Wywłaszczenie | Interpretacje podatkowe

Wywłaszczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywłaszczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.). W myśl art. 112 ust. 1 ww. ustawy – przepisy rozdziału 4 tej ustawy (wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy – wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112 ust. 3 ww. ustawy). Wszczęcie (...)
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Należy podnieść dwie kwestie. Po pierwsze, powołany przepis stanowi o odpłatnym zbyciu nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a nie o zbyciu nieruchomości lub jej części na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Ponadto powołana ustawa nie zawiera normy postępowania, która nakazywałaby – w przypadku zbycia nieruchomości, która tylko w części przeznaczona jest pod inwestycję uzasadniającą wywłaszczenie – aby zbywca ustalał proporcję powierzchni przeznaczonej na cele uzasadniające wywłaszczenie w ogóle powierzchni zbywanej nieruchomości na potrzeby skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Jeżeli zatem inwestycja celu publicznego, uzasadniająca wywłaszczenie, ma być realizowana wyłącznie na części nieruchomości, ale dochodzi do zbycia całej nieruchomości, wówczas – zdaniem Wnioskodawcy – przychód z tego zbycia w całości korzysta ze zwolnienia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Podobny pogląd został wyrażony m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z dnia 16 czerwca 2015 r.
2015
24
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizyczny w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Nabycie nieruchomości nastąpiło zgodnie z celem publicznym, określonym przepisem art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uzasadniającymi wywłaszczenie nieruchomości zgodnie z art. 112 tej ustawy. Art. 21 ust. 1 pkt 29, Rozdziału III ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są między innymi przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, gdy właściciel nabył jej własność w okresie dwóch lat przed odpłatnym jej zbyciem. W przedmiotowej sprawie Zainteresowana została współwłaścicielem opisanej nieruchomości w wyniku otwarcia spadku, co miało miejsce ponad 2 lata przed zbyciem nieruchomości uzasadniającej cel wywłaszczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku ze zbyciem udziału w nieruchomości przed upływem 5-lat od otwarcia spadku Zainteresowana winna odprowadzić podatek dochodowy, czy też po upływie 2 lat (jak to miało miejsce w realiach badanej sprawy) od stwierdzenia nabycia spadku i wyzbycia się udziału w nieruchomości na cel uzasadniający wywłaszczenie obejmuje zwolnienie przedmiotowe i brak obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego na rzecz Skarbu Państwa...
2015
18
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.
2015
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.
2015
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.
2015
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.
2015
8
lip

Istota:
Czy wypłacone odszkodowanie w kwocie 71 235,00 zł jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Aby zatem skorzystać z ww. zwolnienia nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość zostanie wywłaszczona na cele publiczne. Z analizy tego przepisu wynika bowiem, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia. W sytuacji, gdy spełniony zostanie tylko jeden z ww. warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.
2013
11
lip

Istota:
Dot. określenia skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie
Fragment:
Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Pismem z dnia 15 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 18 stycznia 2013 r.) wniosek powyższy został uzupełniony. Nadal jednak nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 28 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/1/415-1588/12/AB , IBPBI/1/415-1589/12/AB , IBPBI/1/415-1590/12/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 13 marca 2013 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej: „ Spółka ”), będącej użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem posadowionych na nich budynków (prawa Spółki związane z nieruchomością będą dalej określane łącznie, jako: „ Nieruchomość ”). ... S.A. (dalej: „ P. ”) realizować będzie w miejscu położenia Nieruchomości inwestycję w postaci budowy linii kolejowej. Konsekwencją powyższego będzie wywłaszczenie Spółki w celu realizacji powyższej inwestycji kolejowej. Wywłaszczenie nastąpi poprzez zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, na podstawie umowy cywilnoprawnej (zwykle umowy sprzedaży) zawartej pomiędzy Spółką (jako zbywającym), a P. działającej w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa (jako nabywającym).
2013
30
kwi

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu na podstawie decyzji administracyjnej
Fragment:
(...) wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, będącej użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem posadowionych na nich budynków. Nieruchomości te stanowią środek trwały spółki jawnej, amortyzowany 10% stawką amortyzacyjną. W miejscu położenia ww. nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji w postaci budowy linii kolejowej. Konsekwencją powyższego, m.in. może być wywłaszczenie Spółki w celu realizacji powyższej inwestycji kolejowej. Jednakże wywłaszczenie będzie dotyczyć tylko części nieruchomości (w związku z wywłaszczeniem Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, otrzyma odszkodowanie). Natomiast pozostała część nieruchomości zostanie sprzedana na wniosek Spółki wskazujący, że pozostała po wywłaszczeniu administracyjnym część nieruchomości nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele. Zgodnie z art. 9t ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.), jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 9s ust. 3, została przejęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, S.A. nabywają, w drodze umowy, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tę część nieruchomości.
2013
30
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.