ILPB2/436-366/14-4/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy zwrot udziału w nieruchomości uprzednio wywłaszczonej nie podlega opodatkowaniu podatkiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2014 r. (data wpływu: 11 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zwrotu udziału w nieruchomości uprzednio wywłaszczonej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dochodowego od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zwrotu udziału w nieruchomości uprzednio wywłaszczonej.

Wniosek w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 9 marca 2015 r. nr ILPB2/436-366/14-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 9 marca 2015 r., skutecznie doręczono dnia 16 marca 2015 r., zaś w dniu 24 marca 2015 r. (data nadania 20 marca 2015 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zainteresowany nabył spadek po rodzicach: ojcu – zmarłym 31 grudnia 2005 r. oraz matce – zmarłej 25 grudnia 2008 r. Po zakończeniu postępowania spadkowego została ujawniona możliwość odzyskania udziału w nieruchomości gruntowej, uprzednio wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w maju 1978 roku. Powyższa nieruchomość została zwrócona spadkobiercom decyzją starosty dnia 28 listopada 2012, która stała się ostateczna w dniu l9 marca 2013 r. Spadkobiercy dokonali zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania na rzecz urzędu miasta. Odzyskanie nieruchomości nastąpiło w październiku 2014 r. co potwierdza wpis do nowozałożonej w sądzie rejonowym księgi wieczystej. Wnioskodawca wspólnie z innymi spadkobiercami dokonali aktem notarialnym w dniu 9 października 2014 r. sprzedaży swoich udziałów w nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on zstępnym, tj. znajdującym się w I grupie podatkowej objętej zgodnie z ustawą zwolnieniem od opłaty podatku od spadków i darowizn. W chwili zakończenia postępowania spadkowego opisany we wniosku udział w wywłaszczonej nieruchomości nie znajdował się w masie spadkowej, bo nie był własnością. Nie mógł więc co do zasady być objęty podatkiem. Po wystąpieniu z wnioskami: o Uzupełnienie Wniosku o Nabycie spadku i Zwrot Wywłaszczonej Nieruchomości, nabycie prawa własności udziału w uprzednio wywłaszczonej nieruchomości nastąpiło w terminie późniejszym, w wyniku przywrócenia prawa własności (założenie księgi wieczystej dnia 21 października 2014 r.) i po wpłacie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na konto urzędu miasta. Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 86), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany nabył spadek po rodzicach: ojcu – zmarłym 31 grudnia 2005 r. oraz matce – zmarłej 25 grudnia 2008 r. Po zakończeniu postępowania spadkowego została ujawniona możliwość odzyskania udziału w nieruchomości gruntowej, uprzednio wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w maju 1978 roku. Powyższa nieruchomość została zwrócona spadkobiercom decyzją starosty dnia 28 listopada 2012, która stała się ostateczna w dniu l9 marca 2013 r.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 K.c.).

Z powołanych wyżej artykułów wynika, że spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa. Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie. Roszczenie o zwrot nieruchomości jest prawem majątkowym.

W przedmiotowej sprawie zatem, jako że nieruchomość została zwrócona spadkobiercom (m.in. Wnioskodawcy) a nie spadkodawcom, przedmiotem spadku, który nabył Wnioskodawca po ojcu i po matce (według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia spadku, tj. śmierci ojca i matki) było prawo majątkowe w postaci roszczenia o zwrot nieruchomości, którego nabycie co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast zwrot Wnioskodawcy w drodze decyzji administracyjnej własności udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków darowizn bowiem tego prawa własności Wnioskodawca nie nabył w drodze spadku (jak również nie nabył na podstawie żadnego innego tytułu szczegółowo określonego w treści art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Tytułem spadku Wnioskodawca nabył jedynie prawo majątkowe uprawniające go do występowania - jako spadkobiercy – z żądaniem zwrotu własności wywłaszczonego udziału w nieruchomości.

Reasumując należy stwierdzić, iż w związku ze zwrotem w drodze decyzji udziału w nieruchomości, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn został złożony przez Wnioskodawcę – jednego ze spadkobierców, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych spadkobierców.

Pozostali spadkobiercy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.