Wystawca faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wystawca faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jaki adres Spółka winna wstawiać na fakturach dokumentujących dostawy oraz jaki adres winien być podany dostawcom przy dokonywaniu zakupów towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 06.09.2006r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „......” sp. z o.o. wystąpiło do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dwa tygodnie przed złożeniem wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Spółka przeniosła siedzibę z ul. .......w Radomiu do ......... Wniosek o zmianę adresu został złożony do właściwego organu podatkowego. Ponieważ zmiana adresu stanowi zmianę statutu Spółki na dzień 15.09.2006r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Udziałowców, które podjęło decyzję o zmianie statutu w tej kwestii. Po uchwaleniu zmiany zgłoszona została ona do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT za wynajem garażu, czy rachunek?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dot. podatku od towarów i usług w sprawie wynajmu garażu stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Stan faktyczny: Pytający prowadzi działalność na własny rachunek jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności jest transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, pozostałe formy udzielania kredytów, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Razem z żoną jest właścicielem lokalu mieszkalnego i garażu. Od kilku miesięcy wynajmuje lokal mieszkalny na cele (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy taki sposób wystawienia faktury VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo podatkow?

Fragment:

(...) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do Urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w kwestii prawidłowości wystawiania faktur VAT stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...). Podatnik jako wystawca faktury nie umieścił w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska. Podatnik pyta: czy taki sposób wystawienia faktury VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo podatkowe, czy odbiorca tak wystawionej faktury VAT posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Kwestia drugiego pytania została rozstrzygnięta odrębnym postanowieniem Nr PP/443-52/2/05. Zdaniem Podatnika opisany w przedmiotowym piśmie sposób wystawiania faktur VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo (...)

2011
1
mar

Istota:

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wystawienie faktury VAT?

Fragment:

(...) zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 ) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów okreslonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji ( § 17 ust. 1 Rozporządzenia ). Z powyższego wynika, że to wystawca faktury VAT jest odpowiedzialny za jej prawidłowość. Zatem stanowisko Podatnika w tej kwestii - wyrażone we wniosku z 03.08.2005r.-jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w dalszym ciągu całościowym podatnikiem podatku VAT będzie dotychczas zarejestrowany małżonek a numerem NIP na potrzeby podatku VAT dotychczasowy numer NIP?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lutego 2005 r. (data wpływu: 1 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie jak prawidłowo powinna wyglądać faktura VAT w przypadku małżonków którzy prowadząc działalność gospodarczą posiadają odrębne wpisy do ewidencji, a nie zawarli umowy spółki cywilnej. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą i zaewidencjonowani są w ewidencji działalności gospodarczej na podstawie wspólnego wpisu. W Urzędzie Skarbowym dla celów podatku od towarów i usług rozliczają się pod numerem NIP należącym do jednego z nich. W związku z koniecznością dokonania (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przepisy podatkowe upoważniają odbiorcę usług do wystawiania, w imieniu świadczącego, faktur VAT, dokumentujących sprzedaż świadczonych usług bez upoważnienia podmiotu świadczącego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku , w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, za prawidłowy. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, której przedmiotem jest kompleksowe organizowanie i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń odrębnie kontraktowanych, tj. badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców szpiku. Podatnik z tytułu wykonanej usługi wystawia faktury VAT, które przesyła do NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia wystawia swoją fakturę na powyższą usługę i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy jest obowiązek rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług i wystawiania faktur VAT przez Stowarzyszenie świadczące na rzecz członków usług statutowych (zwolnionych z VAT)?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawieNaczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005 r. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w tutejszym organie podatkowym w dniu 28.02.2005 r. wynika, że Stowarzyszenie zgodnie z postanowieniami statutu zapewnia swoim członkom możliwość odbioru sygnałów emitowanych ze studia wraz z dostępem do Internetu. W związku z tym, że Stowarzyszenie traktuje te usługi jako zwolnione od podatku od towarów i usług (ujęte w pozycji 10 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Podatnik wystąpił (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nieodpłatne otrzymywanie towarów z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty, następujące w wykonaniu umowy darowizny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W sytuacji opisanej przez Podatnika we wniosku, Podatnik nabywa prawo do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy przewożone są z terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na terytorium Polski. Dostawa następuje w wykonaniu umowy darowizny, więc ma (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje, czy w fakturach właściwym jest podawany adres siedziby prowadzonej działalności. Ponadto zapytuje, czy prowadzone wykłady na podstawie zawartej umowy, której wzór załączono do zapytania, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Stan faktyczny w sprawie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę o dzieło ze szkołą wyższą na cykl wykładów dla studentów studiów podyplomowych. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa strategicznego, marketingowego oraz wyceny spółek, wykonywaną na terenie całego kraju. Adres miejsca zamieszkania Zapytującego jest inny niż adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Zatem w rozliczeniach dla podatku od towarów i usług istotne znaczenie ma miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu). Jedynie w (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje, czy w fakturach i dokumentach przewozowych powinien być stosowany adres zamieszkania czy też adres prowadzonej działalności. Czy do wystawianych dokumentów należy wystawiać noty korygujące.

Fragment:

(...) pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 12 ust. 1 pkt 5 – 12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą, zgodnie z zasadami określonymi w w/w § 21. Jak wynika z treści § 20 ust. 1 w/w rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem w przypadku błędnie wskazanego adresu nabywcy bądź sprzedawcy wystawca faktury wystawia fakturę korygującą, zgodnie z zasadami określonymi w § 19 w/w rozporządzenia. (...)