9b ustawy. W tej sytuacji Wnioskodawca winien posiadać wskazywany we wniosku dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wywóz towarów (zgodnie z warunkami dostawy) – art. 41 ust. 9b w powiązaniu z art. 41 ust. 9a oraz art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy.
2014
18
lis

Istota:
Określenie dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 41 ust. 6 ustawy
Fragment:
Dowody wywozu, o których mowa powyżej (tj. deklaracja eksportowa oznaczona statusem „ ECS Sortie ” / „ ESO ECS Sortie ”) są powszechnie akceptowane przez francuskie organy podatkowe jako wystarczające dowody wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej (podobnie, jak wiadomości IE599 są akceptowane przez polskie organy podatkowe). Z dotychczasowej praktyki francuskich organów podatkowych wynika, że powyższe dowody wywozu stanowią rzetelne potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Warto wskazać, że w uzasadnieniu do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. Nr 35 ze zm.), Minister Finansów sam wskazał, iż znowelizowany art. 41 ust. 6a Ustawy o VAT ma na celu umożliwić podatnikom dokumentowanie eksportu za pomocą dowodów uznawanych w innych niż Polska państwach, w których towary są obejmowane procedurą wywozu (...) Z uwagi na to, iż w zależności od państwa, w którym nastąpi objęcie procedurą wywozu, mogą występować różne dokumenty, zaproponowany został katalog otwarty dokumentów, które mogą potwierdzać wywóz towarów poza UE. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, deklaracja eksportowa w formie elektronicznej, której organ celny nadal w Systemie Delta status .„ ECS Sortie ” lub „ ESO ECS Sortie ”, stanowi dla Spółki dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 41 ust. 6 Ustawy o VAT.
2014
23
lip

Istota:
Czy Spółdzielnia prawidłowo dolicza do opłaty za wywóz śmieci dla lokali użytkowych stawkę VAT 8% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 41 ust. 2 załącznik nr 3 pozycja 144.
Fragment:
Wobec powyższego świadczenia dodatkowe, w tym opłata za wywóz śmieci, stanowią podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym są one opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych przez Spółdzielnię usług zaspokajania potrzeb lokalowych. Świadczenia te są nierozerwalnie związane z usługą jaką Spółdzielnia świadczy na rzecz podmiotów korzystających na podstawie ww. tytułów z jej zasobów lokalowych, jako konieczne do korzystania z lokalu, mające w stosunku do niej charakter poboczny. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie bez względu na to, czy opłaty pobierane przez Spółdzielnię za wywóz odpadów komunalnych, stanowią odrębny element rozliczeń z danym użytkownikiem lokalu, są one należnością wynikającą ze świadczenia usługi związanej z korzystaniem z lokalu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego (tak jak opłata za czynności spółdzielni pobierana na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zauważyć w tym miejscu należy, że w przypadku opłat z tytułu wywozu śmieci (...)
2014
5
cze

Istota:
1. Czy Spółka postępuje prawidłowo, przenosząc koszty nabycia mediów i podatku w zakresie wywozu nieczystości na najemców i dzierżawców za pomocą refaktur ze stawką zw. właściwą dla usługi głównej, tj. „ZW VAT” lub 23% jako elementy stałe: czynsz oraz jako elementy zmienne: prąd, woda ścieki, wywóz nieczystości, energia cieplna (bez doliczania marży)?
2. Czy w sytuacji gdyby Spółka doliczyła do zużytych mediów swoją marżę sposób opodatkowania VAT by się zmienił?
Fragment:
Jedna faktura za dzierżawę pomieszczeń i kilka za pozostałe usługi np. woda, prąd, ciepło wg zużycia, wywóz nieczystości. Faktury te wystawiane są bez doliczania marży. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka postępuje prawidłowo, przenosząc koszty nabycia mediów i podatku w zakresie wywozu nieczystości na najemców i dzierżawców za pomocą refaktur ze stawką zw. właściwą dla usługi głównej, tj. „ ZW VAT ” lub 23% jako elementy stałe: czynsz oraz jako elementy zmienne: prąd, woda ścieki, wywóz nieczystości, energia cieplna (bez doliczania marży)... Czy w sytuacji gdyby Spółka doliczyła do zużytych mediów swoją marżę sposób opodatkowania VAT by się zmienił... Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie zużytych mediów oraz wywóz nieczystości należy opodatkować tak jak usługę główną, tj.: najem mieszkań stały element – stawka „ ZW VAT ” zmienny element – media: woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości – „ ZW VAT ” najem pomieszczeń użytkowych stały element – 23% VAT, zmienny element – media, woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości – 23% VAT. W ocenie Spółki doliczenia marży do zużytych mediów nie ma znaczenia dla opodatkowania tych usług.
2014
24
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wywóz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.