Wyszkolenie uczniów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyszkolenie uczniów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
5
wrz

Istota:

Czy niewykorzystaną kwotę ulgi uczniowskiej można otrzymać jednorazowo od urzędu skarbowego formie np. decyzji?

Fragment:

W szczególności podkreślić należy, iż niewykorzystana ulga na wyszkolenie uczniów nie stanowi nadpłaty podatku w rozumieniu art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym brak jest podstaw do jej stwierdzenia w formie np. decyzji. Zgodnie bowiem z treścią ww. przepisu za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawcy została przyznana ulga na wyszkolenie uczniów. Jednakże w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej (przejście na rentę chorobową) nie wykorzystał ulgi uczniowskiej w pełnej jej wysokości. Mając na względzie powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż nie istnieje podstawa prawna do wypłacenia Wnioskodawcy przez urząd skarbowy w gotówce niewykorzystanej części ulgi za szkolenie uczniów.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości wypłaty w gotówce kwoty niewykorzystanej ulgi uczniowskiej lub zbycia praw do tej ulgi na osoby trzecie

Fragment:

W szczególności podkreślić należy, iż niewykorzystana ulga na wyszkolenie uczniów nie stanowi nadpłaty podatku w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z czym brak jest podstaw do jej stwierdzenia. Zgodnie bowiem z treścią ww. przepisu za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni została przyznana ulga na wyszkolenie uczniów. Jednakże w związku z przejściem na emeryturę nie wykorzystała ulgi uczniowskiej w pełnej jej wysokości. Mając na względzie powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż nie istnieje podstawa prawna do wypłacenia Wnioskodawczyni przez urząd skarbowy w gotówce niewykorzystanej części ulgi za szkolenie uczniów.

2011
1
lip

Istota:

Czy niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego przyznającej ulgę z tytułu szkolenia ucznia?

Fragment:

Wnioskodawczyni i jej mąż w zeznaniu rocznym odliczają składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi wykazane w załączniku PIT/O (wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgę na jedno dziecko oraz ulgę na wyszkolenie uczniów przyznaną na podstawie decyzji – do kwoty pozostałego podatku). Niewykorzystaną kwotę ulgi Wnioskodawczyni odliczy od podatku w latach następnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego przyznającej ulgę z tytułu szkolenia ucznia... Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga za wyszkolenie uczniów przysługuje na zasadzie praw nabytych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w powołanej ustawie.

2011
1
lut

Istota:

Czy ulga uczniowska przyznana w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego może być odliczana również od podatku dochodowego, z tyt. wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego. Od czerwca 2003r. zawiesiłem działalność gospodarczą, z uwagi na pracę zawodową.

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004r., zgodnie z którym podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mogą korzystać z ulgi uczniowskiej, polegającej na obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego od następnego miesiąca, w którym wydano decyzje o jej przyznaniu, aż do jej wyczerpania (do czasu odliczenia pełnej kwoty ulgi od podatku). Ustawodawca nie wprowadził jednak ograniczenia co do możliwości odliczenia ulgi wyłącznie od podatku przypadającego od dochodów z działalności gospodarczej, dlatego w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, (np. w związku z podjęciem pracy zawodowej), nie wykorzystana ulga lub część ulgi może być odliczona od podatku dochodowego z innych źródeł niż działalność gospodarcza, (np. od podatku dochodowego od wynagrodzeń).

2011
1
lut

Istota:

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej przyznana została mi ulga, z tytułu wyszkolenia ucznów. Z dniem 30.09.2003r. działalność została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie osiągam dochody z wynagrodzeń. Czy dokonując rozliczenia za 2004r. mogę skorzystać z przyznanej mi ulgi i czy mogę rozliczyć się wspólnie z żoną?

Fragment:

Jest to przepis ogólny, który dotyczy możliwości uzyskania ulgi za wyszkolenie ucznia, samo zaś korzystanie z ulgi odnosi się do podatku dochodowego, który może być ustalony zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od łącznych dochodów małżonków (przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie). W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, np. w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, nie wykorzystana ulga lub część ulgi może być odliczona od podatku dochodowego z innych źródeł niż działalność gospodarcza, np. od podatku dochodowego od emerytury, renty, wynagrodzeń lub innych źródeł. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
lut

Istota:

Jaki wpływ na rozliczenie podatku naliczonego będą miały: sprzedaż usług w stawce 0%, które zleceniodawca pokrywa ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnych funduszy z Unii Europejskiej oraz sprzedaż zakwalifikowana jako zwolniona z tytułu praktyk uczniowskich ?

Fragment:

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot o których mowa wyżej ,podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część podatku naliczonego , którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego . Zasady ustalania tych proporcji określają przepisy zawarte w art. 90 ust. od 3 do 10 cyt. ustawy o VAT. Naszym zdaniem zawarte w zapytaniu stwierdzenie, że żadne koszty zakupu nie odnosiły się do sprzedaży zwolnionej „usługi w zakresie edukacji – PKWiU 80”- jest wątpliwe gdyż równocześnie podano , że pracownicy „wykonywali opiekę nad praktykantami w czasie godzin pracy a Spółka niewątpliwie ponosiła z tego tytułu także wydatki inne niż wynagrodzenie za pracę . Niniejsza informacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego i jest aktualna na dzień jej wydania , do czasu zmiany stanu prawnego / przepisów podatkowych/ lub stanu faktycznego przedstawionego przez stronę.

2011
1
sty

Istota:

- czy szkolącym, nie zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym za wyszkolenie uczniów w świetle ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle,
- czy szkolącym zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu w przypadku gdy uczeń przystąpił do egzaminu przed inną komisją egzaminacyjną niż izbowa ?

Fragment:

W przedmiotowym piśmie zapytuje: czy szkolącym, nie zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym za wyszkolenie uczniów w świetle ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle (jedn. tekst Dz. U. Nr 112, poz. 979 z 2002 r.) czy szkolącym zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu w przypadku gdy uczeń przystąpił do egzaminu przed inną komisją egzaminacyjną niż izbowa ? Zdaniem podatnika, aby szkolący mógł otrzymać ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia w podatku dochodowym musi być członkiem cechu lub izby, a kandydaci na czeladników zobowiązani są składać egzamin przed komisją izby rzemieślniczej. W przeciwnym wypadku ulga w podatku nie powinna przysługiwać. Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ulga uczniowska przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego.

2011
1
sty

Istota:

Czy ulga za wyszkolenie uczniów przyznana w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, może być odliczana zarówno od podatku dochodowego wynikającego z karty podatkowej jak również od podatku pobranego przez ZUS z emerytury?

Fragment:

Zatem w przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł, podatnik ma prawo dokonać odliczenia od podatku dochodowego, przyznanej decyzją urzędu ulgi za wyszkolenie uczniów.