Wywłaszczenie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywłaszczenie nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
17
wrz

Istota:

Czy zwrot udziału w nieruchomości uprzednio wywłaszczonej nie podlega opodatkowaniu podatkiem?

Fragment:

(...) w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany nabył spadek po rodzicach: ojcu – zmarłym 31 grudnia 2005 r. oraz matce – zmarłej 25 grudnia 2008 r. Po zakończeniu postępowania spadkowego została ujawniona możliwość odzyskania udziału w nieruchomości gruntowej, uprzednio wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w maju 1978 roku. Powyższa nieruchomość została zwrócona spadkobiercom decyzją starosty dnia 28 listopada 2012, która stała się ostateczna w dniu l9 marca 2013 r. Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

2013
31
gru

Istota:

Zamiana nieruchomości odzyskanej na skutek zwrotu z tytułu braku wykorzystania na cele, na jakie została wywłaszczona.

Fragment:

Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w powyższym przepisie decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie. Z analizy stanu faktycznego wynika, że Zainteresowana uzyskała przychód z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

2012
21
lip

Istota:

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu czynności przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie?

Fragment:

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

2012
19
sty

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

Fragment:

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112 ust. 3 ww. ustawy). Celami publicznymi, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna (art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

2011
1
kwi

Istota:

Jaka jest różnica w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a opodatkowaniem samego wywłaszczenia?

Fragment:

Wskazany przez Podatniczkę, fakt wystąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego z propozycją potwierdzenia woli sprzedaży rzeczonego obszaru, jednoznacznie wskazuje na realizację art. 112 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z którego wynika, że wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te mogą być nabyte w drodze umowy oraz wykonanie założeń art 114 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art 112 ust. 3 przeprowadzonymi przez starostę, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej (a zgodnie z art. 114 ust. 2 przywołanej ustawy, gdy wywłaszczenie nieruchomości następuje na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze), a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W związku z powyższym, w określonych przepisami sytuacjach właściciel nieruchomości może zostać pozbawiony swojej własności poprzez wywłaszczenie. Zapobiec temu może dobrowolna sprzedaż nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Z uwagi na to, że sprzedawca nie ma trzeciej możliwości byłoby nieuzasadnione opodatkowanie przychodu z tego tytułu.

2011
1
lut

Istota:

Czy przejęcie przez gminę za odszkodowaniem gruntów stanowiących składnik majątkowy prowadzonej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak, to w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy od tej czynności ?

Fragment:

Otrzymała decyzję burmistrza, że działki wydzielone pod publiczne drogi gminne, przejdą z mocy prawa na własność gminy z dniem, kiedy decyzja stanie się ostateczna, tj. po 14 dniach od otrzymania decyzji. W zamian za przejęcie w/w gruntu spółka otrzyma odszkodowanie w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata odszkodowania nastąpi w przyszłym roku po zatwierdzeniu środków w budżecie przez radę miejską. W/w przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług rozumiane jest jako odpłatna dostawa towarów, w związku z czym czynność ta podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z brzmieniem w/w przepisów opodatkowaniu podlega przeniesienie własności nieruchomości, a nie uzyskanie odszkodowania. Zatem jeżeli gmina staje się właścicielem przedmiotowego gruntu w momencie, gdy decyzja w sprawie przejęcia tego gruntu staje się ostateczna, ten właśnie moment należy uznać za moment wydania tego gruntu. Ponieważ transakcja ta winna być udokumentowana fakturą VAT, powinna być ona wystawiona najpóźniej 7 dnia po wydaniu tego towaru i w tym właśnie momencie powstaje obowiązek podatkowy od tej transakcji.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT spłacane przez podatnika raty jako zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości?

Fragment:

Zdaniem Jednostki raty spłacane jako zwrot odszkodowania za tę nieruchomość na podstawie art. 141 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2. eksport towarów, 3. import towarów, 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów rozumie się również przeniesienie z nakazu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Powyższa regulacja nie jest tożsama z sytuacja opisaną przez Stronę, w której dochodzi do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zamian za zwrot odszkodowania. Czynności związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości zostały uregulowane odrębnymi przepisami prawa, natomiast ustawa o podatku od towarów i usług o nich nie stanowi. Zgodnie z art.14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.W przypadku zmiany przepisów stanie się nieaktualna.

2011
1
lut

Istota:

Czy zbycie udziału w nieruchomości nabytej w spadku, następnie wywłaszczonej na cele publiczne w 1981 r. i zwróconej w 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), będzie skutkowało 10% opodatkowaniem z tytułu sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

Nr 46, poz. 543 ze zm.) wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. W praktyce wywłaszczenie nieruchomości sprowadza się najczęściej do pozbawienia prawa własności nieruchomości, w tym zwłaszcza nieruchomości gruntowej. Jak wskazano wyżej wywłaszczenie nieruchomości następuje na podstawie decyzji o wywłaszczeniu, która zgodnie z art. 113 ust. 1, art. 121 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami powoduje z jednej strony utratę prawa własności przez dotychczasowego właściciela, z drugiej zaś przejście prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Ustawodawca regulując instytucję wywłaszczenia nieruchomości ustanowił równocześnie gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancją tą jest instytucja zwrotu nieruchomości, jeżeli nieruchomość będzie zbędna z punktu widzenia celu, na który dokonano wywłaszczenia. Celem gwarancji jest więc przywrócenie stanu stosunków własnościowych panujących przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu, przez zniesienie skutków jakie ta decyzja wywołała, a zatem zwrot nieruchomości będzie restytucją czyli przywróceniem stosunków prawnych sprzed wywłaszczenia (zasadę zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, które stały się zbędne do realizacji celów publicznych, ze względu na które nastąpiło wywłaszczenie formułuje art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami).