Wystawienie faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wystawienie faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

Wystawianie przez nabywców faktur w imieniu i na rzecz Spółki w przypadku stosowania procedury tzw. milczącej akceptacji.

Fragment:

Jednakże, w najlepszym interesie podatnika dokonującego dostawy towarów jest to, aby procedura ta była właściwie określona i przestrzegana, albowiem wystawienie faktury przez nabywcę towaru oznacza określenie kwoty podatku należnego po stronie podatnika, który dokonał dostawy towarów. W sytuacji, gdy nabywca nie przedstawi faktury do akceptacji sprzedawcy, to i tak sprzedawca nie będzie zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy. Jak wynika z opisu sprawy, upoważnienia do wystawiania faktur przez Kontrahentów w imieniu i na rzecz Spółki są regulowane w formie pisemnej lub ustnej. Z przedstawionej procedury zatwierdzania poszczególnych faktur wynika, że zatwierdzenie przez Spółkę faktur wystawionych przez Kontrahentów następuje w wyniku braku zgłoszenia przez Spółkę żądania dokonania zmiany ich treści/przekazania przez Spółkę informacji zwrotnej, że faktura zawiera błędy (tzw. milcząca akceptacja) w określonym przez Strony terminie, w którym Spółka ma prawo wnieść uwagi co do treści wystawionej faktury (przypadek 2a i 2b), jak również w związku z brakiem zgłoszenia przez Spółkę żądania dokonania zmiany ich treści/przekazania przez Spółkę informacji zwrotnej, że faktura zawiera błędy (tzw. milcząca akceptacja) przyjmując, że Spółka nie ma zastrzeżeń co do otrzymanego dokumentu, jeżeli nie zostały one przekazane Kontrahentowi do dnia upływu terminu rozliczenia VAT za dany okres (przypadek 3).

2017
6
gru

Istota:

W zakresie prawa do wystawiania faktur przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz nabywcy.

Fragment:

Państwo członkowskie może wymagać, aby takie faktury były wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika. ” W świetle przywołanych wyżej regulacji, w ocenie Wnioskodawcy, w ramach „ samofakturowania ”, o którym mowa w art. 106d ust. 1, będzie mieściło się wystawianie faktur VAT przez Z. działający w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (nabywcy towarów). Na fakturze będzie znajdowała się informacja, że wystawcą jest Z., nabywcą Wnioskodawca, oraz informacja, że Z. wystawił fakturę w imieniu i na rachunek dostawcy wskazanego w fakturze jako sprzedawca i oznaczeniem „ samofakturowanie ”. W przedmiotowej sprawie umowa samofakturowania zawarta byłaby pomiędzy Wnioskodawcą a podatnikiem dokonującym dostawy towarów/świadczącego usługę. Umowa zawierałaby następujące regulacje: postanowienia, że podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi: upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w jego imieniu i na jego rachunek, poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym o wykreśleniu go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa; postanowienia, że w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego nabycia towarów lub usług: Z. będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, Z. będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, zwanej dalej „ akceptacją (...)

2016
16
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania przez Wnioskodawcę faktur w ramach samofakturowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Natomiast z technicznego punktu widzenia jej wystawienie odbywa się u nabywcy usług, tak, jak wystawienie faktury potwierdzającej sprzedaż (dokonywaną przez tego nabywcę w ramach jego własnej działalności). Z tego względu elementy techniczne faktury (np. kolejność numerów) powinny być określane przez pryzmat rozwiązań technicznych/procesowych stosowanych przez nabywcę. Takie rozwiązanie pozwała bowiem na zachowanie narzędzi kontroli po stronie wystawcy, który w tym przypadku jest stroną odpowiedzialną za rzetelność i prawidłowość danych zawartych na fakturze. W procesie samofakturowania to wystawca bowiem odpowiada za zafakturowanie wszystkich nabytych od danego sprzedawcy w danym okresie rozliczeniowym usług. Z tego względu to wystawca powinien posiadać narzędzia do kontroli tego procesu. Kontrola nad wystawianymi fakturami selfbillingowymi Ustawodawca w powołanym art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wskazał, iż kolejność numeracji dokumentów ma służyć przede wszystkim jednoznacznemu identyfikowaniu wystawianych faktur. Taki zapis prowadzi do wniosku, że to podmiot wystawiający faktury jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości ich numeracji, tym samym za łatwość ich gromadzenia, przechowywania i odszukiwania. Numerowanie faktur zgodnie z kolejnością nadawaną przez ich wystawcę (tj. w przedmiotowym stanie faktycznym przez Spółkę) pozwala na pełną kontrolę nad procesem samofakturowania.

2016
27
lut

Istota:

Czy Spółka ma prawo na fakturach dokumentujących dostawy i nabycie oraz pieczątkach posługiwać się nazwą skróconą zgodnie z danymi z NIP-2/VAT-R?

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Natomiast w myśl ust. 3 ww. artykułu, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (...). Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2013
22
paź

Istota:

Wystawianie faktur wg stanu prawnego obowiązującego od 1.01.2013 r.

Fragment:

Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze. Jednocześnie trzeba dodać, że elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji, które nie zostały wskazane, w § 5 rozporządzenia w sprawie faktur. Zmiany zawarte w zmienianym rozporządzeniu generalnie upraszczają zasady fakturowania i m.in. polegają na zmniejszeniu obowiązkowych danych na fakturze lub na wprowadzeniu możliwości podawania niektórych danych innych niż obecnie wymagane - w miejsce tych obecnie obowiązujących.

