Wystapienie ze spółki | Interpretacje podatkowe

Wystapienie ze spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wystapienie ze spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jakie skutki podatkowe powstaną przy wystąpieniu przez Wnioskodawczynię (wypowiedzeniu udziału) ze spółki jawnej?
Czy gdyby spółka rozliczyła się z Wnioskodawczynią w formie spłaty ratalnej, opodatkowaniu będą podlegały kwoty rat postawionych do jej dyspozycji w danym roku kalendarzowym/podatkowym?
Fragment:
Innymi słowy, w przepisie tym ustawodawca wprost zapisał, że wyłączeniu z opodatkowania w przypadku wypłaty udziału kapitałowego podlega przypadająca na występującego wspólnika różnica między przychodem spółki a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o wypłaty dokonane wcześniej z tytułu udziału w spółce. To oznacza, że dochód z udziału w spółce, opodatkowany w każdym roku, od którego odprowadzono zaliczki na podatek, bez względu na to, czy pozostał w spółce niewypłacony, czy też jako przekazany na inne kapitały – został wyłączony z opodatkowania przy obliczeniu udziału kapitałowego stanowiącego źródło przychodu w momencie jego wypłaty. Wyłączeniu podlega zatem jedynie ten dochód. Zgodnie z art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce. Zgodnie z treścią art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2014
7
lis

Istota:
Sposób opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanych w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki komandytowej
Fragment:
W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do art. 27. ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali. Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9a ust. 4 ww. ustawy).
2011
1
paź

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej opodatkowane będą na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy). W konsekwencji każdy ze wspólników spółki cywilnej oblicza odrębnie dochód z udziału w tejże spółce i każdy samodzielnie od tego dochodu oblicza podatek dochodowy. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z działalności o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2011
1
paź

Istota:
Czy kwota wypłacona byłemu wspólnikowi przez spółkę, stanowiąca wartość jego udziału kapitałowego nie stanowi dla niego przychodu z innych źródeł i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym. Jako dzień bilansowy przyjąć należy w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady. W wyroku z dnia 25 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 557/08 WSA w Białymstoku stwierdził, iż wypłacona byłemu wspólnikowi przez spółkę jawną wartość jego udziału kapitałowego (ponad wartość wniesionych wkładów) mieści się w pojęciu „ wartości zbywczej ” tejże spółki i należy ją zaliczyć do kategorii „ prawa majątkowe ” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7, w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
paź

Istota:
Czy otrzymana kwota pieniężna tytułem spłaty na rzecz wspólnika udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Postanowieniem z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 2496/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny przekazał sprawę do rozpoznania według właściwości miejscowej Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku. Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 799/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację i stwierdził, że nie może być wykonana w całości oraz zasądził od Ministra Finansów na rzecz Strony Skarżącej kwotę zwrotu kosztów postępowania. Tutejszy organ nie zgadzając się z treścią powyższego rozstrzygnięcia złożył skargę kasacyjną i zaskarżył powyższy wyrok w całości. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 października 2010 r. sygn. II FSK 805/09 oddalił skargę kasacyjną. W dniu 10 lutego 2011 r. wpłynął do tutejszego organu odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 799/08. W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wydanych w niniejszej sprawie orzeczeniach – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty wspólnikowi występującemu ze Spółki komandytowej wniesionych do tej spółki wkładów
Fragment:
Jeśli doszłoby do rozwiązania Spółki względnie do wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki, Wnioskodawca spodziewa się otrzymać równowartość wkładu wniesionego do Spółki. Nie jest przesądzone, czy Wnioskodawca ostatecznie wybierze formę Spółki cywilnej, czy też Spółki komandytowej. Nie jest zatem przesądzone, czy ww. Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też będzie prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jeśliby doszło do zawiązania Spółki cywilnej i do tej Spółki zostałby wniesiony wkład w postaci ww. nieruchomości gruntowej, wówczas Wnioskodawca planuje przekształcenie tej Spółki w Spółkę komandytową. W takiej sytuacji sprzedaż nieruchomości wniesionej do Spółki cywilnej tytułem wkładu nastąpiłaby po przekształceniu Spółki cywilnej w Spółkę komandytową. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy wystąpi przychód do opodatkowania po stronie wspólnika Spółki komandytowej, w sytuacji wycofania wkładu z tej spółki o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia nieruchomości gruntowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2011
1
sie

