Wytworzenie środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wytworzenie środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
25
maj

Istota:

Czy opisane koszty spotkań negocjacyjnych i promujących związanych z realizacją inwestycji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) procesu wytwarzania środka trwałego ani modernizacji środka trwałego. Celem tych spotkań – w których uczestniczą przedstawiciele Spółki, mediów, wykonawcy inwestycji, doradcy Spółki – jest głównie budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w otoczeniu, przekazanie kierunków inwestycyjnych Spółki mających wpływ na dostawy energii cieplnej dla miasta, promowanie odnawialnych źródeł energii. Niewątpliwie, koszty organizacji spotkań promocyjnych nie stanowią wydatków na wytworzenie środka trwałego ani wydatków na ulepszenie istniejących środków trwałych nie mogą zwiększać wartości początkowej prowadzonej inwestycji, gdyż de facto nie przyczyniają się do wytworzenia ani ulepszenia środka trwałego. Ponadto, przedmiotowe wydatki nie są niezbędne, czy też konieczne w kontekście realizacji inwestycji. Aby dokonać pełnej kwalifikacji podatkowej tych wydatków w kontekście art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy (...)

2012
25
maj

Istota:

Czy opisane koszty dokumentacji filmowej nowo budowanych i modernizowanych obiektów i istotnych etapów realizacji inwestycji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) wartości początkowej tego składnika majątku i nie mogą zostać zaliczone do kategorii kosztów podatkowych w okresie zapłaty. Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika: poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 omawianej ustawy), jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). w przypadku uznania ich za wydatki niemające charakteru wydatków na wytworzenie środka trwałego (koszty wytworzenia środka trwałego) ani wydatków na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych przez Spółkę kwestii jest zatem ocena charakteru związku ponoszonych wydatków z realizowaną inwestycją. Należy (...)

2012
25
maj

Istota:

Czy koszty funkcjonowania zespołu ds. budowy bloku energetycznego Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) wartości początkowej tego składnika majątku i nie mogą zostać zaliczone do kategorii kosztów podatkowych w okresie zapłaty. Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika: poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 omawianej ustawy), jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). w przypadku uznania ich za wydatki niemające charakteru wydatków na wytworzenie środka trwałego (koszty wytworzenia środka trwałego) ani wydatków na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych przez Spółkę kwestii jest zatem ocena charakteru związku ponoszonych wydatków z realizowaną inwestycją. Należy (...)

2012
25
maj

Istota:

Czy opisane koszty podłączenia i pracy tymczasowej stacji kontenerowej podtrzymującej pracę stacji demineralizacji wody na czas inwestycji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) wartości początkowej tego składnika majątku i nie mogą zostać zaliczone do kategorii kosztów podatkowych w okresie zapłaty. Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika: poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 omawianej ustawy), jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). w przypadku uznania ich za wydatki niemające charakteru wydatków na wytworzenie środka trwałego (koszty wytworzenia środka trwałego) ani wydatków na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych przez Spółkę kwestii jest zatem ocena charakteru związku ponoszonych wydatków z realizowaną inwestycją. Należy (...)

2011
1
paź

Istota:

Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup i rozbiórkę wskazanego we wniosku budynku mieszkalnego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 7 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup i rozbiórkę wskazanego we wniosku budynku mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca może zastosować art. 22g ust. 9 ustawy w celu określenia wartości początkowej budynku wytworzonego we własnym zakresie?

Fragment:

(...) ustalenia wartości początkowej środka trwałego w wysokości określonej przez biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych stanowi sytuację szczególną, wyjątek od ustalenia tej ceny według kosztu wytworzenia. Niemożność ustalenia kosztu wytworzenia winna przy tym mieć charakter obiektywny, a więc dotyczyć takich np. sytuacji, gdy podatnik nie posiada – ze względu na to że nie musiał ich gromadzić – stosownych dokumentów stwierdzających poniesienie przez niego wydatków na wytworzenie środka trwałego. Z tego względu wycena biegłego ma z reguły zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik wytworzył składnik majątkowy dla celów osobistych, a następnie uznał go za środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż w takiej sytuacji nie był zobowiązany do gromadzenia rachunków, faktur dokumentujących wydatki na jego wytworzenie. W niniejszej sprawie Wnioskodawcą jest spółka cywilna. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że (...)

2011
1
lip

Istota:

Koszty związane z ulepszeniem (przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją) obiektu budowlanego poniesione przed oddaniem go do eksploatacji należało rozpatrywać jako zwiększające jego wartość początkową (§ 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r.). Podobne zasady obowiązują również po dniu 1 stycznia 2001 r. w oparciu o przepisy art. 22g ust. 4 i 13 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c/ u.p.d.o.f. w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.
Zarówno zatem wnioski płynące z wykładni językowej, jak i systemowej nie pozwalają na akceptację twierdzenia, iż w ramach wydatków na wytworzenie środka trwałego (w tym wypadku budynku) mogły być rozpatrywane wydatki na zakup istniejącego budynku.

Fragment:

(...) jako zwiększające jego wartość początkową (§ 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r.). Zauważyć należy, że podobne zasady obowiązują również po dniu 1 stycznia 2001 r. w oparciu o przepisy art. 22g ust. 4 i 13 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c/ u.p.d.o.f. w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Zarówno zatem wnioski płynące z wykładni językowej, jak i systemowej nie pozwalają na akceptację twierdzenia, iż w ramach wydatków na wytworzenie środka trwałego (w tym wypadku budynku) mogły być rozpatrywane wydatki na zakup istniejącego budynku. Jak trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji nie można "wytworzyć" czegoś co już istnieje. Zmiana przeznaczenia budynku powodująca konieczność wykonania robót budowlanych polegających na jego rozbudowie i przebudowie, wpływając równocześnie na zmianę jego wartości, podlegała uwzględnieniu w ramach podstawy do ustalenia odpisów amortyzacyjnych z tytułu użytkowania (...)

2011
1
lip

Istota:

Jak należy ustalić wartość początkową budynku – środka trwałego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2009 r. (data wpływu 22 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki na przygotowanie pozwoleń związanych z rozbiórką budynku, gdy nieruchomość nabyto w celu inwestycyjnym stanowią koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 10 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z rozbiórką nabytego budynku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można poniesione wydatki na wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie amortyzować jednorazowo w 2007r przy zastosowaniu przepisu art. 22k ust. 7 i 8 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2006r. Jak wynika ze złożonego w dniu 28.02.2006r. wniosku (uzupełnionego pismem z dnia 10.04.2007r.), spółka jawna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów zakupiła w miesiącach 10-12 2006r. i 01.2007r. części do komputera w celu wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie. Wątpliwości Pana w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego powstały na tle ustalenia czy można poniesione wydatki na wytworzenie tego środka trwałego amortyzować jednorazowo w 2007r. przy zastosowaniu przepisu art. 22k ust. 7 (...)