IBPBI/1/415-361/11/AB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki komandytowej.
IBPBI/1/415-361/11/ABinterpretacja indywidualna
 1. spółka komandytowa
 2. wystąpienie wspólnika
 3. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 11 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • sposobu ustalenia przychodu w związku ze zwrotem majątku wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej, następującego w formie pieniężnej - jest prawidłowe,
 • możliwości uznania za wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce komandytowej:
  • wartości nieruchomości z dnia wniesienia jej w formie aportu do spółki oraz wartości aportu wniesionego w formie pieniężnej - jest prawidłowe,
  • wartości pracy własnej Wnioskodawczyni - jest nieprawidłowe,
 • obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu majątku wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej, następującego w formie pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem (komandytariuszem) w spółkach komandytowych (zwanych dalej „Spółkami”). Wnioskodawczyni wniosła do spółek wkłady o określonej wartości (dalej zwane „Wkładami”). Wniesienie wkładów nastąpiło przed 1 stycznia 2011r. Tytułem wkładów Wnioskodawczyni wniosła zarówno środki pieniężne, jak i aportem prawo własności nieruchomości oraz własną pracę. Wnosząc aport w postaci nieruchomości Wnioskodawczyni wyceniła jego wartość według wartości rynkowej. Wartość rynkowa aportu z dnia jego wniesienia do spółki była wyższa od wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię na nabycie przedmiotu aportu (wydatków historycznych). Wartość rynkowa aportu ustalona w umowie spółki została uznana za wartość początkową składników aportu, które były środkami trwałymi. Wnioskodawczyni rozważa dokonanie trzech operacji:

 1. wycofanie się ze spółek (w takim wypadku spółki nadal prowadziłyby działalność, ale miałyby innych wspólników),
 2. dokonanie obniżenia (zwrotu) wartości wkładów,
 3. likwidację spółek.

W każdej z ww. sytuacji spółki dokonywałyby na rzecz Wnioskodawczyni wypłaty środków pieniężnych:

 • wycofanie się Wnioskodawczyni ze spółek - przykładowo, na dzień wystąpienia Wnioskodawczyni z jednej ze spółek wartość wkładu wynosi 2.000.000 zł. Tytułem wystąpienia ze spółki Wnioskodawczyni wypłacana jest jednak kwota 3.500.000 zł.
 • dokonanie obniżenia wartości wkładów - przykładowo, na dzień obniżenia wartości wkładu w jednej ze spółek, jego wysokość wynosi 2.000.000 zł. Wkład zostaje obniżony do wysokości 500.000 zł, czyli o 1.500.000 zł. Wnioskodawczyni wypłacona zostaje z tego tytułu kwota 1.500.000 zł.
 • likwidacja spółek - przykładowo na dzień likwidacji jednej ze spółek wartość wkładu wynosi 2.000.000 zł. Spółka wypłaca jednak Wnioskodawczyni w związku z likwidacją spółki kwotę 3.500.000 zł.

We wszystkich ww. sytuacjach Wnioskodawczynię interesuje odpowiedź na pytanie, jaka kwota podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni jednocześnie wyjaśnia, że w styczniu 2011r. złożyła wniosek o interpretację podatkową w podobnej sprawie. Wnioskodawczyni pytała, czy środki otrzymane tytułem częściowego zwrotu wkładu wniesionego do spółki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni pytała jednak wyłącznie o konsekwencję wypłaty środków do wysokości wartości wniesionego wkładu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:
 1. Jakie są konsekwencje otrzymania przez Wnioskodawczynię środków od spółek w związku z jej wystąpieniem ze spółek w sytuacji, gdy po wystąpieniu Wnioskodawczyni spółki nadal będą prowadzić działalność (nie dojdzie do ich likwidacji)...
  W szczególności Wnioskodawczyni prosi o wyjaśnienie:
  1. w jaki sposób należy ustalić, jaka wartość otrzymanych środków będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. kiedy dochodzi do powstania przychodu z tego tytułu...
  3. co należy rozumieć przez „wydatek poniesiony na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w Spółce”, o którym mowa w art. 24 ust. 3c ustawy...
 2. Czy w powyższej sytuacji powinno się sporządzić wykaz składników majątku...(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 4)

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 4)

