Wystąpienie ze spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wystąpienie ze spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

Czy w przypadku przeniesienia przez Spółkę praw do Technologii, w tym praw autorskich do dokumentacji na Wnioskodawcę tytułem wypłaty na rzecz Wnioskodawcy przypadającego na Niego udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na to, czy wartość otrzymanego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki majątku będzie wyższa czy niższa od wniesionego przez niego wkładu do tej spółki?

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są m.in. środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją lub wystąpieniem ze spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Przytoczone powyżej przepisy wprost wskazują, że w przypadku otrzymania w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej, w tym m.in. ze spółki jawnej, składników majątku tej spółki innych aniżeli pieniądze, przychód podatkowy powstanie dopiero z momentem ich odpłatnego zbycia przez wspólnika, który takie składniki majątku otrzymał. Przychód ten nie powstanie zatem w momencie likwidacji lub wystąpienia wspólnika ze Spółki. W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że ustawa nie rozróżnia w omawianym zakresie sposobu nabycia przez spółkę składników majątku, które następnie są przenoszone na występującego wspólnika. Składniki te mogły zatem pochodzić zarówno z wkładów wspólnika lub pozostałych wspólników jak również mogły zostać nabyte przez spółkę w trakcie prowadzenia przez nią działalności. W przypadku wystąpienia wspólnika spółki osobowej ze spółki bez znaczenia jest również to, czy wartość otrzymanego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki majątku będzie wyższa czy niższa od wniesionego przez niego wkładu do tej spółki.

2014
7
lis

Istota:

Jakie skutki podatkowe powstaną przy wystąpieniu przez Wnioskodawczynię (wypowiedzeniu udziału) ze spółki jawnej?
Czy gdyby spółka rozliczyła się z Wnioskodawczynią w formie spłaty ratalnej, opodatkowaniu będą podlegały kwoty rat postawionych do jej dyspozycji w danym roku kalendarzowym/podatkowym?

Fragment:

Wnioskodawczyni zamierza wystąpić ze spółki, udział przysługujący Wnioskodawczyni w związku wystąpieniem ze spółki jawnej zostanie wypłacony w pieniądzu. Środki pieniężne, które Wnioskodawczyni otrzyma z tytułu wystąpienia udziału będą wyższe, niż wartość osiągniętych przez spółkę jawną zysków pozostawionych w spółce, które były na bieżąco opodatkowane. Wnioskodawczyni wybrała formę opodatkowania podatkiem liniowym – 19%. Wskazała również, że przedmiot wkładu wniesionego przez męża do spółki jawnej, tzn. udział we współwłasności kutra rybackiego był nabyty przez męża w drodze darowizny od jego ojca (dwa lata przed zawarciem umowy spółki jawnej). Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wypłacone Wnioskodawczyni, jako ustępującemu wspólnikowi środki finansowe z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej, stanowią przychód z działalności gospodarczej, przy czym do przychodów tych nie zalicza się – stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tej części otrzymanych środków pieniężnych, które stanowią równowartość uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi w myśl w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

2011
1
paź

Istota:

Sposób opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanych w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki komandytowej

Fragment:

W treści umowy spółki zapiano, iż 3 wspólników spółki (osoby fizyczne) po wybudowaniu mieszkań, mają prawo żądać przeniesienia na nich łącznie prawa własności 7 mieszkań, co zaspokoi ich roszczenia finansowe w związku z udziałem w zyskach spółki lub wystąpieniem ze spółki. Wspólnikom tym nie będzie przysługiwał zwrot wkładów pieniężnych wniesionych do spółki. Zgodnie z zapisami umowy spółki Wnioskodawczyni zamierza z niej wystąpić i swoje udziały wycofać w postaci środków obrotowych (3 mieszkań) na cele osobiste. Jednocześnie spółka nie przestanie istnieć (spółka prowadzić będzie sprzedaż pozostałych mieszkań). Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i dokonuje odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia materiałów i usług dla wybudowania przedmiotowych mieszkań. W zależności od skutków podatkowych Wnioskodawczyni zamierza: po wystąpieniu ze spółki zbyć ww. trzy mieszkania jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, po wystąpieniu ze spółki komandytowej rozpocząć nową działalność gospodarczą (jako firma jednoosobowa lub spółka osobowa) o podobnym zakresie jak dotychczasowa spółka, następnie wprowadzić do nowej firmy posiadane mieszkania a następnie sprzedaż je w ramach nowej działalności gospodarczej. Nowa działalność byłaby opodatkowana 19% podatkiem liniowym. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej opodatkowane będą na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z wystąpieniem ze spółki, Wnioskodawca otrzyma sumę pieniężną stanowiącą wartość wniesionego do spółki wkładu powiększoną o różnicę między wartością majątku spółki, a jej zobowiązaniami. Powyższa należność zostanie ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień wystąpienia ze spółki. Przed wystąpieniem ze spółki, Wnioskodawca zamierza rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, której przedmiot częściowo pokrywać się będzie z przedmiotem działalności gospodarczej spółki cywilnej. Wnioskodawca podkreśla, iż w bieżącym roku podatkowym, jego dochody opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej opodatkowane będą na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 16 w związku z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych, środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki są przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanym stawką 19%, tym bardziej, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w dniu wystąpienia ze spółki.

2011
1
paź

Istota:

Czy kwota wypłacona byłemu wspólnikowi przez spółkę, stanowiąca wartość jego udziału kapitałowego nie stanowi dla niego przychodu z innych źródeł i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym. Jako dzień bilansowy przyjąć należy w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady. W wyroku z dnia 25 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 557/08 WSA w Białymstoku stwierdził, iż wypłacona byłemu wspólnikowi przez spółkę jawną wartość jego udziału kapitałowego (ponad wartość wniesionych wkładów) mieści się w pojęciu „ wartości zbywczej ” tejże spółki i należy ją zaliczyć do kategorii „ prawa majątkowe ” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7, w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.