Wywłaszczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywłaszczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
gru

Istota:

W przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tego tytułu będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W analizowanej sytuacji spełnione będą bowiem wszystkie warunki niezbędne do zastosowania tego zwolnienia i jednocześnie nie wystąpią łącznie obie przesłanki, które by możliwość takiego zwolnienia wykluczały. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu otrzymanego przychodu.

Fragment:

(...) wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia jest otrzymanie przychodu z tytułu: odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, lub odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, lub sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołuje się do instytucji regulowanych przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) z uwagi na towarzyszący im charakter przymusu ze strony organów administracji dotyczący pozbawienia prawa własności dotychczasowego właściciela. Przepis ten wprowadza zwolnienie nie tylko dla przychodów z tytułu odszkodowania w związku z wywłaszczeniem, ale także dla przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustawa określa zasady wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

2017
14
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla czynności wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy nastąpiło przekazanie opisanej we wniosku nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami, w związku z wywłaszczeniem w zamian za odszkodowanie, czynność tę uznać należy - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże czynność ta z uwagi na fakt, że dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami, dokonywana była po pierwszym zasiedleniu, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów usług (od pierwszego zasiedlenia upłynęło co najmniej 2 lata) korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto wskazać należy, że grunty podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nich znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Zatem do opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu zastosowanie powinny znaleźć odpowiednio te same zasady opodatkowania, jak do budowli będących przedmiotem zbycia, w myśl powołanego art. 29a ust. 8 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.). W myśl art. 112 ust. 1 ww. ustawy – przepisy rozdziału 4 tej ustawy (wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy – wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112 ust. 3 ww. ustawy). Wszczęcie (...)

2015
24
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Należy podnieść dwie kwestie. Po pierwsze, powołany przepis stanowi o odpłatnym zbyciu nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a nie o zbyciu nieruchomości lub jej części na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Ponadto powołana ustawa nie zawiera normy postępowania, która nakazywałaby – w przypadku zbycia nieruchomości, która tylko w części przeznaczona jest pod inwestycję uzasadniającą wywłaszczenie – aby zbywca ustalał proporcję powierzchni przeznaczonej na cele uzasadniające wywłaszczenie w ogóle powierzchni zbywanej nieruchomości na potrzeby skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Jeżeli zatem inwestycja celu publicznego, uzasadniająca wywłaszczenie, ma być realizowana wyłącznie na części nieruchomości, ale dochodzi do zbycia całej nieruchomości, wówczas – zdaniem Wnioskodawcy – przychód z tego zbycia w całości korzysta ze zwolnienia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Podobny pogląd został wyrażony m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z dnia 16 czerwca 2015 r.

2015
18
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizyczny w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Nabycie nieruchomości nastąpiło zgodnie z celem publicznym, określonym przepisem art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uzasadniającymi wywłaszczenie nieruchomości zgodnie z art. 112 tej ustawy. Art. 21 ust. 1 pkt 29, Rozdziału III ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są między innymi przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, gdy właściciel nabył jej własność w okresie dwóch lat przed odpłatnym jej zbyciem. W przedmiotowej sprawie Zainteresowana została współwłaścicielem opisanej nieruchomości w wyniku otwarcia spadku, co miało miejsce ponad 2 lata przed zbyciem nieruchomości uzasadniającej cel wywłaszczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku ze zbyciem udziału w nieruchomości przed upływem 5-lat od otwarcia spadku Zainteresowana winna odprowadzić podatek dochodowy, czy też po upływie 2 lat (jak to miało miejsce w realiach badanej sprawy) od stwierdzenia nabycia spadku i wyzbycia się udziału w nieruchomości na cel uzasadniający wywłaszczenie obejmuje zwolnienie przedmiotowe i brak obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego na rzecz Skarbu Państwa...

2015
8
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.

2015
8
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.

2015
8
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.

2015
8
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Wskazano również, iż nabywca zobowiązuje się kupić, a sprzedający sprzedać działkę gruntu w celu uzasadniającym jej wywłaszczenie, tj. realizację inwestycji związanej z wykonaniem zatoki do zawracania (nawrotki). Strony określiły, że umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta do 15 marca 2015 r., a na rzecz każdej ze spadkobierczyń zostanie uiszczona kwota w wysokości 28 750 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży Gminie nieruchomości nr 2594/2, o powierzchni 0,0759 ha, przed 31 grudnia 2015 r. uzyskana przez Wnioskodawcę z tego tytułu kwota będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez Podatnika cena będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. W opinii Zainteresowanego, należy podkreślić, że to Miasto A. zainicjowało całe postępowanie, w tym z jego inicjatywy został dokonany podział geodezyjny, operat szacunkowy i przeprowadzone rokowania, a także nastąpi wykup nieruchomości. Wskazany cel (wykonanie nawrotki) uzasadnia wywłaszczenie nieruchomości.

2013
11
lip

Istota:

Czy wypłacone odszkodowanie w kwocie 71 235,00 zł jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Aby zatem skorzystać z ww. zwolnienia nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość zostanie wywłaszczona na cele publiczne. Z analizy tego przepisu wynika bowiem, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia. W sytuacji, gdy spełniony zostanie tylko jeden z ww. warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.