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Nie oznacza to jednak, że wszystkie środki pieniężne otrzymane z tego tytułu będą zaliczane do przychodów. Z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy wynika bowiem, że do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Równocześnie w art. 24 ust. 3c ww. ustawy postanowiono, że dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że chcąc ustalić kwotę podlegającą opodatkowaniu należy:

 • ustalić łączną kwotę przychodów Wnioskodawczyni uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem jednej ze spółek. Należy zsumować wszystkie przychody uzyskane począwszy od rozpoczęcia działalności przez tą spółkę.
 • ustalić łączną kwotę kosztów uzyskania przychodów przypadających na Wnioskodawczynię w związku z prowadzeniem działalności przez tą spółkę. Uwzględnić należy przy tym wszystkie koszty uzyskania przychodów od dnia rozpoczęcia działalności przez tą spółkę.
 • należy obliczyć, jaką kwotę Wnioskodawczyni otrzymała od tej Spółki (od początku jej działalności), tytułem udziału w zysku.

Następnie należy obliczyć przychód Wnioskodawczyni przy zastosowaniu następującego wzoru: P = S - (PD - KD) + W

Gdzie:

P - przychód z tytułu wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki,

S - środki wypłacane przez spółkę tytułem wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki,

PD - łączna kwota przychodów Wnioskodawczyni uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem spółki (począwszy od rozpoczęcia działalności przez spółkę),

KD - łączna kwota kosztów uzyskania przychodów przypadających na Wnioskodawczynię w związku z prowadzeniem działalności przez spółkę (od dnia rozpoczęcia działalności przez spółkę),

W - wypłaty dokonane przez spółkę na rzecz Wnioskodawczyni tytułem udziału w zysku spółki (od początku działalności prowadzonej przez spółkę).

Następnie tak uzyskany przychód należy, zgodnie z art. 24 ust. 3c ww. ustawy, pomniejszyć o wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce.

W tym miejscu Wnioskodawczyni zauważa, że wprowadzenie omawianych przepisów, tj. art. 14 ust. 2 pkt 16 wraz art. 14 ust. 3 pkt 11 i art. 24 ust. 3c ww. ustawy, miało za zadanie zakończyć kontrowersje, jakie rodziły się na tle zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy, w treści w jakiej obowiązywało ono do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie bowiem z uzasadnieniem do projektu nowelizacji przepisów (druk nr 3500 VI kadencji Sejmu), które powołuje m.in. wyrok NSA z 7 października 2004r. sygn. FSK 594/04: „W związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywcza jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe swoje przedsiębiorstwo (spółkę). Wartość zbywcza jest dzielona tak, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika. W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno:

 • wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki,
 • nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz
 • pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe).

W związku z powyższym przyjęto, że u podatnika, który w związku z wystąpieniem z takiej spółki otrzymał środki pieniężne powstanie z tego tytułu przychód (...). Jednocześnie, z przychodu tego wyłączona będzie wartość środków pieniężnych, w części odpowiadającej uzyskanej przez wspólnika - przed wystąpieniem - nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziałów w tej spółce (...). Dochodem podlegającym opodatkowaniu w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych będzie więc różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z ww. zasadami, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce (...). Rozwiązanie takie wyklucza podnoszony w orzecznictwie zarzut podwójnego opodatkowania dochodu u wspólnika”.

Wnioskodawczyni uważa, że przychód związany z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu wystąpienia ze spółki powstaje na zasadach kasowych, gdyż w art. 14 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mowa jest o „środkach pieniężnych otrzymanych”. W związku z tym, przychód ten powstanie dopiero w momencie otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawczynię od jednej ze spółek.

Zdaniem Wnioskodawczyni, za wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce, uznać należy w wypadku wkładu będącego aportem, wartość aportu z dnia jego wniesienia do spółki, zwłaszcza że w wypadku nieruchomości wartość aportu z dnia jego wniesienia do spółki powinna być uznana za wydatek poniesiony na nabycie wkładu przez spółkę. W wypadku wkładu wniesionego w postaci pieniężnej, wartość pieniędzy wniesionych do spółki, a w przypadku pracy własnej Wnioskodawczyni, wartość tego wkładu z dnia jego wniesienia.

