IPPP3/443-195/12-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy Wnioskodawca ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy dokumentującej czynności wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy na rzecz pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu 16.02.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury zbiorczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury zbiorczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą działającą na rynku w zakresie instalacji przemysłowych oraz utrzymania ruchu. Spółka finansuje swoim pracownikom pakiety medyczne, polisy na życie osobom, które zdecydowały się na dodatkowe ubezpieczenie osobowe oraz dofinansowywuje posiłki pracownikom pracującym na konkretnym obiekcie przemysłowym.

Ponieważ finansowanie pakietów medycznych, dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dofinansowania do posiłków, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, są nieodpłatnym świadczeniem usług na rzecz pracowników, Spółka na koniec miesiąca zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT wystawia jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną dokumentującą czynności wykonane w okresie rozliczeniowym, stosując przy tym odpowiednie stawki VAT.

Wystawiona faktura wewnętrzna zawiera dane pracowników takie jak imię i nazwisko, adres, Pesel oraz jednostkowe dane dotyczące poszczególnych świadczonych im nieodpłatnych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyżej opisanej sytuacji Spółka może wystawiać na koniec okresu rozliczeniowego, który w tym przypadku jest miesiącem kalendarzowym, jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną zawierającą wszystkie dane pracowników (nabywców nieodpłatnie świadczonych usług, tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania, Pesel) oraz jednostkowe dane dotyczące poszczególnych usług świadczonych nieodpłatnie... Czy też Spółka musi wystawić fakturę wewnętrzną oddzielnie na każdego pracownika...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ustawa o VAT określa obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, w tym faktur wewnętrznych dokumentujących podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenia usług.

Z przepisu art. 106 ust. 7 ustawy o VAT wynika, że za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w tym okresie. Z tym, że zbiorcza faktura wewnętrzna musi zawierać w jej treści wszystkie dane pracowników (nabywców nieodpłatnie świadczonych usług) oraz jednostkowe dane dotyczące poszczególnych świadczonych im nieodpłatnie usług.

W związku z powyższym Spółka może wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzna na koniec miesiąca zawierającą wszystkie wymagane dane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast w myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z powyższego przepisu wynika, iż obowiązkiem podatnika jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż. Faktura wewnętrzna odzwierciedla wewnętrzne rozliczenia podatnika z tytułu wykonania danej czynności dla prawidłowego określenia podstawy opodatkowania i obliczenia podatku należnego. W przypadku czynności wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej. Przy czym za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności nieodpłatnego świadczenia usług dokonane w tym okresie. Zatem przepis ten pozwala na wystawienie jednej faktury w danym okresie rozliczeniowym. Należy zauważyć, iż powyższy przepis precyzuje przedmiot udokumentowania jedną fakturą (w rozpatrywanej sprawie czynności nieodpłatnego świadczenia usług określone w art. 8 ust. 2 ustawy), nie odnosi się do podmiotów uczestniczących w danym świadczeniu, w szczególności nie ogranicza wystawiania jednej faktury do jednego odbiorcy usługi w sytuacji kiedy takie same usługi świadczone są przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników. Z takiego uregulowania należy wnioskować, iż podjęte przez podatnika działania polegające na dokumentowaniu jedną fakturą wewnętrzną nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy może być dokumentowane poprzez wystawienie jednej faktury wewnętrznej wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na rzecz pracowników świadczy nieodpłatne usługi wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy polegające na finansowaniu pakietów medycznych, polisy na życie oraz dofinansowaniu posiłków. Wobec tego należy stwierdzić, iż w opisanych przez Wnioskodawcę okolicznościach sprawy należy stwierdzić, iż podjęte przez Wnioskodawcę czynności wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy wymagają wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników. W związku z tym na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy Wnioskodawca ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy dokumentującej te czynności dokonane w tym właśnie okresie.

Tym samym stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.