ZF/415-48/06/ASZU | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka jest różnica w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a opodatkowaniem samego wywłaszczenia?

ZF/415-48/06/ASZU

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. sprzedaż nieruchomości
  2. wywłaszczenie nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Z przedstawionego przez Podatniczkę stanu faktycznego wynika, że dnia 17 grudnia 2001 r. dokonała ona zakupu działki. Uskuteczniając zakup podatniczka wiedziała, że przedmiotowy obszar przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycję o charakterze publicznym, polegającą na budowie drogi i, że planowana inwestycje zostanie zrealizowana. Wnioskująca obecnie wynajmuje przedmiotową nieruchomość i czerpie z tego tytułu korzyści.

Podatniczka zwraca się z zapytaniem o różnice w opodatkowania w przypadku sprzedaży wymienionej nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a opodatkowaniem samego wywłaszczenia.

Zdaniem wnioskującej w przypadku sprzedaży wymienionej nieruchomości będzie ona zobligowana, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt. 8 i art 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176) do odprowadzenia podatku we wskazanej w przepisie wysokości, podczas gdy w wypadku wywłaszczenia będzie zwolniona z obowiązku podatkowego.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności przedmiotowej opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest w szczególności odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Za przychód ten zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się przychody w wysokości ceny określonej w umowie sprzedaży, pomniejszone o koszty odpłatnego zbycia. Dodatkowo na uwagę zasługuje art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że przychodów określonych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 nie łączy się z przychodami z innych źródeł, a podatek ustala się w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w dniu 17 grudnia 2001 r. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w wymienionym już art. 10 ust.1 pkt 8, oraz z uwagi na fakt, że ewentualna sprzedaż ma nastąpić przed dniem 1 stycznia 2007 r., przychody uzyskane z wymienionej transakcji podlegają obowiązkowi podatkowemu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust.1 pkt. 32 lit. a)-e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionym przypadku wskazana nieruchomość urzeczywistnia swoim położeniem zapisy art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603), ponieważ usytuowana jest na obszarze przeznaczonym w planach miejscowych na cele publiczne albo też dla tego obszaru wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wybudowanie drogi publicznej) . Wskazany przez Podatniczkę, fakt wystąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego z propozycją potwierdzenia woli sprzedaży rzeczonego obszaru, jednoznacznie wskazuje na realizację art. 112 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z którego wynika, że wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te mogą być nabyte w drodze umowy oraz wykonanie założeń art 114 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art 112 ust. 3 przeprowadzonymi przez starostę, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej (a zgodnie z art. 114 ust. 2 przywołanej ustawy, gdy wywłaszczenie nieruchomości następuje na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze), a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

W związku z powyższym, w określonych przepisami sytuacjach właściciel nieruchomości może zostać pozbawiony swojej własności poprzez wywłaszczenie. Zapobiec temu może dobrowolna sprzedaż nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Z uwagi na to, że sprzedawca nie ma trzeciej możliwości byłoby nieuzasadnione opodatkowanie przychodu z tego tytułu. W związku z tym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku zostały przychody uzyskane z tytułu:
- odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami,- sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie,
- sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Począwszy od 01.01.2004 r. zwolnienie z opodatkowania nie dotyczy sytuacji, gdy właściciel nieruchomości, uzyskujący wymienione powyżej przychody:
- nabył tę nieruchomość w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciu nieruchomości oraz
- nabył ją za cenę niższą o co najmniej 50 % od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Mając na uwadze wskazane przesłanki należy stwierdzić, że brak jest w tym przypadku rozbieżności w opodatkowaniu sprzedaży wymienionej nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a opodatkowaniem samego wywłaszczenia. Okoliczność przeprowadzenia wymienionej transakcji w następstwie dobrowolnej sprzedaży na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, czy też wywłaszczenia w drodze decyzji administracyjnej, nie ma znaczenia na gruncie prawa podatkowego i podlega tym samym obowiązkom i ograniczeniom wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt. 29 ustawy podatkowej.

Powyższa interpretacja jest oparta o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz o stan prawny obowiązujący w dacie jej dokonania.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.