W ocenie Wnioskodawczyni, sformułowanie zawarte w art. 24 ust. 3c ww. ustawy należy rozumieć w ten sposób, że zmierza ono w istocie do uwzględnienia wartości, za jaką uzyskała ona prawo do udziału w spółce. Prawo do udziału w spółce (prawo do zysku) zostało uzależnione od wartości wkładu określonego w umowie spółki. Wartość wkładu z dnia jego wniesienia do spółki powinna być w konsekwencji uznana za „wydatek poniesiony na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce”.

Ad 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni wykaz składników majątku, zgodnie z art. 24 ust. 3a ww. ustawy, sporządza się gdy dochodzi do likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu Nr 1 (wystąpienie wspólnika ze spółki), wykaz składników majątku powinien zostać sporządzony.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Stosownie do treści art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – oznaczonego w dalszej części skrótem „K.s.h.”), spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W związku z art. 103 K.s.h., do rozliczeń związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej zastosowanie ma przepis art. 65 K.s.h., dotyczący wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h., wystąpienie wspólnika ze spółki powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.). Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są poszczególni wspólnicy spółki komandytowej, bowiem spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie, bowiem z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z tą zasadą dochody z udziału w spółce komandytowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

Analizując skutki podatkowe wystąpienia wspólnika (osoby fizycznej) ze spółki komandytowej należy mieć na uwadze, że z dniem 1 stycznia 2011 r. znowelizowana została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dokonane zostały ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednocześnie w art. 14 ust. 3 ww. ustawy, dodany został pkt 11, który stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

W myśl art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, iż środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną jest różnica między tak ustalonym przychodem, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce.

W złożonym wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że za wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce, uznać należy wartość aportu, tj. w przypadku nieruchomości jej wartość z dnia wniesienia do spółki. W wypadku wkładu wniesionego w postaci pieniężnej, wartość pieniędzy wniesionych do spółki, a w przypadku pracy własnej Wnioskodawczyni, wartość tego wkładu z dnia jego wniesienia.

Celem ustalenia, jaka kategoria wydatków mieści się w zawartym w art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowaniu: "wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów", odwołać należy się do jego wykładni językowej. Według słownika języka polskiego, przez „wydatek” należy rozumieć „sumę, która ma być wydana albo sumę wydaną na coś” (zob. Słownik Współczesnego Języka Polskiego pod red. Bogusława Dunaja, Warszawa 1996, s. 1200,). Definicja wyrazu "wydatek" wskazuje, że oznacza on faktycznie wydaną sumą pieniędzy, wskazuje na konieczność uszczuplenia majątku w celu pozyskania określonego dobra (rzecz, prawo). „Wydatek” może również dotyczyć sytuacji, gdy uszczuplenie majątku następuje w innej postaci niż środki finansowe np. rzeczy.

Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przez wydatek na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce komandytowej można uznać wartość rzeczy które Wnioskodawczyni wniosła w formie wkładu do spółek osobowych, wyprowadzając je tym samym z własnego majątku (stały się one składnikiem odrębnego majątku spółki), tj. nieruchomości z dnia wniesienia do spółki oraz wartość pieniędzy wniesionych do spółki.

Odnosząc się natomiast do możliwości uznania „wartości pracy własnej Wnioskodawczyni” za wydatek na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce komandytowej w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż w myśl art. 107 § 2 K.s.h. zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż wartość powyższa nie może stanowić wydatku na nabycie na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce, bowiem Wnioskodawczyni wnosząc wkład w tej postaci nie poniosła żadnych związanych z nim wydatków w ww. rozumieniu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • sposobu ustalenia przychodu w związku ze zwrotem majątku wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej, następującego w formie pieniężnej jest prawidłowe,
 • możliwości uznania za wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce komandytowej:
  • wartości nieruchomości z dnia wniesienia jej w formie aportu do spółki oraz wartości aportu wniesionego w formie pieniężnej jest prawidłowe,
  • wartości pracy własnej Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Zatem wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej wiąże się z obowiązkiem sporządzenia wykazu składników majątku o którym mowa w cytowanym powyżej art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spółka komandytowa
ILPB2/415-1073/10-3/JK | Interpretacja indywidualna

wystąpienie wspólnika
IBPBI/1/415-1276/10/AB | Interpretacja indywidualna

zwrot wkładów
IBPBII/1/415-512/11/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.