2013
24
wrz

Istota:

Prawidłowość wystawiania faktur w systemie self-billingu

Fragment:

Co więcej, faktura stanowi również podstawę dla nabywcy w niej wskazanego do odliczenia podatku naliczonego, co stanowi o możliwości realizacji podstawowej zasady podatku VAT wynikającą tak z przepisów prawa krajowego, jak i wspólnotowego, jaką jest zasada neutralności tego podatku, na której zasadza się przecież system podatku VAT. W tym zakresie należy zauważyć, że bazując na przepisach wspólnotowych, polskie prawo podatkowe w zakresie podatku VAT przewiduje, że faktura może zostać wystawiona nie tylko przez podatnika, ale także przez jego klienta lub osobę trzecią w imieniu i na rzecz podatnika. Wydaje się, że wprowadzając prawną możliwość wystawiania faktury w imieniu podmiotu trzeciego w polskim prawie podatkowym po pierwsze dostosowano brzmienie polskich przepisów do standardów unijnych, ale również wprowadzono zapisy, które w polskim prawie są zupełnie nowe, i dlatego często stają się przedmiotem interpretacji, która jednak zgodna musi być z ogólnymi zasadami prawa podatkowego, w tym w szczególności wspólnego systemu podatku VAT. W tym kontekście należy zauważyć, że w ślad za prawodawcą wspólnotowym, w Polsce na mocy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur faktura powinna zawierać (co najmniej) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. W tym znaczeniu podkreśla się, że przepisy stanowią jednoznacznie o kolejnym numerze, który nadawany jest przez jej wystawcę.

2013
18
kwi

Istota:

Czy stosowanie dodatkowych napisów może skutkować uznaniem faktury jako nieprawidłowej i jest błędne?

Fragment:

Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze VAT. Jednocześnie trzeba dodać, że elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji, które nie zostały wskazane, w § 5 rozporządzenia w sprawie faktur. Zmiany zawarte w zmienianym rozporządzeniu generalnie upraszczają zasady fakturowania i m.in. polegają na zmniejszeniu obowiązkowych danych na fakturze lub na wprowadzeniu możliwości niektórych danych innych niż obecnie wymagane – w miejsce tych obecnie obowiązujących.

2012
5
cze

Istota:

Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy Wnioskodawca ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy dokumentującej czynności wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy na rzecz pracowników.

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika, iż obowiązkiem podatnika jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż. Faktura wewnętrzna odzwierciedla wewnętrzne rozliczenia podatnika z tytułu wykonania danej czynności dla prawidłowego określenia podstawy opodatkowania i obliczenia podatku należnego. W przypadku czynności wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej. Przy czym za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności nieodpłatnego świadczenia usług dokonane w tym okresie. Zatem przepis ten pozwala na wystawienie jednej faktury w danym okresie rozliczeniowym. Należy zauważyć, iż powyższy przepis precyzuje przedmiot udokumentowania jedną fakturą (w rozpatrywanej sprawie czynności nieodpłatnego świadczenia usług określone w art. 8 ust. 2 ustawy), nie odnosi się do podmiotów uczestniczących w danym świadczeniu, w szczególności nie ogranicza wystawiania jednej faktury do jednego odbiorcy usługi w sytuacji kiedy takie same usługi świadczone są przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników. Z takiego uregulowania należy wnioskować, iż podjęte przez podatnika działania polegające na dokumentowaniu jedną fakturą wewnętrzną nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy może być dokumentowane poprzez wystawienie jednej faktury wewnętrznej wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego.

2012
13
kwi

Istota:

Jakim dokumentem powinna być obciążana Wnioskodawcy z tytułu kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących przewodniczących organizacji związków zawodowych działających w spółkach? Jeżeli jest to faktura VAT, to z jaką stawką VAT i czy VAT jest do odliczenia.

Fragment:

I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). W myśl art. 2 pkt 22 przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wskazać należy, iż na potrzeby podatku od towarów i usług dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Istotnymi elementami konstrukcji tej definicji są: prawo do rozporządzania, przeniesienie tego prawa, możność rozporządzania towarem jak właściciel po stronie otrzymującego to prawo. Z ekonomicznego aspektu transakcji ważne jest zatem, czy w wyniku danego zdarzenia gospodarczego (dostawy towarów) dochodzi do przeniesienia na rzecz kontrahenta możliwości (prawa) dysponowania rzeczą w zakresie, jaki charakterystyczny jest dla właściciela.

2011
6
gru

Istota:

1. Czy wystawiane przez Szpital faktury za odpłatność za pobyt w ZOL na każdego pacjenta indywidualnie w opisany sposób są zgodne z obowiązującymi przepisami?
2. Czy na otrzymaną wcześniej przedpłatę (wpłata przez bank lub kasę) odpłatność za ZOL wpłata w m-cu maju 2011 r. dotyczy odpłatności za czerwiec 2011 r. trzeba każdorazowo wystawić fakturę zaliczkową mimo, że wystawia na początku każdego miesiąca faktury dotyczące odpłatności za ZOL dla każdego pacjenta Indywidualnie?

Fragment:

Tym samym, wskazany przez Zainteresowanego termin wystawienia faktury nie można uznać za prawidłowy, bowiem jak wynika z treści powołanych przepisów rozporządzenia, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania § 11, którego przepisy pozwalają na wystawienie faktury w innym terminie, niż określony dla sprzedaży o charakterze ciągłym (7 dni od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży). Reasumując, w analizowanej sprawie stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi mają charakter sprzedaży ciągłej. Fakturę dokumentującą dokonanie sprzedaży Zainteresowany ma obowiązek wystawić nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, w myśl § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na świadczone przez siebie usługi otrzymuje przedpłaty (np. wpłata w miesiącu maja 2011 r. dotyczy odpłatności za miesiąc czerwiec 2011 r.). Kwestie dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego zawarte zostały w art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.