Istota:
1. Czy przeniesienie przez Spółkę jawną własności lokalu mieszkalnego na ustępującego z tej Spółki wspólnika, tytułem wypłaty jego udziału kapitałowego, będzie prowadziło do powstania po stronie pozostających w Spółce wspólników przychodu (i w konsekwencji dochodu) w razie gdy wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości będzie wyższa od ceny jej wytworzenia przez Spółkę (w chwili dokonywania spłaty) i zarazem równa wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika? Czy przychód, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powstanie w razie, jeżeli wartość udziału kapitałowego ustępującego wspólnika będzie równa wartości wniesionego przez niego wkładu?
2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, do jakiego źródła należałoby zaliczyć przychód powstały po stronie pozostających w Spółce wspólników?
3. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przeniesienie przez Spółkę jawną własności lokalu mieszkalnego na ustępującego z tej Spółki wspólnika, tytułem wypłaty jego udziału kapitałowego, przyczyni się do możliwości powstania po stronie pozostających w Spółce wspólników straty ze źródła przychodów, w razie jeżeli wartość rynkowa przedmiotowego lokalu (w chwili dokonywania spłaty) będzie niższa od ceny jej wytworzenia przez Spółkę i zarazem równa wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika?
Fragment:
W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przeniesienie przez Spółkę jawną własności lokalu mieszkalnego na ustępującego z tej Spółki wspólnika, tytułem wypłaty jego udziału kapitałowego, przyczyni się do możliwości powstania po stronie pozostających w Spółce wspólników straty ze źródła przychodów, w razie jeżeli wartość rynkowa przedmiotowego lokalu (w chwili dokonywania spłaty) będzie niższa od ceny jej wytworzenia przez Spółkę i zarazem równa wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika... Zdaniem wnioskodawcy: Ad. 1 W razie zajścia sytuacji objętej pytaniem nr 1, po stronie pozostających w Spółce wspólników nie powstanie przychód. W przedmiotowym bowiem przypadku Spółka dokona przeniesienia własności nieruchomości lokalowej będącej jej własnością, której wartość rynkowa na dzień dokonania transakcji będzie odpowiadać wartości obliczonego na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku Spółki udziału kapitałowego ustępującego wspólnika. Innymi słowy Spółka dokona czynności prowadzącej do wyzbycia się na rzecz ustępującego wspólnika składnika swojego majątku o wartości rynkowej równej wartości udziału kapitałowego jaki należy się temu wspólnikowi. W związku z tym, po stronie pozostających w Spółce wspólników nie może być rozpoznany przychód, a zatem nie ma znaczenia fakt, że wartość rynkowa nieruchomości w dniu „ spłaty ” udziału kapitałowego w drodze przeniesienia własności lokalu jest wyższa od ceny wytworzenia lokalu.
2011
1
cze

Istota:
Sposób ustalenia wartości wniesionego wkładu do spółki komandytowej.
Fragment:
Wnioskodawca zaznacza, że sytuacja ta nie odnosi bezpośrednio do wypłaty udziału kapitałowego, ale ukazuje na jakiej podstawie należy wyznaczać wartość wniesionego do spółki wkładu. Zdaniem wnioskodawcy podobnie należałoby bowiem postąpić w omawianym stanie faktycznym w przypadku wypłaty udziału kapitałowego, obejmującego wypłatę wkładu. Umowa spółki jest jedynym miejscem, gdzie określa się wartość wnoszonego przez wspólnika wkładu, zatem na jej podstawie powinien być wypłacany udział kapitałowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W myśl natomiast art. 105 ww. ustawy umowa spółki komandytowej powinna zawierać m. in. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.W świetle powyższego wartość wkładu wnoszonego do Spółki komandytowej przez poszczególnych wspólników ustalają wspólnicy tejże Spółki na dzień wniesienia wkładu i jest ona określona w umowie spółki.
2011
1
cze

Istota:
Czy kwota wypłacona byłemu wspólnikowi przez spółkę, stanowiąca wartość jego udziału kapitałowego nie stanowi dla niego przychodu z innych źródeł i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. W konsekwencji wkład zwrócony wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej, jest wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy – tylko do wysokości, w jakiej został do tej spółki wniesiony. Natomiast różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia w tym zakresie jest, że przyrost majątku spółki sukcesywnie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca zwolnił bowiem, zgodnie z cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 50, tylko wartości wymienione w tym przepisie. Przychód z tytułu otrzymanego udziału kapitałowego, ponad wartość zwolnioną od opodatkowania należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c).
2011
1
cze

Istota:
Czy podatnik zobowiązany jest do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od remanentu likwidacyjnego stosownie do przepisów art. 24 ust. 3 i art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.?
Fragment:
(...) jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu o likwidacji działalności. W tym samym przepisie ustawodawca zastrzegł również, że dochodu z tytułu likwidacji działalności nie ustala się jedynie wówczas, gdy: w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy, nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży, osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem, nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową. Przedstawione przez Pana zdarzenie przyszłe nie wyczerpuje znamion żadnego z wymienionych wyżej przypadków. Zamierza Pan bowiem po uprzednim wystąpieniu ze spółki jawnej nie podejmować prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie nie prowadzi Pan żadnej innej działalności gospodarczej, a zatem nastąpi definitywne wygaśnięcie źródła przychodu.
2011
1
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.