ILPB2/415-1126/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.
ILPB2/415-1126/14-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż nieruchomości
 2. wywłaszczenie
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (data wpływu: 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2010 r.,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 1983 r.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także jako: „Podatnik”) jest spadkobiercą J.B. – zmarłego 10 stycznia 1983 r. i T.B. – zmarłej 1 czerwca 2010 r. w A. Postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku z 25 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po J.B. – zmarłym 10 stycznia 1983 r., na podstawie ustawy nabyły: żona T.B. – w 1/4 części oraz córki: M.K., E.M., S.S. i A.P. – każda z nich w 3/16 części, zaś spadek po T.B. zmarłej 1 czerwca 2010 r., na podstawie ustawy nabyły córki: M.K., E.M., S.S. i A.P. po 1/4 części. Postanowienie to stało się prawomocne 6 stycznia 2011 r. Podatek od spadku po J.B. został uiszczony. W skład spadku po J.B. wchodzi nieruchomość o powierzchni 0,1789 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

W związku z realizacją celu publicznego, tj. modernizacją linii kolejowej, Miasto A. zamierza wykonać nawrotkę na terenie stanowiącym część nieruchomości spadkowej.

W związku z tym na koszt Miasta został dokonany administracyjny podział działki, w taki sposób, że część działki przeznaczona na planowaną inwestycję (wykonanie nawrotki) stanowi obecnie działkę geodezyjną o nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha.

Na zlecenie Miasta A. został wykonany operat szacunkowy w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej działkę 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha – w celu wykupu przez Gminę A. tej działki i wykonania nawrotki w związku z modernizacją linii kolejowej.

Taki cel został wskazany w uchwale Rady Miejskiej A. z dnia 4 września 2014 r., gdzie podkreślono, że działka ma zostać nabyta w celu wykonania zatoki do zawracania i parkingu przy skrzyżowaniu.

Następnie, na podstawie operatu szacunkowego strony (spadkobierczynie: M.K., S.S., E.M. i A.P. – z jednej strony i Burmistrz Miasta A. – z drugiej strony) podjęły rokowania, w wyniku których została ustalona cena sprzedaży działki nr 2594/2 o powierzchni 0,0759 ha za kwotę 115 000 zł.

W protokole rokowań z 1 października 2014 r. w sprawie kupna nieruchomości wskazano, że działka gruntu, jest zbywana na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości. Konieczność uiszczenia podatku pozostawałaby w sprzeczności nie tylko z literalnym brzemieniem powołanego artykułu, ale i z jego istotą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w części dotyczącej zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2010 r.,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 1983 r.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie natomiast z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany nabył udziały w nieruchomości na podstawie spadkobrania po J.B. – zmarłym 10 stycznia 1983 r. oraz T.B. – zmarłej 1 czerwca 2010 r. Dnia 25 grudnia 2010 r. wydane zostało postanowienie sądu rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku. Wnioskodawca rozważa skutki podatkowe zbycia przedmiotowej nieruchomości przed 31 grudnia 2015 r.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy – Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r.; Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 ww. Kodeksu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 Kodeksu cywilnego).

Z kolei stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

Przenosząc powyższe uregulowania Kodeksu cywilnego na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nabył udziały w nieruchomości w datach śmierci spadkodawców, tj. w 1983 r. i w 2010 r.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że planowana na 2015 r. sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę w 1983 r. udziału w przedmiotowej nieruchomości nie będzie w ogóle stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu wskazanego w tym przepisie, który należy liczyć od daty nabycia tego udziału.

W konsekwencji, skoro – w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w 1983 r. – w ogóle nie wystąpi przychód to tym samym brak jest podstaw do zastosowania wnioskowanego przez Podatnika zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego – w odniesieniu do zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 1983 r. należało uznać na nieprawidłowe, gdyż brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu planowanej sprzedaży udziałów w przedmiotowej nieruchomości Zainteresowany błędnie wywiódł z zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co się zaś tyczy możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do udziału w nieruchomości – nabytego w drodze spadkobrania w 2010 r. – stwierdzić należy, co następuje.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Po myśli art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Do kosztów odpłatnego zbycia, pomniejszających wartość nieruchomości wyrażoną w cenie określonej w umowie, zaliczyć można wydatki, które są niezbędne, aby transakcja zbycia doszła do skutku.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Aby zatem skorzystać z ww. zwolnienia nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość zostanie wywłaszczona na cele publiczne. Z analizy tego przepisu wynika bowiem, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
 • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

W sytuacji, gdy spełniony zostanie tylko jeden z ww. warunków albo nie zostanie spełniony żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Dodatkowo należy podkreślić, że z treści cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy wynika, że odpłatne zbycie nieruchomości musi nastąpić na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Jak wskazano powyżej, Zainteresowany nabył przedmiotowy udział w nieruchomości w drodze spadkobrania w 2010 r., tj. nieodpłatnie. Zatem w realiach analizowanej sprawy nie wystąpi sytuacja, w której cena nabycia udziału w nieruchomości będzie niższa niż 50% ceny zbycia. Oznacza to, że nie jest spełniony warunek wyłączający możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zauważyć należy, że zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z dnia 2 kwietnia 2014 r.; Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi są: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Celami publicznymi są również wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie (art. 6 pkt 1a ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 112 ust. 1 ww. ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ww. ustawy, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112. ust. 3 ww. ustawy). Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna. (art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W myśl art. 114 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku wywłaszczania nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze.

Jak wynika z powyższego, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo dla których wydano decyzję o istnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego.

Z analizy sprawy wynika, że działka, o której mowa we wniosku, ma zostać nabyta przez Gminę A. w celu wykonania zatoki do zawracania i parkingu przy skrzyżowaniu. Powyższa inwestycja ma związek z realizacją celu publicznego – modernizacją linii kolejowej.

Między Burmistrzem Miasta A. a m.in. Wnioskodawcą podjęto rokowania, w wyniku których została ustalona cena sprzedaży działki nr 2594/2 o powierzchni 0,0759 ha za kwotę 115 000 zł. W protokole rokowań wskazano, że nieruchomość zostanie zbyta na cel uzasadniający wywłaszczenie.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że kwota którą otrzyma Wnioskodawca z tytułu sprzedaży nieruchomości przed 31 grudnia 2015 r. na cel uzasadniający wywłaszczenie, tj. na modernizację linii kolejowej i wykonanie nawrotki – w części nabytej w drodze spadkobrania w 2010 r. – stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, po myśli art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy – w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży ww. nieruchomości stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami – kwota uzyskana ze sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku.

W konsekwencji, stwierdzić należy, że stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego – w części dotyczącej zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2010 r. – należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez Wnioskodawcę – jedną ze stron planowanej transakcji zbycia nieruchomości, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych stron tej transakcji, tj. pozostałych współwłaścicieli przedmiotowego gruntu, jak również dla Gminy A. – która ma wystąpić w roli nabywcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.